modelo estratificado, Apuntes de Idioma Español. ISM-ESIC
marian83-1
marian83-1

modelo estratificado, Apuntes de Idioma Español. ISM-ESIC

1 página
4Número de descargas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: castellano, Profesor: Juan Cubillas, Carrera: Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial, Universidad: ISM-ESIC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

assignació aleatòria Procediment basat en l'atzar per decidir a quina condició experimental va cada participant. Assegura que la probabilitat de tots i cadascun dels participants per anar a una condició és la mateixa.

Mostreig aleatori estratificat És una altra variant del MAS. En aquest cas cal definir la mida de la població (N) i els estrats en què es classificaran cadascun dels individus de la mostra (p. ex.: barri de residència, nivell d'estudis...). És d'interès quan es poden presentar variacions de les variables d'estudi segons l'estrat al qual pertanyen els individus de la mostra. En estudis sobre poblacions humanes resulta d'interès, ja que permet creuar les mostres recollides amb dades recollides en censos de població. No obstant afegeix una nova variable a recollir durant el mostreig.

Es tracta d’un mostreig probabilístic, on cada element de la població té una probabilitat coneguda o estimable de selecció que permet aplicar la inferència estadística.

El tipus de mostratge que s’ha emprat és probabilístic, concretament l’estratificat. Donat a que es tracta en aquest cas de dividir la població objecte d’estudi en una sèrie de subconjunts de manera que cada element de la població quedi inclòs només en una d’aquestes subdivisions formant estrats homogenis respecte a alguna característica. En el cas que ens ocupa seria, dintre de la població, la selecció d’una mostra de dones estudiants universitàries sanes d’edats compreses entre 18-31 anys, amb antecedents de malalties mèdiques, amb historials d’abusos de substàncies psicoactives, amb malalties psiquiàtriques diagnosticades, presentar alteracions auditives o visuals i tenir coneixement amb l’ús de la tècnica de NF.

Un cop, identificats els estrats anteriorment indicats, aleshores s’aplica el mostreig aleatori simple dins de cada estrat. En aquest cas, 20 noies van ser assignades aleatòriament al grup d’entrenament en neurofeedback, 10 d’elles al grup de l’hemisferi dret i 10 al grup de l’hemisferi esquerre i, les 10 restantes al grup control.

No hay comentarios
Descarga el documento