examen sistemas, Ejercicios de Trabajo Social. Universitat de Barcelona (UB)
ejerezroseragmailcom
ejerezroseragmailcom

examen sistemas, Ejercicios de Trabajo Social. Universitat de Barcelona (UB)

DOCX (158 KB)
8 páginas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: Sistemes de benestar I, Profesor: Nuria Fustier, Carrera: Treball Social, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 8
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento

L'envelliment actiu és un procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que aquestes envelleixen: quina de les següents no és una de les seves característiques?

Trieu-ne una: a. És un concepte universal: no discrimina per edat b. Resposta en blanc c. Assumeix la diversitat funcional d. Es centra sol en la dependència e. Vincula les activitats i relacions amb la salut

Quin dels següents serveis no és específic per a persones amb discapacitat?

Trieu-ne una: a. Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) b. Servei de tutela c. Serveis de Valoració i Orientació d. Centres ocupacionals e. Resposta en blanc

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE).

Pregunta 3 Incorrecte Puntuació -0,25 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

La llei 18/2003 de suport a les famílies promou:

Trieu-ne una: a. Mesures per atendre i donar suport a la pluralitat i diversitat de models familiars

incorrecta

b. Sense resposta c. Regula la conciliació de la vida laboral i familiar i la formació professional dels seus membres d. Promou i regula les polítiques de família, fixa un sistema de drets i obligacions i proposa un

conjunt de prestacions i serveis públics d'ajuda e. L'ajut a les persones refugiades

Retroacció

La teva resposta és incorrecta.

La resposta correcta és: Promou i regula les polítiques de família, fixa un sistema de drets i obligacions i proposa un conjunt de prestacions i serveis públics d'ajuda.

Pregunta 4 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

L'Area de Suport als Joves Tutelas i Extutelats ofereix:

Trieu-ne una: a. L'ASJTET ofereix als joves entre 16-21 anys sense recursos propis ni familiars, recolzament

técnic i educatiu en els àmbits d'habitatge, inserció laboral, seguiment socioeducatiu i psicològic, assessorament jurídic i suport econòmic, accés a la formació professional i transport adaptat,

b. e.- sense resposta

c. L'ASJTET ofereix als joves entre 16-18 anys sense recursos propis ni familiars, recolzament tècnic i educatiu en els àmbits de salut, serveis socials, inserció laboral, seguiment socioeducatiu i psicològic, assessorament jurídic i suport econòmic

d. L'ASJTET ofereix als joves entre 14 i 18 anys extutelats de la DGAIA, amb dificultats de retorn a la llar i de gestionar una vida independent, suport técnic en relació a l'habitage,,suport socioeducatiu, psicològic, jurídic i econòmic

e. L'ASJTET ofereix als joves entre 16-21 anys sense recursos propis ni familiars, recolzament tècnic i educatiu en els àmbits d'habitatge, inserció laboral,seguiment socioeducatiu i psicològic, assessorament jurídic i suport econòmic correcta

Retroacció

La teva resposta és correcta.

a.- correcta

b.- incorrecta

c.- incorrecta

d.- incorrecta

e.- sense resposta

La resposta correcta és: L'ASJTET ofereix als joves entre 16-21 anys sense recursos propis ni familiars, recolzament tècnic i educatiu en els àmbits d'habitatge, inserció laboral,seguiment socioeducatiu i psicològic, assessorament jurídic i suport econòmic.

Pregunta 5 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quina de les següents no és una funció atribuida a la família?

Trieu-ne una: a. Econòmica b. Afectiva c. Defensiva d. Resposta en blanc e. Educativa

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: Defensiva.

Pregunta 6 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quina de les següents activitats NO es correspon a una fase del procés de planificació?

Trieu-ne una: a. Definició de la missió i la visió b. Definir les accions c. Definir la imatge (logotip) que identificarà el Pla d. Estat de la qüestió

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: Definir la imatge (logotip) que identificarà el Pla.

Pregunta 7 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quina de les següents característiques no està associada al rol masculí?

Trieu-ne una: a. És productiu b. Resposta en blanc c. Està ben valorat d. S'encarrega de la cura e. Desenvolupa treball remunerat

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: S'encarrega de la cura.

Pregunta 8 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

El concepte de violència de gènere segons la normativa actual engloba

Trieu-ne una: a. Només l'agressió entre els cònjuges b. Resposta en blanc c. Qualsevol agressió (física, psicològica,...) que es produeixi d'un home respecte la seva dona,

amb la que manté o ha mantingut una relació afectiva d. Només l'agressió entre pares i fills e. Qualsevol agressió (física, psicològica,...) que es produeix dintre el nucli familiar

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: Qualsevol agressió (física, psicològica,...) que es produeixi d'un home respecte la seva dona, amb la que manté o ha mantingut una relació afectiva.

Pregunta 9 Incorrecte Puntuació -0,25 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

La intervenció dels Serveis Socials i de l'EAIA en el circuit ordinari

Trieu-ne una: Diagnòstic i valoració dels infants i famílies dels professionals de l'EAIA i Proposta de mesura a la

Administració local Diagnòstic, valoració i propostes dels professionals de l'EAIA a la ICAA Primera avaluació i atenció des de els Serveis Socials. ( Competència Administració local ),

Assessorament de l'EAIA als professionals de l'atenció primaria i coordinació amb els serveis del territori

Derivació dels Serveis Socials als Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Intervenció de l’Equip per avaluar la situació de salut plans de millora i proposta de mesura protectora a la DGAIA desprès d’esgotar els recursos d’atenció. incorrecta

sense resposta

Retroacció

La teva resposta és incorrecta.

La resposta correcta és: Primera avaluació i atenció des de els Serveis Socials. ( Competència Administració local ), Assessorament de l'EAIA als professionals de l'atenció primaria i coordinació amb els serveis del territori.

Pregunta 10 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Un dels factors de risc de maltractament de la gent gran és:

Trieu-ne una: a. sense resposta b.

No atendre les necessitats bàsiques d’ una persona gran, com la salut, alimentació, vestir, higiene personal i l’ habitatge.

c. el cuidador de la persona gran te una bona xarxa de suport personal d. un bon nivell econòmic de la persona gran i de l'entorn familiar e. la dependència física, cognitiva o emocional que pugui presentar la persona gran

correcta

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: la dependència física, cognitiva o emocional que pugui presentar la persona gran.

Pregunta 11 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

En relació al Pla Estratègic dels Serveis Socials assenyala quina és l'afirmació correcta.

Trieu-ne una: a. Reconeix el dret d'accés universal als SS.SS. a la població autòctona b. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, defineix el PESS com l'instrument d'ordenació de mesures recursos i accions per aconseguir els objectius de la Política de Serveis Socials. correcta

c. S'estructura a l'entorn de 5 eixos estratègics i te una vigència indefinida d. Sense resposta e. El document conté l'anàlisi de necessitats i demanda social, però no l'avaluació el Sistema Català de Serveis Socials

Sense resposta

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és:

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, defineix el PESS com l'instrument d'ordenació de mesures recursos i accions per aconseguir els objectius de la Política de Serveis Socials.

.

Pregunta 12 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Selecciona, d'entre les mesures que apareixen a continuació, la que correspon al CRAE:

Trieu-ne una: a. Sense resposta b. Acolliment familiar simple en família extensa. c. Acolliment preadoptiu. d. Acolliment en institució.

correcta

e. Acolliment familiar simple en família aliena.

Retroacció

La teva resposta és correcta.

a.- incorrecta

b.- incorrecta

c.- incorrecta

d.- correcta

e.- sense resposta

La resposta correcta és: Acolliment en institució..

Pregunta 13 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quin dels següents tipus de violència no està conceptualitzada com a violència de gènere?

Trieu-ne una: a. Resposta en blanc b. Violència que es produeix a l'àmbit de la famíiia o la parella c. Violència a la comunitat: violacions, assetjament sexual... d. Conflictes armats e. Crims perpetrats en nom de l'honor

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: Conflictes armats.

Pregunta 14 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

En relació amb els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, quina de les afirmacions NO és correcta

Trieu-ne una: a. Resposta en blanc b. Treballen en la prevenció, l’estudi, la valoració i el seguiment dels infants i adolescents en

situació de risc social en col·laboració estreta amb els serveis socials municipals c. Tenen com a 'objectiu prioritari i a través de la seva vinculació al telèfon Infància Respon, de

donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació en relació amb casos de maltractaments infantils.

d. Donen suport als infants amb necessitats educatives especials e. El seu àmbit d'atenció és bàsicament l'hospitalari

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: Treballen en la prevenció, l’estudi, la valoració i el seguiment dels infants i adolescents en situació de risc social en col·laboració estreta amb els serveis socials municipals.

Pregunta 15 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

La família de l'etapa predemocràtica estava caracteritzada per

Trieu-ne una: a. La solidaritat familiar, centrada en la figura de la dona b. Unes taxes de fecunditat per sota del nivell que permetia el relleu generacional. c. El reconeixement dels mateixos drets per a dones i homes dins el matrimoni d. La pluralitat de formes que les relacions familiars podien assumir

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: La solidaritat familiar, centrada en la figura de la dona.

Pregunta 16 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quina de les següents afirmacions sobre la violència masclista és correcta:

Trieu-ne una: a. És la manifestació natural de les diferències biològiques entre els sexes b. Resposta en blanc c. Afecta especialment a dones de classe social baixa amb marits alcohòlics d. Pot afectar qualsevol dona, és apresa, és un tret cultural i està profundament arrelada en les

estructures socials i institucionals e. És el mateix que la violència domèstica

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: Pot afectar qualsevol dona, és apresa, és un tret cultural i està profundament arrelada en les estructures socials i institucionals.

Pregunta 17

Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Identifica quin d'entre els drets dels professionals dels serveis socials és correcte:

Trieu-ne una: a. El dret a ser informats pels usuaris de tots els aspectes personals de la seva vida b. Resposta en blanc c. El dret a decidir unilateralment la millor prestació per a l'usuari d. El dret a escollir la persona que farà d'interlocutora de la família atesa e. El dret a ser tractats amb respecte i correcció pels altres professionals, els responsables dels

serveis i els usuaris

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: El dret a ser tractats amb respecte i correcció pels altres professionals, els responsables dels serveis i els usuaris.

Pregunta 18 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Un dels factors de risc en el maltractament de la gent gran és

Trieu-ne una: a. Alta autoestima de la persona gran b. Resposta en blanc c. La dependència física, cognitiva o emocional que pugui presentar la persona gran d. Que el cuidador compti amb una bona xarxa social de suport e. Un bon nivell econòmic de la persona gran i del seu entorn familiar

Retroacció

La teva resposta és correcta.

La resposta correcta és: La dependència física, cognitiva o emocional que pugui presentar la persona gran.

Pregunta 19 Incorrecte Puntuació 0,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quin dels següents indicadors NO es correspon amb un indicador de desemparament de la infància i l'adolescència

Trieu-ne una: a. Abús sexual b. Abandonament i/o renúncia c. Resposta en blanc d. Sotmetiment al consum de drogues e. El conflicte obert i crònic entre progenitors, si anteposen les seves necessitats a les de l’infant

o adolescent.

Retroacció

La teva resposta és incorrecta.

La resposta correcta és: El conflicte obert i crònic entre progenitors, si anteposen les seves necessitats a les de l’infant o adolescent..

Pregunta 20 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta

Text de la pregunta

La primera formulació legal del principi de l'interès superior de l'infant la trobem a

Trieu-ne una: a. La Declaració dels Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el

20 de novembre de 1959 b. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las

personas en situación de dependencia c. Resposta en blanc d. La Constitució Espanyola de 1978 e. La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la

violencia doméstica

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento