Medi Social (Ciutadania i Interdisciplinarietat) resum, Ejercicios de Ciencias de la Educación. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
eloiqm
eloiqm

Medi Social (Ciutadania i Interdisciplinarietat) resum, Ejercicios de Ciencias de la Educación. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

4 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Didàctica del Coneixement del Medi Social i Cultural, Profesor: Roser Canals, Carrera: Educació Primària, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 4
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento

TEMA 1 DEFINICIÓ EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA: Conjunt de coneixements, habilitats i valors escolars destinats a formar els joves per tal que assumeixin els seus rols i responsabilitats com a ciutadans.

INTRODUCCIÓ (3 Tres tipus de ciutadans):

- Personalment responsable (Nivell 1) - Participatiu (Nivell 2) ⇨ Mestre el núm. 3, per practicar la ciutadania - Compromès pel canvi (Nivell 3) activa i encomanar-ho als alumnes.

OBJECTIUS (Per què es va crear aquesta nova assignatura?):

1. Fomentar la convivència. 2. Fomentar la participació polÍtica. 3. Reduir la violència juvenil. 4. Trobar un equilibri entre la ciutadania nacional, europea i mundial.

INFLUÈNCIES (EpC = condicionada per):

- Ideologia = Creences i valors de les persones, que vénen de: 1. La Família (Orígens i tradicions, educació i creences religioses. 2. Règim polític en el qual ets, que influirà en l’opinió pública i el sistema educatiu

(lleis), i per tant, en tu també.

EN QUÈ ES BASA? (Que la sustenta?):

- EpC es fonamenta en conceptes de Ciència política i d’Educació cívica. - EpC se sustenta en un marc conceptual fonamentat en el concepte de democràcia. - Marc conceptual es construeix a partir de les aportacions de les socials i la filosofia.

- Marc conceptual establert al marc europeu d’educació Eurydice any 2005 on diu:

1. Finalitat assignatura = Joves siguin actius i responsables i que puguin contribuir al

benestar i desenvolupament de la societat. 2. Continguts a treballar per assolir objectius = Cultura política, pensament crític,

participació activa.

PERÒ QUINA MENA DE CIUTADÀ ENS PROPOSEM EDUCAR? (EpC es proposa educar en…):

1. Valors: Pluralitat i Ciutadania 2. Coneixements: Sistemes polítics ⇨ CONCEPTES CLAU 3. Acció: Cultura política i Cultura Cívica

CONCEPTES CLAU: Pluralitat: Reconeix l’existència de diverses persones, llengües, idees, … Es basa en la diferència; que pot ser + (Diversitat) o - (Desigualtat) (Riquesa vs Injusticia) Si s’accepta es promou la coexistència pacífica // si es defensa, l’acció vers les minories En cas contrari, la intolerància i la violència, respectivament. Necessita unes pautes de convivència per viure en pau i respectar les maneres de pensar Ciutadania: Condició i dret que ostenten les persones que pertanyen a una comunitat política. Els seus principis són: Igualtat, Llibertat, Solidaritat, Justícia, Identitat. Sistemes polítics: Formes d’organtizació política dels estats (Democràcia/Totalitarisme) La seva estructura política és l’estat de dret. Caracteritzat per:

1. Divisió de poders 2. Existència administracio pública 3. Estructura territorial. Cultura política = Exercici de l’acció política democràtica, formal i en la vida quotidiana Influenciada per la socialització política, adquirida a través de la família, l’escola i els mitjans de comunicació // la ideologia // opinió pública. Cultura cívica = Sistema de valors i actituds que fan que les persones es compronetin de manera activa, informada i corresponsable en la construcció del benestar col·lectiu. (competència social i ciutadana)

- 3 caracerístiques: Responsabilitat (drets humans acceptar) // Pensament crític (Solucions a problemes socials // Habilitats socials (per resoldre conflictes)

EpC AL CURRÍCULUM (Generació de polèmica): Alguns partits de dretes i església demanaren als pares que fessin objecció, però el govern socialista digué que tot aquell que no la fes no superaria l’etapa. Actualment existeix com a àrea curricular → existeix l’àmbit “educació en valors” que fan els que no fan religió.

TEMA 2 DIÀLEG ENTRE DISCIPLINES → (Com són els fenòmens del món)

- Existeixen diferents concepcions d’una cosa Exemple: Plat amb ou, patates i xampinyons = diferentes coses segons la perspectiva: Per tant, un plat està format per moltes visions i veritats diferents Per tant, com veiem la realitat, globalment o fragmentada?

