Enunciat PAC 2 Introduccio a la publicitat, Ejercicios de Idiomas. Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
lflr
lflr

Enunciat PAC 2 Introduccio a la publicitat, Ejercicios de Idiomas. Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)

3 páginas
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: hjvbn, Profesor: Daniel Blanco, Carrera: Lenguas Modernas y Gestión, Universidad: UAX
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento
16.523_PAC2_20172

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació Grau de Comunicació 2n semestre del curs 2017-8

1/3

PAC 2Introducció a la publicitat

Presentació, objectius i competències L'objectiu d'aquesta segona PAC de l'assignatura Introducció a la publicitat és aprofundir en el coneixement del procés de disseny i d'elaboració d'una campanya publicitària. A partir dels continguts del mòdul 2, hauràs de definir i descriure els conceptes d'un brífing; treballar els punts bàsics de la copy strategy, distingir les diferents tipologies publicitàries i analitzar i argumentar l'estratègia creativa i de codificació d'una campanya. Les principals competències que es treballaran en aquesta PAC giren entorn de la capacitat d’anàlisi crítica, la capacitat de recopilar i interpretar dades rellevants per a emetre judicis de valor, la capacitat de pensar estratègicament i la capacitat per identificar i comprendre el procés d’elaboració d’una campanya publicitària. Per a la realització d'aquesta PAC resulta imprescindible la lectura i la comprensió dels conceptes teòrics descrits en el mòdul 2 dels materials didàctics de l’assignatura. Enunciat 1. El brífing que l’anunciant prepara per a l’agència condiciona i determina

totalment la campanya que aquesta realitzarà. Per a demostrar-ho, compararem dos espots de productes molt similars de la marca Durex: • Espot 1 (Durex Pleasure Gels 2016):

https://www.youtube.com/watch?v=21ZeiMk5oGI • Espot 2 (Durex Lovers Connect 2017):

https://www.youtube.com/watch?v=05gW2ry9_VI A. Indica la informació que creus que va aportar l’anunciant en el seu brífing

per a cadascun dels espots, tot comparant-ne el contingut (3 punts):

Públic objectiu, aportant les característiques sociodemogràfiques i psicogràfiques. Es tracta del mateix públic en els dos casos? Justifica la teva resposta.

Tipologia d’objectius publicitaris, justificant la teva elecció per a cadascun dels exemples.

Missatge publicitari, tenint en compte que estem redactant el brífing previ a l’elaboració de l’anunci. L’anunciant ha volgut comunicar el mateix en tots dos espots?

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació Grau de Comunicació 2n semestre del curs 2017-8

2/3

B. Realitza l’anàlisi DAFO de la marca Durex, amb un mínim de 3 aportacions documentades (i més desenvolupades que les que apareixen al mòdul d’estudi) per a cadascuna de les quatre variables (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) (1 punt).

2. Com hem vist al mòdul d’estudi, la plataforma estratègica fixa els principis i les directrius que han de servir de guia per a l’elaboració de l’estratègia creativa. Amb el següent anunci de Volkswagen, guanyador d’un Lleó d’Or a la passada edició del Festival de Canes, treballaràs els principals punts de la copy strategy (3 punts):

https://www.youtube.com/watch?v=iFQMNfMR5_U A. Promesa bàsica B. Reason why C. Tipologia d’estratègia segons García-Uceda.

Per a cadascun dels conceptes anteriors, caldrà que aportis la seva definició teòrica, interpretada amb les teves pròpies paraules, així com la identificació i justificació de cada concepte a l’exemple proposat.

3. Finalment, en aquesta darrera pregunta, analitzarem l’estratègia de

contingut i de codificació d’un altre guanyador de Cannes, l’espot Unlimited Youth de Nike (3 punts): https://www.youtube.com/watch?v=MBllbStWkHI

A) Podem afirmar que l’anunci té un eix de comunicació centrat en la utilitat

del producte? Per què? En cas negatiu, quina tipologia d’eix té? B) Dels possibles camins creatius proposats per Bassat, quin segueix el

nostre exemple? Argumenta la teva resposta. C) Si Nike, el teu client a l’agència on treballes, et demanés que pensessis

en una acció relacionada amb el concepte creatiu de l’espot amb 2 mitjans below the line, quins mitjans i quines accions concretes li proposaries?

Pautes per a l’elaboració i presentació de la PAC • Les proves d'avaluació continuada (PAC) s'han de realitzar individualment.

• La redacció i argumentació haurà de ser clara, correcta (ortografia i sintaxi) i

concisa. No seran vàlides les respostes sense argumentació.

La PAC no podrà excedir les 4 pàgines d'extensió escrites amb lletra Arial, mida 12 i interlineat senzill. Qualsevol excés en extensió anul·larà la prova. En els escrits no serà necessari reproduir la presentació i l'enunciat

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació Grau de Comunicació 2n semestre del curs 2017-8

3/3

de la PAC, en tot cas, només numerar la resposta a cadascuna de les preguntes.

• La PAC es lliurarà en fitxer Word (Títol: Cognom1Cognom2PAC2.doc) en l’aplicació de Lliurament i registre d’AC de l'espai d'Avaluació de l'aula.

• El nom i cognoms de l'estudiant hauran de figurar, també, a la part final de la PAC.

• Intenta no incloure imatges al document per no sobrecarregar la bústia, i si finalment decideixes posar-les, hauran de ser imatges justificades, és a dir, imatges que serveixin per ampliar el contingut del text.

Recursos d’aprenentatge Per a la realització d'aquesta PAC 2, és necessari haver estudiat el mòdul didàctic 2. Criteris d’avaluació i resultats d’aprenentatge Per a avaluar aquesta PAC es valorarà: • La capacitat d'anàlisi i reflexió. • La vinculació de les respostes amb el contingut del mòdul 2 dels materials

didàctics de l'assignatura. • La presentació formal del treball. Els resultats d'aprenentatge que s’han d’assolir en la PAC2 impliquen: • Reconèixer, mitjançant la consulta de diferents fonts d'informació, el procés

estratègic que hi ha darrere d'una campanya, des del plantejament d'un brífing, passant per la plataforma estratègica i acabant amb l'execució creativa.

• Conèixer i diferenciar les diferents tipologies publicitàries i els mitjans publicitaris.

Dates clau Inici PAC 2: dilluns, 19 de març de 2018

Data límit lliurament PAC 2: dilluns, 9 d’abril de 2018

No hay comentarios
Descarga el documento