fisiologia tema 1, Apuntes de Derecho Privado Internacional. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
maartamegi
maartamegi

fisiologia tema 1, Apuntes de Derecho Privado Internacional. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

7 páginas
8Número de descargas
6Número de visitas
100%de 1 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: Anatomia i fisiologia dels organs de la veu i la parla, Profesor: Joaquim Limonero, Carrera: Logopèdia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 7
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento

TEMA 1: INTRODUCCIO A LA FISIOLOGIA RESPIRATORIA (classe 01)

1. Introducció a la fisiologia respiratòria

1. organització funcional

2. Funcions respiratòries i no respiratòries

FUNCIONS RESPIRATORIES

- Difusió d’aire/gasos (alvèols)

Dependre de:

Conducció d’aire (vies de conducció)

Moviment de l’aire (pulmons)

Transport dels gasos (hematies)

FUNCIONS NO RESPIRATORIES

1. Impedir l’entrada d’agents nocius de l’aire ambiental

Superfície pulmonar: 50-100 m2

• Contaminants: Pols, fums, gasos, vapors, pòl·lens, microbis (bactèries, virus), agents químics, agents laborals (sílice)

Protegir el nostre cos filtrant l’aire inhalat

a. Reflexes via aèria

• Expiració bucal tos

• Expiració nasal esternut

b. Escalador mucociliar

Epiteli ciliar a gran part de les vies de conducció aèria, excepte als bronquíols terminals.

Escombra contínuament les partícules de rebuig a l’epiglotis on seran deglutides

c. Secreció de moc

• Glàndules submucoses

• Cèl·lules caliciformes de les parets bronquials

d. Macròfags

• Els alvèols no tenen cilis

• Les partícules son fagocitades pels macròfags: cèl·lules immunitàries encarregades de la destrucció i eliminació de partícules

2. Participar en la fonació

LARINGE: principal estructura respiratòria implicada en la generació de sons

3. Fisiologia pleural

Organització de la pleura

Líquid pleural

2. Mecànica de la ventilació

2.1. Fisiologia de les fases de la ventilació

2.2. Propietats elàstiques del sistema respiratori

• Distensibilitat

Factors que determinen les característiques elàstiques:

a. Propietats elàstiques tissulars (del teixit pulmonar)

El teixit pulmonar i la paret toràcica contenen una gran quantitat de fibres de:

b. Forces elàstiques causades per la tensió superficial del líquid que revesteix les parets interior dels alvèols

2.3. Resistències del sistema de ventilació

Durant la ventilació s’han de superar les resistències tissulars i les resistències de les vies aèries perquè sigui efectiva

1. Resistències tissulars: s’han de superar les forces de fricció que s’oposen al moviment del teixit pulmonar i la paret toràcica aproximadament 20%

a. Parènquima pulmonar

- Teixit pulmonar

- Tensió superficial

b. Caixa toràcica

2. Resistències de les vies aèries: s’han de superar les forces viscoses que s’oposen al flux de l’aire a l’interior de les vies aèries aproximadament 80%

2.4 Treball respiratori

Treball elàstic

• Distensibilitat expansió dels pulmons contra les forces elàstiques del tòrax-pulmons

Treball resistiu

• Resistència tissular expansió dels pulmons contra les forces de viscositat dels pulmons

• Resistència de les vies respiratòries contra les forces viscoses de les vies respiratòries

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento