lleis, Apuntes de Ciencias de la Educación. Universitat Ramon Llull (URL)
laura_alferez_ortega
laura_alferez_ortega

lleis, Apuntes de Ciencias de la Educación. Universitat Ramon Llull (URL)

2 páginas
2Número de descargas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Diversitat, interculturalitat i educacio inclusiva, Profesor: aaa aaa, Carrera: Educació Primària, Universidad: URL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

1- com evoluciona la terminologia per referir-nos a la EE en les darreres 6 lleis…

LGE 1970

Parla dels alumnes amb necessitats educatives especials des del punt de vista de la seva discapacitat o deficiencia. Preten que els alumnes estiguin atesos de manera integral però separats dels alumnes que no requereixen aquesta atenció. En centres específics o be en aules de suport als centres ordinaris. Per aquests alumnes s’estableixen uns objectius, estructura i durada de la seva educación diferent del de la resta.

LOGSE 1990

Els alumnes amb NEE parla d’alumnes amb NEE temporals o permanents . Mateix currículum per atothom. Atenció a la diversitat

LOCE 2002

Nova concepció de discapacitat discapacitat i comencen a parlar en termes de: Inclusió, normalització, integració, personalització…

LOE 2006

Parla d’alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu. Sorgeix el terme “atenció a la diversitat” i apareixen els Plan Individualitzats.

Cal fer adaptacions a les programacions per poder atendre els alumnes amb NEE.

LEC 2009

Parla específicament de l’escola inclusiva. “aprendre junts per aviure junts”

LOMCe 2013

La llei es redacte en termes com: igualtat d’oportunitats, alumnes amb desavantatge social,

Atenció educativa diferent a l’ordinària, assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats,…

Mateixos objectius per a tot l’alumnat.

L’EVOLUCIÓ D LA PARAULA VE DONADA PEL CANVI SOCIAL I L’ENFOC QUE ES VA DONANT AL FET EDUCATIU AL LLARG DELS ANYS. La Societat tendeis a ser més justa pera tots i per això s’inclouen a les persones amb discapacita com a membres actius de la societat, donant les oportunitats per que puguin accedir a l’educació.

Els governs contemplen la dotació dels recursos necessaris per a que això passi.

2- Article 71-80 título II LOE2006…. Mesures que es poden identificar

L’artcle contempla el suport a aquells alumnes que necessitin una tenció específica, ja sigui per NEE, per slates capacitats o per incorporació tardana.

Podem identificar els plans individualitzats i ajustaments curriculars: adapatarels objectius a les característiques dels alumnes, diversificar les activitats en complexitat i grau, incloure noves activitats que fomentin la seva participació i que serán útils per a la resta, Avaluar en funció dels objectius proposats.

També contempla la dotació de professorat d’EE als centres.

3.La LOMCE modifica alguns articles 71-80 título II?

Si, modifica apartat 1 i 2 de l’article 71, article 76 (àmbit), s’afegeix una secció al capítol I del títol II i un article 79 bis.

Per a mi el canvi més rellevant és el fet de promoure la detecció temprana de les dificultats específiques d’aprenentstge en els alumnes.

4.Quan al 2017 ens referim a alumnes amb NEE, a qui fem referencia. Diferencies amb la LOGSE

Alumnes amb NEE, amb dificultats d’aprenentage, alumnes amb TDAH, alumnes amb altes capacitats intelectuals, alumnes d’incorporació tardana oalumnes amb condicions personals o d’història escolar particular.

A la LOGSE es parla d’alumnes amb condicions personals de sobredotació, alumnes amb historia educatva i escolar particular alumnes amb condicions personals de discapacitat sensorial,motriu o psíquica.

5.Quin posicionament te laa LEC pel que fa a l’atenció ala alumnes amb necessitats es`pecífiques de suport educatiu

La LEC parla per primera vegada del SEP (suport escoalr personalitat), aquest fet afecta l’ambit organitzatiu del centre, que ha de vetllar per que es pugui fer posible aquest suport, ja que afecta horaris, docents i els propis alumnes.

6. Esquema….

No cal no?

No hay comentarios
Descarga el documento