Sociologia, Apuntes de Historia del Cine. Universitat Ramon Llull (URL)
laura_cahis
laura_cahis

Sociologia, Apuntes de Historia del Cine. Universitat Ramon Llull (URL)

10 páginas
3Número de descargas
5Número de visitas
100%de 2 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: Sociologia General, Profesor: Jordi Busquet, Carrera: Cinema i Televisió, Universidad: URL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 10
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento
Study of Sociology

1

SOCIOLOGIA GENERAL Jordi Busquet

PRESENTACIÓ DEL CURS 2017-2018

1

SOCIOLOGIA GENERAL Jordi Busquet

PRESENTACIÓ DEL CURS 2017-2018

2

3

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/flors- a-les-furgones-de-la-policia/video/5684759/

4

SOCIOLOGIA GENERAL Jordi Busquet

PRESENTACIÓ DEL CURS 2017-2018

6

SOCIOLOGIA GENERAL

PRESENTACIÓ DEL CURS 2017-2018

7

2

SOCIOLOGIA GENERAL

8

SOCIOLOGIA GENERAL

9

SOCIOLOGIA GENERAL

10

SOCIOLOGIA GENERAL

11

SOCIOLOGIA GENERAL

12

SOCIOLOGIA GENERAL

13

3

Thailand Mae Klong Train Market

SOCIOLOGIA GENERAL

https://www.youtube.com/watch?v=UqUafue6vBE

16 17

18 19

21

SOCIOLOGIA GENERAL

22

4

SOCIOLOGIA GENERAL

“La realitat de la vida quotidiana és una realitat donada per descomptat... En contra del que sovint tendim a creure, la vida humana no és «un mar de dubtes»: més aviat és «un mar de certeses», enmig del qual sorgeixen, de tant en tant, alguns dubtes”

Joan Estruch

24

SOCIOLOGIA GENERAL

Imatge 1

25

Imatge 2

26

Imatge 3

27

Imatge 4

.

28

5

Imatge 5

29

Comprendre l’ésser humà no és pas senzill

“La sociologia estudia les nostres pròpies vides i el nostre propi comportament, i estudiar-nos a nosaltres mateixos és la tasca més complexa i difícil que hi ha” Anthony Giddens

Imatge 1

Imatge 2

31

“En aprofundir en el coneixement de la realitat social constatem que les coses no sempre són el que semblen, o que les aparences enganyen”

Peter Berger

Imatge 2

32

“En aprofundir en el coneixement de la realitat social constatem que les coses no sempre són el que semblen, o que les aparences enganyen”

"No és l'emoció de descobrir allò que ens és desconegut, més aviat és l'emoció de descobrir que el que ja ens era conegut canvia radicalment de significat"

Peter Berger

Imatge 3

33

Imatge 4

34

"Desconec l’‘essència’ o l’‘ànima’ d’una persona determinada. Però puc intentar comprendre-la i explicar-la, per exemple, si m’assabento que l’individu que observo és pare de família, metge de capçalera, portuguès de nacionalitat, etc. Els individus i els grups es defineixen així per les seves relacions, tant per les que els identifiquen com per les que les separen dels altres”

Salvador Giner

6

35

L’experiència històrica recent és demolidora:

“Tots els grans esdeveniments del segle, el desencadenament de la Primera Guerra Mundial, la revolució soviètica [], tot va ser inesperat, i així fins l’inesperat 1989, la caiguda del Mur de Berlin, el col·lapse de l’Imperi soviètic, la Guerra de Iugoslàvia. Avui som a les fosques i ningú no pot predir l’endemà

Edgar Morin

Imatge 5

36

Zigmunt Bauman

Vivim un moment històric cabdal

Els canvis que patim són equiparables als canvis que es van produir durant la Revolució Industrial a Anglaterra

Importants sectors de la població ignoraven que estaven vivint un moment històric cabdal

37

SOCIOLOGIA GENERAL

SOCIOLOGIA GENERAL

http://www.youtube.com/watch?v=osSpWbmEYF4 https://www.youtube.com/watch?v=8ZxY4obio-Q

https://www.youtube.com/watch?v=ynUd40WgVwQ

39

https://www.youtube.com/watch?v=ZsYOhRdlpuw

La despesa mitjana d’una família alemanya és de 450 $ per setmana.

SOCIOLOGIA GENERAL

40

7

La despesa mitjana d’una família del Xat és de 1,5 Euros per setmana.

SOCIOLOGIA GENERAL

41

SOCIOLOGIA GENERAL

Mills, C Wright (1916-1962)

Les ciències socials permeten adonar-nos que tot és relatiu

SOCIOLOGIA GENERAL

PRESENTACIÓ DEL CURS 2015-2016

SOCIOLOGIA GENERAL

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA

SOCIOLOGIA GENERAL

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA

1. L’objectiu és procurar les idees generals i els instruments bàsics per a l’anàlisi i la comprensió de les societats contemporànies

SOCIOLOGIA GENERAL

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA

2 Fem especial referència als processos de canvi i transformació social en un món globalitzat

8

SOCIOLOGIA GENERAL

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA

3 Per comprendre el món actual és molt important conèixer el paper social dels mitjans de comunicació i de les TIC

SOCIOLOGIA GENERAL

OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA

4. L’objecte de la sociologia és també fomentar la imaginació sociològica

C Wright Mills (1916-1962)

TEMARI

BLOC I CONCEPTES GENERALS I TEORIA SOCIOLÒGICA

TEMA 1: SOBRE LA SOCIOLOGIA: CONCEPTE I OBJECTE DE LA SOCIOLOGIA. La sociologia com a ciència social. La sociologia en relació amb altres disciplines (història, antropologia, economia, etc.). Sociologia i comunicació. Pensar sociològicament: la perspectiva sociològica i la imaginació sociològica.

TEMA 2: LA MODERNITAT EN L’ORIGEN I EL DESENVOLUPAMENT DE LA SOCIOLOGIA. Condicions intel·lectuals i socials: el canvi social i l’origen de la sociologia. Els clàssics del pensament social: A. Comte, K. Marx, É. Durkheim, G. Simmel i M.Weber.

TEMA 3: LA “POSTMODERNITAT” I ELS NOUS PARADIGMES DE LA SOCIOLOGIA. Dilemes científics i plantejaments teòrics de la sociologia actual. Enfocaments contemporanis: Globalització, informacionalisme i societat del risc (Z. Bauman, U. Beck, P. Berger, P. Bourdieu, M. Castells, A. Giddens). Els termes clau de la disciplina.

BLOC II PROCESSOS SOCIALS BÀSICS

TEMA 4: SOCIALITZACIÓ I CULTURA. Convertir-se en un ésser social: etapes del procés de socialització. Agents de socialització. Les identitats culturals. Valors i canvi social. Desviació social i ressocialització.

TEMA 5: INSTITUCIONS, GRUPS I ORGANITZACIONS SOCIALS. El procés d’institucionalització i els rols. Institucions i tipus d’institucions. Formes de control social. Grups primaris i secundaris. Grups de referència.

TEMA 6: ESTRATIFICACIÓ, ESTATUS I CLASSES SOCIALS. Estructura i estratificació social. Estatus social. Desigualtats de classe i mobilitat social. Les classes en les societats industrials avançades

BLOC III ANÀLISI DE DIFERENTS ÀMBITS SOCIALS

TEMA 7: GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA, POLÍTICA I CULTURAL. Crisi, consumisme i «xoc de civilitzacions». Factors i influències en el canvi social. Els actors polítics en l’era de la globalització. Fonamentalisme i terrorisme internacional. Immigració i diversitat cultural, nacional i ètnica.

TEMA 8: TREBALL I VIDA ECONÒMICA EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. L’organització social del treball. Innovació tecnològica, robotització i reptes actuals del mercat de treball. El problema de l’atur.

TEMA 9: EDUCACIÓ I SISTEMA EDUCATIU. Teories sobre el sistema educatiu. Desigualtats socials i educació. L’educació en la societat de la imatge.

BLOC III ANÀLISI DE DIFERENTS ÀMBITS SOCIALS

TEMA 10: FAMÍLIA I NOUS MODELS FAMILIARS. De la família tradicional a la família «democràtica». La crisi del patriarcat. Nous models de relació i parentiu.

TEMA 11: RELIGIÓ I SOCIETAT. Principals teories sobre la religió. Tipus d’organitzacions religioses. Secularització i noves formes de religiositat. El fenomen New Age.

TEMA 12: LA CULTURA A L’ERA DIGITAL. Les principals concepcions sobre la cultura. Cultura com estil de vida. El fenomen de la moda. Grups ètics i minories. Diversitat cultural i interculturalitat.

9

Sessions partides

1. Tòpics i sociologia 2. Globalització 3. Terrorisme i radicalització 4. Bretxa digital

54

SOCIOLOGIA GENERAL LECTURA OBLIGATÒRIA

BUSQUET, J; MEDINA, A Invitació a la sociologia de la comunicació Barcelona: Editorial UOC, 2013

SOCIOLOGIA GENERAL LECTURA OBLIGATÒRIA

BUSQUET, J; MEDINA, A Invitació a la sociologia de la comunicació Barcelona: Editorial UOC, 2013

LECTURA OBLIGATORIA

GIDDENS A, Un mundo desbocado Los efectos de la globalización en nuestras vidas, Taurus Madrid: 2000

SOCIOLOGIA GENERAL

SOCIOLOGIA GENERAL OBRA DE CONSULTA

BUSQUET, J; CALSINA, M; MEDINA, A 150 conceptos clave de sociología Barcelona: Editorial UOC, 2013

MANUAL DE CONSULTA

GIDDENS, A; SUTTON, PW (2014), Sociología Madrid: Alianza (7ª Edició, 2013) [Sociology London: Polity Press]

SOCIOLOGIA GENERAL

10

BERGER, P; LUCKMANN, T La construcció social de la realitat: un tractat de sociologia del coneixement Barcelona: Herder, 1996

BECK, U La sociedad del riesgo global La búsqueda de la seguridad perdida Barcelona: Paidos, 2008

CASTELLS, M L’era de la informació: economia, societat i cultura Vol I La societat Xarxa Barcelona: Edicions UOC, 2003

FLORIDA, Richard, The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York, 2002

GALBRAITH, JK (1993) Breve historia de la euforia financiera Barcelona: Ariel

HEATH, J; POTTER, A Rebelarse vende El negocio de la contracultura Madrid: Taurus, 2005

MACIONIS, JJ y PLUMMER, K, Sociología Madrid, Prentice Hall, 2011

SENNETT, R, The Culture of the New Capitalism, Yale University Press, 2006

BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: METODOLOGIA

• Les classes lectives, lectures obligatòries i la participació en les sessions de treball són bàsiques per assolir els continguts de l’assignatura

És important la lectura dels textos distribuïts a l’aula, així com els que formen la Bibliografia obligatòria

S’han de preparar i estudiar els continguts del temari per a la realització d’un examen al final de l’assignatura (60%)

La realització d’exercicis en grup i d’exercicis individuals fets a l’aula o bé fora de l’horari lectiu (40%)

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 10 páginas totales
Descarga el documento