Com creieu que es treballa el medi natural i social a l’escola?

- Assignatures estan separades per analitzar-les millor, però després mai es tornen a lligar per obtenir una visió global de la realitat (per tant aquesta manera de fer no permet donar resposta als grans problemes de la societat.)

- Els difrents aspectes i dimensions que constituexen el medi s’interrelacionen i interactuen

- convé tenir present que els diferents fenomens naturals i socials no es presenten en la realitat sota un prisma discipliari, sinó en forma de problemes, interessos, conflictes o expectatives.

Es pot parlar de medi físic, històric, econòmic, social, cultural o tot a la vegada

DISCIPLINA = Branca específica del coneixement.

1. Interdisciplinarietat: (entre disciplines) Interrelació entre continguts de diferents àrees 2. Multidisciplinarietat: (moltes disciplines) Juxtaposició de continguts de diferents àrees

que no guarden relació entre sí. 3. Metadisciplinarietat:(més enllà de les disciplines)

RELACIÓ FENÒMENS CURRÍCULUM Com a docents suposa un repte organitzar els contextos d’aprenentatge i la organització de disciplines a l’hora de tractar els fenòmens del món, que són complexos, dinàmics i en transformació, i a més integren diversitat de dimensions, davant un currículum amb forta pressió disciplinària envers la visió transversal i fragmentat en disciplines poc permeables.

DEFINICIONS:

- Medi = Context en el qual les nostres accions tenen lloc i significat - Medi 2= Conjunt de situacions, fenòmens, elements o problemes que ntegren l’espai

natural i humanitzat, com a la manerra d’aproximar-se a l’estudi de la realitat natural i social.

- Context = Conjunt complex d’elements que s’interrelacionen formant xarxes dites paisatges

LA INTERDISCIPLINARIETAT (L’estudi del medi implica una aproximació disciplinària que implica):

1. Enfocament integrador de diferents assignatures 2. Mirada globalitzadora dels diferents elements d’una realitat per a arribar a una sintesi

que permeti la comprensio dels fenomens i una presa de posiconament 3. Metodologia idònia que aporti una ​relació dinàmica entre disciplines

La interdisciplinarietat permet la comprensió global de la realitat Relacio dinàmica entre disciplines = diàleg disciplinari, que = cada disciplina aporta el seu model per entendre el fenomen, assumeix la diferència i fa dialogar, cada disciplina enriqueix les altres i el context global tot aixo permet aproximar-nos als fenomens del mon en clau global

i també fugirde la hiperespecialitzacio que hi ha a les escoles, que ens porta a un coneixement fragmentat, separat i compartimentat.

QUÈ SÓN LES BONES PREGUNTES?

- Aprendrea fer-se preguntes és aprendre a pensar - Avancem impulsats per preguntes

Historicament (La cultura s’inicia proposant explicacions a les preguntes que ens fem sobre el món = filosofoia) Personalment L’aprenentatge s’inicia proposant explicacions a les preguntes que ens fem sobre el món

COM SORGEIXEN LES PREGUNTES? -del dialeg entre fenomens i explicacions (als fenomens se li voil donar una explicacio i a aquesta no s’hi pot arribar sense preguntes)

TOTES LES PREGUNTES SÓN BONES? No, les bones preguntes:

1. Promouen el pensament i l’acció 2. L’alumne no ha de poder trobar la resposta als llibres o internet 3. No esperem una resposta única i correcta 4. Fan sorgir altres preguntes

Quan no es compleixen aquests ítems les preguntes són reproductives i tancades

SEMPRE S’HAN DE FER LES MATEIXES PREGUNTES? No ---) al llarg del cicle d’aprenentatge sen fan de diferents

1. En explorar (que penseu? com us ho imagineu? Com creus que…?) 2. En introduir nous punts de vista (que passa? com passa? com es que…? Diferencies 3. En sintetitzar (com ho explicariem?) 4. En aplicar (Que passaria si…?, com es pot resoldre?)

L’ESTUDI DEL MEDI, ELEMENTS O PROBLEMES? Imatge d’una zona (Semblant a cadaques)

- Que hi observem? Quins problemes hi pot haver? Pressió urbanística Impacte turístic Desforestacio convivència activitats contaminacio ecosistemes

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento