Power Point Tema 2, Ejercicios de Gestión Financiera. Universitat de Girona (UdG)
cifudg2017
cifudg2017

Power Point Tema 2, Ejercicios de Gestión Financiera. Universitat de Girona (UdG)

31 páginas
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: Economia espanyola i mundial, Profesor: Joan Pla Solé, Carrera: Comptabilitat i Finances, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 31
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 31 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 31 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 31 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 31 páginas totales
Descarga el documento
T2_La_UE_Student_2017-2018

19/02/2018

2. La unió europea Joan Solé-Pla

Department of Economics, Universitat de Girona

Tel. ++34 972 419 883 (Faculty of Business and Economic Science)

++34 972 419 719 (Faculty of Tourism)

Fax. ++34 972 418 032

E-mail: [email protected]

19/02/2018 1

De què parlarem? • Dels processos d’integració econòmica i del

cas particular de la Unió Europea

Objectius • Saber què és un procés d’integració

ecconòmica i per què es du a terme • Distingir diferents graus d’integració

econòmica • Reconeixer les fites principals del procés

d’integració econòmica dels estats de la UE • Conèixer i saber què fan les institucions de la

UE

19/02/2018 2

19/02/2018

Recursos del tema: Lectures • Transparències i material utilitzat

a classe Algunes webs interessants: • Unió Europea:

http://europa.eu/index_es.htm • Banc Central Europeu • EUROSTAT Statistical

YEARBOOK • Statistical Data Warehouse

http://sdw.ecb.europa.eu/ 19/02/2018 3

Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat (Data – Main Tables)

Europe in figures - Eurostat yearbook: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_- _Eurostat_yearbook

Eurostat, Regional GDP (PPS per inhabitant by regions): http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/statistics-illustrated

Eurostat

19/02/2018 4

19/02/2018

• Per què determinades economies decideixen assolir un major grau d’integració econòmica? – Per frenar onades immigratòries (NAFTA) – Per preservar la pau a la seva àrea (CEE) – Per a Espanya: desig d'estabilitzar la democràcia i superar definitivament l'aïllament

respecte a Europa

Definició: Integració econòmica, procés a través del qual els estats intensifiquen las seves relacions econòmiques: – Eliminen part o la totalitat de les barreres econòmiques existents entre ells, – Posen en comú un conjunt de polítiques – Creen institucions comunes

Aproximació teòrica (i)

19/02/2018 5

Aproximació teòrica (ii)

Bases teòriques de la integració econòmica

Tinbergen: tot procés d'integració inclou dos grups diferents d'aspectes:

Integració negativa: eliminació d'obstacles, restriccions i discriminacions al moviment de béns, serveis i factors productius

Integració positiva: modificació d'instruments i institucions ja existents o creació d'uns altres de nous a nivell supranacional a fi que el mercat funcioni amb suficient harmonia i es promoguin objectius més amplis de política econòmica

19/02/2018 6

19/02/2018

Modalitats d'integració econòmica

Nivells d’un procés d'integració econòmica: • Acord preferencial • Zona de lliure comerç (o lliure canvi) • Unió duanera • Mercat comú (o mercat únic) • Unió econòmica i monetària

19/02/2018 7

Modalitats d'integració econòmica (ii) Acord Preferencial • Forma més simple d'integració econòmica • Consisteix en l'eliminació parcial de les barreres

aranzelàries i les restriccions quantitatives al comerç entre els països que s'integren

Zona de Lliure Comerç • Consisteix en l'eliminació total de les barreres

aranzelàries i les restriccions quantitatives al comerç entre els països que s'integren, però retenint cada país els seus propis aranzels i restriccions enfront de la resta del món.

Unió Duanera • A més a més, els països membres adopten un Aranzel

Duaner Comú (o una Tarifa Exterior Comú) enfront de la resta del món.

• (Els 6 països fundadors de la CEE van completar la seva Unió Duanera a mitjan 1968)

19/02/2018 8

19/02/2018

19/02/2018 9

Pais A Pais B

TEC

Pais A Pais B

Aranzel de BAranzel d’A

De la zona de lliure comerç a la Unió duanera (afegir TEC)

Resta món

Modalitats d'integració econòmica (iii)

Mercat Comú

• A més a més, els països membres eliminen també els obstacles a la lliure circulació dels factors productius (treball i capital), amb la qual cosa queden integrats:

• tant els mercats de béns i serveis • com els mercats de factors, la qual cosa exigeix al seu torn la coordinació de

determinades polítiques econòmiques

• La seva realització va ser un dels objectius del Tractat de Roma constitutiu de la CEE

• Però la seva consecució va ser difícil i només a partir de 1993 ja pot començar a parlar-se de la CEE com un vertader i complet mercat comú.

19/02/2018 10

19/02/2018

Modalitats d'integració econòmica (iv) Unió Econòmica i Monetària

• Consisteix en un Mercat Comú on a més a més: • S'ha unificat la política monetària • S'ha establert una estreta coordinació d'altres polítiques econòmiques entre els països membres

(La seva realització va ser un dels objectius del Tractat de la UE o de Maastricht de 1992)

• Es va implantar l'1 de Gener de 1999 • Dels EEMM de la UE:

• Bitllets i monedes d’€ 1-1-2002

• (Mapa de la zona de l’€: http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.en.html) • 9 Ways the Eurozone is more fragile than the US, Recuperat de:

http://www.economonitor.com/nouriel/2015/01/05/9-ways-the-eurozone-is-more-fragile-than-the-us/

19/02/2018 11

Modalitats d'integració econòmica (v): resum

Eliminació D’aranzels Interiors i similars

Aranzel Exterior Comú (TEC)

Llibertat de Moviment De capital I treball

Institucions Econòmiques comunes

Institucions Polítiques comunes

Acord preferencial

Zona de lliure comerç (ZLC)

Unió Duanera (UD)

Mercat Únic (o Mercat Comú)

Unió Econòmica

Unió política CEE

(1957-1968) CEE

(1968-1992) UE

(1993-1999) UE

(1993-1999) UE

(1999- ...)

19/02/2018 12

19/02/2018

Exemple: El cas d’Espanya

Acord Preferencial amb la CEE • Signat el 1970 Unió Duanera • El Tractat d‘Adhesió amb la CEE, signat el 1985,

obligava a construir una unió duanera amb els (llavors) 10 socis comunitaris més Portugal per al 1 gener 1993

Mercat Comú • La Acta Única Europea, signada el 1986, obligava a

construir un mercat interior únic amb els (llavors) 11 socis comunitaris per al 1 gener 1993

UEM • El Tractat de la Unió Europea (o Tractat de Maastricht),

signat el 1992, preveu el trànsit a una UEM en tres etapes. El 1 gener de 1999 sorgeix l'euro com a moneda única

19/02/2018 13

Efectes integració econòmica • La integració econòmica no és un fi en si mateixa, sinó que

representa un mitjà per a la consecució d'altres fins

Objectiu econòmic: augmentar el nivell de benestar dels ciutadans augmentant la taxa de creixement de la producció i/o contenint els preus. Com?

1. Major especialització, aprofitant els avantatges comparatius

2. Millor explotació de les economies d'escala

3. Millora en l'eficiència como conseqüència d'una major competència

4. Canvis en la quantitat i qualitat dels factors productius disponibles, fruit d'un increment en el moviment dels mateixos

19/02/2018 14

19/02/2018

Efectes d'una Unió Duanera: estàtics i dinàmics

• Efectes estàtics • Creació de comerç (intern i extern)

• Efecte producció • Efecte consum • Creació de comerç interindustrial i intraindustrial

• Desviació de comerç

• Efectes dinàmics

19/02/2018 15

Efectes estàtics (i): Creació de comerç

Def: substitució en cada país de la producció nacional més costosa d'un determinat bé per importacions més barates procedents d'un país soci (creació de comerç intern) o de tercers països (creació de comerç extern).

• 2 tipus d'efectes: • Efecte producció: es redueix la producció nacional d'un bé més costós (que es substitueix

per importacions més barates del soci o de tercers països) • Efecte consum: increment de les compres del bé ara importat pel fet que el seu preu ha

baixat

• Creació de comerç: • Interindustrial (intercanvi de béns distints). Implica el tancament total o parcial d'una

branca d'activitat en un país i la seva corresponent expansió en un altre (les estructures productives es fan més divergents)

• Intraindustrial (intercanvi del mateix tipus de béns). Implica l'expansió de la mateixa branca d'activitat en 2 o més països, amb la qual cosa les estructures productives s'aproximen i els problemes d'ajust seran menors

19/02/2018 16

19/02/2018

Def: substitució M més barates procedents de tercers països per M més costoses d'un país soci.

La creació de comerç MILLORA els nivells d’eficiència.

La desviació de comerç EMPITJORA els nivells d’eficiència.

La Unió Duanera és positiva per al benestar general si

Creació comerç > Desviació comerç

Això es tendirà a donar si:

• Com més àmplia sigui la Unió Duanera i major el nombre de països que la integrin

• Quant menor sigui el nivell mitjà de les tarifes aranzelàries després de formar la unió en relació a les anteriors dels països membres

• Quant major sigui el grau de competitivitat de les economies que s'integren

Efectes estàtics (ii): Desviació de comerç

19/02/2018 17

• La integració europea ha generat: • una intensa creació de comerç: a preus constants, M/PIB

va passar d'un valor proper al 15% el 1985 a duplicar el 1998.

• un lleu increment del pes de les importacions de tercers països sobre el PIB  no han tingut lloc desviacions de comerç (excepte en l'agricultura)

Efectes estàtics: El cas d’Espanya

Font: Martin, Carmela. “La integración de España en la Unión Europea”. En García Delgado, Myro y Martínez Serrano (eds.), Lecciones de Economía Española, 1999, 4ª ed.

19/02/2018 18

19/02/2018

Efectes dinàmics:

• Més difícils de mesurar • Mecanismes activats pel procés d'integració

econòmica que tenen una incidència final sobre les potencialitats de creixement de la producció dels països socis, sigui:

• Provocant augments en la productivitat dels factors disponibles

• Estimulant un increment en la dotació dels mateixos

• Exemples: major competència, possibilitat d'aprofitar millor les economies d'escala

19/02/2018 19

Altres efectes de la integració: • La integració econòmica no constitueix una panacea i no té per què implicar els

mateixos beneficis per a tots els seus membres. La distribució dels seus avantatges pot ser desigual entre els distints països.

• En el curt o mitjà termini els efectes de la integració poden ser negatius per a un país, perquè l'aprofitament dels avantatges de la integració exigeix sovint un procés d'ajust (transvasament de recursos d'unes economies a altres) que requereix temps, podent comportar en molts casos notables costos econòmics i socials

Visitar el web: Key real economy characteristics of the euro area and other major economic areas in 2014

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators- statistics/economic-databases/key-indicators-euro-area_en

19/02/2018 20

19/02/2018

Distribució de funcions entre

diferents nivells de governConstitució

1978

19/02/2018 21

UE

Estat Central

Comunitats Autònomes

Corporacions Locals

Preguntes davant la complexitat de l’Administració:

• Com repartir les funcions econòmiques que assumeixen els poders públics entre els distints nivells de govern?

• En cada país hi ha una adm. central o nacional + una adm. perifèrica (regional o local)

• A més a més, un procés d'integració dóna lloc a un nivell d'adm. addicional de caràcter supranacional

• Principi de subsidiarietat (consagrat pel Tractat de la UE): els nivells superiors de govern només han d'exercir aquelles funcions que no poden ser exercides amb eficàcia en els nivells inferiors

19/02/2018 22

19/02/2018

Marc jurídic de la UE

• París (1951): CECA • Roma (1957): CEE, CEEA (o Euroatom) • AUE (1986) • Maastricht (1992): UE • Tractat Amsterdam (1997) • Tractat de Niça (2001) • Tractat de Lisboa (2009) http://europa.eu/abc/treaties/index_es.htm

• Tractats d’adhesió dels nous EEMM • Tractats de “separació” d’EEMM ??

19/02/2018 23

REGLAMENTS:

 Diu què / com cal tractar un tema

 És d'aplicació obligatòria i general per als EEMM; d'obligat compliment

 Consell el promulga Comissió el desenvolupa

Exemple:

El 31-12-1998: publicació al Diari Oficial de les Comunitats Europees, DO L 359, Reglament del Consell sobre tipus de conversió entre euro i monedes dels 11 Estats membres van adoptar l’euro

Legislació: Reglaments i directives

19/02/2018 24

http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_es.htm

19/02/2018

Diu què cal tractar

EEMM són convidats a adaptar la seva legislació de manera que aquesta no contradigui la directiva

Exemple: El Tractat de Niça diu que es desenvoluparan a través de directives:

Directiva 2010/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 , relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa

DIRECTIVES:

19/02/2018 25

http://eur-lex.europa.eu

DIRECTIVA sobre sanitat DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

• Entran en vigor unas normas mejoradas sobre la recogida y el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos. El objetivo de la Directiva de la UE es que, en 2016, se recoja el 45% de los aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso para su posible reutilización. En 2019 estos objetivos serán más estrictos.

19/02/2018 26

19/02/2018

Les grans etapes del procés d'integració europea Origen: (http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_es.htm)

• Anys posteriors al final de la 2GM (1939-45), després de la qual Europa havia quedat en gran manera destruïda

• Cerca de beneficis econòmics per aproximar-se a objectius polítics ambiciosos, com el desig d'establir una Europa pacífica i pròspera després dels horrors de les dues guerres mundials

1951: Tractat de París, constitutiu de Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA): França, RFA, Itàlia, Bèlgica, Holanda i Luxemburg (Integració sectorial)

19/02/2018 27

Etapes procés integració europea (ii)

1957: Tractat de Roma: (idem països) • Comunitat Econòmica Europea (CEE) – Integració GLOBAL de TOTA l’activitat

econòmica • Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (CEEA o EURATOM), que preveu el

desenvolupament comú i per a fins pacífics de l'energia nuclear – (Integració sectorial)

• CECA, CEE i EURATOM van ser independents fins a la signatura a Brussel·les el 1965 del seu tractat de fusió. A partir de llavors, ja es va poder parlar de les “Comunitats Europees”.

19/02/2018 28

19/02/2018

Etapes procés integració europea (iii) • En general el procés d'integració s'ha caracteritzat per:

• Accelerar-se en èpoques d'expansió econòmica • Frenar-se en períodes de recessió. Lògic, perquè també

suposa esforços d'ajust que són més difícils de realitzar als temps de crisi

Primera etapa en l'evolució de la CEE: 1958-73

• Període de notable expansió econòmica en el món occidental

• Els principals esforços comunitaris es van centrar en la realització de la unió duanera:

• 1959: es donen els primers passos • 1968: es completa la unió duanera • Es va engegar la Política Agrària Comuna a partir de

1962 19/02/2018 29

Etapes procés integració europea (iv)

• 1973: Primera ampliació de la CE (Dinamarca, Irlanda i Regne Unit)

• 1981: Segona ampliació (Grècia) Segona etapa: segona meitat dels 70 i principis dels 80:

• Època de “euroesclerosi” i “europessimisme”, és a dir, estancament en el procés d'integració europea

• Ressusciten formes de proteccionisme (BNA) • CE perd posicions respecte a EUA i Japó als camps de la

productivitat, la innovació i l'ocupació

• 1986: Tercera ampliació (Espanya) i Acta Única Europea, primera reforma important dels Tractats constitutius de les Comunitats Europees

19/02/2018 30

19/02/2018

Etapes procés integració europea (v)

Tercera etapa: Segona meitat dels anys 80: període de reactivació del procés d'integració europea, que va coincidir (i va contribuir a) un canvi favorable en el cicle econòmic (fase d'expansió general)

1992: Tractat de Maastricht (o de la UE), que va ser el tractat constitutiu de la UE. La UE es recolza en 3 pilars fonamentals:

• (i) Pilar d'integració comunitari • (ii) Política Exterior i de Seguretat Comuna • (iii) Política Interior i de Justícia

19/02/2018 31

Etapes procés integració europea (vi)

(i) Pilar d'integració o comunitari

• Es proposa el progressiu establiment d'una unió econòmica i monetària

• Noves competències en educació, cultura i sanitat • Es completen altres ja existents com a medi ambient,

investigació i política social

• Es reforça el principi de la cohesió econòmica i social • S'estableix la ciutadania de la Unió • Es consagra el principi de subsidiarietat

19/02/2018 32

19/02/2018

Etapes procés integració europea (vii)

(ii) Política Exterior i de Seguretat Comuna

Objectiu: augmentar les oportunitats de la UE per actuar com una sola veu en els afers polítics internacionals

(iii) Política Interior i de Justícia

Objectiu: afrontar millor els problemes de seguretat interior en un espai sense fronteres

19/02/2018 33

Parèntesi: el camí cap a la moneda única

Informe Werner: presentat el 1970 preveia l’assoliment de la moneda única pel 1980

• 1979: neixament del SME OBJECTIU: estabilitat canviària per a evitar revaluacions o

devaluacions que alterin els termes del intercanvi

Moneda única èxit mercat interior (únic)

Per què una unió monetària?

19/02/2018 34

19/02/2018

• Flexibles versus fixos • Històricament els tipus fixos s'han anat imposant,

perquè: • afavoreixen els intercanvis comercials • proporcionen credibilitat en la lluita contra la inflació

• No obstant això, en un règim de tipus fixos els objectius interns (creixement i ocupació) es subordinen a l'equilibri exterior

Sistemes de tipus de canvi nominals:

19/02/2018 35

• Si els cicles econòmics estan sincronitzats i no hi ha pertorbacions asimètriques; o

• Si s'esdevenen pertorbacions asimètriques, hi ha mecanismes d'ajustament alternatius a la política monetària i canviària

• flexibilitat salarial • mobilitat internacional dels treballadors • pressupost supranacional centralitzat

Àrea monetària òptima:

19/02/2018 36

19/02/2018

Història de la PTA al SME i fins l’€

1999

85,071 PTA DM

20xx

19/02/2018 37

19/02/2018 38

19/02/2018

Del SME al €: Condicions a complir pels estats aspirants a la moneda única

INFLACIO: Que no superés en més de 1,5 punts de la dels tres EEMM amb millor comportament durant els 12 mesos abans

FINANCES PÚBLIQUES: • Dèficit públic sobre PIB menor o igual al 3 % • Endeutament Públic sobre PIBpm menor al 60 %

TIPUS DE CANVI: Respectar els marges de fluctuació “normals” del SME durant almenys els dos anys precedents a la data d'entrada (±2.25%)

TIPUS D'INTERÈS: no havia d'excedir en 2 punts percentuals com a màxim als dels tres millors països en termes d'estabilitat de preus durant els 12 mesos abans

Els criteris de convergència en l’actualitat: http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/shared/img/slides//slide_ei_005.en.png19/02/2018 39

• http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/shared/img/slides//slide_ei_002.en.png 19/02/2018 40

19/02/2018

9 Ways the Eurozone is More Fragile than the US

Recuperat de: http://www.economonitor.co m/nouriel/2015/01/05/9- ways-the-eurozone-is-more- fragile-than-the-us/

19/02/2018 42

19/02/2018

19/02/2018 43

19/02/2018 44

19/02/2018

19/02/2018 45

19/02/2018 46

19/02/2018

19/02/2018 47

El Pacte d’Estabilitat http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_es.htm

• Pensat per a la última fase de la Unió Econòmica i Monetaria (UEM) (Consell Europeo Amsterdam de 17 de juny 1997). Entra en vigor el 1999.

Finalitat: assegurar el manteniment de l’esforç de disciplina pressupostària dels EEMM un cop s’hagi introduït la moneda única

• Posibilitat que el Consell sancioni als EEMM participants que no prenguin mesures per a posar fi a una situació de dèficit excessiu. Com es sanciona:

• Fent que l’Estat afectat  dipòsit sense interessos a la Comunitat

• Multa si el dèficit excessiu no es corregeix en els 2 anys següents

19/02/2018 48

19/02/2018

Etapes procés integració europea (viii)

• 1995: Quarta ampliació (Àustria, Finlàndia i Suècia). S'eleva a 15 el nombre d'estats membres.

• 1997: Tractat d'Amsterdam, nou tractat de la UE • Avanç en l'àmbit social (estratègia europea per a l'ocupació) • A penes cap avanç en l'àmbit de la reforma institucional (per

al que en principi s'havia plantejat)

Quarta etapa 1999: Inici de la Unió Monetària

• 2001: Tractat de Niça • Canvis institucionals mínims per permetre que l'ampliació de

la UE cap a l'Est pogués tenir lloc al Maig de 2004

19/02/2018 49

Etapes procés integració europea (ix)

• 2002: Substitució material de les monedes nacionals per l'euro • 2004: Cinquena ampliació

• La major ampliació de la història de la UE, pansa de 15 a 25 estats membres • 10 nous membres: Estoniana, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca,

Eslovàquia, Eslovènia, Hongria, Malta i Xipre

• 2004: S'acorda un tractat constitucional per a la UE que revisa a fons els anteriors tractats comunitaris

• En el procés de ratificació, resultat negatiu en referèndums de França i Holanda en el 2005  Això planteja dubtes importants sobre el futur de la Constitució Europea

19/02/2018 50

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 31 páginas totales
Descarga el documento