mdlkscdks, Ejercicios de Arte. Universidad de Murcia (UM)
antogridi
antogridi

mdlkscdks, Ejercicios de Arte. Universidad de Murcia (UM)

8 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Color, Profesor: Jose Jose, Carrera: Bellas Artes, Universidad: UMU
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 8
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento

Descargado en:

patatabrava.com

ATENCIO I MEMORIA (UOC)

PAC2 SOLUCIÓ

PROF. 16-17

PSICOLOGIA DE L’atenció i de la memòria

Semestre febrer 15 – juliol 15

Prova d’Avaluació Continuada – PAC2 - Feedback

Semestre feb. 15 – jul. 151

PAC2 – Feedback

Criteris d’Avaluació Generals

Calia respondre a totes les qüestions de la PAC, de manera concisa i raonada, estructurant adequadament la vostra redacció a les idees presentades. Totes elles tenien el mateix pes, de manera que deixar de respondre alguna de les preguntes ha estat penalitzat.

S'ha valorat la capacitat de síntesi i anàlisi posada de manifest, així com també la capacitat per integrar tots els coneixements adquirits en els mòduls de l'assignatura de manera coherent i ben argumentada. S'ha valorat, en conseqüència, la riquesa i coherència a l'hora d'utilitzar la terminologia i el vocabulari propi de l'assignatura en l'anàlisi de la memòria i de l'atenció.

S'ha valorat la claredat d'exposició. S'han penalitzat aquelles còpies “gairebé literals” dels materials i la manca d'exemples en les situacions plantejades a l'hora d'explicar la implicació dels diferents tipus d'atenció, els sistemes de memòria i les seves repercussions en les situacions plantejades.

S'ha valorat el caràcter reflexiu del treball, així com la capacitat per argumentar, i justificar, les pròpies idees i la seva relació amb els aspectes teòrics que es presenten en els mòduls. Totes aquestes argumentacions, raonaments i reflexions, havien de centrar-se en allò estudiat en l'assignatura, per la qual cosa s'ha valorat negativament que centréssiu les vostres respostes en materials que no es relacionaven, o s'allunyaven, de l'anàlisi sobre els aspectes conceptuals, metodològics i sistèmics que fins ara hem treballat.

S’havia d'incloure la bibliografia consultada per a l'elaboració de la PAC en format APA.

S'ha valorat la correcció en la presentació del document, així com la redacció i coherència del mateix com un tot global.

S'ha valorat la correcció del treball, ortogràfica i sintàcticament, així com el respecte envers l’enunciat de la PAC i el format de lliurament indicat.

Criteris d’Avaluació Específics

PART 1: L’atenció i el seu paper en el control aeri.

PSICOLOGIA DE L’atenció I de la MEMÒRIA

Prova d’Avaluació Continuada 2 - Feedback

Semestre feb. 15 – jul. 152

1. Indiqueu i expliqueu quins tipus d'atenció es posen en joc en les tres tasques presentades, així com els principals sistemes i subsistemes de memòria implicats, des de que s'expliquen les instruccions fins al final de la tasca. Justifiqueu la vostra resposta sobre la base dels models teòrics estudiats en els mòduls 2 i 3.

Es valorarà la capacitat per identificar cadascun dels tipus d'atenció, així com els sistemes i subsistemes de memòria implicats en tots els passos que implica l'activitat duta a terme per la persona. No serà tinguda en compte la mera enumeració i descripció dels tipus d'atenció i/o sistemes de memòria si no s'associen amb un exemple del vídeo. Així mateix, és necessari proporcionar una explicació sobre la base dels models teòrics.

En primer lloc, era necessari fer referència als tipus d'atenció que es posen en joc en la tasca presentada. En aquest sentit, era pertinent esmentar l'atenció sostinguda, selectiva i dividida. S'havia d'argumentar la implicació dels tipus d'atenció esmentats, un exemple d'això podia ser:

Atenció sostinguda: necessària per mantenir l'atenció centrada en la tasca durant un temps perllongat com pot ser la durada de la tasca exposada.

Atenció selectiva: necessària per mantenir l'atenció centrada en una tasca al mateix temps que ignorem o inhibim aquells estímuls irrellevants per a l'acompliment de la tasca. Entre els models pertinents per argumentar la vostra resposta podien esmentar-se el model d'atenuació de Treisman on la informació no rellevant (els avions no atesos) queden atenuats, sent possible atendre a la informació rellevants (avions objecte de seguiment).

