Model PS i respostes, Ejercicios de Psicología Social. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
cigonci
cigonci

Model PS i respostes, Ejercicios de Psicología Social. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

9 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: PS. SOCIAL, Profesor: no ho se, Carrera: Educació Social, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 9
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Microsoft Word - Model PS resposta.doc

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 1 de 9

⊂10.500ℜ22ℜ01ℜ11ℜΠς7∈

10.500 22 01 11 PV

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa

amb el vostre codi personal Prova

!!! Aquesta prova només la poden realitzar

els estudiants que han aprovat l’ Avaluació Continuada

Fitxa tècnica de la Prova Comprova que el codi i el nom de l’assignatura corresponen a l’assignatura en la qual estàs

matriculat.

Només has d’enganxar una etiqueta d’estudiant a l’espai corresponent d’aquest full.

No es poden adjuntar fulls addicionals.

No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.

Temps total: 1 h.

En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant la prova, quin o quins materials poden consultar?

No es pot consultar cap tipus de material durant la realització de la prova.

Valor de cada pregunta: 100%

En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? NO Quant?

Indicacions específiques per a la realització d’aquesta prova:

• Llegeix molt atentament l’enunciat de la Prova de Síntesi i respon a tot allò que es pregunta. Respon

sempre de manera argumentada i amb lletra clara. La claredat en l’exposició és fonamental per què les

vostres siguin valorades correctament.

Enunciats Pregunta:

Espai grapa

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 2 de 9

Elabora una reflexió psicosocial sobre aquest article utilitzant tres dels quatre conceptes següents tot relacionant-los entre si: categoria social de gènere, identitat múltiple, paradigma estratègic del poder, perspectiva sociohistòrica. Text: La maternidad vuelve a ser cosa de madresPúblico.es ANNA FLOTATS Madrid 19/09/2014

Mariona Visa y Cira Crespo cuentan en 'Madres en red' cómo las mujeres han recuperado, con la ayuda de Internet, el relato de la experiencia maternal, tradicionalmente difundido por médicos, instituciones y medios de comunicación.

Cuando Cira Crespo (Doctora en Historia, Barcelona, 1980) y Mariona Visa (Doctora en Comunicación Social, Lleida, 1979) llegaron a sus casas después de dar a luz a sus primeros hijos se dieron cuenta de que "la maternidad no era tan plácida ni tan fácil" como habían imaginado. Entonces todavía no se conocían, pero las dos sintieron la misma necesidad: abrir un blog para relatar su experiencia y aprender de las ajenas. Internet las conectó y años después decidieron escribir un libro sobre ello. En Madres en red. Del lavadero a la blogosfera (Clave Intelectual, 2014) relatan cómo la representación social de la maternidad, tradicionalmente en manos de médicos, instituciones y medios de comunicación, se difunde ahora en Internet a través de las propias protagonistas de la historia. Porque, como dicen las autores del libro, sobre noches en vela porque el bebé no duerme, dificultades para que coma o problemas de lactancia, "quién más te puede ayudar es otra madre".

¿Cuál es el mayor cambio que ha supuesto Internet en la percepción social de la maternidad?

Mariona: El cambio más importante es que, por primera vez en la historia, la mujer tiene la capacidad de explicar su experiencia maternal con su propia voz. No está mediada por una institución, por la prensa ni por ningún otro elemento que desvíe su voz. Por tanto, no tiene la necesidad de maquillar la experiencia, de adecuarla a lo que quieren oír los demás. Ello ha implicado que la experiencia de la maternidad se empieza a contar, por primera vez, de manera más real, se cuenta todo lo bonito y también lo que hay detrás.

Cira: El motor del cambio es la llegada de la modernidad, del capitalismo. En ese momento, la madre, que hasta entonces había vivido en un entorno con bastantes ayudas y con muchos familiares cerca, se va a vivir a un piso sola con una familia que ya sólo está formada por la pareja y los hijos. Eso es un punto de inflexión a la hora de entender cómo las madres han empezado a vivir solas la maternidad. En este escenario, Internet ha supuesto una herramienta para vencer esta soledad, encontrando redes o reconstruyendo las existentes.

¿Entonces es la soledad lo que lleva a las mujeres a contar su experiencia maternal en primera persona?

Mariona: En parte, sí. Internet aparece en un momento en que la maternidad se vive de manera aislada. Antes, se integraba en el día a día de las mujeres. Ahora, cuando tenemos un hijo, se para un poco nuestro mundo. Nos encontramos con algo totalmente nuevo, tenemos que abandonar nuestro modo de vida, aquello que hacíamos normalmente, y todo ello en un entorno, sobre todo en los núcleos urbanos, donde no es fácil la crianza porque los niños no se pueden integrar en el día a día. No puedes llevarlos al trabajo, tienes que

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 3 de 9

cambiar tus hábitos y muchas mujeres se sienten un poco alienadas y no tienen un interlocutor con el que hablar. Por eso se conectan a Internet. Primero para informarse; después, para expresarse.

En el libro dicen que gracias a este cambio las mujeres se han empoderado.

Cira: Supongo que al tener voz, quieres tener voto. Venimos de una época, hace siglos, en la que las mujeres, por ejemplo, controlaban todo el proceso del parto. Pero eso se rompió y los especialistas se apoderaron del conocimiento. Ahora, al poder acceder por Internet a este conocimiento, al ver otras informaciones, al ser consciente de otras cosas, te das cuenta de que no hay sólo un mensaje válido. Puedes formarte tus propias opiniones. En el tema del parto, por ejemplo, las mujeres son más conscientes de lo que quieren.

(...)RESPOSTA: identitat múltiple, paradigma estratègic del poder, perspectiva sociohistòrica. Ser dona a la nostra societat està subjecte a l'assumpció d'una sèrie de rols l'exercici dels quals conforma la seva identitat. Ens trobem davant d'un exemple clar de identitat múltiple, tal i com ja ens indicava l'interaccionisme simbòlic en paraules de Mead. Així doncs, contràriament al concepte unívoc, coherent i essencial del self que dibuixa el món occidental actual ens trobem davant l'evidència de la fragmentació, multiplicitat i fins i tot incoherència del nostre jo. Aquesta multiplicitat, tal i com es fa palès a l'article analitzat, es fa especialment evident davant la maternitat doncs s'espera de la dona que sigui capaç de conduir la criança de forma adequada (i solitària) mentre es continua mantenint el rol de treballadora. Paral·lelament, però, la demanda social de l'acompliment d'aquests diferents aspectes de la seva identitat va acompanyada d'un context social desfavorable pels processos de criança. Amagada sota el discurs de l'alliberament actual (la dona ha anat conquerint drets en el seu camí vers la igualtat) potser podríem sospitar que enlloc de modificar aspectes identitaris més aviat se n'han afegit: ja no només cal ser mare (bona mare, és clar), sinó que també cal continuar sent una perfecta professional. I és que el paper de la maternitat no ha estat sempre igual al llarg de la història. Si atenem al concepte de historicitat del que ens parla Tomás Ibáñez, podem adonar-nos de com, tal i com s'afirma a l'article, "el motor del cambio es la llegada de la modernidad, el capitalismo". El concepte de família canvia i passa de ser més extensiu a quedar reduït a la parella i els fills fet que provoca una isolació de la dona, que abans comptava amb molts ajuts de familiars al seu voltant. D'aquesta manera, veiem com les identitats es trobem estretament lligades a processos sociohistòrics és a dir, emergeixen de contingències socials, històriques i culturals concretes les quals conformen una determinada manera d'entendre el món, les persones i les relacions. En aquest entramat sociohistòric, una institució s'ha erigit com a màxima legitimada per a parlar entorn la maternitat: la medicina. Com exposa l'article "Venimos de una época, hace siglos, en la que las mujeres, por ejemplo, controlaban el proceso de parto". Si atenem a l'entorn rural de l'Estat Espanyol, fins i tot veiem que podem parlar en molts casos de tan sols dues generacions quan parlem d'aquest canvi del control dels processos de la maternitat de mans de la dona a mans de la medicina. Però, en termes generals, a partir dels processos de disciplinarització promoguts per la modernitat, Michel Foucault exposa com assistim a l'emergència d'un nou tipus de poder: el poder que s'associa al saber, és a dir, a la construcció de coneixements. D'aquesta manera, el poder deixa de ser quelcom extern que és posseït per certes persones o posicions socials i que s'executa envers unes altres (poder jurídic) per esdevenir quelcom consubstancial a les relacions interpersonals que s'exerceix de forma molt més subtil a través de l'establiment de veritats que entren a formar part del nostre sentit comú. D'aquesta manera, el poder

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 4 de 9

estratègic és aquell que legitima a certs actors per a parlar en nom d'aquesta veritat excloent altres possibles discursos. En el nostre cas, a l'article analitzat veiem com durant molt de temps les pròpies dones han estat excloses de l'elaboració de discursos entorn la maternitat. Però, alhora, aquest poder és aquell que permet el canvi, doncs també ens deia Foucault que on hi ha poder hi ha resistència. Així, Internet ha esdevingut l'element que ha afavorit obrir escletxes a aquest discurs hegemònic de la medicina, secundat pels mitjans de comunicació, permetent un procés d'empoderament de les dones que troben l'espai per a parlar de la seva pròpia experiència entorn la maternitat. Tal i com s'exposa a l'article "por primera vez en la historia, la mujer tiene la capacidad de explicar su experiencia maternal con su propia voz", de manera que ja no tan sols entra un discurs idealitzat (i naturalitzat) entorn la maternitat sinó que ara ja "la maternidad se emnpieza a contar, por primera vez, de manera más real, se cuenta todo lo bonito y también lo que hay detrás". D'aquesta manera, veiem de nou com l'entramat sociohistòric fa emergir la possibilitat de noves relacions i noves subjectivitats, permetent obrir nous espais de saber que legitimen les dones a parlar de la seva pròpia experiència entorn la maternitat i que ofereix com a un dels efectes el fet que "en el tema del parto, por ejemplo, las mujeres son más conscientes de lo que quieren".

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 5 de 9

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 6 de 9

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 7 de 9

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 8 de 9

 

Prova  de  Síntesi  2010/11-­‐1    

Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments psicosocials del comportament humà 10.500 22/01/2011 17:00

Pàgina 9 de 9

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento