no lo se, Apuntes de Ciencias de la Educación. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
educa3
educa3

no lo se, Apuntes de Ciencias de la Educación. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

5 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Bases del aprendizaje y la educación, Profesor: no lo se, Carrera: Educación social, Universidad: UDIMA
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 5
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento

1

PAC 2 BASES PER A L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB LA INFÀNCIA

Títol de la PAC: Subjecte, cultura i treball educatiu.

Presentació i objectius de la PAC:

A la primera activitat hem reflexionat sobre alguns conceptes que determinen les

diferents representacions de les infàncies. Hem analitzat les mirades que es posen en

joc cap a aquests infants “minoritzats” i quins son els efectes que produeixen en la seva

socialització.

En aquesta segona PAC treballarem per analitzar les diferents formes de socialització de

les infàncies mitjançant una mirada crítica als discursos hegemònics, als escenaris

institucionals i la posició que com adults adoptem en la relació educativa. Treballarem

en una doble direcció: per una banda, repensar categories i, per l’altra, conèixer i cercar

orientacions per a la construcció del treball educatiu amb les infàncies.

Treballarem, doncs, per entendre la concepció contemporània de cultura i la seva relació

amb els processos de construcció d’identitat, així com el valor de l’educació.

Aquesta anàlisi permetrà ubicar alguns dels elements centrals de l’acció socioeducativa

amb infants i adolescents i identificar els continguts culturals que poden formar part del

treball educatiu.

Estructura i desenvolupament de la PAC:

Per a treballar els objectius anteriors, us proposo les següents activitats:

1. Llegiu els mòduls 3 i 4 dels materials didàctics de l’assignatura.

2. Llegiu els capítols 3, 4 i 6 del llibre: Medel, E (2016) Infancias contemporáneas. Retos

educativos. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

3. Visioneu el film “La Clase” (2008) de Laurent Cantet [Títol original en francès: Entre

les murs] i desenvolupeu la proposta d’anàlisi que us plantegem a l’enunciat de la

PAC.

2

4. Feu un primer esborrany de les possibles respostes als enunciats de la PAC i, en les

dates que s’indica al calendari, entreu a l’espai de consulta que s’obrirà a l’espai de

debat. Es tracta de que formuleu els dubtes i les reflexions que us hagin suggerit les

lectures proposades dels materials didàctics, del llibre i de la pel·lícula.

Enunciat de la PAC:

Analitzeu el contingut de la pel·lícula a partir de les idees més importants proposades

als mòduls indicats de l’assignatura i als capítols del llibre. La vostra anàlisi ha de constar

de dues parts: una primera que analitzi la realitat que mostra la pel·lícula, a partir de les

categories conceptuals dels materials, i una segona part que exposi les claus educatives

que s’articulen per promoure processos de canvi en els subjectes protagonistes.

Es tracta de relacionar les propostes dels diferents autors (molt important referenciar-

los correctament) amb la realitat exposada a la pel·lícula. No validarem les grans

extensions de continguts teòrics que es treballen als mòduls. Sinó que es tracta de

treballar sempre en l’articulació teoria-pràctica i fer servir el màxim de conceptes

treballats com a categories d’anàlisi dels diferents retalls de realitat.

A continuació us indiquem un guió de treball orientatiu per a què desenvolupeu la vostra

anàlisi.

Part 1. Anàlisi de la realitat

1. Cultura, diversitat i identitat. Quines relacions podem establir entre cultura i

identitat?

2. L’educació com a procés de socialització. Com facilita l’educació la incorporació del

subjecte a la cultura?

Part 2. Propostes educatives

1. Claus educatives per promoure processos de canvi en els alumnes protagonistes. És

important que analitzeu els processos que es donen al llarg de la pel·lícula, així com les

estratègies que elsprodueixen.

3

2. Funció i posició dels professionals de l’educació. És important que analitzeu els

professionals que apareixen en aquesta pel·lícula i que centreu la vostra anàlisi en el

personatge representat per François, com a professor de “ La Clase”).

Calendari de treball:

26/10/2017: inici de l’activitat.

03/11/2017 fins el 12/11/2017: participació a l’Espai de consulta.

20/11/2017: lliurament de l’activitat.

És molt important que la PAC es comenci a realitzar a partir del dia 26 d’octubre. Per a

la participació a l’Espai de Consulta cal tenir un esquema de treball des del moment que

la comenceu a fer i progressivament enriquir els seus continguts amb noves aportacions.

La participació o no en aquest espai tindrà repercussions en la nota de la PAC, així que

pot decantar laqualificació a l’alça o a la baixa.

Criteris d’avaluació:

Criteris generals:

 Adequació de la resposta amb l’enunciat de la pregunta.

 Ús correcte dels conceptes i enfocaments teòrics de l’assignatura.

 Ús dels elements que ofereix l’assignatura per l’anàlisi i l’argumentació de la

resposta.

 Equilibri entre l’anàlisi pràctic i l’exposició d’elements teòrics dels Mòduls de

l’assignatura i de la bibliografia recomanada

 Claredat en l’exposició de les idees i arguments

 Bibliografia ben referenciada segons la Guia de cites bibliogràfiques que

trobareu a l’aula.

4

Criteris específics en funció de la qualificació:

A: Resposta a la demanda de l'enunciat, correcció en els termes utilitzats, conceptes ben

entesos, relació correcta entre conceptes, equilibri entre els elements teòrics de les

unitats i l’anàlisi del contingut dels materials audiovisuals, argumentació i exposició

exhaustiva i ben fonamentada dels continguts, cita de les fonts, relació amb altres

elements teòrics no inclosos en les unitats, relació amb continguts d'altres assignatures,

consulta bibliogràfica complementària.

B: Resposta a la demanda de l'enunciat, correcció en els termes utilitzats, conceptes ben

entesos, relació correcta entre conceptes, equilibri entre els elements teòrics de les

unitats i l’anàlisi del contingut dels materials audiovisuals, argumentació i exposició

exhaustiva i ben fonamentada dels continguts.

C+: Resposta a la demanda de l'enunciat amb continguts fonamentals provinents de les

unitats però de manera no exhaustiva, incorrecció en alguns termes, conceptes utilitzats

i argumentació aplicada, escàs anàlisi del contingut dels materials audiovisuals.

C-: Respostes a la demanda de l'enunciat poc concretes o no ben argumentades;

incorrecció general dels termes, respostes no corresponents als continguts de les unitats

i fent ús dels coneixements generals de l'alumne i al sentit comú; no equilibri entre els

elements teòrics de les unitats i l’anàlisi del contingut dels materials audiovisuals.

D: Respostes gens argumentades i sense relació amb els continguts de l'assignatura.

Format de lliurament:

 El document no inclourà portada.

 L’únic encapçalament serà: el nom de PAC i el nom del/la estudiant.

 L’extensió de la PAC serà de 3 pàgines escrites en Arial 12 amb interlineat de

1’5. La bibliografia no comptabilitza en aquesta extensió però és obligatòria.

 El format de lliurament serà el d’un document de text realitzat en formats:

.doc, .docx.

5

 S’enviarà el document final al Fitxer de “Lliurament i registre d’AC”.

 El nom de l’arxiu seguirà el següent format: cognom1-cognom2-PAC2.doc

La data màxima de lliurament és el 20 de novembre.

Aquesta PAC es treballarà de forma individual.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento