Fonaments psicosocials, Ejercicios de Psicología. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
musiclove22_
musiclove22_

Fonaments psicosocials, Ejercicios de Psicología. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

3 páginas
3Número de visitas
Descripción
Asignatura: accio colectiva, Profesor: Aleida Alonso, Carrera: Psicologia, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento
imip_16_2_pac02_cat

10505_PAC2 (Mòdul 3)

Com s’executa una recerca?

No hi ha prou amb preguntar-nos què és i com es fa l’activitat de recerca, sinó que hem d’aprofundir una mica més i conèixer com s’executa una recerca: la definició dels elements clau de tota recerca (variables, hipòtesis, mesures...), la manera de planificar les observacions empíriques i analitzar la variabilitat, així com els trets bàsics que caracteritzen l’observació, l’experimentació i la simulació. El mòdul 3 mostra aquests components i la manera d’executar les recerques. A partir dels continguts del mòdul 3 podem plantejar diversos casos pràctics relacionats amb alguns dels elements fonamentals que caracteritzen l’execució d’una recerca i resoldre’ls a partir dels continguts desenvolupats en aquest mòdul. Haurem de conèixer la manera de definir i classificar les hipòtesis, mesures, errors de mesura, etc. i també haurem d’aprendre a emetre judicis sobre l’execució d’una determinada recerca, bé sigui a partir d’observacions, de l’experimentació o de la simulació.

RECORDEU En acabar: • Escriviu el vostre nom a la capçalera del full de respostes (doble clic a la capçalera per

accedir-hi).

• Envieu l’arxiu del full de respostes a la bústia de l’avaluació continuada, NO a la bústia de correu. L’arxiu amb les preguntes no cal lliurar-lo.

Les respostes s’han de lliurar OBLIGATÒRIAMENT en l’arxiu del full de respostes en

format .doc (no s’admet cap altre tipis de format), i limitades a l’espai reservat per respondre (màxim 2 fulls en total). No s’admetrà cap altra forma de lliurament de les respostes. En cas de no complir aquesta norma, la Prova d’Avaluació Continuada es considerarà automàticament no presentada.

• Data límit de lliurament: 23/04/2017

Cas 1 És un fet conegut que la informació que proporcionen els elements de la cara és la manera principal com les persones es reconeixen entre elles. La recerca empírica en psicologia, que ha estudiat quins elements de la cara són més importants durant el procés de reconeixement, demostra que la principal font d’informació d’una cara és la zona dels ulls, seguida de la zona del nas i finalment la zona de la boca. No obstant, aquestes dades provenen de recerques efectuades amb persones caucàsiques. Se sap, però, que els caucàsics reconeixen bé (diferenciant-les entre si) cares de caucàsics, però molt malament cares d’asiàtics (tots semblen iguals). El mateix fenomen es produeix a la inversa: els asiàtics reconeixen bé les cares d’asiàtics però molt malament les cares de caucàsics. A partir de les dades empíriques acumulades sobre el reconeixement de cares, un grup de recerca en psicologia proposa que l’element més informatiu en els asiàtics és la zona de la boca, seguida de la zona del nas i finalment la zona dels ulls (just a la inversa que els caucàsics). Per comprovar si aquesta afirmació és certa, els psicòlegs del grup de recerca sol·liciten a 20 persones voluntàries de tipus caucàsic i a 20 persones voluntàries de tipus asiàtic que diguin el més ràpid possible el color dels ulls d’unes cares que se’ls presenten en fotos. D’aquestes, 30 eren cares que representaven tipus caucàsics i 30 representaven tipus asiàtics. A més del color dels ulls, els participants en la recerca han d’indicar el grau de seguretat en què fan l’afirmació en una escala de cinc punts, on 1 és el menys segur i 5 el més segur. Segons els resultats obtinguts, el temps per dir el color dels ulls de les cares caucàsiques va ésser més curt en les

10505_PAC2 (Mòdul 3)

persones caucàsiques que en tots els altres casos (cares caucàsiques presentades a persones asiàtiques, cares asiàtiques presentades a persones caucàsiques i cares asiàtiques presentades a persones asiàtiques), però el grau de seguretat no va diferir entre els diferents casos. . 1. Pregunta: a) Quina via (o itinerari) de recerca s’ha escollit? Justifica de manera breu i molt concreta la teva resposta. b) Quina és l’escala de mesura i l’estratègia de mesura de la variable dependent (o variables dependents, si n’hi ha més d’una)? 2. Pregunta: Es pot dir que els psicòlegs que han fet la recerca han assolit els objectius que pretenien? Tant en cas afirmatiu com negatiu justifica breument la teva resposta (cal limitar-se a la informació que proporciona l’enunciat i ésser molt concret en la resposta. No calen més de cinc línies per respondre).

Cas 2

Una cadena internacional de botigues de roba té interès en obrir una botiga en una avinguda cèntrica i molt concorreguda d’una gran ciutat. No obstant, l’equip de màrqueting dubta si entre el tipus de vianants que solen circular per aquesta avinguda hi haurà potencials clients pels seus productes, que s’adrecen a un mercat jove-adolescent de tipus femení. El psicòleg de l’empresa dissenya una recerca que consisteix en observar directament la gent que circula per davant del lloc on es pensa instal·lar la botiga. Les observacions s’efectuen durant una setmana, de dilluns a dissabte inclosos, des de les 15:00 hores fins les 20:00 hores. Cada 10 minuts es mira les persones que passen per davant del lloc i s’anota quantes són noies joves (compreses entre uns 15 i 20 anys aproximadament, segons el parer de la persona que fa el registre) i quantes no ho són (la resta de vianants). Encara que no es disposen de recerques prèvies en aquest sentit, el psicòleg anota també si les joves-adolescents que passen per davant van soles, en parella o en grup (més de tres persones); i també anota si és dissabte o qualsevol altre dia de la setmana. Els resultats indiquen que el 15% de les persones que passen per davant la botiga de dilluns a divendres són noies joves-adolescents, mentre que els dissabtes en són un 22%. De les noies joves-adolescents que passen per davant, un 15% van soles, un 55% en parella i un 30% en grup; i aquests darrers percentatges no varien si es compara el dissabte amb la resta de dies. 3. Pregunta: El procediment de la recerca descrita a l’enunciat, és un procediment observacional, un procediment experimental o un procediment de simulació? Justifica de manera breu la resposta. 4. Pregunta: Com la proporció de noies joves-adolescents que passen per davant el lloc on s’instal·larà la botiga és superior els dissabtes a la resta de dies de la setmana, el psicòleg conclou que el dia de la setmana és el factor que explica perquè passen més noies joves-adolescents els dissabtes comparat amb la resta de dies de la setmana. És correcta aquesta inferència causal

10505_PAC2 (Mòdul 3)

que fa el psicòleg? Justifica la resposta (sigues molt concret. No calen més de vuit línies per respondre).

Cas 3 Un psicòleg escolar observa la conducta d’un infant hiperactiu al pati de l’escola i anota el nombre de vegades que aquest infant fa una agressió física a un altre infant (pessigar, donar una empenta, etc.). Efectua les observacions durant una setmana a l’hora del pati (matí i tarda) i obté els següents valors pel nombre d’agressions físiques que efectua l’infant observat: 5, 4, 4, 3, 7, 6, 5, 5, 6 i 3. 5. Pregunta: Podem considerar que les diferències entre els 10 registres corresponen a un error de mesura aleatori? Raona la resposta.

No hay comentarios
Descarga el documento