Atenció dividida: necessària per atendre simultàniament a diferents estímuls. El model més adequat per justificar la vostra resposta era el model de Kahneman, on es descriu la manera en la qual l'atenció pot repartir-se entre activitats diferents (seguiment simultani de diferents avions). Era important recalcar com l'execució en una tasca estarà afectada per la quantitat de recursos que tinguem i per les demandes atencionals que impliqui la tasca, explicant així el fet de necessitar un major esforç per a l'execució de la tasca 3 que de la tasca 1. En aquest sentit, també podia comentar-se el model plantejat per Norman i Bobrow, on es constata com la tasca presentada és un exemple de procés limitat pels recursos, si bé, si augmentessin el nombre d'avions a seguir es convertiria en un procés limitat per les dades, a l'ésser d'una dificultat elevada l'execució de la tasca a pesar que incrementem els nostres recursos d'atenció (mòdul 3).

Entre els sistemes i subsistemes de memòria implicats podien esmentar-se (mòdul 2):

PSICOLOGIA DE L’atenció I de la MEMÒRIA

Prova d’Avaluació Continuada 2 - Feedback

Semestre feb. 15 – jul. 153

Memòria sensorial (icònica/ ecoica): captació i retenció inicial dels estímuls visuals (avions) i auditius (instruccions).

Memòria operativa: llaç fonològic necessari en la comprensió i retenció de les instruccions de la tasca, agenda visuoespacial implicada en el seguiment dels avions i retenció del recorregut espacial que fa cadascun d'ells i, finalment, esmentar l'executiu central que compleix un important paper en la distribució dels recursos per a l'acompliment correcte de la tasca.

Memòria declarativa - semàntica: comprensió d'instruccions de la tasca i de conceptes utilitzats com “avió”.

Memòria declarativa – episòdica: retenció d'instruccions i objectiu de l'activitat durant el temps que dura la tasca.

2. Tal com s'indica en el vídeo, el joc 3 implica més dificultat que el joc 2 i aquest que el joc 1. Indiqueu i argumenteu quin model atencional seria més adequat per explicar les diferències en el rendiment entre els tres jocs.

És necessari descriure un model teòric atencional que permeti explicar les diferències en el rendiment entre les tres tasques, aquesta descripció ha de ser justificada i associada amb el contingut del vídeo. La descripció d'un model teòric sense justificar la seva aplicació en el cas exposat no serà valorada.

Un dels models atencionales que permet explicar aquesta diferència és el model d'atenció dividida de Kahneman. Era necessari explicar el model associat a la tasca, així com fer esment específic a conceptes com a distribució de recursos, comentant la idea que en disposar de recursos d'atenció limitats és necessari distribuir els recursos entre les tasques a atendre, per la qual cosa a mesura que augmenta la dificultat de la tasca els recursos dels quals disposem són menors, donant lloc a un major esforç per executar la tasca sol·licitada. També podia ser pertinent comentar el model de Norman i Bobrow (mòdul 3) en relació a la diferència entre processos limitats per les dades i pels recursos, en aquest sentit les tres tasques s'inclourien dins de processos limitats pels recursos ja que, a pesar que la dificultat de la tasca es fa més complexa a mesura que és necessari atendre a més nombre d'avions, aquesta pot resoldre's amb certa facilitat sempre que anem dedicant major quantitat de recursos d'atenció dirigits a la tasca.

També s'ha considerat vàlid argumentar la vostra resposta sobre la base de models d'atenció selectiva com és el model d'atenuació de Treisman. En aquest cas era important

PSICOLOGIA DE L’atenció I de la MEMÒRIA

Prova d’Avaluació Continuada 2 - Feedback

Semestre feb. 15 – jul. 154

comentar com els estímuls distractors queden atenuats però no eliminats completament, aspecte que observem en aquells moments on els estímuls distractors tendeixen a captar la nostra atenció, portant a distreure'ns del nostre objectiu (fonamentalment en la tasca 3). El fet d'atenuar la recepció dels estímuls distractors permet destinar més recursos a la tasca principal de seguir els avions objectiu.

3. Imagineu que la mateixa tasca és realitzada per un grup de persones d'un centre de dia de gent gran amb una edat mitjana de 70 anys. Quines diferències seria esperable trobar entre un grup de joves amb estudis superiors i una edat mitjana de 26 anys i el grup de persones majors? I si el mateix grup de joves es compara amb un grup de controladors aeris experimentats? Justifiqueu la vostra resposta sobre la base dels models teòrics estudiats.

Es valorarà la capacitat per analitzar els canvis cognitius que tenen lloc durant l'envelliment així com ser capaç d'identificar quines capacitats cognitives es posen en joc en l'activitat del vídeo i, a partir d'això, comparar el rendiment atencional esperat en un grup de persones majors enfront d'un grup de joves. De la mateixa manera, es valorarà l'habilitat de tenir en compte el paper de la pràctica en el rendiment de les tasques. És imprescindible recolzar l'explicació sobre la base dels models teòrics estudiats.

Havia d'indicar-se que els resultats a esperar serien que el grup de joves rendissin millor que el grup de persones majors, i que el grup de controladors aeris mostraria millors resultats que el grup de joves. Per argumentar les vostres respostes podíeu recolzar-vos, en primer lloc, en l'existència de canvis cognitiu durant l'envelliment normal que afecta, entre unes altres, a les capacitats d'atenció (atenció sostinguda, selectiva i dividida), retenció d'estímuls visuals i memòria operativa (mòdul 6, apartat 3), capacitats molt rellevants en la tasca descrita el que justifica el fet de mostrar un menor rendiment en elles. D'altra banda, podia fer-se referència a les diferències entre processos automàtics i controlats per explicar les diferències entre el grup de joves i de controladors aeris (mòdul 3, apartat 4.4).

PART 2: Atenció en la conducció.

4. Com a experts en la Psicologia de l'atenció i de la memòria, expliqueu i justifiqueu per què és fonamental la valoració, després de patir una lesió cerebral, de les capacitats atencionals i dels sistemes de memòria per ser apte per a la conducció.

PSICOLOGIA DE L’atenció I de la MEMÒRIA

Prova d’Avaluació Continuada 2 - Feedback

Semestre feb. 15 – jul. 155

Indiqueu el paper de cada tipus d'atenció en la conducció, així com dels sistemes de memòria, posant un exemple de la seva implicació quan conduïm.

Es valorarà l'habilitat per trobar exemples concrets en els quals es mostri clarament el paper de l'atenció i de cadascun dels sistemes de memòria existents. No es considerarà l'enumeració i descripció de tipus d'atenció, sinó la seva associació i justificació amb exemples concrets.

Era necessari fer referència a la importància que els processos atencionals tenen en la conducció i les conseqüències que una lesió cerebral poden provocar sobre les capacitats cognitives. Era adequat posar l'accent en la necessitat de mantenir l'atenció, inhibir distractors i dividir l'atenció entre diversos estímuls necessaris per conduir i com una fallada en aquestes capacitats pot donar lloc a conseqüències greus durant la conducció. En aquest sentit, era fonamental posar exemples de la manera en el que els tipus d'atenció i els sistemes de memòria participen durant la conducció. Un exemple d'això podia ser:

a) Tipus d'atenció: Atenció sostinguda (necessària per mantenir l'atenció centrada en la conducció durant el temps que duri el trajecte); atenció selectiva (fonamental en la inhibició de la multitud d'estímuls irrellevants i que poden interferir en la conducció, tals com a gent pel carrer, sons externs etc…); atenció dividida (necessària per atendre diverses fonts d'informació: retrovisors, carretera, ràdio, mans lliures, semàfors etc…).

b) Sistemes de memòria: memòria icònica/ecoica (captació inicial d'estímuls visuals/ auditius tals com a senyals de tràfic, llum del semàfor o sirenes d'ambulància o clàxon d'altres cotxes), memòria operativa (agenda visuoespacial: visualització del recorregut a seguir; llaç fonològic: si atenem a una conversa externa o anem seguint les instruccions donades per arribar a una destinació específica; i executiu central: distribució de recursos atencionals), memòria semàntica (coneixement del codi circulatori i senyals de tràfic), memòria episòdica (record de la destinació on em dirigeixo, lloc on estic i com arribar) i memòria procedimental (conducció del cotxe, maneig de les marxes, embragatge etc,…).

5. A continuació es presenten algunes situacions problemàtiques que poden tenir lloc durant la conducció i que donen lloc a una reducció en l'eficàcia durant la mateixa, amb els consegüents riscos que poden implicar. Expliqueu i argumenteu, sobre la base dels models teòrics estudiats, perquè poden aparèixer aquestes errades.

PSICOLOGIA DE L’atenció I de la MEMÒRIA

Prova d’Avaluació Continuada 2 - Feedback

Semestre feb. 15 – jul. 156

a. Acabo de treure'm el permís de conduir i m'he adonat que sóc incapaç de posar la ràdio mentre agafo el cotxe, fins i tot de parlar amb el copilot de cap tema.

b. Encara que acabo de complir 80 anys, la meva habilitat per conduir segueix sent excel·lent. No obstant això, ara tracto d'anar més a poc a poc en comparació a quan conduïa de jove, perquè si no, em veig incapaç de prestar massa atenció als senyals de tràfic.

c. Anava tan concentrada en la conducció que no em vaig assabentar gens del que succeïa al meu voltant, ni del que m’anava explicant el meu amic des del seient de darrere ni de les notícies que s'emetien per la ràdio; això sí, quan la sirena de l'ambulància va començar a sonar, me’n vaig assabentar perfectament.

Es valorarà, d'una banda, la identificació dels tipus d'atenció implicats en cadascuna de les situacions descrites així com la comprensió dels diferents models teòrics sobre l'atenció i la seva aplicació a una situació específica. De la mateixa manera, és imprescindible la justificació del model atencional escollit i la capacitat per argumentar la seva adequació a la situació.

a) Era necessari fer referència a la distinció entre els processos automàtics i controlats i com el fet d'automatitzar habilitats com la conducció permet que disposem de major quantitat de recursos dirigits a l'atenció d'altres tasques com escoltar la ràdio o parlar. (mòdul 3, apartat 4.4).

b) Era pertinent esmentar la presència de canvis cognitius associats a un envelliment normal (mòdul 6, apartat 3) el que dóna lloc al fet que sigui necessari reduir la velocitat i augmentar l'atenció durant la conducció. Ara bé, les bones habilitats descrites de conducció malgrat l'edat avançada podien ser explicades per ser un tipus d'aprenentatge procedimental amb poca influència en la seva deterioració malgrat l'edat, així com també podia fer-se referència al fet que la presència de processos automàtics com la conducció permet que es destinin més recursos a l'atenció d'altres estímuls (semàfors, senyals etc…) i que pugui seguir realitzant aquesta activitat a pesar que les capacitats atencionals hagin pogut sofrir algun tipus de deteriorament.

c) Era necessari esmentar l'atenció selectiva com a responsable d'aquest fet, ja que en la situació exposada s’observa com l'atenció es trobava centrada en la conducció

PSICOLOGIA DE L’atenció I de la MEMÒRIA

Prova d’Avaluació Continuada 2 - Feedback

Semestre feb. 15 – jul. 157

mentre s'inhibeixen altres estímuls que, en aquest moment, no es consideren rellevants (ràdio, conversa). També podia ser pertinent fer referència a conceptes com el reflex d'orientació o efecte còctel, exemples clars de la manera en el qual un estímuls de major intensitat (sirena de l'ambulància) pugui provocar el desviament de l'atenció cap a ell, deixant de parar esment cap al que, fins a aquest moment, es considerava prioritari (atenció centrada en la conducció) (mòdul 3).

Criteris d’Avaluació Específics en funció de la Qualificació

Atenent als criteris especificats amb anterioritat, tant generals com a específics, cada PAC serà avaluada amb les notes A, B, C+, C- o D.

La qualificació qualitativa atorgada a cada activitat que suposa tenir aprovada la PAC1 i, per tant, seguir amb l'avaluació contínua, respon a la següent valoració general:

C+: Respon a la demanda de l'enunciat amb continguts provinents dels mòduls però de manera no exhaustiva. Utilitza correctament els termes i conceptes relacionats, però els vincula vagament amb la proposta aplicada.

B: Respon a la demanda de l'enunciat amb els continguts provinents dels mòduls de manera exhaustiva. Utilitza correctament els termes i conceptes relacionats, vinculant-los amb la proposta aplicada, argumentat i exposant de manera exhaustiva tots dos continguts. Cita les fonts d'acord a la normativa APA.

A: Respon a la demanda de l'enunciat amb continguts fonamentals provinents dels mòduls amb profunditat. Utilitza de manera correcta i pertinent els termes i conceptes relacionats, vinculant-los amb la proposta aplicada, argumentant i exposant de manera exhaustiva i ben fonamentada tots dos continguts. Interpreta el contingut aportat pels materials, i aporta un punt de vista crític i innovador, recolzant les seves argumentacions en elements teòrics no inclosos en els mòduls, la consulta de bibliografia complementària, o continguts teòrics d'altres assignatures directament relacionades. Cita les fonts d'acord a la normativa APA.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 8 páginas totales
Descarga el documento