Fonamentació pac 3, Apuntes de Psicología del Aprendizaje. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
bellaamberes
bellaamberes

Fonamentació pac 3, Apuntes de Psicología del Aprendizaje. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

2 páginas
1Número de descargas
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: psicologia de l'aprenentatge, Profesor: bbu bbu, Carrera: Psicopedagogia, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

PAC 3: MODELS D’ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

FONAMENTACIÓ

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa caracteritzada pel fet de donar suport al desenvolupament dels alumnes de l’ampli

conjunt de capacitats implicades en la transició adolescent i el pas a la vida adulta el qual ha de vetllar per a l’autonomia personal i

social dels alumnes.

El bullying, o l’agressivitat entre iguals, és una de les situacions més preocupants dins de l’àmbit escolar, doncs els seus efectes són

molt negatius, tant pels agressors que es reafirmen en la seva conducta agressiva, com per les víctimes que acaben patint

conseqüències físiques, psicològiques i socials. Aquesta preocupació ha donat lloc en els últims anys, al desenvolupament de diversos

programes de prevenció i intervenció, però sobretot amb un fort caràcter sancionador, ja que “ a penas se registran actuaciones que

persigan la restitución o la aplicación de acciones educativas y/o terapéuticas” (Serrano e Iborra, 2005)1.

Les actuacions i orientacions psicopedagògiques que proposem dur a terme en les diferents fases del procés d’intervenció que

descriurem en els següents apartats han estat ideades tot adequant-les a les necessitats plantejades pel centre, és a dir, que estan

contextualitzades i tenen en compte les dificultats que suposa intervenir en aquesta etapa educativa, sobretot pel que fa a la complexitat organitzativa i de gestió dels centres de secundària.

Com ja hem deixat entreveure en unes línies anteriors, una nota molt important d’aquesta proposta d’intervenció psicopedagògica serà

el seu caràcter preventiu, una intervenció que per tant es dirigirà a tot l’alumnat i de fet, a tots els membres de la comunitat educativa

doncs es tracta, al cap i a la fi, d’evitar els problemes de convivència.

1 CEREZO Y MÉNDEZ (2012) Conductas de riesgo social y de salud en adolescentes. Propuesta de intervención contextualizada para un caso de bullying.. Anales de psicología 2012, vol. 28, no 3 (octubre), 705-719: http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.28.3.156001

Tot i que es tracti d’una intervenció dirigida a tot l’alumnat (com passa amb totes les intervencions de caire preventiu), hi haurà un

percentatge d’alumnes que es trobi en una situació especial, els anomenats alumnes de risc, per als que, tot i beneficiar-se del pla

general, s’hauran de tenir present mesures especials de tipus curatiu, més especialitzades; com ara la teràpia amb les famílies. També serà fonamental en aquesta proposta el protagonisme del professorat, que no pot ser un simple transmissor del problema als especialistes sinó que ha d’implicar-se totalment en el procés.

Parlàvem de procés, doncs l’ajuda que el psicopedagog pugui oferir als professors no serà un programa tancat i ja elaborat que seria rebut com a estrany, imposat i per tant no permetria al professorat identificar-se amb ell, sinó que el psicopedagog haurà de facilitar la

seva participació (protagonisme del professorat), construint el projecte de manera cooperativa, tenint en compte que és més important el

procés que sorgeix quan el professorat es reuneix per tal d’afrontar entre tots una situació, que no un programa concret. En aquest

sentit, es important fomentar una cultura col·laborativa.

No hay comentarios
Descarga el documento