pac final_ Tancament i difusió del  projecte. Presentació i discussió del projecte., Proyectos de Lenguaje Audiovisual. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
ninetalau
ninetalau

pac final_ Tancament i difusió del projecte. Presentació i discussió del projecte., Proyectos de Lenguaje Audiovisual. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

9 páginas
4Número de descargas
11Número de visitas
100%de 1 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: Treball en equip a la Xarxa, Profesor: miguel angel viciana rodriguez, Carrera: Multimèdia, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 9
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
PF_TEX_2014_15_1sem

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

1

Pràctica final (PF). Tancament i difusió del projecte. Presentació i discussió del projecte.

Presentació

La pràctica final (PF) representa l'última fase en la realització del projecte digital i es

centrarà en l’elaboració de la versió definitiva del projecte en la Wiki, que inclourà el

seu tancament i posterior, difusió, valoració i defensa del projecte.

La Pràctica final es centra en sis activitats: quatre de caràcter grupal i dues

individuals. Les presentem atenent la seqüència temporal en que es portaran a terme:

Activitats en grup

1. Tancament del projecte en la Wiki.

2. Valoració final del treball en equip.

3. Presentació i difusió del projecte.

Activitats individuals

4. Valoració del projecte d’un altre grup, amb preguntes i elements

de reflexió.

5. Defensa individual del projecte realitzat en grup responent a les

preguntes plantejades per un dels lectors.

Activitat en grup

6. Atenent les propostes realitzades pels lectors del projecte, acabar de

consensuar amb el grup les millores proposades pels lectors, i acabar

d’implementar-les en el projecte.

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

2

La temporització concreta d’aquestes activitats us la facilitarà el consultor/a en el

moment oportú.

Objectius competencials

Amb aquestes activitats s’haurien d’assolir els objectius competencials següents:

• Consolidar el treball en grup

• Consolidar les habilitats de comunicació en un entorn virtual d’aprenentatge

• Consolidar estratègies d’elaboració i presentació de la informació digital

• Adquirir estratègies per difondre el projecte digital

Enunciat

1. Tancament del projecte en la Wiki

Us caldrà fer una revisió general del redactat de tots els apartats del projecte per a

corregir errades i donar coherència i unitat al projecte. Aquesta coherència i unitat

s’ha de fer extensiva als elements formals que el facin més atractiu i entenedor: títols

i subtítols, encapçalaments, numeracions, vinyetes, gràfics, imatges i/o enllaços, etc.

També heu de tenir en compte els comentaris del feedback de la PAC3 que us ha fet

arribar el consultor/a.

2. Valoració final del treball en equip

Caldrà que dins la Wiki grupal del vostre projecte hi hagi un apartat de valoració final

del treball en equip que heu portat a terme. Hauria d’incorporar una breu reflexió

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

3

sobre el seguiment i avaluació del projecte, i la valoració sobre la vostra tasca en

grup. Per tant, en aquesta fase haureu de fer la revisió i valoració del funcionament

del grup. Tingueu en compte que aquesta revisió i valoració té caràcter final i no

s’haurà de referir exclusivament per aquesta pràctica final, sinó que caldrà ampliar-ne

l’abast al conjunt del procés.

3. Presentació i difusió dels projectes al grup-aula (Wikispaces de l’aula)

Una vegada doneu el projecte per finalitzat cal fer-ne difusió, per la qual cosa us

proposem que el presenteu a la resta de companys/es de l’aula.

Aquesta difusió / exposició del vostre projecte es farà dins la Wiki de l’aula, en concret

dins la pàgina que el consultor/a haurà creat per cada grup, amb la finalitat de construir

un espai conjunt en el què es recolliran totes les Wikis grupals.

Per a cada projecte, trobareu una entrada a la Wiki de l’aula, que haureu d’emplenar i

que serà semblant a:

Pàgina de presentació del projecte del grup …

Grup número ... - nom del grup

Títol del projecte: .......

Enllaç a la Wiki del projecte del grup ... : ......

Membres del grup: ...

Continguts de la presentació del projecte del grup: .....

Per tant, a la Wiki de l’aula hi trobareu una pàgina reservada pel vostre grup, on heu

de fer-hi una presentació engrescadora que sintetitzi el vostre projecte i animi els

companys/es a visitar-lo.

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

4

Un cop feta la presentació, enviareu un missatge al Fòrum de l’aula comunicant-ho i

aquest missatge serà el punt de partida de la valoració que en faran uns companys/es-

lectors/es del vostre projecte.

La presentació dins la Wiki de l’aula haurà de recollir breument el treball realitzat i els

resultats obtinguts. No heu de reproduir el projecte, però sí ressaltar-ne aquells

aspectes que considereu més rellevants.

En el moment de fer la difusió del vostre projecte podeu seguir el següent guió:

a) Salutació.

b) Destinar el primer paràgraf a la presentació del projecte (títol, tema, objectius,

idees fonamentals, etc.). Per exemple, El grup xxx us presentem el projecte

yyyy (títol). Aquest projecte ...

c) Un segon paràgraf destinat a avaluar el que ha suposat per a vosaltres la

realització d’aquest projecte, resultats obtinguts, aspectes a ressaltar, punts

forts i punts febles, aportacions, possibilitats de continuïtat, etc.

d) Un tercer paràgraf amb algun element de reflexió que us ha suggerit el treball

del projecte.

e) Cloenda i autoria : llistat dels noms i cognoms de tots els membres del grup

que han col·laborat en el treball realitzat al llarg del semestre .

f) Es aconsellable acompanyar el text amb elements multimèdia que en potenciïn

la presentació.

Aquest guió pretén ser-ne un exemple. Tingueu en compte els aspectes que se citen com a

recomanats però redacteu-lo com millor us sembli tot potenciant la vostra creativitat.

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

5

4. Valoració del projecte d’un altre grup.

Arribats a aquest punt, tots els grups heu presentat els vostres projectes a la Wiki de

l’aula. Fent un pas més en el procés d’aprenentatge, cada un de vosaltres haurà

d’assumir un rol diferent (ara com a lectors), valorant un dels projectes que els

companys/es han presentat. El projecte concret que haureu de valorar us el detallarà

el consultor. Així doncs el consultor assignarà a cada un dels estudiants un projecte

per tal que el llegeixi i el valori, plantejant dubtes, qüestions o propostes al grup que

l’ha realitzat i un membre d’aquest grup -posteriorment - defensarà aquest projecte que

ha realitzat en el marc del seu grup.

Per a realitzar i presentar aquesta valoració, cada lector haurà de contemplar els

aspectes següents (que podeu utilitzar directament o concretar-los més, o fins i tot,

presentar-los de forma diferent):

Contingut

• Grau d’interès i pertinença del tema del projecte.

• Qualitat en la elaboració i redacció de la informació.

• Aplicabilitat del contingut.

Presentació/format

• Estructura del projecte

• Aspectes visuals i recursos multimèdia (si és el cas)

A més, cal plantejar les preguntes, elements de reflexió i propostes que vulgueu

plantejar al grup que ha elaborat el projecte.

L’assignació de lectors/es es farà de tal manera que tothom tingui un projecte (diferent

del propi) per valorar i que tots els projectes tinguin entre 3 i 4 lectors/es que motivin

la defensa dels autors.

Cada projecte tindrà una pàgina dins la Wiki de l’aula, i serà dins de l’espai de

Discussió d’aquesta pàgina on es portarà a terme tot aquest procés de

lectura/valoració-defensa.

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

6

5. Defensa del projecte

A partir dels dubtes, qüestions o propostes dels companys/es que han valorat el

projecte, cada membre del grup haurà de defensar-lo davant d’un dels lectors/es que

us assignarà el consultor/a. Cada membre del grup aportarà la seva defensa,

responent només al lector assignat, dins el mateix espai de Discussió de la pàgina

assignada a cada grup a la Wiki de l’aula.

6. Implementació final de les millores proposades pels lectors

Al final del procés, cada grup farà una valoració consensuada de les propostes

realitzades pels lectors del projecte. Els canvis/millores que s’acceptin hauran de

quedar ben enumerats en una pàgina dins la Wiki del projecte. A més, aquests

canvis/millores s’hauran d’implementar en el projecte per a obtenir el que serà el

projecte totalment finalitzat.

