examen comprtamiento consumidor temas 5, Exámenes de Cálculo. Universidad Pontificia de Salamanca - Madrid (UPSAM)
marc_sepu
marc_sepu

examen comprtamiento consumidor temas 5, Exámenes de Cálculo. Universidad Pontificia de Salamanca - Madrid (UPSAM)

4 páginas
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: Cálculo, Profesor: Fortunato Cerecedo, Carrera: Ingeniería Industrial, Universidad: UPSA-M
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 4
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
PAC1. Aplicació i assimilació de conceptes

Comportament del consumidor

Curs 2017-18 / 1r semestre

Pàgina 1 de 4

MARC LUIS CRUZ

Prova d’avaluació continuada 5. Lisboa o Eivissa?

Preguntes:

1.a. Expliqueu com afecta l'estratègia del mix de màrqueting de les empreses NH i Kayak al

comportament del Francesc i el Ricard a l'hora de seleccionar els seus respectius allotjaments per al

viatge. Justifiqueu les vostres respostes amb exemples en termes de les variables producte, preu,

distribució i comunicació.

EMPRESA NH KAYAK

PREU

Aquesta empresa ofereix descomptes i preus

promocionals als socis membres de NH

rewards. A part també poden aconseguir punts

amb les seves reserves i aconseguir nits

gratuïtes o més descomptes. Per els no socis

del seu grup permet reservar els diferents

allotjaments que tenen arreu del mon a un

preu superior al dels membres del grup.

Aquesta empresa no realitza cap tipus de

promocions o canvi en els preus , però

permet comparar els diferents

establiments a partir de les necessitats

de cada comprador. En aquets cas pot

ordenar els establiments per preu o

també filtrar els establiments per el preu

desitjat per nit.

PRODUCTE

El producte que ofereix aquesta empresa esta

limitat al nombre d’hotels que té. Es a dir que

l’oferta que ofereixen als consumidors es dels

hotels de la cadena únicament. Així doncs,

aquesta empresa permet comparar o triar

allotjaments a partir dels destí dels

consumidors però sempre en hotels de

l’empresa.

Aquesta empresa ofereix un gran nombre

d’establiments els quals dependrà

únicament de la disponibilitat de cada un

d’ells. Es un comparador de tots els

establiments disponibles en tot el món.

Per tant el seu producte en si no seria

l’allotjament , sinó la comparació

d’allotjaments.

DISTRIBUCIÓ

L’empresa NH a partir de la seva pagina web

permet realitzar la reserva dels seus

allotjaments. També disposa d’un serveis

d’atenció al client on es poden fer totes les

gestions necessàries.

Kayak deriva la reserva dels allotjaments

a altres pàgines de reserves

d’allotjaments.

COMUNICACIÓ

La publicitat i promoció que realitza NH es

basa bàsicament en els correus electrònics

que reben el seus socis. També en els

diferents hotels disposen de publicitat d’altres

hotels de la cadena . L’utilització de les xarxes

socials també es present.

Per part de Kayak , la seva gestió de la

comunicació esta realitzada per la

empresa Infiinty Media Comunication per

el territori espanyol. També realitza

anuncis a la televisió i es present a les

diferents xarxes socials.

PAC5. Lisboa o Eivissa?

Pàgina 2 de 4

1.b. Basant-vos en l'estudi del comportament del consumidor com justificaríeu la convivència d'una

web com a Kayak amb la de NH Hotels. Quins són les característiques del seu públic objectiu en cada

cas? Creieu que existirà un fenomen de canibalització entre ells? Per què? Justifiqueu les vostres

respostes.

El públic objectiu de NH Hotels principalment son tots aquells consumidors que han estat alguna vegada en

algun dels seus hotels, ja que el que intenta es realitzar una fidelització on els clients quedin totalment

satisfets i escullin els seus hotels les pròximes vegades que necessitin un allotjament. Aquesta fide lització la

crea a partir de descomptes i promocions per els socis i en la gran quantitat d’hotels que pot oferir arreu del

mon.

El públic objectiu de Kayak son aquells consumidors que volen troba un allotjament específic a les seves

necessitats , es un comparador per tant permet als clients avaluar les diferents alternatives a partir de les

seves preferències.

Pot existir un fenomen de canalització ja que Kayak ofereix un gran nombre d’allotjaments , entre ells els que

ofereix la empresa NH , per tant els consumidors podran reservar el mateix allotjament de de aquetes dues

empreses, per tant els dos estan oferint el mateix servei. Però a l’actualitat , els consumidors solen comprar

entre altres abans de realitzar la compra , la qual cosa provoca que NH tingui menys rellevància ja que esta

limitada als seus hotels en canvi Kayak a molts mes .

2.a . Analitzeu detalladament els dos factors externs poden tenir una major influència en l'àmbit del

sector turístic i, per tant, condicionen el comportament de compra de l'allotjament en el cas de l

Ricard. Justifiqueu les vostres respostes.

Estratificació social : Les classes socials representen la posició d’estatus d’un individu en una societat . En

aquest cas aquest estatus dependrà de l’ocupació, l’educació, el nivell d’ingressos i el patrimoni i de la

reputació obtinguda per la societat. En el àmbit del sector turístic parlaríem que els individus poden

permetre’s fer turisme si disposen dels principalment de un nivell d’ingressos suficient per poder mantenir el

seu nivell de vida després de realitzar un viatge. També de la seva ocupació on disposa de vacances o de

dies lliures per poder-ho fer i la seva educació que influirà en les seves motivacions o interessos per fer-ho.

Estils de vida: Expressen la manera en que les persones destinen els seu temps i els seus diners. Agrupa el

conjunt d’activitats, interessos i opinions de les persones.

Aquest dos factors externs son els que tenen mes influència en l’àmbit del sector turístic i també en aquest

cas per en Ricard. L’estratificació social en aquest cas condiciona a la compra de l’al lotjament perquè el grup

d’amics son universitaris i el seu nivell d’ingressos i patrimoni es baix a causa de que no tenen feines

estables o feines que es puguin compaginar amb els seus estudis. Per tant el seu estatus social condiciona a

buscar un allotjament que s’adapti a les seves característiques , principalment al seu nivell d’ingressos o

patrimoni . Els estils de vida també condicionen a la compra de l’allotjament causa de que el grup d’amics

els i motiva o els interessa anar Eivissa per realitzar activitats aquàtiques i activitats d’oci nocturn , per tant

aquest interessos o motivacions son els que condicionen a aquesta compra.

2.b. Una vegada que el Ricard i els seus amics estan a Eivissa decideixen que practicaran kitesurf. No

els costa gens arribar a un acord sobre el tipus d'activitat esportiva a reali tzar, ja que a tots els

encanten els esports d'aventura a l'aire lliure. A més, han vist documentals en la televisió sobre

kitesurf i han sentit que està molt de moda, però cap ho ha practicat amb anterioritat. Quins serien en

aquest cas els dos factors interns que tindrien major influència en el comportament de l Ricard i el seu

grup d'amics? Justifiqueu vostres les respostes.

PAC5. Lisboa o Eivissa?

Pàgina 3 de 4

La motivació : La motivació per part dels membres del grup es alta, ja que són les primeres vacances que fan

amb el grup d’amics. La seva implicació tant amb organitzar les diferents activitats com les de reservar

allotjaments serà també alta ja que tenen moltes ganes de fer-ho. Aquesta motivació els permet satisfer les

necessitats d’autorealització i les necessitats social.

La percepció : Al veure documentals a la televisió sobre kitesurf han rebut uns estímuls que provocaran unes

sensacions que afectaran als òrgans receptors dels subjectes. Un cop interpretades aquestes sensacions

provocaran uns estímuls positius els qual es transformaran en una necessitat de voler experimentar allò que

han percebut. Per tant la percepció rebuda anteriorment amb els documentals i els comentaris de altres

persones influiran al comportament del grup d’amics.

3. Quins són les etapes del procés de decisió de compra de l'allotjament per a les escapades?

Descriviu de forma sintètica en qué consisteix cadascuna d'elles i apliqueu-les tant al procés de

decisió del Francesc com al del Ricard. Quins són les principals similituds? I les diferències més

rellevants? Justifiqueu les vostres respostes.

Procés de decisió : Es un procés motivat en que hi ha una sèrie d’objectius que cal aconseguir mitjançant la

compra i el consum d’un bé o servei. En el cas d’en Francesc l’objectiu principal es aconseguir un allotjament

a Lisboa per poder anar d’escapada . Per part d’en Ricard l’objectiu principal es aconseguir un allotjament

per anar de vacances a Eivissa. En aquest cas el procés de decis ió dels dos es similar , ja que els dos el que

volen es tenir on allotjar-se durant les seves vacances.

Reconeixement de la necessitat: Es un procés on es reconeix una necessitat no satisfeta la qual es vol

satisfer. En aquets cas els dos reconeixen que per anar d’escapada necessiten un allotjament per tant

reconeixen que necessiten reservar un allotjament.

Cerca de informació: Es un procés on es busca informació sobre la necessitat reconeguda , en primer lloc

internament i en segon lloc externament. En el cas de en Francesc, a ala seva memòria te records i

experiències anterior en hotels de la empresa NH, que tindran una rellevància important ja que dependent de

la seva satisfacció aquesta informació interna serà important per la seva decisió. Per part d’en Ricard no té

cap informació a la seva memòria , per tant la seva cerca externa tindrà més rellevància que la interna

Procés d’avaluació d’alternatives : En aquest cas s’avaluaran les diferents alternatives per satisfer les

necessitats del els dos. Per part d’en Francesc , nomes tindrà 3 alternatives , ja que a Lisboa NH nomes

disposa de tres hotels, per tant haurà d’avaluar les carat erístiques de cadascun d’ells. Per part d’en Ricard,

Kayak li exposar moltes alternatives diferents, les quals haurà de reduir amb l’utilització de les eines que li

proporciona la web per trobar el seu allotjament adequat a les seves característiques i necessitats.

4. Per a que el Francesc i el Ricard hagin finalitzat els seus processos de decisió de compra, una de

les decisions més rellevants que s'han pres és l'elecció de l'establiment (lloc web de NH en el cas de l

Francesc i el comparador Kayak.es en el cas del Ricard). Analitzeu quin creieu que ha estat el procés

de decisió per a la selecció d'aquests intermediaris virtuals i els criteris de selecció dels mateixos en

cadascun dels dos casos. Justifiqueu les respostes realitzant comparatives entre els processos de

tots dos protagonistes.

PAC5. Lisboa o Eivissa?

Pàgina 4 de 4

5. a . Creieu que aquest tipus de comparadors de preus, com a Kayak, està contribuint al benestar en

el consum? Si és així, com ho està fent? En cas contrari, per què no? Justifiqueu la vostra resposta.

Jo crec que KAYAK si que contribueix al benestar del consum , ja que permet tenir una llibertat d’elecció en el

mercat dels allotjaments. Ja que aquest comprador permet classificar els seus allotjaments depenen de les

característiques o necessitat de cada consumidor. Per tant te llibertat en realitzar les seves conductes de

compra sense restriccions o influencies que donaran a lloc a una major satisfacció i una major seguretat

alhora de reserva un allotjament,

5.b. Expliqueu les dimensions d'avaluació que el Francesc i el Ricard han tingut en compte a l'hora de

jutjar la seva satisfacció en realitzar les seves compres a la web de NH Hotels i Kayak respectivament.

Justifiqueu les vostres respostes amb exemples en tots dos casos.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento