Exemple preguntes per temes, Preguntas de examen de Biología Celular. Universitat de Barcelona (UB)
marinamill-1
marinamill-1

Exemple preguntes per temes, Preguntas de examen de Biología Celular. Universitat de Barcelona (UB)

26 páginas
6Número de descargas
24Número de visitas
100%de 3 votosNúmero de votos
1Número de comentarios
Descripción
Asignatura: Biologia cel.lular, Profesor: Francesc Tebar, Carrera: Farmàcia, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 26
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 26 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 26 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 26 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 26 páginas totales
Descarga el documento

BIOLOGIA CEL·LULAR:

RECULL DE PREGUNTES PER TEMES

A) INTRODUCCIÓ

1. La cèl·lula com unitat estructural i funcional dels sistemes vius 1. Quins dels següents tipus cel·lulars presenten paret cel·lular?

a) Cèl·lules animals b) Cèl·lules vegetals c) Fongs d) Bacteris e) Cap és correcta

2. Quins dels següents organismes tenen cèl•lules amb citoesquelet d’actina: a) E. Coli b) ameba c) Saccharomyces (fong) d) cangurs e) palmeres

3. Un sistema biològic, ha de tenir les següents propietats:

a) un material de partida informatiu, capaç d’autoreplicar-se que permeti transmetre la informació a la generació següent

b) un cert nivell de metabolisme que permeti captar matèria i energia del medi per al seu manteniment i per a la transmissió de la vida

c) la possibilitat de mutacions o canvis que permeti al sistema progessar cap a la complexitat

d) ser un sistema obert amb equilibri estacionari (dinàmic) e) cap és correcta

4. Quines de les següents estructures són exclusives de les cèl•lules eucariotes ?

a)Paret cel•lular. b)Membrana plasmàtica. c)Aparell de Golgi. d)Nucli. e)Cap és correcta.

5. El reticle endoplasmàtic rugós es troba a:

a) protozous b) bacteris c) cèl·lules de les plantes d) cèl·lules dels animals e) cap és correcta

2 i 3. Evolució prebiòtica i evolució cel·lular 6. A conseqüència de la crisi d’aliments que es produí durant el procés d’evolució de les

cèl·lules primitives, aparegueren per primera vegada:

a) Cèl·lules procariotes heterotròfiques b) Cèl·lules eucariotes autotròfiques c) Cèl·lules procariotes aeròbies. d) Cèl·lules eucariotes fagocitàries e) Cèl·lules procariotes autotròfiques

7. Segons la teoria simbiòtica de l’origen de les cèl·lules eucariotes, la membrana

mitocondrial interna es va originar a partir de:

a) La membrana del reticle endoplasmàtic d’una cèl·lula procariota anaeròbia. b) La membrana del reticle endoplasmàtic d’una cèl·lula procariota aeròbia. c) La membrana plasmàtica d’una cèl·lula fagocitària d) La membrana del reticle endoplasmàtic d’una cèl·lula fagocitària. e) Cap és correcta

8. Segons la teoria endosimbiòtica referent a l’origen de les cèl·lules eucariotes, la

membrana mitocondrial externa s’originà a partir de:

a) El reticle endoplasmàtic d’una cèl·lula procariota anaeròbica. b) El reticle endoplasmàtic d’una cèl·lula procariota aeròbia. c) El reticle endoplasmàtic d’una cèl·lula fagocitaria. d) La membrana plasmàtica d’una cèl·lula pro-eucariota fagocitaria. e) Cap és correcta.

9. Els organismes heterotròfics primitius s’alimenten únicament :

a)D’oxigen i d’ozó. b)De matèria orgànica. c)De matèria inorgànica. d)Per fagocitosi. e)Cap és correcta.

10. La crisi aeròbia que es produí durant l’evolució cel•lular va ser conseqüència de:

a)L’increment de la concentració de nitrogen a l’atmosfera. b)La disminució dràstica d’oxigen a l’atmosfera. c)L’aparició de cèl•lules fotosintetitzadores. d)L’increment de la concentració de metà a l’atmosfera. e)Cap és correcta.

11.Durant l’evolució cel·lular, la crisi aeròbia:

a) va generar l’aparició d’oxigen a l’atmosfera primitiva b) va generar l’increment de la concentració de metà i N2 a l’atmosfera c) va ser una conseqüència dels fenòmens de fagocitosi als proto-eucariotes d) va provocar la manca d’oxigen a l’atmosfera e) cap és correcta

12. Quins dels següents factors es poden considerar claus per a l’aparició de la vida sobre la Terra ?

a)L’increment en la concentració de metà a l’atmosfera. b)La mida de la Terra i la seva massa. c)L’aparició dels continents. d)La disminució dràstica en la concentració d’oxigen a l’atmosfera. e)Cap és correcta.

B) MÈTODES EXPERIMENTALS PER A L’ESTUDI DE LA CÈL·LULA

(Pràctiques)

Tema 4.

Microscòpia 13. Quines de les següents afirmacions relatives al microscopi de confocal són correctes

a) És un microscopi invertit amb contrast de fase. b) És un microscopi que utilitza un laser com a font d’il·luminació c) És un microscopi que utilitza la llum visible com a font d’il·luminació d) A partir de les imatges enregistrades en diferents plans permet reconstruir una imatge

tridimensional de les cèl·lules. e) Cap és correcta

14. Quines de les següents afirmacions relatives al microscopi confocal són correctes?

a) és molt útil per observar virus amb nitidesa b) requereix la utilització d’un làser c) permet fer seccions òptiques seriades de les mostres d) un diafragma permet eliminar els senyals de fluorescència de plans superiors o inferiors al

pla focal e) és un microscopi electrònic

15. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a la preparació de mostres per a l’observació amb el microscopi òptic, són correctes:

a) Per tal d’observar cèl•lules vives cal fixar-les per congelació. b) L’objectiu d’incloure les mostres en parafina és endurir-les per tal de poder fer talls

d’uns quants micròmetres. c) Les mostres incloses en parafina es tallen amb un criostat. d) Per poder tenyir amb hematoxilina talls d’una mostra inclosa en parafina s’han de

desparafinar i rehidratar prèviament. e) L’eosina és un colorat bàsic que s’utilitza habitualment per tenyir el nucli de les

cèl•lules. 16. De les següents afirmacions, relatives a la preparació de mostres per l’observació amb el

microscopi òptic, assenyaleu les que són correctes:

a) La fixació química és molt útil per observar cèl·lules vives. b) Per fixar els nuclis generalment s’utilitza hematoxilina. c) La inclusió en parafina té com a objectiu l’enduriment de les mostres. d) La inclusió en parafina té com a objectiu poder tallar les mostres d’un gruix adequat. e) L’obtenció de talls té com a objectiu la immobilització dels components cel·lulars.

17. Tenint en compte la capacitat d’augment i de resolució del microscopi òptic, aquest és

adequat per observar :

a) Hepatòcits. b) Ciano.. c) Bacteris. d) Cèl·lules sanguínies. e) Llevats.

18. Indica quines de les següents afirmacions, relatives als microscopis òptics, són correctes:

a) El microscopi de scanning confocal requereix la utilització d’un làser. b) El microscopi de contrast de fases requereix la utilització d’un làser. c) Per a l’observació de virus s’utilitzen microscopis estereoscòpics o lupes. d) La resolució d’un microscopi òptic depèn de la longitud d’ona de la llum utilitzada. e) Cap és correcta.

19. Quines de les següents afirmacions són correctes ?

a) La fixació d’un teixit sempre es realitza mitjançant congelació b) El colorant eosina tenyeix majoritàriament el citoplasma de les cèl·lules c) El gruix ideal d’un tall histològic per tal de poder ser analitzat amb el microscopi òptic és

de 2-3 nm. d) La inclusió d’un teixit augmenta el contrast dels elements que composen l’estructura

cel·lular. e) Cap és correcta

20. Quines de les següents afirmacions relatives al microscopi òptic són correctes?

a) L’objectiu és la part del microscopi responsable de discriminar entre dos punts molt propers.

b) Els cargols macromètric i micromètric augmenten i disminueixen, respectivament, la imatge.

c) El condensador i el diafragma regulen la llum sobre la preparació d) Permet visualitzar els ribosomes. e) Cap és correcta

21. De les següents afirmacions, relatives a la preparació de mostres per a l’observació amb el microscopi òptic, assenyaleu les que són correctes:

a) les mostres s’inclouen en parafina per tal de poder-les tallar amb un micròtom de congelació o criòstat

b) el formaldehid és molt utilitzat per tenyir específicament els nuclis c) la fixació amb etanol és molt útil per observar cèl·lules vives d) la eosina tenyeix preferentment els nuclis d’un color violat

Fraccionament cel·lular 22. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a les tècniques de fraccionament

cel·lular, són correctes :

a) Per centrifugació diferencial d’un homogeneïtzat de teixit s’obtenen fraccions d’orgànuls totalment pures.

b) La fracció microsomal que s’obté en una centrifugació diferencial d’un homogeneïtzat de fetge està molt enriquida en mitocondris.

c) En una centrifugació diferencial a partir de fetge els peroxisomes sedimenten conjuntament amb els lisosomes.

d) Determinant les activitats enzimàtiques de les fraccions subcel·lulars que s’obtenen es valora el grau de puresa de la fracció.

e) Cap és correcta. 23. De les següents afirmacions relatives a les tècniques de fraccionament cel·lular, assenyaleu les que són correctes:

a) s’inicien amb una homogeneïtzació per tal de trencar totes les membranes intracel·lulars de la mostra

b) permeten obtenir fraccions d’orgànuls cel·lulars separats per centrifugació c) la puresa d’una fracció es pot valorar per microscopia electrònica d) els orgànuls es separen en funció de la seva càrrega elèctrica e) per sedimentar els microsomes d’un homogeneïtzat de fetge cal utilitzar una

ultracentrífuga 24. Quines de les següents afirmacions relatives a l’homogenització d’un teixit son

correctes?

a) És el pas previ per a la fixació d’un teixit pel posterior estudi morfològic. b) És el pas inicial de les tècniques de fraccionament cel·lular. c) Els tampons d’homogenització hipotònics faciliten un millor trencament de les

estructures cel·lulars.

d) El tipus d’homogenitzador que s’utilitza en cada cas concret depèn de la duresa del teixit de partida.

e) Cap és correcta

25. La centrifugació diferencial:

a) Permet la detecció de proteïnes específiques en una fracció cel·lular. b) Permet l’obtenció de fraccions cel·lulars totalment pures. c) Permet la separació de proteïnes segons el seu pes mol·lecular. d) Permet la separació d’orgànuls cel·lulars segons la seva mida. e) Cap és correcta

26. En una centrifugació diferencial a partir d’un homogeneïtzat de fetge l’ordre en que

s’obtenen les fraccions subcel·lulars és:

a) Fracció nuclear, fracció microsomal, fracció mitocondrial. b) Fracció microsomal, fracció mitocondrial, fracció nuclear. c) Fracció mitocondrial, fracció nuclear, fracció microsomal. d) Fracció mitocondrial, fracció microsomal, fracció nuclear. e) Cap és correcta.

Electroforesi, Western Blot i immunocitoquímica 27. Quines de les següents afirmacions relatives a l’electroforesi en gels de poliacrilamida

són correctes?

a) És una tècnica que permet separar mol·lècules carregades aplicant un camp elèctric. b) La mobilitat d’una proteïna depèn del percentatge d’acrilamida del gel resolutiu. c) Està basada en la utiiltzació d’anticossos contra antigens específics. d) La mobilitat d’una proteïna pot variar en presència d’agents reductors com el DTT o el

mercraptoetanol e) Cap és correcta

28. Quins dels següents compostos s’utilitzen en les electroforesis en gels de poliacrilamida per donar càrrega negativa a les proteïnes?

a) DTT (ditiotreitol). b) Glicerol. c) Blau de bromofenol. d) SDS. e) Cap és correcta.

29. De les següents afirmacions relatives a la tècnica del Western blot, assenyaleu les que

són vertaderes:

a) Emprant anticossos, permet la identificació de proteïnes específiques en una fracció cel·lular.

b) Un pas imprescindible de la tècnica és la realització d’una transferència de proteïnes des d’un gel de SDS-poliacrilamida a una membrana.

c) És un mètode per a la purificació de lípids. d) És un mètode per a la quantificació de la concentració total de proteïnes d’una mostra. e) Cap és correcta

30. De les següents afirmacions, relatives a les tècniques d’electroforesi de proteïnes en gels de poliacrilamida amb SDS, assenyaleu les que són correctes :

a)La migració de les proteïnes canvia segons el percentatge d’acrilamida. b)Les proteïnes de pes molecular més gran són les que tenen menor mobilitat

electroforètica. c)El blau de Coomassie s’utilitza per donar càrrega negativa a les proteïnes. d)La velocitat de migració de les proteïnes és inversament proporcional al seu punt

isoelèctric. e)El gel empaquetador serveix per separar les proteïnes d’igual pes molecular.

31. Quins dels següents passos s’han de realitzar durant el procés de detecció d’actina en una mostra mitjançant la tècnica de western blot?

a)Electroforesi de la mostra en un gel d’aragosa. b)Electroforesi de la mostra en un gradient de sacarosa. c)Electrotransferència de les proteïnes des d’un gel de poliacrilamida a una membrana. d)Incubació d’una membrana que conté les proteïnes amb un anticòs contra l’actina. e)Cap és correcta.

32. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a les tècniques

d’immunocitoquímica, són correctes :

a)Es basen en l’afinitat diferencial d’alguns colorants per diferents molècules cel•lulars.

b)Es basen en l’especificitat dels anticossos per a reconèixer determinats antígens.

c)No es poden utilitzar per a microscopia electrònica.

d)Amb les tècniques indirectes s’utilitza només un anticòs primari específic marcat amb un

enzim, amb fluorescència, etc.

e)Cap és correcta.

33. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a les tècniques d’autoradiografia,

són correctes :

a)És un mètode adequat per a l’estudi del tràfic i localització de proteïnes.

b)Permet detectar la incorporació d’un traçador radiocactiu en estructures cel•lulars.

c)Per marcar les cèl•lules en fase S s’utilitza com a traçador la leucina tritiada.

d)Es basen en la utilització d’anticossos contra antígens intracel•lulars.

e)Cap és correcta.

34. De les següents afirmacions, relatives a l’electroforesi bidimensional, assenyaleu les que són correctes:

a) permet conèixer el punt isoelèctric de lesproteïnes b) les proteïnes es separen segons la càrrega utilitzant un gradient de sucrosa c) les proteïnes amb la mateixa càrrega es poden separar si tenen diferent mida d) generalment lesproteïnes es separen primer segons la càrrega i posteriormentsegons la

mida e) cap és correcta

35. Quin dels següents passos caldrà fer per poder analitzar una mostra proteicaper Western blot o immunoblot?

a) electroforesi de la mostra b) transferència de les proteïnes des d’un gel de poliacrilamida a una membrana c) tinció amb hematoxilina d) incubació d’una membrana amb anticossos específics e) observació dels resultats amb un microscopi òptic

36. De les següents afirmacions, relatives a la immunocitoquímica, assenyaleules que siguin correctes:

a) és un mètode que permet localitzar microscòpicament proteïnes específiques en les cèl·lules

b) és un mètode basat en la capacitat d’hibridació específica de les cadenes d’àcids nucleics c) requereix utilitzar anticossos marcats d) només permet localitzar lípids e) cap és correcta

37. Quines de les següents afirmacions relatives a tècniques de proteòmica són correctes?

a) mitjançant tècniques d’espectrometria de masses es poden identificar proteïnes presents en un gel d’electroforesi

b) permeten determinar amb alta precisió el pes molecular d’un pèptid

c) la electroforesi bidimensional permet separar les proteïnes d’un extracte cel·lular d) mitjançant tècniques d’espectrometria de masses podem determinar la seqüència d’un

pèptid e) cap és correcta

38. De les següents afirmacions, relatives a la tècnica de Western blot o immunoblot,

assenyaleu les que són correctes :

a) Es basa en la diferent afinitat de les proteïnes per a determinats colorants b) Es basa en la utilització d’anticossos que detecten antígens específics. c) Permet identificar específicament fragments de DNA transferits a membranes. d) Permet identificar específicament proteïnes transferides a membranes . e) Cap és correcta.

39. Els anticossos monoclonals:

a) S’obtenen directament del sèrum d’animals immunitzats. b) Són produïts per cèl·lules híbrides anomenades hibridomes. c) Es poden marcar amb un compost fluorescent per ser utilitzats en tècniques

d’immunocitoquímica. d) Només es poden marcar amb isòtops radioactius. e) Cap és correcta.

40. Dels següents processos, quins caldrà realitzar per visualitzar quantes cèl·lules d’un

cultiu han incorporat un traçador radioactiu?

a) Tinció amb blau de bromofenol. b) Electroforesi. c) Autoradiografia. d) Fraccionament cel·lular. e) Cap és correcta.

C) COMPARTIMENTS INTRACEL·LULARS: DISTRIBUCIÓ INTRACEL·LULAR DE

MOLÈCULES I MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA CEL·LULAR

5. Compartimentació 41. Quines de les següents estructures de les cèl·lules eucariotes poden ser considerades

compartiments ?

a) El reticle endoplasmàtic b) El glicocàlix c) Els endosomes d) La matriu extracel3lular e) El citoesquelet. f) Citoesquelet g) Nucli

6. Estructura de les membranes cel·lulars. Composició i funcions. 42. A la membrana plasmàtica:

a) Les parts glicosilades de les proteïnes es troben a la cara extra-cel·lular. b) Les parts glicosilades dels glicolípids es troben a la cara citoplasmàtica. c) Les proteïnes transmembrana són mol·lècules amfipàtiques. d) Les proteïnes transmembrana tenen moviments de flip-flop. e) Cap és correcta

43. Els microdominis de la membrana denominats rafts lipídics:

a) estan molt enriquits en colesterol i formats a partir de cossos lipídics b) només s’han trobat a les cèl•lules procariotes c) es poden trobar a la membrana plasmàtica, a l’aparell de Golgi i també als endosomes d) poden contenir caveolina e) són mòduls de senyalització cel•lular

44. La polaritat funcional de la membrana plasmàtica a les cèl•lules polaritzades:

a) s’origina degut a la presència dels desmosomes en banda, per exemple a les cèl•lules epitelials

b) és un concepte que només es pot aplicar a les cèl•lules diferenciades en un (cultiu?) c) és un concepte que només es pot aplicar a les cèl•lules amb làmina basal d) només fa referència a les membranes de procariotes i de virus e) cap és correcta

45. Les proteïnes de membrana que travessenvàries vegades la bicapa lipídica: a) només es troben a la membrana plasmàtica b) són exclusives de les cèl·lulesde la sang (p.e. els eritròcits) c) tenen funcions relacionades amb l’adhesió d) només es troben en la regió apical de les cèl·lulesepitelials e) cap és correcta

46. Els microdominis de membrana anomenats “rafts lipídics”:

a) són característics de les caveoles b) es troben als sots recoberts de clatrina c) són molt abundants a les membranes del reticleendoplasmàtic rugós d) es troben únicament a la membranaplasmàtica e) cap és correcta

47. Quies de les següents afirmacions relatives a la membrana plasmàtica són vertaderes?

a) Les proteïnes transmembrana tenen habitualment moviment de flip-flop. b) És més fluïda i permeable quant més alt és el contingut de colesterol. c) Les proteïnes y-Src s’uneixen tant sols a la cara citoplasmàtica. d) Les proteïnes amb modificacions GPI (glicosil-fosfatidil-inositol) sempre es localitzen a la

cara citoplasmàtica.

e) Cap és correcta.

48. Indica quines de les següents afirmacions relatives a la membrana plasmàtica són

correctes:

a) Els glicolípids sempre es troben a la cara citoplasmàtica de la membrana plasmàtica. b) Les glicoproteïnes sempre es troben a la cara extracel·lular de la membrana plasmàtica. c) El colesterol pot distribuir-se a les dues monocapes de la membrana plasmàtica

mitjançant moviments de flip-flop. d) Les proteïnes amb modificacions GPI (glicosil fosfatidil inositol) únicament es troben a la

cara citoplasmàtica de la membrana cel·lular. e) Cap és correcta.

49. El transport de la glucosa des de la superfície apical a la basal de la cèl·lula epitelial:

a) S’explica per la posició de l’aparell de Golgi. b) Només es pot realitzar per transport vesicular. c) S’explica per la polaritat funcional i la localització dels sistemes específics de transport. d) Es dona per transcitosi (mitjançant els endosomes). e) Cap és correcta.

7. Reticle endoplasmàtic (RE) 50. Una cèl·lula amb un reticle endoplasmàtic llis molt desenvolupat és:

a) Una cèl·lula especialitzada en la degradació de microsomes. b) Una cèl·lula amb una matriu extracel·lular molt desenvolupada. c) Una cèl·lula especialitzada en la síntesi de lípids. d) Una cèl·lula especialitzada en la síntesi d’hormones esteroidees. e) Cap és correcta

51. Quines de les següents molècules participen en el procés de la síntesi de les proteïnes al reticle endoplasmàtic: a) capsases b)peptidases c)actina i miosina d)ciclines i CDKs e)partícules SRP 52. La seqüència senyal per a les molècules destinades a secreció:

a) es localitza als esfingolípids dels rafts lipídics b) es localitza en regions en conformació en hèlix alfa c) es localitza als carbohidrats d) es localitza sempre a la regió NH2 terminal de les proteïnes e) cap és correcta

53. El complex SRP (partícula de reconeixement del senyal):

a) és un complex proteic citosòlic b) s’uneix a xaperones implicades en el plegament de la cadena polipeptídica naixent c) s’uneix al receptor de la SRP a la membrana del reticle endoplasmàtica d) s’uneix a la peptidasa que talla la seqüència senyal e) cap és correcta

54. Quines de les següents funcions són típiques del reticle endoplasmàtic llis ?

a) Síntesi de lípids per a la pròpia cèl·lula. b) Emmagatzematge de calci. c) Glicoscilació de proteïnes. d) Síntesi de proteïnes. e) Cap és correcta.

55. Respecte a la síntesi de fosfolípids, quina o quines de les següents afirmacions són

vertaderes?

a) Es sintetitzen a la cara citosòlica del reticle endoplasmàtic llis (RE-L).

b) Els fosfolípids en el RE-L es bescanvien en la bicapa lipídica mitjançant moviments de flip-flop.

c) Els fosfolípids i el colesterol es sintetitzen principalment en el lumen del reticle. d) Els fosfolípids de la membrana mitocondrial interna es sintetitzen mitjançant enzims

mitocondrials. e) Cap és correcta.

56. La translocació de les proteïnes al lumen del reticle endoplasmàtic rugòs:

a) Requereix que el receptor de la partícula de reconeixement de la senyal (SRP) reconegui (interaccioni amb) el translocon.

b) Requereix l’acció de proteases. c) Requereix la hidròlisi de GTP. d) Requereix que la cadena polipeptídica naixent s’uneixi a chaperones. e) Cap és correcta.

57. Les proteïnes que presenten la seqüència KDEL:

a) Es dirigeixen cap al proteasoma. b) Queden retingudes a l’aparell de Golgi. c) Queden retingudes al reticle endoplasmàtic. d) Es dirigeixent cap als mitocondris. e) Cap és correcta.

58. La senyal KDEL:

a) Ens indica retenció a l’aparell de Golgi. b) És de direccionament cap als peroxisomes. c) Ens indica retenció al reticle endoplasmàtic. d) És de direccionament cap al nucli. e) Cap és correcta.

8. Aparell de Golgi 59. El complex de Golgi està format per una sèrie de compartiments ordenats on es

processen les cadenes d’oligosacàrids de les glicoproteïnes. Indicar quina(es) de les següents

afirmacions són vertaderes:

a) En el compartiment trans-Golgi (trans) es produeix la incorporació de galactosa. b) Les N-glicoproteïnes contenen oligosacàrids que s’uneixen al grup amino de l’aminoàcid

asparragina. c) Les O-glicoproteïnes contenen oligosacàrids que s’uneixen al grup carboxil dels

aminoàcids serina o treonina. d) El processament de manoses es realitza principalment en els compartiments cis i

intermedi de Golgi e) Cap és correcta.

60. Quines de les següents afirmacions relatives a l’aparell de golgi són certes?

a) Una de les seves funcions consisteix en la classificació de proteïnes que formaran part dels lisosomes, vesícules de secreció o proteïnes de la membrana plasmàtica.

b) És el lloc d’addició d’àcid siàlic a les glicoproteïnes c) És un orgànul amb polaritat funcional. d) Una de les seves funcions consisteix en la classificació de les proteïnes que formaran part

de la membrana mitocondrial externa. e) Cap és correcta.

61. Quines de les següents afirmacions relatives a l’aparell de Golgi són certes?

a) A les membranes de la regió reticular trans-Golgi hi ha clatrina a la cara citosòlica. b) A les membranes de la regió reticular trans-Golgi hi ha clatrina a la cara luminal. c) A les membranes de la regió cis es realitza la fosforilació oxidativa.

d) A les membranes de la regió cis s’hi realitza la fosforilació d’oligosacàrids dels enzims lisosomals.

e) Cap és correcta.

62. El receptor de la manosa 6-fosfat :

a) Està implicat en el transport d’hidrolases àcides cap als lisosomes. b) Està implicat en la incorporació de manosa a les glicoproteïnes. c) Està implicat en la síntesi de les proteïnes de la membrana mitocondrial interna. d) Es troba en regions riques en clatrina a la regió trans-Golgi. e) Cap és correcta.

63. El CGN (regió reticular del compartiment cis de Golgi):

a) està implicat en el transport retrògrad cap al reticle endoplasmàtic

b) conté receptors de proteïnes amb seqüències KDEL

c) conté regions amb cobertes de COPI

d) és el lloc on es fosforilen els enzims lisosomals que porten una manosa en posició 6

e) cap és correcta

64. El TGN (trans-golgi-network) es pot considerar un lloc: a) on s’organitza el citoesquelet cel·lular b) de “sorting” de proteïnesi lípids amb diferents destinacions cel·lulars c) de rebuda de lesproteïnes que entren per endocitosi de fase fluida d) de “sorting” de les hidrolases àcides e) cap és correcta

65. Indica quines de les següents afirmacions, relatives al transport retrògrad entre la regió

cis-Golgi i el retícle endoplasmàtic, són correctes:

a) És un transport que únicament té lloc entre les proteïnes fosforilades en la posició 6 de la manosa.

b) És un transport depenent de microtúbuls. c) És un transport depenent de clatrina. d) És un transport depenent de filaments d’actina e) Cap és correcta.

66. El TGN (Trans Golgi network) és un centre:

a) De “sorting” de les proteïnes de secreció b) De “sorting” per a les proteïnes dels lisosomes. c) De rebuda de les proteïnes que entren mitjançant l’endocitosi de fase fluida d) D’organització dels microtúbuls citoplasmàtics e) Cap és correcta.

67. El receptor de la manosa 6-fosfat:

a) És una proteïna de membrana que es localitza en el TGN (Trans-Golgi network) b) És una fosfatasa implicada en el transport lisosòmic. c) Està implicat en el transport de hidrolases àcides cap als lisosomes. d) És una chaperona coneguda com proteïna d’unió (BiP). e) Cap és correcta.

68. Els endosomes:

a) primerencs (early) estan enriquits en Rab5

b) tardans (late) estan implicats en el transport del receptor de la manosa-6-fosfat cap als

lisosomes

c) són artefactes del procés de fraccionament cel•lular

d) només es troben a les cèl•lules epitelials polaritzades

e) cap és correcta

69. El receptor de EGF (epidermal growth factor) i el EGF segueixen les vies de:

a) reciclatge pel receptor i degradació pel lligand

b) reciclatge pel receptor i el lligand

c) degradació pel receptor i el lligand

d) transcitosi pel lligand i el receptor

e) cap és correcta

70. Els endosomes són: a) estructures implicades en la secreció regulada b) artefactes del procés d’homogeneïtzació dels teixits c) estructures que tenen funcions similars als microsomes d) estructures relacionades amb l’endocitosi mediada per receptors e) estructures implicades en l’endocitosi de fase fluida

9, 10 i 12. Exocitosi, endocitosi i mecanismes moleculars del transport

vesicular 71. Respecte a les proteïnes de revestiment (COPI, COPII i clatrina) implicades en el tràfic

vesicular, indicar quines de les següents afirmacions són vertaderes:

a) Les vesícules revestides de COPI van de la membrana plasmàtica als lisosomes. b) Les vesícules revestides de COPI van dels endosomes al Golgi. c) Les vesícules revestides de clatrina van de la membrana plasmàtica als endosomes. d) Les vesícules revestides de COPII van del reticle endoplasmàtic al Golgi. e) Cap és correcte.

72. La secreció cel·lular constitutiva (exocitosi):

a) Es realitza mitjançant transport vesicular. b) És un procés depenent dels peroxisomes. c) És un procés depenent de senyals extra-cel·lulars. d) És la via d’inserció de proteïnes a la membrana plasmàtica. e) Cap és correcta.

73. El procés de fagocitosi:

a) Es dona a totes les cèl·lules dels organismes animals. b) Permet l’eliminació de cèl·lules envellides. c) És important per a la defensa de l’organisme davant les infeccions. d) No requereix la participació de receptors de membrana. e) Cap és correcta.

74. Quines de les següents afirmacions relatives al tràfic intra-cel·lular de proteïnes són

certes?

a) Els peroxisomes constitueixen el centre de classificació de les proteïnes internalitzades mitjançant l’endocitosi.

b) La transcitosi és el procés de transport entre diferents regions de la membrana plasmàtica a les cèl·lules epitelials.

c) Els microtúbuls estan implicats en el transport retrògrad : Golgi → Reticle endoplasmàtic.

d) Els endosomes i els mitocondris són orgànuls que contenen DNA. e) Cap és correcta.

75. El transport vesicular:

a) és molt actiu en les cèl•lules secretores

b) és depenent de la matriu intracel•lular de glicosaminoglicans

c) només es pot realitzar en cèl•lules amb molta activitat de síntesi proteica

d) és depenent dels filaments de queratina

e) cap és correcta

76. Els microsomes són:

a) orgànuls implicats en la secreció regulada

b) orgànuls implicats en la secreció constitutiva

c) són estructures similars als autofagosomes

d) orgànuls originats per l’endocitosi de fase fluida

e) cap és correcta

77. El transport transcel·lular de proteïnes:

a) també es denomina transposon

b) serveix per al transport de proteïnes nuclears

c) es dóna a les cèl·lules epitelials polaritzades

d) implica als endosomes

e) cap és correcta

78. L’exocitosi: a) permet la incorporació de proteïnes i lípids a la membrana plasmàtica b) permet que els peroxisomes es fusionin a la membrana plasmàtica c) només es realitza en els sots recoberts de clatrina d) és un procés exclusiu de les cèl·lules eucariotes e) cap és correcta

79. La fagocitosi:

a) es dóna a totes les cèl·lules dels organismes animals i vegetals b) és important per a la defensa de l'organisme davant les infeccions c) dóna lloc als fenòmens d'autofagocitosi d) requereix la presència de caveoles a la membrana plasmàtica e) cap és correcta

80. Quines de les següents afirmacions relatives al tràfic intracel·lular de proteïnes són correctes?

a) els peroxisomes constitueixen el centre de classificació (sorting) de les proteïnes internalitzades

b) el citoesquelet d'actina és essencial per als processos de transport vesicular entre diferents compartiments intracel·lulars

c) totes les vies de tràfic intracel·lular tenen com a destí els lisosomes d) la transcitosi només es dóna a les cèl·lules epitelials polaritzades e) cap és correcta

81. Respecte del procés d’endocitosi, quines de les següents afirmacions són vertaderes?

a) En l’endocitosi de fase fluida, els receptors de membrana dels sots recoberts de clatrina són els responsables de la captació del material internalitzat.

b) Els filaments d’actina són necessaris per a l’endocitosi mediada per receptor. c) Macròfags i neutròfils constitueixen dos tipus cel·lularts altament especialitzats a

l’endocitosi de grans partícules (fagocitosi). d) El canvi de pH=5 a pH:7 a la vesícula d’endocitosi determina canvis conformacionals a les

subunitats HA1 i HA2 de la hemaglutinina que finalment determinen la fusió de la membrana endocritica amb la membrana viral.

e) Cap es correcta.

82. La hipercolesterolemia familiar (malaltia deguda a una mutació del receptor d’LDL) ha

servit:

a) Per entendre els mecanismes de divisó als llevats. b) Per entendre els mecanismes de l’endocitosi mediada per receptors. c) Per entendre els mecanismes de la fagocitosi. d) Per entendre la segona llei de Mendel. e) Cap és correcta.

83. Les proteïnes Rab i SNARE:

a) Estan implicades en la divisió del centriol. b) Tenen una funció important en el transport vesicular i la fusió d’endosomes. c) Estan implicades en la polimerització de l’actina. d) Regulen la síntesi de proteïnes al citosol. e) Cap és correcta.

11. Lisosomes 84. La identificació microscòpica d’un lisosoma es pot realitzar:

a) Mitjançant el marcatge amb timidina tritiada b) Mitjançant la tinció amb hematoxilina-eosina. c) Mitjançant la utilització d’anticossos anti-fibronectina d) Mitjançant la tinció amb Comassie blue. e) Cap és correcta.

85. Quines de les següents malalties es poden considerar derivades d’una disfunció

lisosomal?

a) l’artritis reumatoide

b) hipercolesterolemia familiar

c) la fibrosi quística

d) l’arteriosclerosi

e) de Niemann Pick

86. Els llocs més habituals on es realitzen els processos de degradació a les cèl·lules eucariotes són:

a) a l’aparell de Golgi b) al proteasoma c) als lisosomes d) a la membrana plasmàtica

e) cap és correcte

87. Els lisosomes:

a) Contenen enzims que es classifiquen en el TGN per un receptor proteic que reconeix la manosa-6-fosfat.

b) Presenten a la membrana una bomba de protons (H+) la qual utilitza l’energia procedent de la hidròlisi de l’ATP per bombejar protons a l’exterior de la vesícula.

c) Contenen sistemes per al “sorting” de les proteïnes de membrana. d) Presenten proteïnes altament fosforil·lades que recobreixen la membrana lisosomal,

protegint-la de l’acció de les pròpies proteases lisosomals. e) Cap és correcta

88. Indica quines de les següents afirmacions, relatives als lisosomes, són correctes :

a) La membrana lisosomal presenta proteïnes de transport que permeten que s’escapin els productes finals de la digestió de macromolècules com els sucres, aminoàcids o nucleòtids.

b) La membrana lisosomal conté una bomba de protons que utilitza l’energia de la hidròlisi de l’ATP per a bombejar protons a l’exterior del lisosoma.

c) La majoria de les proteïnes de la membrana lisosomal estan altament glicoscilades, fet que pot ajudar a que les proteases lisosomals les degradin.

d) Els enzims lisosomals es classifiquen en el TGN gràcies a un receptor proteic que reconeix la manosa-6-fosfat.

e) Cap és correcta.

13. Mitocondris 89. Indica quines de les següents afirmacions, relatives als mitocondris, són correctes:

a)El cicle d’oxidació dels àcids grassos té lloc a la matriu mitocondrial.

b)La hsp70 mitocondrial és crucial en els processos d’importació de proteïnes.

c)La majoria de les proteïnes de la matriu mitocondrial s’incorporen mitjançant translocació

post-traduccional.

d)Les proteïnes precursores mitocondrials tenen un pèptid senyal que s’uneix a la SRP

(partícula de reconeixement de senyal).

e)Cap és correcta.

90. Quines de les següents afirmacions referents a la importació de proteïnes cap al

mitocondri són correctes?

a)Totes les proteïnes que s’importen cap al mitocondri presenten una seqüència de

reconeixement específica.

b)Totes les proteïnes que s’importen cap al mitocondri han d’estar desplegades.

c)La incorporació de proteïnes procedents del citosol cap a la matriu mitocondrial requereix

el contacte entre les proteïnes “canal” de les membranes mitocondrials externa i interna.

d)Totes les proteïnes del mitocondri són sintetitzades per gens mitocondrials.

e)Cap és correcta.

91. Quines de les següents afirmacions relatives als mitocondris són més correctes?

a) La membrana mitocondrial externa pot estar relacionada amb les membranes del reticle

endoplasmàtic (regions MAM)

b) Les similituds entre mitocondris i procariotes fan pensar en un origen comú

c)Les xaperones citoplasmàtiques i mitocondrials intervenen decisivament en la translocació

i plegament de proteïnes importades al mitocondri

e)La membrana mitocondrial interna conté cardiolipina

92. Els gens que codifiquen per a proteïnes que es troben als mitocondrispoden estar

localitzats:

a) al DNA mitocondrial

b) al DNA nuclear

c) als ribosomes citoplasmàtics

d) als ribosomes mitocondrials

e) cap és correcta

14. Peroxisomes 93. Els peroxisomes:

a) Sempre es formen a partir de peroxisomes preexistents. b) Intervenen en la síntesi de proteoglicans. c) Presenten enzims tipus oxidases i catalases. d) Intervenen en la β-oxidació dels àcids grassos. e) Cap és correcta

94. Els peroxisomes es poden identificar: a) per la seva activitat fosfatasa àcida b) al microscopi electrònic pel complex sistema de membranes internes c) per la presència de catalasa d) per la presència d’una estructura electrodensa en el seu interior (microscòpia

electrònica) e) per la presència de DNA en l’estructura cristal·loide interna

95. Els peroxisomes es caracteritzen per:

a) Estar associats a la coberta nuclear. b) Tenir enzims tipus oxidases i catalases. c) Tenir enzims relacionats amb el metabolisme del peròxid d’hidrogen. d) Intervenir en la síntesi dels proteoglicans. e) Cap és correcta.

96. Morfològicament (microscòpia electrònica), com es pot identificar un peroxisoma ?

a) Per la complexitat del seu sistema de membranes. b) Pels ribosomes associats. c) Per la presència d’una estructura electrodensa (cristaloide) al seu interior. d) Per les interaccions amb el citoesquelet. e) Cap és correcta.

15. El Citosol 97. El proteasoma

a) Forma part del compartiment endocític. b) És un complex proteic relacionat amb la degradació de proteïnes. c) Reconeix específicament a les proteïnes ubiqüitinitzades. d) Cap és correcta.

98. El proteasoma:

a) és un complex lipídic citosòlic implicat en la formació de colesterol b) és un complex proteic relacionat amb la secreció de proteïnes c) és un complex proteic relacionat amb la degradació de proteïnes al citosol d) és una estructura proteica complexa que només es troba a virus i bacteris e) cap és correcta

99. El proteosoma:

a) És un complex proteic relacionat amb la secreció de proteïnes b) És un complex proteic relacionat amb la degradació de proteïnes al citosol. c) És un sinònim de microsoma llis. d) És una estructura cel·lular que només es troba als virus. e) Cap és correcta.

D) FORMA I MOBILITAT CEL·LULAR: EL CITOESQUELET 16. El citoesquelet 100. Indica quines de les següents afirmacions, relatives al citoesquelet, són correctes:

a) El diàmetre dels microtúbuls és de 25 μm. b) El diàmetre dels filaments intermedis és de 10nm. c) El diàmetre dels filaments d’actina és de 7 μm. d) El diàmetre dels microtúbuls és de 25 nm. e) Cap és correcta.

17. Filaments intermedis 101. Quines de les següents afirmacions relatives als filaments intermedis són correctes ?

a) Formen part dels cilis i flagels. b) Són els components principals de les miofibril·les. c) Són components del citoesquelet. d) En les cèl·lules epitelials formen una xarxa que uneix desmosomes i hemidesmosomes

entre si. e) Estan constituïts principalment per àcid hialurònic.

102. Quines de les següents firmacions respecte als filaments intermedis són vertaderes?

a) Són molt abundants en les cèl·lules sotmeses a forces de tensió. b) Són els components més dinàmics del citoesquelet. c) Interaccionen amb els desmosomes. d) Interaccionen amb els hemidesmosomes. e) Cap és correcta.

103. Quines de les següents afirmacions relatives als filaments intermedis són correctes?

a) són els elements estructurals bàsics dels cilis i flagels b) són components del citoesquelet c) la vimentina és una proteïna component dels filaments intermedis d) la desmina és una proteïna component dels filaments intermedis e) la miosina és un tipus de filament intermedi

18. Els microtúbuls 104. Quines de les següents afirmacions relatives als centres organitzadors dels microtúbuls

(MTOC) són correctes?

a) tenen una estructura formada per nou triplets de microtúbuls

b) el corpuscle basal és un centre organitzador de microtúbuls

c) els microtúbuls creixen a partir de complexes de gamma-tubulina en els MTOC

d) són estructures citosòliques envoltades de membrana però amb una sola monocapa de

fosfolípids

e) són múltiples i sempre són l’extrem (-) del microtúbul

105. Els microtúbuls citoplasmàtics:

a) Determinen la contracció muscular. b) Durant la divisó cel·lular s’organitzen a partir del centrosoma formant el fus mitòtic. c) Tenen l’extrem + orientat cap al centrosoma. d) Es polimeritzen a partir de la γ-tubulina localitzada al centrosoma. e) Cap és correcta.

106. Quins dels següents processos depenen de microtúbuls?

a) la formació de contactes focals b) l’emissióde pseudopodis c) el moviment ameboide d) el moviment dels flagels e) cap és correcta

107. Quina o quines de les següents proteïnes tenen activitat “motor” associada a microtúbuls?

a) Quinesina. b) Dineïna. c) Miosina. d) Tau. e) MAP-2.

19. Microfilaments d’actina 108. Quines de les següents estructures cel·lulars estan formades per filaments d’actina i

proteïnes associades :

a) Telòmers. b) Centriol c) Cilis. d) Microvilli. e) Cap és correcta.

109. En un tall transversal (microscopia electrònica d’un cili observem:

a) Microtúbuls formant 9 triplets, disposats de manera circular. b) Microtúbuls formant 9 doblets, disposats de manera circular. c) Microtúbuls formant 9 doblets disposats de manera circular i un parell de microtúbuls en

el centre. d) Microfilaments formant 9 doblets disposats de manera circular i un parell de microtúbuls

en el centre. e) La mateixa ultraestructura que la d’un tall transversal d’un flagel.

110. En un tall transversal de l’axonema d’un cili al microscopi electrònic s’observen:

a) Unes projeccions radials d’actina. b) 9 triplets de microtúbuls disposats en forma circular i un parell de microtúbuls centrals. c) 9 doblets de microfilaments disposats en forma circular i un parell de microtúbuls

centrals. d) La mateixa estructura que la d’un corpuscle basal o centriol. e) Cap és la correcta.

111. Quines de les següents afirmacions referents als fialments d’actina són vertaderes?

a) Formen part de les microvellositats. b) La gelsolina s’activa mitjançant la unió al calci fragmentant els filaments d’actina.. c) S’associa a la miosina-I per al transport de vesicules. d) Formen part dels cilis. e) Cap és correcta.

112. En un tall transversal d’un microvili (microscopi electrònic), observem:

a) unes projeccions radials de tubulina

b) 9 doblets de microfilaments, disposats de forma circular, i un parell de microtúbuls en el

centre

c) 9 triplets de microtúbuls disposats de forma circular, i un parell de microtúbuls en el

centre

d) 9 doblets de microtúbuls circulars i un parell de microtúbuls central

e) cap és correcta

113. Quines de les següents afirmacions relatives als filaments d’actina són correctes?

a) formen part de les estructures dels desmosomes

b) s’associen a molècules de miosina per al desplaçament de vesícules

c) en les cèl·lules animals, poden disposar-se formant feixos paral·lels i/o tridimensionals

molt complexos

d) en els contactes focals, s’uneixen directament als microtúbuls

e) cap és correcta

114. Quines de les següents estructures cel·lulars estan formades per filaments d'actina i proteïnes associades? a) cilis b) centríols c)telòmers d)microvilli e)cap és correcta 115. Quines de les següents proteïnes tenen activitat motora? a) miosina b)quinesina c)fibronectina d)laminina e)dineina 116. De l’espectrina, es pot afrimar que:

a) Forma un heterodímer de dues cadenes polipeptídiques. b) S’uneix a la banda 3 mitjançant l’anquirina. c) S’ueix a la banda 4.1 mitjançant la glicoforina. d) Forma part de la matriu extracel·lular. e) Cap és correcta.

117. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a l’espectrina, són correctes :

a) S’uneix a la glucoforina mitjançant una mol·lècula denominada banda 4,1. b) Forma part del citoesquelet. c) Forma un homodímer. d) S’uneix a la banda 3 a través de l’anquirina. e) Cap és correcta.

E) RELACIONS DE LA CÈL·LULA AMB L’ENTORN 20. Adhesió intercel·lular i estructures d’unió 118. Les “tight junctions” o unions estretes:

a) Tenen com a funció l’establiment de contactes amb la matriu extracel·lular. b) Estan implicades en la impermeabilització dels epitelis. c) Són importants pel manteniment de la polaritat funcional de la membrana plasmàtica en

cèl·lules epitelials. d) La seva estructura mol·lecular es pot estudiar mitjançant la la microscopia electrònica de

scanning o rastreig. e) Cap és correcta.

119. Les cadherines són:

a) Proteïnes transmembrana implicades en l’adhesió. b) Proteïnes GPI que interaccionen amb el citoesquelet. c) Mol·lècules d’adhesió intercel·lular dependents de calci. d) Proteïnes que s’uneixen a l’actina i que al fosforilar-se (β-cadherina) es perd l’adhesió

intercel·lular. e) Cap és correcta.

120. Els contactes focals:

a) Uneixen les membrandes plasmàtiques de cèl·lules veïnes. b) Impedeixen el pas directe de mol·lècules d’una cèl·lula a la cèl·lula veïna. c) Són llocs d’ancoratge del citoesquelet a la membrana i a la matriu extracel·lular. d) S’organitzen a partir de microtúbuls corticals. e) Cap és correcta.

121. Els desmosomes: a) impedeixen el pas de petites molècules a través dels conexons b) són molt abundants als eritròcits c) són un lloc d'ancoratge del filaments intermedis d) són importants per donar resistència a cèl·lules de teixits sotmesos a forces mecàniques e) cap és correcta

122. Quines de les següents afirmacions relacionades amb les integrines són correctes?

a) són proteïnes integrals de la membrana plasmàtica b) són proteïnes implicades en el transport de vesícules c) s'uneixen a la làmina nuclear a través de microtúbuls d) es disposen a la membrana plasmàtica per tal d'unir-se a la matriu extracel·lular e) cap és correcta

21. Matriu extracel·lular 123. Quines afirmacions relatives a la matriu extra-cel·lular són certes?

a) Està implicada en fenòmens de migració cel·lular. b) Les integrines són els components més abundants de la matriu extra-cel·lular. c) El seu component majoritari són els microvilli. d) Només es troba en les cèl·lules epitelials diferenciades. e) Cap és correcta.

124. Els proteoglicans:

a) Estan implicats en donar suport mecànic als teixits. b) Formen estructures molt hidratades i molt poroses. c) Estan molt enriquits en prolines i glicines. d) Poden actuar com receptors de factors de creixement. e) Cap és correcta.

125. Quines afirmacions relatives a la matriu nuclear són correctes?

a) És una estructura soluble que es pot observar per microscopia òptica quan s’utilitza la hematoxilina com a colorant.

b) Està present tant en organismes eucariotes com procariotes. c) Està formada per filaments de RNA, filaments proteics i la làmina nuclear. d) Es desorganitza quan les cèl·lules estan duplicant el DNA. e) Cap és correcta.

126. Quines afirmacions relatives a la matriu extracel·lular (MEC) són correctes?

a) està implicada en fenòmens de migració cel·lular b) el seu component majoritari són els microvilli c) només es troba a les cèl·lules epitelials diferenciades d) els eritròcits són les cèl·lules especialitzades en la síntesi dels components de la MEC e) cap és correcta

127. La fibronectina:

a) és la proteïna majoritària de les unions estretes (tight junctions)

b) és el receptor de les integrines

c) és una proteïna multifuncional que interacciona amb la cèl·lula i altres molècules de la

matriu extracel·lular

d) és una proteïna de la matriu extracel·lular amb funcions d’adhesió

e) cap és correcta

128. Indica quines de les següents afirmacions, relatives als components de la matriu

extracel·lular i de la làmina basal de les cèl·lules epitelials, són correctes :

a) Es sintetitzen per cèl·lules tipus fibroblasts, osteoblasts, enterocits, etc. b) Es composen exclusivament de fibres de col·làgena i glucosaminoglucans. c) Poden visualitzar-se al microscopi òptic mitjançant la tinció de l’àcid periòdic de Schiff

(PAS) d) La làmina basal pot establir contactes amb les cèl·lules a través d’hemidesmosomes. e) Cap és correcta.

F) MANTENIMENT, EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA:

EL NUCLI CEL·LULAR

22. Característiques generals del nucli cel·lular 129. De les següents afirmacions relatives al nucli cel·lular, assenyalar les que són

vertaderes :

a) El nucleoplasma correspon a la part més insoluble del nucli. b) El DNA nuclear s’associa en alguns llocs amb la làmina nuclear. c) L’espai perinuclear separa a les dues membranes de la coberta nuclear. d) Una de les funcions importants del nucli és la síntesi de proteïnes ribosòmiques. e) Cap és correcta.

130. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a la làmina nuclear, són correctes:

a) Està formada per proteïnes de la família dels filaments intermedis. b) Es fosforila durant la mitosi. c) Està associada a la membrana nuclear externa. d) És un component del centrosoma. e) Cap és correcta.

131. Quines de les següents afirmacions relatives al nucli cel·lular són correctes?

a) una de les funcions més importants del nucli és la síntesi proteica b) s'anomena espai perinuclear a l'espai entre el telòmer i el centròmer d'un cromosoma c) la membrana nuclear externa connecta directament amb la membrana del reticle

endoplasmàtic

d) la làmina nuclear és una estructura adossada a la membrana del nuclèol e) cap és correcta

23. Transport entre el nucli i el citoplasma 132. Quines de les següents afirmacions relatives al transport entre el nucli i el citoplasma són correctes?

a) la cistella (basket) del por nuclear està localitzada a la cara citoplasmàtica. b) les seqüències NES senyalitzen les proteïnes per sortir del nucli cap al citoplasma c) les seqüències NLS senyalitzen les proteïnes per al transport des del citoplasma al nucli d) les importines s'uneixen a la proteïna cargoi a la proteïna Ran per anar del citoplasma al

nucli a través del por nuclear. e) cap és correcta

133. De les següents afrimacions relatives al nucli cel·lular, assenya-la les que són

vertaderes:

a) La cistella (basket) del por nuclear està localitzada a la cara citoplasmàtica. b) Les proteïnes que tenen seqüències NLS es transporten del nucli al citoplasma. c) Per a transportar partícules de més de 60 kDa del citoplasma al nucli es requereix

consum d’energia. d) Les proteïnes amb seqüència NLS s’uneixen directament a la cara citoplasmàtica del por

nuclear. e) Cap és correcta.

134. Quines de les següents afirmacions relatives al transport nuclear són vàlides?

a) Les proteïnes més petites de 5 kDa poden ser transportades mitjançant difusió passiva. b) Les proteïnes de més de 60 kDa són transportades mitjançant mecanismes de transport

actiu c) El transport nuclear es realitza a través dels pors nuclears. d) Només les proteïnes que es transporten per difusió passiva requereixen senyals

específiques de transport. e) Cap és correcta.

135. Quines de les següents afirmacions relatives a la importació nuclear són correctes?

a) Les proteïnes amb destinació nuclear presenten seqüències NLS, que són reconegudes per receptors dimèrics: importina α i β.

b) A l’interior del nucli, la Ran GTP té afinitat per la importina β, provocant l’alliberament de la proteïna nuclear.

c) Les proteïnes amb seqüències NES són retingudes al nucli per la importina. d) La interacció de la exportina amb els anells citoplasmàtics del complex de por nuclear

(NCP) requereix el consum d’energia. e) Cap és correcta

136. La seqüència KKRK d’una proteïna és:

a) Una possible senyal de transport del citoplasma al nucli. b) Una possible seqüencia NLS. c) Una possible seqüència NES. d) Una possible seqüència de transport del nucli al citoplasma. e) Cap és correcta.

24. El genoma eucariota 137. Quines de les següents afirmacions relatives al genoma humà són correctes?

a) un cromosoma telocèntric es caracteritza per no tenir centròmer b) el cariotip femení conte 44 autosomes i dos cromosomes X c) els introns són seqüències de DNA codificant situades a l'interior dels promotors d) el telòmer és la seqüència de DNA a la que s'uneixen els cinetocorsdurant la meiosi e) cada cromosoma humà només té un origen de replicació

138. Quines de les següents afirmacions relatives al genoma eucariota són vàlides?

a) El DNA i els nucleosomes formen la cromatina de 2nm. b) Els tel·lòmers són seqüències de DNA necessàries per a que un cromosoma lineal es

segregui de manera correcta durant la mitosi. c) La condensació dels cromosomes s’inicia durant la fase S. d) La duplicació del DNA s’inicia en seqüències de DNA anomenades centròmers. e) Cap és correcta.

139. Indica quines de les següents afirmacions, relatives al genoma eucariota, són correctes:

a) Els gens són regions del DNA capaces de produir RNA. b) Els exons són les regions codificants dels gens. c) El DNA de cada cromosoma conté gens i seqüències no codificants. d) El DNA de cada cromosoma no duplicat presenta dos telòmers. e) Cap és correcta.

140. Indica quines de les següents afirmacions, relatives al genoma humà, són correctes:

a) El genoma humà està format per 23 cromosomes. b) El genoma humà està format per 46 cromosomes. c) El genoma humà conté 44 autosomes. d) El genoma humà conté 23 autosomes. e) Cap és correcta.

25. Organització dels cromosomes 141. Quines de les següents afirmacions relatives als cromosomes eucariotes són correctes?

a) la cadena de nucleosomes és l'estructura més descondensada dels cromosomes b) els cromosomes en forma de cadena de nucleosomes són transcripcionalment actius c) cada nucleosoma està format per 4 molècules d'histona H1 i 4 molècules d'histona H4 d) la condensina és una proteïna implicada en el manteniment de la cadena de nucleosomes e) cap és correcta

142. La fibra de 30nm es caracteritza perquè:

a) S’organitza formant llaços de 300 nm, ancorats als filaments de la matriu nuclear. b) Es forma per plegament helicoidal de la fibra de 11 nm. c) Correspon a la heterocromatina. d) És transcripcionalment activa. e) No té nucleosomes.

143. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a l’organització dels cromosomes,

són correctes:

a) L’octamer d’histones del nucleosoma està format per les histones: H1, H2A, H3 I H4. b) Durant la interfase els cromosomes es troben organitzats únicament com a cadena de

nucleosomes. c) El DNA dels cromosomes en el nivell de fibra de 30 nm és transcripcionalment inactiu. d) Durant la síntesi del DNA es dóna el màcxim grau de plegament dels cromosomes. e) Cap és correcta.

144. Quines de les afirmacions relatives als cromosomes eucariotes són correctes?

a) Tots els cromosomes de les cèl·lules humanes tenen 2 telòmers, 1 centromer i molts orígens de replicació.

b) Els cromosomes metacèntrics es caracteritzen per no tenir telomers. c) Tots els braços dels cromosomes metàcentrics són iguals. d) Els orígens de replicació es troben únicament en els extrems dels cromosomes. e) Cap és correcta.

145.Quines de les afirmacions relatives a l’organització dels cromosomes eucariotes són

correctes?

a) La forma més descondensada de la cromatina és la cadena de nucleosomes. b) Els llaços (loops) de cromatina estan formats per fibres de 30 nm. c) Els llaços de cromatina estan units a la matriu nuclear. d) El plegament dels cromosomes a nivell de fibra de 30 nm només es produeix durant la

mitosi. e) Cap és correcta.

26. Biogènesi dels ribosomes i el nuclèol 146. Quines de les següents afirmacions relatives al nuclèol són certes?

a) El nuclèol és el lloc on s’expressen els gens dels cromosomes metacènctrics. b) El nuclèol és el lloc de síntesi de les proteïnes ribosòmiques. c) El nombre de nuclèols d’una cè·lula depèn de la fase del cicle cel·lular en què es trobi. d) Hi ha dos tipus de gens ribosòmics: el 45S i el 5S e) Els gens 5S són organitzadors nucleolars.

147. Quines de les següents afirmacions relatives al nuclèol i als ribosomes són correctes?

a) la subunitat ribosòmica petita no contécap molècula de RNAr b) la maduració del RNA precursor de 45S genera tres RNAs ribosòmics: 28S, 18S i 5S c) els component fibril·lardens del nuclèol és el lloc on se sintetitzen les proteïnes

ribosòmiques d) una cèl·lula humana pot tenir com a màxim dos nuclèols e) cap és correcta

148. Indica quines de les següents afirmacions, relatives al nuclèol, són correctes:

a)El nuclèol és el lloc de síntesi de les proteïnes ribosòmiques. b)El nuclèol és el lloc de síntesi del RNA ribosòmic. c)La presència del nuclèol depèn de l’activitat transcripcional dels gens ribosòmics. d)Hi ha quatre tipus de gens ribosòmics: el 28S, el 18S, el 5.8S i el 5S. e)Cap és correcta.

149. De les següents afirmacions relatives al nuclèol assenyalar les que són vertaderes:

a) Totes les copies dels gens ribosòmics estan situades en tandem en un unic cromosoma. b) El component fibril·lar dels nuclèols correspon a l’organitzador nucleolar. c) Els nuclèols són visibles durant la interfase però no durant la mitosi. d) Tots els RNAs ribosòmics procedeixen d’un únic RNA precursor de 45S. e) Cap és correcta.

27. Replicació del DNA en eucariotes 150. De les següents afirmacions relatives a la replicació de la cromatina a les cèl·lules

eucariotes superiors, assenyalar les que són vertaderes:

a) Durant la fase S els origens de replicació s’activen per grups, anomenats unitats de replicació.

b) Tots els origens de replicació s’activen simultàniament durant la fase S. c) La cromatina condensada replica abans que la cromatina no condensada. d) A partir de cada origen es formen dues forquilles de replicació e) Cap és correcta.

151. Quines de les afirmacions relatives a la síntesi del DNA en les cèl·lules eucariotes són

correctes?

a) Els origens de replicació s’activen per fosforilació de proteïnes específiques unides als origens.

b) La DNA polimerasa δ és l’enzim responsable de la formació dels primers de RNA. c) El PCNA és un co-factor important per a l’activació de la ribonucleasa H. d) La DNA polimerasa α és la única que sintetitza DNA en sentit 3’. e) Cap és correcta.

152. Quines de les següents afirmacions relatives a la duplicació del DNA són vàlides?

a) Els eucariotes superiors presenten només un origen de replicació en cada un dels cromosomes.

b) La replicació del DNA es diu que és semiconservativa. c) A partir d’un origen de replicació, la síntesi de les cadenes filles de DNA es dóna en un

únic sentit. d) Els nucleòtids s’incorporen a les cadenes filles, pels extrems 3’ mitjançant les DNA

polimerases. e) La duplicació del DNA dels cromosomes lineals s’inicia en els telòmers.

153. Quins dels següents enzims intervenen en la duplicació del DNA?

a) La RNA polimerasa II. b) La topoisomerasa. c) La RNasa H. d) L’exportina. e) La DNA polimerasa δ.

154. Indica quines de les següents afirmacions, relatives a la replicació del DNA, són

correctes:

a) Els origens de replicació s’activen per grups anomenats organitzadors nucleolars. b) La replicació del DNA és semiconservativa. c) A partir d’un origen es formen dues forquilles de replicació. d) Els fragments d’Okazaki es formen en la cadena de DNA de síntesi contínua. e) Cap és correcta.

esta molt be
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 26 páginas totales
Descarga el documento