Máster de abogacía (información), Guías de Derecho. Universitat de València (UV)
saespe
saespe

Máster de abogacía (información), Guías de Derecho. Universitat de València (UV)

PDF (203 KB)
3 páginas
14Número de visitas
Descripción
Máster de Abogacía del Grado en Derecho
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento
DADES PER A PUBLICAR EN LA WEB DE POSTGRAUS

Página 1 de 3 Postgrau - Servei d’Informació DISE

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA

Informació general

Àrea acadèmica:

Ciències Experimentals

Ensenyaments Tècnics Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Humanitats

Organització: Facultat de Dret/ Il·lustre Col·legi d’Advocats de València

Universitats participants: Universitat de València

Duració: 2 cursos acadèmics. Possibilitat de cursar a temps parcial.

Crèdits ECTS: 90

Preu: Segons taxes oficials pendents de publicar

Preu orientatiu: 24,54 €/crèdit

Lloc d’impartició: Seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València

Modalitat: Presencial

Idioma: Castellà

Contacte per a informació

de caràcter administratiu:

[email protected]

Contacte per a informació

de caràcter acadèmic: [email protected]

Web pròpia:

Constitueix el període de

formació d’un programa de doctorat?

Denominació del programa

de doctorat:

Estudis jurídics, ciència política i criminologia

Més informació sobre el

programa de doctorat:

http://www.uv.es/postgrau/pdfDO/estudiosjuridicos.pdf

Descripció

Per poder exercir la professió d’advocat s’exigeix un període de formació després d’obtenir la llicenciatura o el grau en Dret. En l’espai europeu d’educació superior caldrà, després del grau, l’obtenció d’un postgrau com a requisit

ineludible per a l’exercici professional. A més a més, en el cas de l’exercici professional de l’advocacia caldrà superar períodes de formació i/o un examen. Aquest màster pretén cobrir aquesta exigència legal.

En conseqüència, pretén capacitar per a l’exercici professional de l’advocacia. Per tant, s’orienta a una especialització pràctica en les matèries més habituals en l’exercici professional de la condició d’advocat, tant en els aspectes

organitzatius i col·legials com d’estricta tècnica jurídica.

Proporciona la formació necessària per a realitzar les proves d’aptitud professional, obligatòries per a accedir als

Página 2 de 3 Postgrau - Servei d’Informació DISE

diversos torns d’ofici dels col·legis d’advocats d’Espanya.

Tot això tenint en compte el que estableix la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i

procurador dels tribunals que entrarà en vigor en 2011, que té per objecte regular les condicions d’obtenció del títol professional d’advocat com a col·laborador en l’exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva, a fi de

garantir l’accés dels ciutadans a assessorament, defensa jurídica i representació tècnica de qualitat.

De fet, d’acord amb l’esmentada Llei, l’obtenció del títol professional d’advocat serà necessària per a l’acompliment de l’assistència lletrada en aquells processos judicials i extrajudicials en què la normativa vigent impose o faculte la

intervenció d’advocat i, en tot cas, per a prestar assistència lletrada o assessorament en dret utilitzant la denominació d’advocat. Tot això, òbviament, sense perjudici del compliment de qualssevol altres requisits exigits per

la normativa vigent per a l’exercici de l’advocacia (art. 1.2).

El màster és organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i per la Facultat de Dret de la Universitat de

València.

Objectius

Proporcionar la formació necessària per a realitzar les proves d’aptitud professional, obligatòries per a accedir als diversos torns d’ofici dels col·legis d’advocats d’Espanya i, després de l’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30

d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, accedir a l’exercici de l’advocacia.

Requisits específics d’admissió

Persones llicenciades i graduades en Dret que desitgen exercir l’advocacia. Advocats i advocades en exercici.

Criteris d’admissió

Currículum i prioritat temporal.

Eixides professionals

Exercici de l’advocacia. La superació del màster, després de la realització de les proves pertinents, permetrà l’accés

al torn d’ofici i la resta d’activitats professionals a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València.

Página 3 de 3 Postgrau - Servei d’Informació DISE

Pla d’estudis en crèdits ECTS

TITULACIÓ DENOMINACIÓ CRÈDITS

2028 ADVOCACIA 90

PRIMER CURS 60

OBLIGATÒRIES 60

40050 Dret Processal Civil 8

40209 Dret Civil 8

40210 Dret Mercantil 7

40211 Dret Administratiu 6

40212 Dret Financer i Tributari 6

40213 Dret del Treball 6

40214 Dret Penal 7

40215 Dret Processal Penal 7

40216 Especialització en altres matèries 5

SEGON CURS 30

OBLIGATÒRIES 30

40217 Professional i Deontologia 7

40218 Pràctiques en despatxos professionals i Treball Fi de Màster 23

No hay comentarios
Descarga el documento