Sketchup: exercicis complemetaris per practicar, Ejercicios de Arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)
immmmm
immmmm

Sketchup: exercicis complemetaris per practicar, Ejercicios de Arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)

38 páginas
11Número de visitas
Descripción
Asignatura: Dibuix II, Profesor: Luis Gimenez Mateu, Carrera: Arquitectura, Universidad: UPC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 38
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 38 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 38 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 38 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 38 páginas totales
Descarga el documento

DIBUIX II Curs 2015-2016 2Q AVALUACIÓ FINAL [Grups 11, 12, 13, 21 i 22] Sistemes de projecció. Modelat polièdric

Tema 3/3: Planta i alçat d’un sòlid polièdric.

Exercici: Dibuixar la planta i l'alçat donats. Modelar el sòlid, situant-lo en correspondència amb la planta i l’alçat, i dibuixar un perfil lateral també en correspondència amb la figura modelada.

Entregar la solució del model tridimensional en format .skp per mitjà d’Atenea, seguint les instruccions del professor. Cotes en metres.

DIBUIX II Curs 2012-2013 1a Avaluació [Grup 21] Intersecció de plans. Cobertes

 

  Tema 1/3: Cub aixamfranat.

Planta i alçats d’un poliedre semiregular format per successius truncaments d’arestes i vèrtex d’un cub. Format per 38 cares (6 quadrats i 32 triangles equilàters), 60 arestes i 24 vèrtex, on cadascun rep 5 arestes. Cadascun del 6 quadrats es troben centrats, reduïts i girats en cadascuna de les 6 cares del cub inicial, i determinen la totalitat dels vèrtex. La posició d’aquests quadrats es pot determinar, entre altres opcions, per rectes secants, obliqües i iguals s-t, que s’intercepten en les arestes del cub inicial segons la proporció 124:456:420 , tal com s’indica al perfil.

Exercici: Modelar i definir la figura com a entitat tipus “sòlid”, amb les arestes finals de longitud 1. Cal saber que la solució per mitjà del procediment anterior no és exacte, admetent-se un error de ±0,0015 unitats. Determinar l’angle que forma el pla d’un dels quadrats amb el pla d’un dels triangles equilàters que comparteixen vèrtex amb 3 quadrats diferents.

 

DIBUIX II Curs 2015-2016 Examen Final del temari 2n quadrimestre.

 

  Tema 2/2: Kyoto cardboard object – (Katarina Peric, PFC de l’Escola de Disseny de la Universitat de Zagreb, 2012)

Planta, alçats i seccions.

Exercici : Modelar i definir l’objecte taula/tamboret com a entitat “sòlida”. Els punts a,b,c,d,e,f corresponen als 6 vèrtex d’un octaedre regular d’aresta 0,5 m. Les superfícies ombrejades formen 40º amb els plans horitzontals a,b,c i d,e,f. Les arestes assenyalades amb una fletxa ( ) són perpendiculars als plans ombrejats, i juntament amb les arestes de l’octaedre formen la resta de superfícies triangulars. Entregar la solució en format .skp per mitjà d’Atenea, seguint les instruccions del professor. Les unitats són en metres.

 

DIBUIX II Curs 2014-2015 2a Avaluació [Grup 14] Modelat polièdric.

 

  Tema 1/2: Hexaoctàedre

Poliedre que pertany a la família dels Sòlids de Catalan (Eugène Charles Catalan, 1814-1894, matemàtic belga) format per 48 cares (triangles escalens simètrics entre si), 26 vèrtex i 72 arestes, utilitzat en l’àmbit de la cristal·lografia. Es faciliten la planta i alçats de la figura amb cotes en veritable magnitud.

Exercici: 1- Modelar i definir la figura com a entitat tipus “sòlid”, amb les unitats en centímetres. 2- Determinar l’angle que formen entre ells els plans A i B. 3- Determinar el pendent en % del pla B.

 

a

a

b

b

b

a a

a

a

b

b

b

a

a

b

b

b

aa

a

a

b

b

b

a

a

a

a

a

a

b

b

b

a a

a

a

b

b

b

a

a

b

b

b

aa

a

a

b

b

b

a

a

a

a

a

a

b

b

b

a a

a

a

b

b

b

a

a

b

b

b

aa

a

a

b

b

b

a

a

a

a

S1’

S2’

S1 S2

S1’’

S2’’

P

P’P’’

Octogon regular (contorn)

DIBUIX II Curs 2011-2012 1a Avaluació [Grup 11] Sistema Dièdric. Poliedres

Tema 1/3: Planta i alçats d’un Icositetraedre (Poliedre semiregular), poliedre format per 24 cares iguals conformades per un

quadrilàter amb dos costats de mida a i dos costats de mida b. Els costats de mida a són 24, conformant en grups de 8 arestes coplanàries, 3 octògons regulars. Els costats b també són en total 24.

Exercici: Modelar i definir l’element com a entitat tipus “sòlid”, dimensionant el poliedre de manera que la distància del centre al punt P, siguin 10 metres. Determinar l’angle que formen els plans, S1 i S2.

a

2a a

a

Projeccions Peça 1

Projeccions Muntatge A

Projeccions Muntatge B

1'

1 2

2'

3

4

5

6'

4' 3' 3''

4''5''

2''

6''

aresta r

aresta r

aresta s

aresta s

longitud aresta 4cm

2

5 a

DIBUIX II Curs 2015-2016 (2n Quadrimestre) Avaluació Extraordinària. Modelat Polièdric.

Tema 2/2 Projeccions dièdriques d’un trencaclosques tradicional, construït en fusta. Projecció d’una peça del trencaclosques, i projeccions del seu muntatge amb un total de 6 peces iguals. En el primer cas Muntatge A, les projeccions representen el posicionat tridimensional de les peces. En el segon cas Muntatge B, les projeccions representen la solució del trencaclosques, conformant una macla polièdrica compacta.

Exercici: Modelar la peça segons les proporcions indicades en les projeccions. Escalar la peça a partir de la longitud de l’aresta indicada en 4 cm. Modelar els muntatgesA i B amb el conjunt de 6 peces. Definir el volum del Muntatge B. Determinar la distància i l’angle entre les dues arestes r i s indicades en les projeccions.

DIBUIX II Curs 2012-2013 1a Avaluació [Grup 13] Intersecció de plans. Cobertes

 

  Tema 1/3: Acoblament de fusta tipus “caixa i metxa”.

Plantes, alçats i perfils de les tres peces que composen l’acoblament, i projecció din 5 del conjunt ja acoblat.

Exercici: Modelar i definir les tres peces com a entitat tipus “sòlid”, i col·locar-les acoblades tal com es veu a la figura din 5 (no cal fer la projecció). Entregar la solució del model tridimensional en format .skp per mitjà d’Atenea, seguint les instruccions del professor.

 

DIBUIX II Curs 2012-2013 1a Avaluació [Grup 21] Intersecció de plans. Cobertes

 

  Tema 3/3: Escala d’accés basada en els elements prefabricats de la Magellan Terrassen de Hafencity, a Hamburg.

(EMBT 2006) Conjunt d’una rampa, 5 graons i un talús que formen un mòdul repetitiu per a escales exteriors. La rampa determina la posició dels graons i del talús tal com s’indica a la figura. (mides en metres)

Exercici: Modelar i definir el volum de cadascun dels 5 graons, la rampa i el talús, generant entitats individuals tipus “sòlid” col·locades en la posició correcta. Fer una combinació de 4 mòduls tal com es marca a l’enunciat, fent coincidir correctament l’inici de la rampa amb el graó nº 5 de cada mòdul. Determinar gràfica i numèricament el pendent del talús de terres present en el mòdul.

 

DIBUIX II Curs 2015-2016 2Q AVALUACIÓ FINAL [Grups 11,12,13,21 i 22] Sistemes de projecció. Modelat polièdric

Tema 2/3: Planta i axonometries de l'aproximació volumètrica a l'edifici del Centre Cívic d’Hostalets de Balenyà. (arq. Enric Miralles)

Exercici:Resoldre la construcció tridimensional del model sabent que totes les cares són planes i que les rectes A i B estan a cota 0 i són perpendiculars entre si.

Entregar la solució del model tridimensional en format .skp per mitjà d’Atenea, seguint les instruccions del professor. Cotes en metres.

DIBUIX II Professors: Galdric Santana / Lluís Giménez / Rafael Mur

 

 

 

 

DIBUIX II Curs 2011-2012 Avaluació Final [Grups 11/13/ 21] Sistemes de projecció. Modelat de superfícies.

Tema 1/2: Tetra Shed Garden Office - (David Ajasa-Adekunle. arquitecte, 2012) Dades: Plantes, alçats, axonometria i fotografia d’aquest despatx-cabana modular per a exteriors.

Exercici: Modelar i definir les superfícies planes que composen les façanes i el fals sostre de la construcció. Aquesta parteix de la figura d’un tetraedre regular (d’alçada 4,5), truncat pels seus vèrtex a la distància d’1/3 de les seves arestes.

Façanes definides en planta, alçat i perfil.

- Els plans M i N són horitzontals i tenen la geometria dels forats de les façanes, a mode de finestrons oberts amb frontissa superior. - Els plans G,H,J i K corresponen a la porta d’accés. Quan està tancada, són coplanaris amb les cares del tetraedre truncat tal com es mostra a

l’axonometria. Cal obrir aquestes portes girant-les cap enfora un angle de 155º , tenint com a eix de gir la recta R.

Fals sostre: Es composa pels plans P i Q (i els seus simètrics), el pla S i d’altres horitzontals i verticals segons la figura, sense tancar un volum.

- El fals sostre s’ubica a l’interior de la construcció prenent com a referència el vèrtex superior v del tetraedre inicial. - El pla P te la recta R com a línia de màxim pendent. - El pla Q forma un angle de 155º respecte el pla P i passa pel punt t.

Entregar la solució del model tridimensional en format .skp (no .skb) per mitjà d’Atenea, seguint les instruccions del professor.

DIBUIX II Curs 2013-2014 2a Avaluació [Grup 21] Sistemes de projecció. Modelat de superfícies.

  Tema 1/2: Vertex chair by Vondom (Karim Rashid, 2010) aproximació geomètrica

Dades:

Planta, alçats i fotografies de la cadira, amb pla de simetria vertical. Part posterior de la cadira: El pla A té un pendent del 110 %. El pla B té un pendent del 130 %. La recta R és l’aresta d’un triangle equilàter horitzontal. El pla D forma un angle de 108º amb el pla C. Part davantera de la cadira: El pla E té un pendent del 225 %. El pla F forma un angle de 60º amb el pla E. El pla G forma un angle de 165º amb el pla F.

Exercici : Els diferents plans, incloent la base, tanquen un volum. Modelar i definir la cadira com a entitat “sòlid” o “polisuperficie cerrada”. Entregar la solució del model tridimensional en format .skp o .3dm per mitjà d’Atenea, seguint les instruccions del professor.

 

DIBUIX II Curs 2014-2015 Tercera Avaluació [Grups 14/21]. Modelat polièdric.

  Tema 1/2: Perfils d’una estructura de pèrgola (aproximació geomètrica mòdul benzineres Repsol – Norman Foster, 1997)

Plantes, alçats i seccions (acotades en cm) d’una estructura formada per 4 elements repetitius: - Perfil A (4 unitats) que formen el pilar central amb els seus connectors. - Prisma recta de base octogonal regular, que representa el nus. - Perfil B (4 unitats) a la coberta amb plans laterals NO verticals. - Perfil C (4 unitats) a la coberta amb plans laterals NO verticals, on cal deduir el pendent superior i inferior

segons les projeccions donades. Exercici: Modelar i definir l’estructura amb cadascun dels elements com a tipus “componentsòlid“ (o polisuperfície

cerrada) amb el nom que les identifica. Les unitats són en centímetres.  

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 38 páginas totales
Descarga el documento