examen EBQ, Exámenes de Biotecnología. Universitat de Girona (UdG)
ingridd94
ingridd94

examen EBQ, Exámenes de Biotecnología. Universitat de Girona (UdG)

3 páginas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: e.bioquimica, Profesor: maria dolores, Carrera: Biotecnologia, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento

Teoria (30% nota) 1. Escull l’opció correcta (1 punt correcte, -0.25 errònia, -0.5 en blanc)

1.a.El balanç de matèria en estat estacionari, el terme d’acumulació sempre val zero V F

1.b.En un procés en discontinu, sempre estem en estat no estacionari V F

1.c.Un balanç de matèria global en massa sempre te el terme de generació negatiu V F

1.d.Un balanç de matèria individual en un sistema sense reacció química, no te acumulació V F

1.e.L’acumulació es la variació de la quantitat de massa entre l’entrada i la sortida V F

1.f. Les unitats de un balanç de matèria poden ser massa per unitat de volum V F

1.g.Si fem un balanç en un sistema amb recirculació, sempre serà en estat estacionari V F

1.h.El numero de Reynolds ens indica el nivell de turbulència d’un fluid V F

1.i. Si un fluid circula en règim laminar el seu numero de Reynolds es superior a 104 V F

1.j. En un sistema en estat estacionari no es pot aplicar l’equació general del balanç V F

2. Descriu acuradament el concepte d’estat estacionari.

3. Què es el règim de circulació laminar? I el turbulent? Com els podem identificar?

4. Quina és l’equació general del balanç de matèria? Descriu el significat de cadascun dels termes del balanç. Quines unitats sol tenir el balanç?

12 / 3

Problema 1(35% nota) Després d’un procés de cristal·lització, tenim 1000 kg/h d’un producte amb un 15% d’humitat (percentatge en massa, corrent 1). Per a deshidratar el producte hi ha una primera etapa que consisteix en un assecador fent circular aire calent, tal com es mostra a l’esquema. L’aire fresc ( corrent 3) entra en el calentador amb una humitat de 0,012 kg aigua/Kg aire sec a una temperatura de 21 oC . A més, del cabal màssic total del corrent d’aire que surt de l’assecador (corrent 5), 2/5 parts es recirculen al calentador (corrent 6). L’aire que surt del calentador (corrent 4) entra a l’assecador amb una temperatura de 93 oC.

A l’assecador s’aconsegueix que el producte final tingui una humitat del 2% (corrent 2) mentre que l’aire que surt d’aquest procés (corrent 5) té un 3% d’humitat i una temperatura de 38oC.

a. Determina el cabal màssic i cabal volumètric del corrent 7. b. Quina humitat té el corrent 4?

Dades i notes: PM aire: 28.8 El sistema opera a 1 atm.

Universitat de Girona

Problema 2 (35% nota) El procés de neteja d’un dipòsit de 500 litres de glucosa s’ha procedit de forma errònia i al tornar a omplir el dipòsit amb aigua ha quedat ple i amb una concentració de 200 mg/l de glucosa. Abans de llençar tota l’aigua, es procedeix a alimentar el dipòsit amb un cabal de 50 litres/min d’aigua destil·lada i a buidar-lo al mateix temps amb un cabal de 100 l/min.

a. Quant de temps haurem d’esperar, i quin volum de barreja hi haurà al dipòsit, per tal de que a la sortida la concentració de glucosa sigui de 100 mg/l?

b. Un cop arribat al temps anterior, el cabal d’entrada augmenta fins a 200 l/min. Quant de temps caldrà esperar abans no vesi el dipòsit? Quina concentració tindrem a la sortida en el moment en que comenci a vesar?

12 / 3

No hay comentarios
Descarga el documento