Examen macroeconomia 2018, Exámenes de Macroeconomía
fabi11-1
fabi11-1

Examen macroeconomia 2018, Exámenes de Macroeconomía

5 páginas
12Número de visitas
Descripción
Examen final macroeconomia 2018
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 5
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento

EXAMEN DE MACROECONOMIA – ADE - MATÍ 15 de Gener de 2018 PART A). Test. Cada resposta incorrecta resta ¼ punts. Qualificació mínima: 4.5 punts sobre 15. (40% de nota total) 1.- D'acord amb el model de keynesià renda despesa, un augment de la propensió marginal a estalviar provocarà: a) L'augment de la inversió privada, a causa de la major disponibilitat d'estalvi. b) L'augment del nivell de renda d'equilibri, determinat per l'augment del valor del multiplicador. c) Un augment de la renda disponible, a causa de la major disponibilitat de liquiditat per les famílies. d) Una reducció del nivell de renda d'equilibri, determinat per la reducció del valor del multiplicador. 2. Penseu en un model keynesià renda-despesa (45 º), amb sector públic i impost proporcional sobre la renda. Podem assegurar que: a) Per reduir el dèficit és més efectiu reduir les pensions (TR) de reduir la despesa pública en béns i serveis (G). b) Per estimular l'economia és millor reduir els impostos (T) que augmentar la despesa pública en béns i serveis (G) en la mateixa quantia. c) Es pot estimular l'economia sense augmentar el dèficit si es redueixen la despesa (G) i els impostos (T) en la mateixa quantia. d) No hi ha cap combinació de política fiscal que permeti reduir el dèficit i al mateix temps estimular l'economia. 3.- Un desplaçament no paral·lel de la IS a l'esquerra (és a dir un gir que fa el pendent més vertical) serà resultat de: a) Un augment de la propensió marginal a consumir. b) Un augment de la Inversió autònoma. c) Una disminució de les transferències. d) Un augment del tipus impositiu. 4.- A mesura que augmenta el nivell de renda i ens movem d'un punt a un altre de la funció LM: a) Augmenten la demanda de diners i l'oferta monetària. b) Augmenta la demanda de diners per realitzar transaccions i, com no varia l'oferta monetària, apareix un excés de demanda de diners i puja el tipus d'interès. c) Disminueix la demanda de bons i, com l'oferta està donada, per tornar a l'equilibri ha de pujar el preu dels bons. d) Augmenta la demanda de diners per realitzar transaccions i, en no variar l'oferta monetària, hi ha un excés d'oferta de diners i baixa el tipus d'interès. 5. Si la demanda de diners és infinitament elàstica respecte del tipus d'interès. a) Un augment de la base monetària afectarà la demanda agregada i la producció. b) El tipus d'interès disminuirà com a conseqüència d'una operació de compra de bons en el mercat obert pel banc central. c) La política fiscal té màxima eficàcia i no genera efecte expulsió. d) Totes les proposicions anteriors són falses. 6.- Un augment de la propensió marginal a l'estalvi: a) Fa més horitzontal l'LM perquè canvia els hàbits de pagament. b) Fa més horitzontal la IS perquè redueix el multiplicador de la despesa. c) Fa més vertical la IS perquè redueix el multiplicador de la despesa. d) Fa més vertical la IS perquè redueix la sensibilitat de la inversió als tipus d'interès. 7.- En una economia oberta que respon a les condicions teòriques del model Mundell-Fleming (ISLMBP), si el tipus de canvi és fix i amb perfecta mobilitat de capitals, llavors:

a) Un augment de la despesa pública no té cap efecte sobre la renda. b) Una disminució de l'oferta monetària provoca una disminució de la renda. c) Un augment de l'oferta monetària provoca un augment de la renda. d) Un augment de l'oferta monetària no té cap efecte sobre la renda. 8.- En el marc d'un model IS-LM d'economia tancada, amb sector públic i impostos proporcionals sobre la renda, on la demanda de diners correspon al cas del parany de la liquiditat, partint d'una situació d'equilibri, una reducció de la despesa pública produirà en l'equilibri final: a) Un augment del dèficit del sector públic. b) Una reducció del tipus d'interès i una caiguda de la inversió. c) Un augment de la inversió mentre que la renda es manté constant. d) Un decrement de la recaptació impositiva. 9.- En una economia petita, oberta, amb perfecta mobilitat de capitals i tipus de canvi flexible, es porta a terme una política fiscal expansiva, el que provocarà en l'equilibri final: a) L'augment del nivell de renda, i reducció del saldo pressupostari públic. b) Canvis en la composició de la despesa i cap variació en el nivell de renda. c) Millora del saldo de la balança corrent i cap variació en el nivell de renda. d) Augment del tipus d'interès i de la inversió privada. 10.- En una economia oberta amb preus fixos (model IS-LM-BP), tipus de canvi flexibles, perfecta mobilitat de capitals i amb valors no extrems de la resta dels paràmetres del model, una reducció del tipus impositiu produirà que al equilibri final: a) La renda i el tipus d'interès romanguin inalterats respecte a la situació d'equilibri inicial. b) Es depreciï la moneda i augmenti el nivell de renda. c) Es redueixi la renda i el tipus d'interès romangui inalterat respecte a la situació d'equilibri inicial. d) Res de l'anterior. 11.- Assenyaleu la resposta INCORRECTA. Suposeu que estem en una economia ISLMBP amb tipus de canvi fix i perfecta mobilitat de capitals. a) Si la moneda nacional tendeix a depreciar, la intervenció del Banc Central tindrà com a resultat la disminució de la Base Monetària. b) Si la moneda nacional tendeix a apreciar-se, la intervenció del Bac Central tindrà com a resultat una disminució de la Base Monetària. c) Si la moneda nacional tendeix a depreciar, la intervenció del Banc Central tindrà com a resultat una contracció monetària induïda. d) Si el país té dèficits de la BP continuats i sostinguts , el BC hauria de devaluar la moneda domèstica. 12.- en el marc d'un model IS-LM d'economia tancada (cas general), la política monetària funciona millor (és més efectiva): a) Si l'economia es troba en una situació de parany de la liquiditat a) Com més gran sigui la sensibilitat de la demanda de diners enfront dels canvis en el tipus de interès b) Com més gran sigui la propensió marginal a estalviar c) Com més baix sigui el tipus impositiu. 13.- Si una economia es troba en una posició d'equilibri intern i extern, perfecta mobilitat de capitals i el tipus de canvi és fix, un augment de les transferències públiques a les famílies provocarà (en l'equilibri final): a) Una apreciació de la moneda estrangera i una expansió de la renda domèstica. b) Una reducció de la renda i un empitjorament del saldo comercial.

c) Un augment de l'oferta monetària. d) Una pèrdua de reserves de divises. 14.- Un augment del nivell de preus, mantenint la resta de variables constants, ocasionarà: a) Un desplaçament a l'esquerra de la Demanda Agregada. b) Un desplaçament a la dreta de la Demanda Agregada. c) Cap desplaçament de la Demanda Agregada. d) No afectarà ni a la IS ni a la LM. 15.- En el model clàssic de OA-DA, en el cas clàssic de la OA: a) Les polítiques fiscals expansives generaran creixement de la renda i augment del nivell de preus. b) Les polítiques fiscals expansives generaran augments del nivell de preus i del tipus d'interès sense creixement d i la renda. c) Les polítiques fiscals expansives generaran un efecte expulsió incomplet. d) Les polítiques monetàries expansives generaran augments del nivell de preus i del tipus d'interès sense creixement de la renda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D A D B C C D D B A B D C C B TEMAS: 1.- Entre el gener i el desembre de 1991, període en què l'economia dels Estats Units va entrar en una recessió cada vegada més profunda, el tipus d'interès va caure del 6,3% al 4,1%. Utilitzeu el model IS-LM per explicar aquest patró de disminució de la producció i dels tipus d'interès. Quina corba va haver de desplaçar-se i quines poden ser les causes? NOTA: L'anàlisi ha d'incloure el plantejament del model, l'anàlisi gràfica i l'explicació detallada del procés d'ajust així com dels efectes finals sobre les principals variables macroeconòmiques (20%). - La recessió significa que per alguna causa interna o externa (fallida d'un gran banc, crisi financera, esclat d'una guerra, final d'un cicle de creixement, xoc negatiu de demanda ...) cau la confiança dels agents econòmics i disminueix la inversió de les empreses, el consum de les famílies o les exportacions . Això porta a una reducció de la demanda agregada cosa que fa baixar el nivell de producció. En baixar la producció i la despesa també baixa la demanda de diner per raó de transaccions i això fa caure el tipus d'interès. Per tant, disminueix la demanda, la producció i el tipus d'interès. Recessió→Desconfiança, males expectatives→↓I0, ↓C0, ↓c ⇒↓A, F 0 E 1↓ ↓⇒DA⇒↓Y⇒↓Md,T F 0 2 0⇒ Md < Ms F 0 2 0⇒ ↓i - Gràficament la IS es desplaça a l'esquerra i la LM es queda igual perquè no hi ha cap canvi de política. (Feu el gràfic vosaltres mateixos) - Finalment, el Consum i el Saldo Pressupostari empitjoren (ja que baixa Y) i la caiguda inicial de la inversió queda en part frenada per la disminució del tipus d'interès. Molt important: l'economia NO està en el parany de la liquiditat. Un tipus d'interès del 4% està molt per sobre de 0 i encara pot baixar molt. Hi ha un bon marge per fer política monetària expansiva. Per altre costat, la caiguda de Y és deguda a la recessió (una crisi) però NO és el resultat d'una política fiscal contractiva perquè cap govern està tan boig com per provocar crisis perquè sí. En aquest cas concret, la crisi ve produïda per la guerra d'Iraq. Finalment, per respondre aquesta qüestió no cal explicar quines polítiques es poden aplicar per sortir de la situació

2.- Suposi una economia descrita pel model Mundell Fleming (ISLMBP), sistema de tipus de canvi fixe. Quins efectes provocaria sobre la renda, els tipus d’interès i els components de la DA, un increment del tipus d’interès exterior?. Justifiqui el resultat i la nova situació d’equilibri seqüencial i gràficament (20%). - Es tracta del cas del model ISLMBP amb tipus de canvi fix. Això implica que el banc central no pot fer política monetària, ja que ha de mantenir el tipus de canvi i, per tant, no pot controlar el nivell de reserves de divises, és a dir, no pot controlar la base monetària ni, en conseqüència l'oferta monetària (en el molt curt termini podria fer quelcom mitjançant l'esterilització, però només ho podria mantenir per un període curt de temps). L'equilibri de l'economia ve determinat per l'equilibri del sector exterior (corba BP) i la condició de demanda efectiva (corba IS). El sector monetari s'ajusta automàticament a les altres condicions. En el gràfic això ho representem amb una corba LM mòbil, a punts, ja que s'ajustarà al que determinen les altres corbes. - Per respondre, en primer lloc s'ha de distingir entre el cas que no hi ha mobilitat de capital (j=0) i el cas que sí hi ha mobilitat sigui perfecta (j→∞) o imperfecta (j >0). - Quan j=0, si puja el tipus d'interès exterior (↑ix) no passa res, ja que els fluxos de capitals no poden canviar, són constants i no depenen del diferencial i – ix. Per tant no hi ha cap efecte. En el gràfic, La IS i la LM tenen els pendents normals i la BP és vertical i no es mou per res (Feu el gràfic) - Quan j→∞, hi ha mobilitat perfecta de capitals i el tipus d'interès nacional ha de sr igual a l'exterior: i=ix. Quan puja el tipus d'interès internacional, els capitals marxen del país, ja que a fora hi ha més rendibilitat (ix > i) i marxen de forma massiva atesa la perfecta mobilitat. Això genera un important augment de la demanda de divises ja que els capitals que estan aquí, en euros, volen marxar a altres països que tenen altres monedes (dòlars, iens ..). Com que el tipus de canvi és fix, el banc central ha de vendre divises a un preu fix i es redueix la seva reserva de divises. A canvi, el banc central rep euros, els quals surten de circulació. Per tant, baixa la base monetària i, en conseqüència, comença a reduir-se l'oferta monetària. Això fa que el tipus d'interès nacional vagi pujant i es vagi aproximant al tipus internacional. A mesura que puja el tipus d'interès nacional, anirà reduint-se la inversió dins del país i, per tant, es reduirà la demanda agregada i la producció. Aquest procés continuarà fins que el tipus d'interès pugi al nou nivell internacional. Al final el tipus d'interès haurà pujat al nivell internacional, la inversió haurà disminuït, la producció haurà disminuït segons la corba IS, les exportacions seran les mateixes ja que el tipus de canvi és fix però les importacions hauran disminuït perquè la renda ha baixat, és a dir, les exportacions netes i el saldo per compte corrent hauran augmentat. F 0 2 0↑ ix⇒↑↑sortida K⇒↓↓Reserves $⇒↓↓BM⇒↓Ms⇒↑i⇒↓I⇒↓Y⇒↓XN=↓SCC, ↓SP. - Per j >0, el procés és el mateix, però no hi ha tant de moviment de capital i, per tant, el tipus d'interès nacional no puja tant (F 0 C 4i < F 0 C 4ix) i, en conseqüència, la reducció de la Inversió i de Y acaba sent més petita. En el gràfic es pot veure la diferència entre la perfecta mobilitat, j F 0 2 0→∞ (esquerra) i la mobilitat imperfecta, F 0 2 0∞ > j > 0 (dreta), de capitals. y

i IS LM' BP' BP LM

F 0 C 4

ix BP' y i IS LM' BP LM

F 0 C 4

ix EXERCICI (20%) Una economia descrita pel model IS-LM, i composada per les següents equacions i macromagnituds: C = 50 + 0.8Yd; I = 800 – 40i; G = 900; TR = 200; T = 0.25Y; Ms/P = 1100; Ld = 0.3Y – 70i Determini, numèricament i amb representació gràfica: a) La renda, el tipus d’interès i el saldo pressupostari en el punt d’equilibri

F 0 E 1F 0 2 0= 2,5; F 0 E 3=mpf=1,75; F 0 E 2=mpm=1; A = 1910 Y = 4442,5; i = 3,325 SP = 10,625 I = 667 b) Els efectes sobre la renda, l’interès i el saldo pressupostari d’un increment de la despesa pública de 200. Determini també l’efecte expulsió

F 0 C 4F 0 2 0Y = F 0 E 3F 0 2 0F 0 C 4F 0 2 0G = 1,75*200=350 Y = 4792,5; i = 4,825 SP = –101,875 I = 607 F 0 C 4F 0 2 0⇒ I = 607–667 = –60 = Efecto expulsión = (F 0 E 3/F 0 E 1F 0 2 0– 1)*F 0 C 4G c) Partint del punt anterior. Calculi quins serien els efectes en cas de que es prengui la decisió de realitzar una contracció monetària de 100

F 0 C 4F 0 2 0Y = F 0 E 2*F 0 C 4F 0 2 0(Ms/p) = 1*(–100) = –100 Y = 4692,5; i = 5,825 SP = –126,875 I = 567 Pel que fa als gràfics, en el cas a) tenim un gràfic ISLM normal, en el cas b) la IS es desplaça cap a la dreta i, en el cas c) la LM es desplaça cap a l'esquerra (feu els gràfics)

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento