ones, Apuntes de Biofísica. Universidad de Alcalá (UAH)
mmoringm
mmoringm

ones, Apuntes de Biofísica. Universidad de Alcalá (UAH)

6 páginas
1Número de descargas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Biofisica, Profesor: vic vic, Carrera: Farmacia, Universidad: UAH
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 6
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Diapositiva 1

1

2 - Ones: Cararterístiques generals

problemes 2.1 – 2.6

3 - Propietats de la llum

problemes 3.1 -3.17

Paràmetres d’una ona

Longitud d’ona l Nombre d’ona u (1/ l) Vector d’ona k

Període T

Freqüència u (1/ T) Pulsació o freqüència angular w

w = 2p/T = 2puk = 2p/l

y = A sin (k x ± w t)

Paràmetres d’espai (x) Paràmetres del temps (t)

2

Problema núm 2.4

Resultats 10 cm, 1 s-1, 200 cm s-1, 200 cm; 20p cm s-1

L’equació d’una ona transversal que avança per una corda ve donada per:

y = 10 sin [p (0,01 x − 2 t)]

estant x i y expressats en cm i t en s.

Calculeu: a) l’amplitud, freqüència, velocitat de fase i longitud d’ona b) la velocitat transversal màxima d’una partícula en la corda

Dispersió

3

Problema núm 3.4

Quina és la freqüència (u) de la llum verda amb una longitud d’ona de (l) 525 nm? Quan aquesta llum penetra en el vidre (n = 1,5), quina serà la seva longitud d’ona?

Resultats 5,7·1014 Hz, 3,5·10-7 m.

Propietats de la llum

4

Problema núm 3.7

Un aquari ple d’aigua té cares de vidre d’índex de refracció n = 1,5. Un raig de llum des de l’exterior de l’aquari incideix sobre el vidre amb un angle de 37° en relació amb la normal a la cara.

a) Quins seran els angles que forma amb la normal aquest raig en travessar el vidre i en travessar l’aigua?

b) Quin seria l’angle si el raig travessés directament l’aigua?

Resultats av = 23,6°, aa= 26,9°, aa = 26,9°.

Problema núm 3.11

Es té un prisma de 60° i de quars. Un raig de llum incideix en una cara formant un angle de 45° amb la normal.

Dibuixa el camí dels raigs en el prisma, mostrant les trajectòries que

segueixen els raigs que representen:

a) la llum blava nb = 1,464,

b) la llum verda nv = 1,459 i

c) la llum vermella nv = 1,454.

Resultats 49,17o; 48,75°; 48,54° (angles de la segona refracció).

5

Polarització per reflexió

Problema núm 3.15

Resultats 52,10o

Quan en un prisma de metacrilat incideix llum amb un angle de 30o no surt llum per a la segona cara del prisma.

Quan incideix llum no polaritzada amb un angle de 60o, la llum reflectida en la primera cara del prisma surt totalment polaritzada.

Calculeu l’angle α de refringència del prisma.

6

Qüestions

2.1. Donada una ona transversal incident en una corda: y = A sin (ax- bt - δ)

Si a i b son dos valors constants, A la amplitud, x la posició, t el temps i δ el desfasament, calculeu en funció d’aquests paràmetres:

a) la velocitat de les partícules de la corda; b) la velocitat de propagació de l’ona.

3.5. Es tenen dos polaritzadors creuats. a) Quan val la intensitat de la llum que surt del segon polaritzador? b) Si entre els dos polaritzadors anteriors s’intercala un tercer polaritzador amb un eix de transmissió que forma un angle de 30º respecte a l’eix de transmissió del primer polaritzador, quant val la intensitat de llum que surt de tot el sistema?

Raona les respostes.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento