RESUM català i castellà per a usos acadèmics i professionals, Resúmenes de Ciencias de la Educación. Universitat de Girona (UdG)
glihty
glihty

RESUM català i castellà per a usos acadèmics i professionals, Resúmenes de Ciencias de la Educación. Universitat de Girona (UdG)

9 páginas
1Número de descargas
9Número de visitas
100%de 1 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: Llengües i competències comunicatives, Profesor: Alba Fraser, Carrera: Mestre/a en Educació Infantil + Mestre/a en Educació Primària, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 9
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento

La comunicació oral avui:

• Diversitat de mitjans • Diversitat de codis • Fàcil accés a la informació • Interacció amb interlocutors diferents

Tipus de comunicació

ORAL ESCRIT

EMISSOR Expressió oral (PARLAR)

Expressió escrita (ESCRIURE)

RECEPTOR Comprensió oral (ESCOLTAR)

Comprensió escrita (LLEGIR)

La situació comunicativa

CANAL ORAL

• Suport auditiu • Procés serial: el receptor percep successivament de forma seqüencial • Predomini de la comunicació espontània • Predomini de la comunicació immediata • Predomini de la comunicació efímera • Interacció receptor-emissor

Utilitza molts codis no verbals • To de veu • Expressió de la cara • Gesticulació • Vestuari, etc.

Té molta importància el context.

CANAL ESCRIT

• Suport visual • Procés holístic: el receptor pot percebre simultàniament o de de forma global • Predomini de la comunicació elaborada • Predomini de la comunicació diferida • Predomini de la comunicació duradora • Sovint no hi ha interacció

Codis paralingüístics poc rellevants. • Disposició del text • Tipografia, etc.

El context no és tant important.

Implicacions de la comunicació docent

• • Imatge de l’emissor • Imatge de l’organització • Imatge del receptor • Valors implícits • Model pedagògic • Interaccions a l’aula • Relacions de cooperació • Eficàcia en les activitats

d’aprenentatge

EFICÀCIA COMUNICACIÓ

• Anàlisi de la situació comunicativa • Tenir en compte el destinatari • Fixar un objectiu • Seleccionar i estructurar contingut • Utilitzar un llenguatge accessible • Verificar, si es possible, la comprensió

Factors implicats en la comunicació oral

Comunicació relacional

Comunicació NO VERBAL: postures, moviments, expressió facial, gestos, ús de la veu...

Missatges verbals

• Missatges relacionals • Interacció • Formules de cortesia • Discurs funcional • Estructura del contingut

• Introducció • Relació entre les parts • Conclusió

• Ús del llenguatge

Per facilitar la comprensió utilitzem un bon ús del llenguatge, il·lustracions, recursos expressius, exemples, divisions i ordre.

Requisits comunicació docent • Tracte respectuós • Discurs comprensible (estructurat) • Llenguatge accessible * • Implicació • Empatia • Naturalitat i benestar

*Llenguatge apropiat to positiu, amable i respectuós

• Evitar frases negatives • Evitar imperatiu directe, millor demanar o suggerir • Argumentar quan es diu no • No deixar en mal lloc al receptor • Animar, felicitar, agrair...

ELECCIÓ DEL CANAL

Millor oral en presa de decisions, reunions, propostes i fases inicials d’un treball... Millor escrit en convocatòries, guions, transmissió de dades, instruccions...

3 CLAUS DE LA COMUNICACIÓ L’emissor és el responsable de l’eficàcia del seu missatge.

1. PLANIFICAR la comunicació 2. ESTABLIR RELACIONS de confiança 3. Fer ACCESSIBLE el missatge

COMUNICACIÓ NO VERBAL Comuniquem amb tot el cos i no tan sols amb les paraules.

Són un obstacle: • Les barreres físiques: col·locar-se darrera una taula, tarima massa alta... • Postura: massa rígida, braços plegats, mans a la cara... • Mans: immòbils, ocupades o moviments massa bruscos • Mirada: indefinida, absent o intimidadora

Afavoreix la comunicació: • Mostrar tot el cos. Estar a poca distància i al mateix nivell que els receptors • Postura natural i exposat a l’audiència • Gestos il·lustradors • Mirada repartida, atenta i natural

VEU I PRONUNCIACIÓ La veu sempre mostra actituds, emocions i estats d’ànim. Són un obstacle:

• Volum massa alt o massa baix • Ritme i entonació monòtons • Pronuncia poc clara o incorrecta

Afavoreixen la comunicació: • Volum adequat, que sent tothom i no obligui a esforçar-se • Ritme i entonació adequats i variants • Pronuncia clara i correcta

ÚS DE LA LLENGUA El llenguatge clar ens acosta al destinatari; el llenguatge complex ens allunya. Són un obstacle:

• Errors de lèxic • Oracions llargues, mal organitzades • Tics lingüístics • Registre massa col·loquial o massa formal. Salts de registre

TEXT ORAL (DISCURS) Són un obstacle:

• Desordenat i incoherent • Sense introducció arguments o exemples poc adequats • Sense conclusió ni comiat

Afavoreixen: • Discurs estructurat, ordenat i coherent • Introducció montivadora • Bona presentació de dades, exemples i arguments • Conclusió de síntesi amb elements motivadors • Comiat amable i obert

EL DISCURS FORMAL

Principis de comunicació EFICAÇ: • Adequació a la situació • Pragmatisme paraulaacció • Economia • Eficàcia • Comprensibilitat • Responsabilitat de l’emissor (de fer-se entendre)

Tipus de discurs formal:

EXPOSICIÓ Introducció + desenvolupament + conclusió

1. Recerca, generació d’idees, selecció 2. Ordre i divisions 3. Conclusió: síntesi + elements subjectius

Esquemes lògics: temporal, cronològic, analític, inductiu, deductiu, dialèctic, resolució de problemes.

ARGUMENTACIÓ Tesi + arguments

Situació inicial: punt de partida, fenomen de constatació (empatia del oients) Arguements: autoritat, universalitat, exemples, analogia, causa-conseqüència, contra

arguments. Proposta: la tesi,, la idea o soluciño en que volem implicar els oients.

Discurs convincent: Clar, comprensió, autoritat, lògica, credibilitat Llenguatge: clar i directe

Recursos per captar l’atenció: exemple, metàfora, analogia, narració, anècdota, il·lustració

CONVERSACIÓ (professional)

L’ASSERTIVITAT

Habilitat social que consisteix a manifestar de manera clara, franca i respectuosa les pròpies emocions, creences, a defensar els nostres drets, a acceptar els pensaments i les crítiques dels altres sense sentir-se culpable.

El comportament asseritu facilita que la persona estigui més satisfeta amb ella mateixa i amb els altres.

L’assertivitat parteix del concepte d’igualtat entre les persones i el dret de cadascú a manifestar les seves pròpies opinions.

Les conductes no assertives són la conducta passiva i l’agressiva:

• Conducta passiva: relacionada al sentiment de culpa, ansietat, i baixa autoestima. • Conducta agressiva: conducta violeta, manifesten els seus objectius i els

aconsegueixen però anul·la el dret de les altres persones.

FUGIR: escapar-se, no afrontar el problema. A la llarga sensació de frustració i malestar. LLUITAR: utilitzar la violència, física o verbal, per resoldre un conflicte RAONAR: utilitzar el llenguatge i el sentit comú i el pacte per resoldre un conflicte.

Aplicacions conducta assertiva:

• Saber dir no • Demanar un favor • Respondre a les crítiques

LA COMPRENSIÓ ORAL:

Què és escoltar? Escoltar és comprendre el missatge

• Escoltem amb objectius concrets i unes expectatives determinades • Contacte visual entre el que parla i el que escolta • Demanda constant de feedback

Escolta activa eina que ens permet promoure processos de construcció de coneixement a partir de l’activació de coneixement previ. Escolta estructurada Abans: presentació de l’activitat, prediccions, formular objectiu

Durant: preguntes de comprensió, verificar o no les prediccions i fer-ne de noves Després: recapitular informació, preguntes literals interpretatives i crítiques.

FASES PROCÉS DE COMPOSICIÓ

PLANIFICACIÓTEXTUALITZACIÓREVISIÓ

Analitzar la situació comunicativa generar idees i recollir dades seleccionar i ordenar redactar esborranys revisió versió final

Anàlisi de la situació comunicativa • Què vol aconseguir el text? • Quin paper adoptem com a emissors? • Quin to utilitxarem? • Quins són els receptors de l’escrit? Què en sabem? • Quan, com i on es produeix i s’interpreta el missatge?

Adequar el text a la situació amb comunicació funcional/eficaç. L’objectiu és la comprensió del receptor. L’Emissor és el responsable de que és produeix una bona comprensió/ comunicació.

Generar idees i recollir dades

GI: pluja d’idees, escriptura automàtica, relacions lògiques, exploració del problema (tècnica del cub), estrella de preguntes (W qüestions), paraules clau, mapes conceptuals...

RD: textos, models, consultes personals, estudiar i entendre la informació trobada.

Textualització

Relacionar idees, usar marcadors, modelitzar, estructura,...

1. ORGANITZAR el contingut 2. DESENVOLUPAR el tema

3. REGISTRE adequat 4. LLEGIBIILITAT GRÀFICA (tipus de lletra...)

Estructura que pot adoptar el text:

• Temporal • Cronològic • Analític • Inductiu • Deductiu • Dialèctic • Resolutiu

Revisió

Què és revisar? Comparar l’escrit aconseguit en aquell moment amb els objectius planificats prèviament. Retocar el text per adequar-nos-hi millor i refer i modificar tot el que calgui.

Què fem quan revisem?

• Llegim - Refem

Què revisem?

• Adequació • Coherència • Cohesió • Correcció gramatical • Llegibilitat lingüística • Llegibilitat gràfics

Tècniques de revisió

• • Fes preguntes al text • Fes de lector • Busca un lector i fes-li preguntes • Oralitza l’escrit • Compara els plans • Prova el fluorescent • Utilitza el corrector • Millora el producte

TIPUS DE TEXT

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 9 páginas totales
Descarga el documento