Examen 2 parcial geo 2016, Exámenes de Ingeniería de Montes. Universitat de Lleida (UdL)
davitens
davitens

Examen 2 parcial geo 2016, Exámenes de Ingeniería de Montes. Universitat de Lleida (UdL)

PDF (19 KB)
2 páginas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: Aprofitaments i Vies, Profesor: Roque Roque, Carrera: Enginyeria de Forests, Universidad: UdL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento
Microsoft Word - GEO segon parcial 2016

EXAMEN DE GEOLOGIA -1er GRAU CCAA, SEGON PARCIAL 19 de desembre de 2016

COGNOMS i NOM: DNI: A) Anota, a la casella de la dreta, la lletra majúscula que correspon a la resposta més correcta (4 punts) (Les respostes incorrectes resten 0.05 punts) 1. Diamant i grafit són un exemple de minerals a) isomòrfics. b) polimòrfics. c) carbonats. d) les

respostes a i c són correctes.

2. Els dos minerals magnètics més abundants són: a) magnetita i pirrotita. b) magnetita i forsterita. c) magnetita i calcopirita. d) magnetita i cromita.

3. L’or és un mineral: a) mal·leable i dúctil. b) dúctil però no mal·leable. c). mal·leable però no dúctil. d) ni mal·leable ni dúctil.

4. El guix és: a) una roca metamòrfica. b) un mineral del grup dels halurs. c) sulfat de calci hidratat. d) les respostes a i b són correctes.

5. Les dolines es generen per: a) gelifracció. b) col·lapse de cavitats subterrànies. c) escorrentia superficial. d) les respostes a i b són correctes.

6. Les coves càrstiques són força habituals en: a) quarsites. b) marbres. c) sienites. d) les respostes b i c són correctes.

7. La hidròlisi dels feldspats dóna com a resultat la formació de: a) sòls laterítics. b) argiles del grup de la caolinita. c) perfils d’alteració. d) les tres respostes són correctes.

8. Les aigües àcides que es formen en els runams de mina deriven de: a) la hidròlisi del quars. b) l’oxidació de la pirita. c) l’oxidació de la magnetita. d) les respostes b i c són correctes.

9. El front d'alteració és: a) un sòl laterític. b) els silicats afectats per hidròlisi. c) la superfície que limita la roca alterada de la roca inalterada. d) el mantell d'alteració.

10. Les roques plutòniques fèlsiques són més abundants: a) al mantell superior. b) a la base de l’escorça continental. c) a la part superior de l’escorça continental. d) a l'escorça oceànica.

11. La pumicita és una roca: a) volcànica amb textura vítria. b) hipoabissal amb textura afanítica. c) sedimentària silícia. d) les respostes a i b són correctes.

12. Un granit i una sienita es diferencien per: a) la textura. b) la mineralogia. c) l’estructura. d) les respostes a i b són correctes.

13. Les cornianes són roques típiques del metamorfisme: a) tèrmic. b) regional. c) dinàmic. d) les respostes a i b són correctes.

14. Les textures més habituals de les roques metamòrfiques són: a) porfírica i foliació. b) lineació i foliació. c) foliació i vítria. d) cap de les respostes anteriors és correcta.

15. Dues roques metamòrfiques que no solen presentar foliació són: a) marbre i dolomita. b) marbre i quarsita. c) marbre i esquist. d) les respostes a i b són correctes.

16. Els constituents habituals d’un conglomerat són: a) còdols, matriu i ciment. b) piroclastos, matriu i ciment. c) gelifractes, matriu i ciment. d) còdols, sorra i lutita.

17. La meteorització física dóna com a resultat: a) la disgregació de les roques. b) la descomposició dels minerals. c) l'erosió mecànica de les roques. d) l'erosió del sòl.

18. Les cavitats mètriques que es formen per disgregació granular i en plaques en roques massives, com ara granits i gresos, s'anomenen: a) tafoni. b) cataus. c) dolines. d) forats cilíndrics.

19. La meteorització física produïda per les sals s’anomena: a) dissolució. b) dilatació. c) haloclastisme. d) les respostes b i c són correctes.

20. El termoclastisme és un fenomen freqüent: a) a l'Àrtic. b) a l'Amazònia. c) al Sàhara. d) a la Facultat de Ciències.

B) Completa l’escala de duresa relativa de Mohs amb els noms dels minerals patró (1 punt)(només és vàlida una resposta per a cadascun dels minerals patró)

C) Ordena els minerals següents segons el grup mineralògic al que pertanyen (1 punt)(cada mineral només es pot associar a un grup): guix, calcita, olivina, magnetita, ortòclasi, moscovita, galena, malaquita, diamant, halita, calcopirita, dolomita, baritina, silvita, uraninita, apatita, biotita, aragonita, fluorita, anhidrita.

Elements nadius: Sulfurs: Halurs: Òxids i hidròxids: Carbonats: Sulfats: Fosfats: Silicats:

D) Ordena les roques següents segons el grup al que pertanyen (1 punt)(cada roca només es pot associar a un grup): calcària, silvita, travertí, silexita, torba, halita, dolomia, guix, bauxita, lignit.

Sedimentàries no detrítiques carbonàtiques: Sedimentàries no detrítiques silícies: Sedimentàries no detrítiques organògenes: Sedimentàries no detrítiques fosfatades: Sedimentàries no detrítiques evaporítiques: Sedimentàries no detrítiques alumino-ferruginoses:

E) Completa la taula amb els noms i xifres que falten (1 punt)(només és vàlida una resposta per espai)

Rudites ................................... Lutites o Pelites Ø ............................. Ø ............................... Ø ............................ Ø <1/256 mm ................................ ................................ Llim .................................. Conglomerat / Bretxa ............................... .................................. ..................................

F) Completa el cicle petrogenètic, indicant el nom dels processos implicats (2 punts)

1:............................. 2:............................ 3:............................. 4:........................... 5:............................. 6:............................. 7:............................ 8:............................. 9:........................... 10:...........................

Roques sedimentàries Sediments

Magma

Roques metamòrfiques Roques magmàtiques

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Descarga el documento