Matriu examen final practiques, Ejercicios de Ingeniería electrónica. Universitat de Barcelona (UB)
rochote
rochote

Matriu examen final practiques, Ejercicios de Ingeniería electrónica. Universitat de Barcelona (UB)

1 página
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: Dispositius electronics i fotonics, Profesor: Anna Vila, Carrera: Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
Capacitat de treball al laboratori

Data:

NIVELL ELEMENTAL NIVELL BASIC NIVELL MITJA

0 2,5 5

No Sí

1. Selecció de material

  No seleccionen correctament

el material

S'han equivocat en el valor d'algun

component i necessiten ajuda

S'han equivocat en el valor d'algun component

però saben rectificar 10%

2. Muntage   Comenten diferents errors Han realitzat un error

greu Han realitzat un petit error 10%

3. Generador de funcions

  Realitzen diversos errors Comenten algun error i

necessiten ajuda Comenten algun error però saben rectificar

10%

4. Font d'alimentació

  Realitzen diversos errors Comenten algun error i

necessiten ajuda Comenten algun error però saben rectificar

10%

5. Multimetre   Realitzen diversos errors Comenten algun error i

necessiten ajuda Comenten algun error però saben rectificar

10%

6. Oscil·loscopi   La visualització no és

correcta

La visualització no es òptima i necessiten

ajuda

La visualització no es òptima però saben

rectificar 10%

7. Eficiència En més de 60 minuts En menys de 60 minuts En menys de 50 minuts 10%

8. Caracterització

  Realitzen diversos errors Comenten algun error i

necessiten ajuda Comenten algun error però saben rectificar

20%

9. Defensa oral   Hi ha errors greus en les

respostes

Es mostren petits errors de conceptes o es mostra inseguretat

Les respostes són correctes però no es

mostra seguretat 10%

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

Ha realitzat el muntatge i la caracterització en menys de 40 minuts

Les respostes relatives al muntatge i test són correctes i convincents

Apliquen el senyal necessari per a realitzar la pràctica correctament

Visualitzen els senyals necessaris per a realitzar la pràctica de forma òptima (els senyals ocupen la major part de la pantalla de l'oscil·loscopi i es visualitzar entre 2 i 4 periodes del senyal)

Utilitzen la font de forma adequada, per a polaritzar o per aplicar la tensió necessaria per a realitzar la pràctica

Criteri Avaluable

NIVELL LAVANÇAT

% PUNTUACIÓ

10

AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT DE TREBALL AL LABORATORI

QUALIFICACIÓ FINAL

Els estudiants seleccionen de forma adequada tot el material: components passius, dispositius, CI, cables

El muntatge es correcte

Mesuren els valors dels seus components passius de forma correcte

Cognoms i nom:

Realitzen les mesures necessarias aplicant el senyals adients i utilitzant l'oscil·loscopi i el multímetre.

No hay comentarios
Descarga el documento