Recursos

• Per al tancament del projecte i la seva presentació: “El projecte digital en

equip. Eix metodològic per a l’adquisició de les competències TIC a la

UOC”.

• Per a la redacció definitiva dels apartats del projecte a la Wiki: “La Wiki com a

suport del treball col·laboratiu”.

Aquests materials els trobareu dins l’apartat Recursos de l’aula. També podreu

comptar amb les orientacions que es facilitaran en el Tauler de l’aula

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

7

Criteris de valoració

Partint de la base que no s’acceptarà una pràctica el contingut parcial o total de la qual

hagi estat extret literalment d’Internet o d’alguna altra font sense fer-ne al·lusió

explícita, els criteris de valoració seran:

Pel que fa a la consolidació del treball en grup:

• Participació activa en el desenvolupament de les tasques del grup

• Grau d’interacció en els espais de grup

• Gestió i intercanvi eficient d’informació en el marc grup.

• Coherència en l’avaluació de la planificació

• Actitud cívica en el treball en grup

• Grau de reflexió i valoració del treball propi i dels companys en el grup

Pel que fa a consolidar les habilitats de comunicació en un entorn virtual

d’aprenentatge:

• La claredat de la informació compartida i l’estil comunicatiu emprat.

• La qualitat de les intervencions, la concreció del contingut, la capacitat de

síntesi i el seguiment dels fils de conversa.

• Desenvolupament de tècniques d'argumentació adients a una defensa del

projecte digital davant el públic.

Pel que fa a la consolidar estratègies d’elaboració i presentació de la informació

digital:

• Adequació del contingut del projecte.

• Coherència, disseny, estructura i format del projecte.

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

8

Pel que fa a adquirir estratègies per difondre el projecte digital:

• Capacitat de síntesi en la presentació pública del projecte

Format i data de lliurament

1. Tancament del projecte dins la Wiki grupal. Cal que incorpori un apartat amb la

valoració final del treball en equip.

2. Realització de la presentació del projecte grupal en la pàgina assignada a la Wiki

de l’aula.

3. Enviament, per part d’un membre del grup, del missatge al Fòrum de l’aula

comunicant que ja està disponible la presentació del seu projecte en la Wiki de

l’aula.

4. Enviament individual de la valoració del projecte-Wiki assignat a l’espai de

Discussió de la pàgina del grup assignat dins la Wiki de l’aula.

5. Enviament individual per part de cada membre del grup, de la defensa del

projecte-Wiki responent al lector assignat en aquest mateix espai de Discussió

dins la Wiki de l’aula.

6. Implementació final de les millores acceptades pel grup partint de les propostes

dels lectors per a obtenir el projecte totalment finalitzat. Elaboració d’una pàgina al

projecte-Wiki on s’enumerin els canvis finals realitzats.

La data de finalització de la PF és el 8/1/2015. Les dates dels lliuraments parcials de

les activitats de la PF es publicaran en el tauler de l’aula.

Nota 1:Publicació de treballs Per tal que la UOC pugui reproduir i comunicar públicament els materials elaborats pels estudiants és necessari el vostre consentiment. Si no dieu el contrari, entenem que comptem amb la vostra autorització per incloure enllaços als vostres treballs dins la galeria d’exposició de projectes de l’assignatura amb la finalitat de millorar el procés d'aprenentatge de futurs estudiants.

Treball en equip en xarxa (TEX) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Curs 2014-15 1r semestre

9

Nota 2:Propietat intel·lectual

Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis del Grau d’Informàtica, Multimèdia o Telecomunicació, sempre i quan es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica.

Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document (enllaçat a la Wiki) en el què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright.

A més, s’hauran d’ adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon. Un altre punt a considerar és que qualsevol pràctica que faci ús de recursos protegits pel copyright no podrà en cap cas publicar-se en les revistes dels Estudis a la UOC, a no ser que els propietaris dels drets intel·lectuals donin la seva autorització explícita.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento