PAC 1 fisica, Apuntes de Física. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
jeday_tejas
jeday_tejas

PAC 1 fisica, Apuntes de Física. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

6 páginas
4Número de descargas
32Número de visitas
Descripción
Asignatura: Fisica per a Multimedia, Profesor: Pepe Far Llorach, Carrera: Multimèdia, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 6
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento

06.509 · F́ısica per a Multimèdia · PAC1 · 2017-18 Sem.1 · Grau en multimèdia · Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Presentació

La PAC correspon a l’avaluació cont́ınua dels mòduls 1 i la primera meitat del mòdul 2 de l’assignatura F́ısica per a Multimèdia.

Competències

• Introduir els conceptes f́ısics necessaris per entendre el món multimèdia. Es pretén facilitar la com- prensió de les bases f́ısiques dels elements que componen els sistemes multimèdia amb la finalitat de conèixer i aprofitar al màxim les seves possibilitats.

• Introduir els conceptes necessaris per representar la realitat f́ısica que ens envolta d’una manera fidel. Es realitzaran simulacions i animacions realistes basades en les lleis de la F́ısica.

Objectius

Els objectius de la PAC1 són dos. D’una banda, avaluar els coneixements adquirits de manera continuada al llarg de l’estudi dels mòduls 1 i 2 de l’assignatura F́ısica per a Multimèdia, mitjançant la resolució de problemes i el plantejament de qüestions sobre els coneixements exposats en els materials. D’altra banda, la generació de moviments realistes amb l’ordinador. S’aplicaran els coneixements tant de cinemàtica com de dinàmica adquirits en el curs.

Descripció de la PAC

La PAC1 consta de 5 qüestions. Algunes qüestions són de caràcter més pràctic, orientades a resoldre problemes, i altres corresponen a preguntes concretes sobre el temari desenvolupat als materials didàctics. L’última qüestió és un exercici pràctic que consisteix en la implementació de moviments en animacions desenvolupades mitjançant el programari Processing.

Recursos

Recursos Bàsics

Per desenvolupar la PAC1, com material bàsic podeu utilitzar els mòduls 1 i 2 dels materials didàctics, aix́ı com totes aquelles explicacions i aclariments que el consultor hagi publicat a l’Aula. Per desenvolupar l’últim exercici pràctic s’haurà d’utilitzar el programari Processing.

1

06.509 · F́ısica per a Multimèdia · PAC1 · 2017-18 Sem.1 · Grau en multimèdia · Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Recursos Complementaris

Tot i que no serà necessari, podeu emprar com a material complementari qualsevol dels enllaços a pàgines webs i llibres de la bibliografia indicats a l’aula.

Criteris d’avaluació

Les respostes a les qüestions i als problemes plantejats han d’estar desenvolupats pas per pas per tal que el consultor pugui avaluar correctament els coneixements de l’estudiant. La puntuació de cada apartat és la següent:

1: 20%

2: 20%

3: 20%

4: 20%

5: 20%

Format i data de lliurament

NO SEGUIR AQUESTES INSTRUCCIONS DE LLIURAMENT PODRIA TENIR REPERCUSIONS NE- GATIVES EN LA QUALIFICACIÓ.

Heu de lliurar la PAC en un fitxer Acrobat (PDF) amb les respostes de les 4 qüestions primeres i un fitxer de Processing corresponent a l’últim apartat pràctic. En aquest últim fitxer hauran d’estar comentades les explicacions adients, és a dir, el fitxer Acrobat (PDF) solament respon les quatre primeres preguntes. Tots aquests fitxers els lliurareu sense empaquetar en cap fitxer comprimit.

La data ĺımit de lliurament és dimarts 10 d’octubre a les 23:59h de la nit. Aquesta data és improrrogable sota cap concepte.

2

06.509 · F́ısica per a Multimèdia · PAC1 · 2017-18 Sem.1 · Grau en multimèdia · Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Enunciats

1. Responeu les següents qüestions tipus test sobre el mòdul 1. Solament una resposta és correcta en cada cas. En qualsevol cas haureu d’afegir una petita justificació i, si és el cas, els càlculs necessaris per arribar al resultat.

(a) Indiqueu quina de les següents expressions és incorrecta. Per contestar aquesta pregunta utilitzeu solament arguments dimensionals.

i. L = 2πR

ii. Ac = πR 2

iii. Ae = 4πR 2

iv. Ve = 4 3πR

2

On L és la longitud d’una circumferència, R el radi, Ac l’àrea d’un cercle, Ae l’àrea d’una esfera i Ve el volum d’una esfera.

(b) Considereu una televisió de 55 in (polzades). Quina és l’àrea de la pantalla? Tingueu en compte que les polzades donen la mesura de la diagonal i que la proporció habitual entre els costats és 16:9.

i. 140 cm2

ii. 0.837 m2

iii. 122 cm2

iv. 68.6 cm2

(c) Quina de les següents mesures té un error relatiu menor?

i. 5.5 ± 0.1 g ii. 200 ± 5 g iii. 1000 ± 200 g iv. 75000 ± 800 g

(d) Quin és l’ordre de magnitud del nombre de semestres que triga un estudiant mitjà de la UOC a fer un grau?

i. 100

ii. 101

iii. 102

iv. 103

(e) Quina és la caracteŕıstica que diferencia dos àtoms de dos elements qúımics diferents?

i. El nombre de neutrons.

ii. El nombre de nucleons.

iii. El nombre de protons.

iv. La valència.

3

06.509 · F́ısica per a Multimèdia · PAC1 · 2017-18 Sem.1 · Grau en multimèdia · Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

2. Un mòbil està inicialment en repòs a les coordenades ~r0 = ~i − ~jm i comença un moviment rectilini uniformement accelerat amb acceleració ~a =~i+~jm/s2.

(a) Quina és la velocitat després de 4 s?

(b) Quina és la posició en eixe temps?

3. En aquest exercici volem analitzar les components de l’acceleració, és a dir, l’acceleració normal i l’acceleració tangencial.

(a) Quines són les seves diferències? Quin és el paper de cadascuna? Per què tenen eixos noms?

(b) Quin tipus de moviment s’observa si no hi ha acceleració normal?

(c) Quin tipus de moviment s’observa si no ho hi acceleració tangencial?

4. Considereu el moviment circular uniforme desenvolupat per un objetcte de 2 kg. El centre del cercle és a la posició ~r0 =~i+~jm, el radi té un valor d’1 m i el peŕıode ve donat per T = π s. Assumiu que el desfasament és φ = 0.

(a) Determineu el vector posició en funció del temps si el gir es produeix en el sentit horari.

(b) Determineu el vector posició en funció del temps si el gir es produeix en el sentit antihorari.

(c) Tenint en compte que en el moviment circular uniforme la força que el genera és centŕıpeta, va dirigida cap al centre del cercle, i té un valor, com s’indica a l’equació 56 del mòdul 2, El moviment, de Fn = mv

2/R, determineu el vector força en el dos casos anteriors.

4

06.509 · F́ısica per a Multimèdia · PAC1 · 2017-18 Sem.1 · Grau en multimèdia · Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

5. Aquest apartat pràctic està dissenyat per a la iniciació a la programació en Processing. L’objectiu és instal·lar i configurar el programa Processing i aprendre’n les primeres funcionalitats bàsiques a partir de la programació d’una simulació f́ısica senzilla. Per aquesta simulació utilitzarem conceptes del mòdul 2.

Per instal·lar el programa Processing i veure el funcionament bàsic, podeu seguir la guia que hem penjat al Tauler.

Com a primer exemple, i continuant l’exercici anterior, anem a considerar un moviment circular uni- forme, el moviment del qual, tal com hem estudiat a l’exercici anterior, ve donat per l’equació (37) del mòdul 2 si el sentit de gir és antihorari:

~r(t) = (x0 +R cos (2πνt+ φ))~i+ (y0 +R sin (2πνt+ φ))~j , (1)

i l’equació (36) del mòdul 2 si el sentit de gir és horari:

~r(t) = (x0 +R sin (2πνt+ φ))~i+ (y0 +R cos (2πνt+ φ))~j . (2)

Aquest és el codi que anem a utilitzar:

int ball_radius;

float ball_y;

float ball_y0;

float ball_x;

float ball_x0;

float R;

float T;

float time;

void setup() {

size(600, 600);

frameRate (70);

ball_radius = 30;

ball_y = 250.0;

ball_y0 = 300.0;

ball_x = 250.0;

ball_x0 = 300.0;

R = 200.0;

T = 20.0;

time = 0.0;

}

void draw() {

background(255, 255, 255);

fill (0, 0, 0);

ellipse (ball_x, ball_y, ball_radius, ball_radius);

ball_x = ball_x0 + R*cos(2*PI*time/T);

ball_y = ball_y0 + R*sin(2*PI*time/T) ;

time = time + 0.1;

}

5

06.509 · F́ısica per a Multimèdia · PAC1 · 2017-18 Sem.1 · Grau en multimèdia · Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Haureu de fer les següents activitats:

• Instal·leu el programari Processing. Podeu seguir el manual que s’ha penjat al Tauler. • Creeu l’arxiu Processing corresponent i comproveu que s’observa un moviment circular uniforme.

Com ajuda afegim la imatge del moviment (aqúı apareix l’ombra del moviment i una fletxa, però en els fitxers que envieu no han d’aparèixer).

Figura 1: Qüestió 5

• En el mateix fitxer expliqueu la funció de les diferents ĺınies. • S’observa el sentit de gir esperat? Per què? • Afegiu al fitxer dos moviments més. En el primer s’ha d’aconseguir que el moviment circular

sigui en el sentit de gir contrari. En el segon cas es consideren dos radis diferents, un per a la coordenada x i un altre per a la coordenada y. Quin tipus de moviment s’observa aleshores? Expliqueu quins paràmetres heu de modificar i per què.

• Podeu implementar alguna millora al codi: colors, música. . . Aquest últim apartat és voluntari i el podeu deixar en blanc sense penalització.

Per tant, com a resultat d’aquest exercici simplement s’ha d’adjuntar l’arxiu corresponent, que inclou tres moviments.

6

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento