Prova sintesí UOC, Apuntes de Economía. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
toni85jb
toni85jb

Prova sintesí UOC, Apuntes de Economía. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

2 páginas
9Número de descargas
10Número de visitas
100%de 3 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: Introduccio a l'economia, Profesor: anonimo anonimo, Carrera: Dret, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

Solucions orientatives

Prova de síntesi 1

1. Considera el mercat competitiu de peres d’una economia on tenim informació sobre les seves funcions de demanda i d’oferta. Aquestes són:

Demanda: Qd= 17.000 –1.000P Oferta: Qo= 2.000 +2.000P Preus en euros el Kg i quantitats en milers de Kg.

Es demana:

a) Quina seria la quantitat i preu en el punt d’equilibri?

b) Es modifica la demanda per un descobriment que suposa la millora de la salut pel consum de les peres. Raona gràficament i verbalment quin efecte es produirà sobre el preu i la quantitat d’equilibri del mercat..

Solució:

a) Igualem les funcions d’oferta i demanda 17000-1000p=2000+2000p P=5€ q=12.000

milers de Kg

b) Al posar-se de moda el consum de les peres la seva funció de demanda es desplaçarà

cap a la dreta , el que suposa un increment del preu i de la quantitat demandada del mercat

de peres al nou equilibri.

2. A les següents qüestions, indica quina és la resposta correcta i raonant les indicacions que hi apareixen :

a) Quin dels següents béns és un bé públic i explica les seves característiques:

i. Una piscina d’un poliesportiu amb entrada. ii. Una platja no congestionada iii. La primera línia de mar d’una platja de moda a l’estiu

Solució: ii)

Es tracta d’un bé no excloent i sense rivalitat. El cas i) és excloent pel preu de l’entrada i el

iii) és rival per la congestió

b) Quin dels següents casos presenta una externalitat i explica la tipologia.

i. Una empresa química llença residus a un riu ii. Un apicultor al costat d’una plantació d’arbres fruitals iii. Una discoteca oberta fins altes hores al costat d’un bloc d’apartaments iv. Totes presenten externalitats

Estudis d’Economia i Empresa

Introducció a l’Economia

1/1

Solució: iv)

La primera i la tercera presenten externalitats negatives, la i) en la pesca del riu , la iii) pel

soroll en els apartaments; i la ii) una externalitat positiva en l’increment de la fruita per

pol·linització.

3. Indica si les següents afirmacions són vertaderes o falses. Raonar la resposta.

a) El PIB real sempre és inferior al PIB nominal a partir de l’any base. b) El PIB pel mètode de la renda sempre és superior al PIB obtingut pel mètode de la despesa. c) El deflactor del PIB mesura l’evolució dels preus de tots el béns. d) La renda nacional bruta disponible és igual al PIB

Solucions

a. Fals. Si hi ha un període de deflació (disminució dels preus) el PIB nominal

serà inferior al PIB real.

b. Fals. Són dues vies per calcular el PIB i segons la metodologia indicada

donen el mateix valor.

c. Cert. Es calcula dividint el PIB nominal entre el PIB real que inclou tots els

bens.

d. Fals. La renda nacional bruta disponible és la renda menys els impostos

més les transferències i indica la quantitat que podem consumir o estalviar.

4. Indica a quina partida de la Balança de Pagaments d’Espanya s’anoten les següents operacions. Especifica al màxim el signe i la partida assignada.

a) El pagament d’un servei de transport a una empresa alemanya. b) Un inversor espanyol ven un paquet d’accions d’una empresa japonesa a un japonès. c) La venda d’un electrodomèstic espanyol als Estat Units.

Solucions

a. S’anotaria a la Balança per compte corrent a la subbalança de bens i serveis i a la

partida de serveis del transport com un pagament.

b. S’anotaria a la balança del Compte financer a inversions en cartera a la columna de

variació d’actius i amb signe negatiu.

c. S’anotaria a la Balança per compte corrent a la subbalança de bens i serveis i a la

partida de la Balança comercial com una exportació d’un bé i per tant com un ingrés..

Prova de Síntesi 1

2/3

No hay comentarios
Descarga el documento