estadistica matematicas, Preguntas de examen de Matemáticas. alicante
nabbel
nabbel

estadistica matematicas, Preguntas de examen de Matemáticas. alicante

1 página
167Número de visitas
Descripción
ejercicios estadistica para practicar
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
Unidad 4

DISTRIBUCIONS BIDIMENSIONALS EXERCICIS_4

1. Representa mitjançant un núvol de punts les següents notes de 10 alumnes en Valencià i en

Castellà.

Valencià 9 7 3 6 7 5 10 8 2 5

Castellà 8 5 4 2 9 6 10 9 1 5

2. Un jugador de bàsquet ha aconseguit les cistelles següents en funció de la distància a la qual ha

tirat.

Distància (m) 1 2 3 4 5 6 7 8

Cistelles 9 10 6 4 2 0 1 0

Representa el núvol de punts i determina si hi ha relació entre ambdues variables.

3. Estudiem l’alçada, mesurada en cm, i el pes, mesurat en kg, d’un grup de 10 persones. Podem

obtenir els valors següents.

Alçada 160 165 168 170 171 175 175 180 180 182

Pes 55 58 58 61 67 62 66 74 79 83

Calcula la covariància i el centre de gravetat de la distribució.

4. Es vol estudiar la repercussió que tenen els dies de pluja en el nombre de visites a un parc

aquàtic. Per a aconseguir-ho s’observaran les variables següents durant els últims 10 anys, on Y

és el nombre de visites anuals, en milers, i X, el nombre de dies de pluja a l’any.

Any 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Y 107 105,5 105 104,4 104,3 104 103,7 103,4 103,1 103

X 18 26 30 33 38 39 42 44 46 49

Calcula’n el coeficient de correlació lineal i interpreta’n el resultat.

5. Una associació dedicada a la protecció de la infància decideix estudiar la relació entre la

mortalitat infantil en cada país (Y) i el nombre de llits d’hospitals per cada 1000 habitants (X).

X 50 100 70 60 120 180 200 250 30 90

Y 5 2 2,5 3,75 4 1 1,25 0,75 7 3

a) Calcula les rectes de regressió i el coeficient de correlació lineal.

b) Si es disposa de 175 llits per 1000 habitants, quin tant per cent de mortalitat es podria esperar?

c) L’estimació és fiable? Raona la resposta.

6. Determina si hi ha alguna relació entre el nombre de llicències de caça (X) i el de llicències de

pesca (Y), en milers, en sis comunitats autònomes si les quantitats (X ,Y) són les següents.

(103, 206) (26, 26) (3, 27) (7,14) (26,14) (5, 12)

No hay comentarios
Descarga el documento