introducció a la teoria de la literatura, Ejercicios de Literatura. Universitat de Barcelona (UB)
lidia_serradell_reyes
lidia_serradell_reyes

introducció a la teoria de la literatura, Ejercicios de Literatura. Universitat de Barcelona (UB)

7 páginas
14Número de descargas
5Número de visitas
66%de 3 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: Introduccio a la teoria de la literatura, Profesor: Borja Begunyà Costes, Carrera: Estudis Literaris, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 7
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento

6/2/18- Dimarts

La teoria literaria és un actitut. Comtemplar no és una actitut passiva. La idea de comtemplació és un fet(ens sembla detectar alguna cosa evident) Quina és la naturalesa del text literari?(què és el que fa que un text sigui literari) -La qüestió del valor, si és un text digne de ser recordat, valorat, que és rellevant. -No té res a veure amb el gust. -Hermenèutica: procesos que desplaçen per entendre el text. No és només qué significa sinó com significa, per mitjà de quines estrategies el text ens transmet el que vol dir.

Roman Bars: només podem evaluar un text si fem hipótesi d’aquest.

Perquè aquest text és un text literari? Ordre format- ordre de respostes que el diferencia d’altres textos. La diferència és social, cultural, socio-histórica. (És una qüestió relativista comú) La comtemplació conté una actitud i aquesta és tant una activitat com el producte de l’activitat. Les teories són el conjunt de proposicions que pretenen explicar un fenomen. La teoria ve a explicar perquè ho experimentem com a literatura. Aquell element que revela allò no evident. Allò que una visió nega. Paul Man- visió i ceguera Revisa tots els teorics del s.XX. Observa que no tota visió deixa alguna cosa fora, sinó que tota visió necessita deixar alguna cosa per donar llum. Sinó no s’enriqueix. Què ha hagut de quedar fora perquè veiem d’aquesta forma? El que busca la teoria és una jerarquització entre questes formes de representació com a saber únics i legítims. Quan algú formula una qüestió ho fa desde el seu món. La teoria no és una manera específica de pensar. S’agafen els diferents camps per intentar pensar un problema. El teòric es veu interpel·lat per l’especialista. Naturalitza les maneres de fer cànon. La teoria literària neix d’aquestes canonitzacions. Com pensar en la teoria de manera que no la desactivem?

8/2/18- Dijous

Quan parlem de literatura tots comparem com si ja sapiguéssim que és. Com diferenciem un text literari d’un que no. Quan ens possem a pensar no trobem una clara definició. Que diem quan per exemple parlem de literatura anglesa? Inclou un factor lingüístic i territorial. És a dir, el camp territorial pot ser més gran o més petit. Les definicions són problemàtiques. La definició també inclou temps; què diem quan diem comtemporànea? Podem sitiuar més o menys el centre però no el principì ni el final. Però l’única manera de ser contemporani és no ser contemporani.

També hi ha un factor estètic. Si per exemple jo faig una obra perfectament bizantina (anacrònica) ja no serà una obra comtemporànea. La idea de literatura, és la història d’una restricció. Cada cop abarca menys, significa menys. S.XIV-La literatura significa aprenentatge cortés per mitjà de la lectura. Es parlava de la literatura com un procés que tenia un resultat, funcionava com adjectiu. Per tal de ser un hombe de lletres hi ha que llegir, etc. Esdevenir lletrat abans venia acompanyat d’una classe i presuposava que amb el contacte d’quests textos tenia conseqüències en l’individu. ↑↑↑↑Element de sociabilització↑↑↑↑

“Literari” no apareix fins al s.XVII, al llarg d’aquests segle és un procès però apartir del s.XVIII amb la millora creix la població i la probabilitat de que el lletrat es pogués professionalitzar. D’entrada la literatura adquireix dos sentits: 2ª meitat s.XVIII 1-Objecte que apel·la conciència estètica a l’individu. No tots els textos escrits generen això. 2-Àmbit professional. 3-Objecte de consum que acabarà sent tancat a una pràctica. És allò que es ven.

Jagger Paidea- Civilització, cultura, literatura, tradició, evolució. Respon a la convicció que els grecs tenien, no són una teoria abstracta pensables al marge de la estructura històrica en les quals s’ordenen. Són l’expressió(educació, cultura) Ens vol dir que l’educació no és un conjunts de sabers. L’educació no es pot separar d’una idea d’individu d’una banda i de l’altre de concepció del món.

Com més a prop estiguem d’un ideal més bells som(no físicament) Hem de treballar per formar un individu el més aprop de l’ideal possible. La cultura expressa d’una forma els valors que trancendeien ____________ Concebem el món d’una manera similar.

Última idea→ No imprimeix només un munt de caràcters a l’individu. La cultura atravessa i s’expressa en el toto de l’individu(conducta, etc) L’ètica és inseparable de l’estètica. Educar-se en l’areté és ser un home ètic. Podem valorar un autor només per la retòrica, encara que sigui inmoral. No cal que l’obra sigui ètica, morial, sinó que estigui feta retóricament ben escrita. 13/2/18-Dimarts Evolució de l’episteme-> nous enunciats. Un marc epistèmic no és total ni unívoc, ara. Els talls epistèmics no es donen en totalitat i no desapareixen de cop.

Foreault és historicista. La idea de discriminar és fenomenal amb fouault. Algunes enunciacions queden fora de veritat. L’enunciació de Galil·leu, la pernic es formulen en enunciacions de supersheió si són tractades com a tal(heregia). Aleshores, perquè els condisederem els nostres precedents? Aquesta histeria no es perdre supersticions, i guanyant veritats, sinó que anem fent desplaçaments, reformulacions. Estem evolucionant cap a una veritat citima? Fent una veritat, endiseriminem d’altres. Construcció que depen de cada societat. Es contrueix una violència→ dona com a cos sobre el qual podem establir una violència/sexualitat no normativa. Història d’una violència→ expressió de l’ordre(normatiu/aberrant).

Determinar qui és acceptable té a veure amb la funció del saber. Hi ha formes de ser també discriminades, no normatives.

Podem dir que hem progressat? Els escèptics no creuen en el progrés. Hem millorat, estem millor que abans. El creixement de la nostra espècie demostra el progrés. Cuatre formes de similitud: 1 Convivència,2 emulació, 3 analogia, 4 simpatia(finals del sXVI) 1-Coses que s’acosten prou les unes a les altres com perquè els seus límits es barregin. Cos i ànima→ els límits no són clars(ànima corrupte → cos corrupte)

15/2/18-Dijous NO CLASSE

20/2/18-Dimarts -conveniència↘ Plantejen idea de similitat basada en proximitat.

- emulació↗

Analogia A és B el que C és D Les dents són a la boca el que les perles a l’ostra. Què vol dir? Les dents són blanques, brillants i valuoses; igual que les perles estan al lloc que s’obra i tanca. Tot el que envolta el significat de la perla es refereix a la dent. L’analogia és reversible(les perles són la dent de l’ostra) Aquesta mai és exacta, arrosega camps de significats. És polivalent. El poeta no fa l’analogia, no es creació és revelació epistemológica. No un embelliment del llenguatge. Si la convivència és proximitat, emulació és llunyanía. La simpatía juga lliurement. Pot estudiar elements de revelació. El bé, un full de paper… Com oposat hi és l’antipatia(conexió positiva i de repulsió) Estem treballant sobre la idea d’identitat.

Són símils en uns aspectes i no en altres. Totes aquestes formes de similitut ordenen i entenen el món. Totes les formes possibles de la similitut porten una signatura. No hi ha semblança sense aquesta. Ha d’anar a buscar la marca. Són la conclusió d’una serie d’experiències. Estem parlant del món format per texts. Text de Hauser s.XVII La concepció renaixentista del món tot i que la vulgata posa al centre l’home. Gir copernicà- gir de Tolomeu. Qui vol comprendre el món és un hermeneuta. Tesi de keppler- Jo no concebo el cosmos com una entitat divina sinó com una màquina. Hauser ha de fer una sèrie d coses per explicar-ho. -Gir copernicà- està combatent certa idea del renaixement(organitzada com el feudalisme) Ens està dient que el renaixement no ha fet un tall tan clar que el diferencïi de la societat medieval feudal. Univers→ Societat→ que l’estructura de la societat esta sobre la idea de l’univers. En el model renaixentista és com el feudal. No és un gran canvi, no hi ha un tall. Si per tal de conèixer el món em de dividir-lo en categories o convertir-lo en objectes també afecta al subjecte. Objecte i subjecte existeixen de manera dialèctica. Costruïm el món com a objecte. Podem saber qui som nosaltres mateixos? O treballem perquè la nostra identitat segueixi sent la mateixa? El llenguatge que fem servir per expressar la singularitat és allò que delimita aquesta. El llenguatge treballa contra sí mateix(la literatura)

Dimarts 27/2/18

Comentario de texto: Langbaum Introducción

Kant: Ciencias del espiritu vs Ciencias naturales El siglo XIX entrará de la mano de la idea de Kant que separa el estudio de la

estética del del conocimiento. Para que la estética fuera considerada conocimiento, sería necesario que siguiera las leyes por las que se rigen las ciencias naturales. Surgirá un deseo por parte de ciertos grupos de legitimar la

estética en este sentido. Se trata de una separación entre el mundo de las ciencias del espíritu y el mundo de las ciencias naturales.

El lector contemporáneo aún tiene cierta tendencia a leer extrayendo la carcasa literaria para quedarse con los datos históricos que la novela le deja. Así ocurrió en los 90 en Cataluña, cuando la novela histórica experimentó un enorme auge. Se trata de una teoría errónea.

La filosofía, la historia, las ciencias naturales e incluso la ficción se encuentran en un mismo plano, y somos nosotros quienes deciden la jerarquización. En el momento en que negamos la posibilidad de conocer la verdad sobre el mundo, las ciencias naturales se convierten en discursos, en hipótesis. En el XIX las ciencias del espíritu harán un sobreesfuerzo por legitimarse. La poesía podrá obtener alguna forma de __ a partir de Baudelaire (El arte por el arte: el arte sólo es arte si se entrega a sí mismo. El arte no tiene que servir, el arte es. En su ser está su sentido).

Herder y el volkgeist Antes de comentar el texto, es necesario comentar la filosofía de Herder, que

escribió antes de las críticas kantianas, hacia 1770. Herder trabaja en la línea opuesta. Esencialmente, se dedica a historizar la cultura. Se da cuenta de unos paradigmas, de unos principios que ordenan la manera en que se había pensado sobre la belleza, sobre la cultura. Herder entiende que la idea de belleza había sido universal, la misma en todo el mundo en todo momento. Lo que no hay en el edificio clasicista, en este esquema, es tiempo, la conciencia de la diferenciación histórica. Afirma que el ser humano es por definición un ser histórico. Las ideas de belleza, de sublimidad, de arte son el producto de un hecho. No son invariantes, trascendentes.

Herder no es un nihilista. Habla del volkgeist, el espíritu de un pueblo. Lo que hace que en una zona la belleza sea una cosa y en otra, otra, es el volkgeist. Lo que han hecho los poetas es dar forma a su singularidad, persiguiendo un ideal de perfección de ese volkgeist. Por supuesto, esto también pasa por la política, la historia. Hay tantos ideales de perfección como espíritus del pueblo. Por tanto, lo que hay que hacer es pensar el espacio histórico no como un lugar donde reine un ideal, sino el espacio donde todos los pueblos puedan ser igualmente diferentes, trabajar libremente para alcanzar ese ideal de perfección. Pensar que hay un solo ideal es un acto imperialista.

El ideal del pueblo alemán no se puede alcanzar por medio de la lengua francesa: si piensas en francés, estarás pensando en el ideal de otro lugar. Alemania venía de una larga época de dominación francesa. Herder revoluciona todo el paradigma planteando que hay un aspecto que está siendo especialmente reprimido (volkgeist). Cuando Herder habla del pueblo, lo idealiza, lo piensa como la forma de naturalidad que se expresa en las vidas de

las clases populares. Obviamente, cuando Herder plantea todo esto no ha pasado todo lo que ha pasado hasta nuestros días desde 1770. Lo que está haciendo Herder es abrir el espacio para que Alemania pueda tener un hueco en el panorama europeo.

Otra de las preguntas que se hace Herder es: ¿quién es el gran poeta? Es decir, qué hace que un poeta sea grande. Lo que no puede hacer un gran poeta es imitar a Horacio. El poeta es más grande allá donde expresa más precisamente. El poeta debe saber expresar el volkgeist, debe buscar el espíritu del pueblo. El clasicismo siempre preferirá la perfección formal, mientras que para Herder esta noción no será tan importante. Los clasicistas, para él, no estarán siendo capaces de leer la verdad y la autenticidad que se expresa con el texto. Es tiempo de búsqueda de un repertorio de mitos, de fábulas, de cuentos tradicionales. El gran poeta es el que expresa el espíritu del pueblo. Para Goethe, como ciudadano el gran poeta será territorial, pero cuando escribe será extraterritorial. Lo que detectará Goethe es que la poesía no se puede traducir al plano local (¿ni al universal?). En el XIX habrá una serie de poetas que se mueven entre ciudadanos y _.

El debate nacional sobre qué es lo que convierte a un irlandés en irlandés será lo que tratará Joyce. Entiende que la única manera de reivindicar la diferencia nacional no es retrocediendo hacia una lengua que ya no se utiliza y al folklore, sino destruir desde dentro la lengua del invasor. Joyce agujerea la lengua inglesa desde dentro, reconquista el territorio masticando el inglés de otra manera. En esto se basa Finnegan’s Wake, en el que pretende eliminar y renovar la lengua inglesa.

Otro de los campos de tensión tendrá que ver con qué significa ser un autor francés, alemán o lo que sea en el siglo XIX. Ya tenemos de hecho una serie de guerras de carácter nacional. Pensemos en qué está pasando con Langbaum.

Comentario Primero, para trabajar un texto, hay que preguntarse qué hace. Luego

pensaremos en qué dice. Langbaum está discutiendo. Si está discutiendo con, tenemos que ir a ver con quién o qué. Hay que ver si discute, si matiza, si despliega. Entender qué hace es el primer paso para ir a ver qué dice.

Discute el papel del romanticismo, como ruptura o como fruto de una tradición. Esto nos permitirá entender el título. Pensemos cómo podemos hacer tradición de la modernidad. La manera de romper de unos individuos repite una serie de características. Tenemos un código. La modernidad no es necesariamente una ruptura total. Lo antiguo pasa a existir a partir de que lo moderno se autoproclama como tal. De este modo, modernidad y antigüedad se construyen uno a otro.

Una de las ideas del texto es que el romanticismo no es una ruptura total, sino que tiene una continuidad con la Ilustración. Es una de sus consecuencias, y no su ruptura.

Otra de las tesis principales tiene que ver con la cuestión del mito. Eliot y Joyce. En la primera página habla de la noción de mito, y vendrá el del romanticismo. Hasta ahora, el mundo se nos había dado como algo ligado y con sentido. Los nuevos poetas están hablando de lo contrario. Los poetas están expresando una sensación de crisis.

Tiene que ver con la necesidad de fundar un nuevo mito, al que le podemos hacer preguntas: ¿cuál es la causa? El mundo está desligado, desarticulado. ¿Qué ha causado esta experiencia? ¿Podría tener que ver con la distinción que hace Kant entre el saber y el valor? La cuestión del valor de Kant lleva al qué hacer, a la ética, a cómo actuar ante el mundo. ¿Cómo hemos de actuar delante de una serie de actos potenciales? Debemos responder e ir perfilando esta identidad. Pero si retrocedemos en esto y lo llevamos a una sala más amplia, la pregunta de cómo actuar ocupa toda la existencia. “¿Qué hacer?” como pregunta colectiva. Estos poetas no saben responder. No saben qué hacer en un mundo desarticulado. Necesitan algo que vuelva a ordenar el mundo para poder saber qué hacer, para darle sentido a su acción. Hay que construir el mito moderno. El mito moderno de Langbaum es una nueva forma de religar, de religión.

Fijémonos en la página 65: “El romanticismo nos interesa como…”. Reniega de una ruptura. El romanticismo responde a una continuidad con la Ilustración, a la separación entre valores y saberes. “Como tampoco debería ser… valores tradicionales”. En este sentido, el romanticismo no se diferencia de la Ilustración. Lo que consigue la Ilustración es fundar nuevos saberes. Busca saber y saber sobre el saber. Cómo fundar nuevos valores cuando la noción del valor se ha enterrado. “Tan sólo… frente a las interacciones empíricas”. Tiene que ver con la relación entre valor y experiencia.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento