sociologia apunts, Apuntes de Sociología de la Educación. Universitat de Girona (UdG)
laieeeta99
laieeeta99

sociologia apunts, Apuntes de Sociología de la Educación. Universitat de Girona (UdG)

DOC (51 KB)
7 páginas
3Número de visitas
Descripción
Asignatura: sociologia, Profesor: adkfañkdfañkdfñadfña adkfañkdfañkdfñadfña, Carrera: Pedagogia, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 7
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento

SOCIOLOGIA 1. La sociologia en el món de les Ciències socials

1.1. Les Ciències Socials

• Hi ha diferents maneres i vies per explicar la realitat social

CONEIXEMENT RELIGIÓS

CONEIXEMENT MÍSITIC ESOTÈRIC

CONEIXEMENT DEL SENTIT COMÚ (és el que jo penso per sentit comú. EX.: jo penso que quan venen els immigrants ens treuen llocs de treball)

CONEIXEMENT CIENTIFIC: es contraposa a les veritats absolutes: al coneixement religiós, al coneixement místic esotèric i al coneixement del sentit comú.

L’OBJECTIU de les Ciències Socials és conèixer a sí mateixos, identifica el bé i millorar la societat.

La ciència serveix per transformar la realitat social.

• El mètode científic de les Ciències Socials

• Observació sistematitzada: sistematitza com faig aquesta afirmació. EX.: “racisme a salt”: preguntaré a gent de Salt o a persones que senten que estan patint racisme.

• Explicació contrastada i raonada dels fets: proves de aque això és veritat i raonar perquè és veritat.

• Possibilitat d’explicar raonadament i relacionar les troballes obtingudes.

• Sovint es poden reconèixer patrons regulars o constants: podem trobar un patró que es repeteix. En les investigacions trobem patrons que es repeteixen.

• Sovint es poden formular hipòtesis

• Criteri de veritat (en un sentit obert: doncs és molt dificil en les Ciències Socials les veritats absolutes.

• Què són les Ciències Socials?

Gibson:”... les CCSS s¡ocupen dels homes i les dones, no de les coses. De la mateixa manera que els àtoms i altres partícules materials individuals constitueixen els elements de l’estudi físic, els sers humans, les seves experiències, les seves actituds i el se comportament, constitueixen els elements d’estudi social”

• Les diferents Ciències Socials:

• Sociologia: estudi de la estructura social

• Antropologia: estudi del comportament humà corporal

• Etnografia: estudi dels grups del comportament humà

• Geografia: estudi del territori. Com ens organitzem demogràficament

• Demografia: estudi de la població

• Història – arqueologia: estudi dels fets del passat.

• Psicologia: estudi de la personalitat, comportament humà...

• Economia – Administració d’empresa: estudia el funcionament econòmic de la societat

• Dret: estudia les lleis i tot el sistema perquè aquestes lleis s’apliquin.

• Ciència política: estudia els partits polítics

• Pedagogia: estudia l0educació

• Ciència de l’administració: estudia com funciona l’administració pública.

• Treball social: estudia la intervenció que es pot fer des de la política pública

• Urbanisme: estudia la societat i el seu funcionament

• Ciències de la comunicació: estudia els mitjans de comunicació.

• Canvis socials que condicionen el naixement i el desenvolupament de les Ciències Socials

a) Les revolucions democràtiques (rev. Francesa)

b) La revolució industrial

c) La consolidació de les Ciències Naturals

a) Elimina l’absolutisme i la societat estamental i posa el principi bàsic de la igualtat davant la llei.

b) Naixem del capitalisme modern. Sorgeix el naixement de 2 classes socials: la burgesia (els rics, que pasan a ser els propietaris de les industries) i el proletariat (els pobres, que són els treballadors). També sorgeix el naixement de les ciutats. La gent deixa el camp per anar a les ciutats. La condició pasa a ser salarial.

El capitalisme neix amb la revolució industrial i la revolució francesa.

Revolució indsutrial i revolució francesa (els il·lustrats) signifiquen impotants canvis a Europa.

Revolució democràtica francesa, els teòrics són els il·lustrats, diuen hem de progressar.

La burgesia planteja que cal democràcia. Son els primers que parlen de divisió de poders i de que el poble ha d’elegir als seus governants.

Revolució industrial: classe burgessa. Revoluciona la tècnica. Naixement de les fàbriques, les ciutats (burgesia i proletariat), els salaris, gent que va del camp a les ciutats.

La revolució francesa la fa la burgesia.

Aquestes 2 revolucions fan nàixer un interès per estudiar aquest canvi i per això neix les CCSS, que es preocupen per conèixer aquest canvi.

c) Consolidació de les Ciències Naturals

Isaac Newton Charles Darwin Aryabhata

1.2. Definició de la sociologia i característiques dels principals paradigmes en la sociologia

DEFINICIÓ DE SOCIOLOGIA

• La sociologia estudia la societat (estructura i comportament)

La societat estudia diversos temes com: gènere/família, salut, migració, laboral, cultura, economia, educació, ambiental, jurídica, esport i ciència)

• Ciència que fa un estudi sistemàtic de la societat humana.

• La sociologia és més que una llista de dades i fets

• La sociologia és una presa de consciència, una manera de pensar i

una forma d’entendre, d’una manera crítica, els fenòmens socials

• La sociologia és l’art de comprendre els fenòmens socials

• Per tant, és necessari:

• Produir explicacions no oficials

• Veure lo general en lo particular. EX.: veure persones al carrer amb el mòbil, és que estan enganxades a les noves tecnologies.

• Veure lo estrany en lo familiar. EX.: buscar el perquè de les coses que faig diariament si allò és algo que ho puc explicar sociologicament F 0E 0si els meus pares tenen una empresa, m’he de preguntar si toyhom pot tenir una empresa

• Entendre les individualitats en el context social. (el mateix que l’anterior)

• Veure alhora la màscara i l’ocult. EX.: veu l’aparença i les coses de les coses

• Relativitzar qualsevol fet social. EX.: no donar-ho tot per fet. Un que diu: tothom es independentista a Catalunya, però això no vol dir que tothom ho sigui

• Fugir dels prejudicis i vèncer els estereotips. EX.: els immigrants quan venen ens prenen el treball. Això no és veritat, és un prejudici

• Practicar l’art de saber escoltar

• Apassionar-nos per allò que estem estudiant.....

L’OBJECTE D’ESTUDI

• La societat

• Fenòmens socials (exclussió social, emmigració, desigualtat, pobresa...)

• Els processos de la vida dins d’un context determinat F 0E 0com vivim la vida diària en un context determinat (matrimoni, jubilació, pèrdua d’una persona estimada...)

• Els éssers humans i llurs relacions F 0E 0la sociologia estudia els éssers humans. Podia fer un estudi de qui està més atent a classe, si les noies o els nois.

• Les interaccions entre les persones i el seu entorn

• Les relacions existents entre diferents posicions socials, el conjunt de les quals constitueixen l’estructura social. F 0E 0 classes socials. La sociologia estudia la estratificació. EX.: la sociologia ens estratifica per qui té una malaltia mental, per qui té una carrera i qui no, etc

• Les produccions simbòliques i materials. EX.: pensament religiós, el cinema, la literatura...

• Les institucions socials, els grups socials... F 0E 0la sociologia estudia com funciona la presó, l’escola, el govern, els hospitals...

ELS ÀMBITS DE LA SOCIOLOGIA

• Sociologia de l’educació

• Sociologia econòmica

• Sociologia de les organitzacions

• Sociologia del treball

• Sociologia del control social

• Sociologia de la família

• Sociologia del gènere

• Sociologia dels moviments socials

• Sociologia de la immigració, etc

*EXAM F 0E 0PARADIGMA EN SOCIOLOGIA CLÀSSICA

Fenòmens per llegir a la societat diferent

F 0 E 0Paradigma funcionalista

-Entén que la societat és un sistema complexa i que les seves parts

treballen juntes per fomentar la solidaritat i l’estabilitat social.

-Cada part de l’estructura social té la seva funció social.

-La societat guarda un ordre natural.

-Reconeix que les nostres vides estan guiades per l’estructura social.

-L’estructura social implica unes pautes o regularitats relativament estables de comportament social.

F 0 E 0Paradigma de conflicte

-Entén que a la societat no hi domina l’equilibri i l’estabilitat, sinó que hi domina el conflicte d’interessos entre els seus membres, sustentat i alimentat per les diferències i desigualtats d’aquest tipus.

-S’investiga com factors com la classe social, l’ètnia, el sexe o l’edat estan relacionats amb la distribució desigual de renta, poder, educació i prestigi social.

-Ressalta que el funcionament de la societat beneficia a unes persones i en perjudica a les altres.

-Autor principal: Marx (1803-1883)

DIFERÈNCIES entre paradigma funcional i de conflicte

Funcional: és positiu. Entén que la ciutat funciona harmonicament

Conflicte: és negatiu (crític). Es pregunta els “perquè”. Hi ha conflictes entre les classes socials, homes i dones, edats diferents...

Es contraposen però els 2 fan una mirada de l’estructura de les nostres societats, això vol dir que miren la societat en general.

F 0 E 0Paradigma de l’acció social

-Pren com a punt de partida un nivell micro. Agafa com a punt de partida a les persones, en concret, com s’orienten, com actuen en les seves relacions amb altres persones i com ho fan a base de significats F 0E 0mira el comportament individual humà i aquest comportament determina l’estructura social. EX.: les persones que es comporten de forma egoista, perpetua el sistema capitalista

-Estudia la societat des de la interacció social en situacions específiques.

-La societat és producte de les interaccions quotidianes de les persones que es comuniquen entre si o coincideixen en un context social.

-Max Weber (1864-1920) plantejarà com els significats i l’acció humana donen forma a la societat. Les idees (en especial les creences i els valors) posseeixen poder de transformació.

-Dóna lloc a metodologies qualitatives.

DICOTOMIES O EIXOS CONCEPTUALS F 0E 0ho ha explicat?

• Acció-estructura

• Objectivisme-subjectivisme

• Idealisme-materialisme

• Consensualisme-conflictivisme

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 7 páginas totales
Descarga el documento