Pauta Avaluació UD, Apuntes de Ingeniería electrónica. Universitat de València (UV)
urmama
urmama

Pauta Avaluació UD, Apuntes de Ingeniería electrónica. Universitat de València (UV)

1 página
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Instrumentación, Profesor: Carlos Moreneo, Carrera: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, Universidad: UCM
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
Rúbrica avaluació guia didàctica

Pauta d’avaluació Guia Didàctica

Carles Monereo

Psicologia. Estratègies d’aprenentatge

Sobre 40% de la nota

EQUIP

Presentació/Títol

(2%)

Context/Problemes/

Continguts (9%)

Avaluació

(4%)

Documentació

(2%)

Diversitat

(9%)

Desenvolupament

Sessions (12%)

Annexos

(1%)

Altres

(1%)

NOTA

Títol suggerent:

1%

Presentació: clara i

motivant 1%

- Context clar i

complet 1%

- Problemes autèntics i

nivell de complexitat

5%

- Continguts coherents

3%

- Avaluació

formativa i

sumativa: 2%

- Ponderació

coherent: 2%

- Variada (paper

i digital): 1%

- Actualitzada

i pertinent: 1%

- Dades

alumnes: 1%

- Gràfiques i

interpretació:

- 3%

Orientacions

completes i

pertinents:

4%

- Altres: 1%

- Seqüència

completa i coherent:

2%

- Continguts

pertinents: 3%

- Mètodes

ensenyament

adients: 3%

- Estratègies

aprenentatge

adequades: 3%

- Activitat estrella

d’interès: 1%

- Materials

-

Autoavaluació

- Diari,

resums,

instruments,

material gràfic,

etc., etc.

No hay comentarios
Descarga el documento