sol pac 4 admin, Apuntes de Derecho. Universitat Pompeu Fabra (UPF)
akista_popov
akista_popov

sol pac 4 admin, Apuntes de Derecho. Universitat Pompeu Fabra (UPF)

6 páginas
5Número de visitas
Descripción
Asignatura: --, Profesor: ----- -----, Carrera: Dret, Universidad: UPF
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 6
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Bases històriques del Dret Administratiu

03.525 – DRET ADMINISTRATIU I Semestre Setembre 2017 – Gener 2018 Mòduls didàctics 5 i 6

Prova d’Avaluació Continuada – PAC 4

Acte i procediment administratiu

CRITERIS DE SOLUCIÓ

Enunciats de la PAC

Llegiu amb atenció el supòsit de fet i responeu les preguntes que es plantegen a continuació

El DOGC acaba de publicar, en data 18/10/2017, la RESOLUCIÓ CLT/2398/2017, d'11 d'octubre,

de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la

producció de sèries audiovisuals de ficció (ref. BDNS 366245). Amb anterioritat s’havien aprovat i

publicat la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord

del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les

bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència,

que han estat modificades per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de

juliol, i per l'acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre i la

Resolució CLT/2334/2017, de 6 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell

d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases

específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de sèries audiovisuals

de ficció.

1. Què és l’Institut Català de les Empreses Culturals? I El Consell d’Administració de

les Empreses Culturals? Classifica’ls d’acord amb els criteris estudiats al llarg de

l’assignatura.

D’acord amb la seva Llei de creació, LLEI 20/2000, de 29 de desembre, de creació de

l'Institut Català de les Indústries Culturals, és:

Article 1

Naturalesa i règim jurídic

1. L'Institut Català de les Indústries Culturals és una entitat de dret públic, amb personalitat

jurídica pròpia, de les regulades per l'apartat primer de la lletra b de l'article 1 de la Llei

4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana. L'Institut ha d'ajustar la

seva activitat al dret privat, sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació vigent, s'ha

de sotmetre al dret públic.

2. L'Institut Català de les Indústries Culturals s'adscriu al Departament de Cultura”.

És per tant un organisme que depèn d’un Departament de la Generalitat de Catalunya. No és

administració territorial. És un organisme autonòmic.

El Consell d’Administració és un òrgan col·legiat i es regula a l’article 5 de la mateixa Llei:

l Consell d'Administració

03.525 – DRET ADMINISTRATIU I PAC 4

Semestre setembre 2017 – gener 2018 2

“1. El Consell d'Administració de l'Institut Català de les Indústries Culturals és integrat per

tretze membres, segons la composició que es determini per reglament”.

2. ¿La RESOLUCIÓ CLT/2398/2017, d'11 d'octubre, de convocatòria per a la concessió

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de sèries

audiovisuals de ficció, és un acte administratiu o una disposició administrativa de

caràcter general? Perquè? Argumenta la teva resposta.

Les resolucions de convocatòria de subvencions són actes administratius, no reglaments. La

seva eficàcia no perdura en el temps, es consumeix amb la producció dels efectes previstos.

No s’integra a l’ordenament jurídic i s’ha seguit el procediment d’elaboració previst per a

dictar normes reglamentàries. A més, al final del propi acte s’especifica:

“—7 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar

recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes

a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”. Com sabeu

contra els reglaments, no hi cap recurs en via administrativa.

Un productor vol sol·licitar una d’aquestes subvencions.

3. La seva sol·licitud és un acte administratiu? Perquè?

No ja que els actes administratius només poden ser dictats per una administració pública. La

sol·licitud no és una manifestació de voluntat de cap administració.

4. De quins elements necessàriament ha constar la seva sol·licitud?

Com a norma general, d’acord amb el què s’especifica a la Llei 26/2010 de règim jurídic i

procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya el contingut de la

sol·licitud és el següent:

Article 49

Contingut de la sol·licitud

1. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol suport i sempre han de tenir almenys el

contingut següent:

a) Les dades personals i, si escau, l'acreditació de la representació.

b) La determinació del mitjà preferent i de l'adreça, postal o electrònica, als efectes de les

notificacions.

c) Els fets, les raons i la petició en què es concreta la sol·licitud.

d) El lloc i la data.

e) L'òrgan, organisme o entitat pública al qual s'adreça la sol·licitud. El desconeixement

de l'òrgan al qual s'ha de dirigir la sol·licitud no constitueix en cap cas un obstacle per a

la tramitació d'aquesta.

f) La signatura de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta,

que ha d'ésser electrònica si el mitjà d'iniciació escollit és electrònic.

03.525 – DRET ADMINISTRATIU I PAC 4

Semestre setembre 2017 – gener 2018 3

2. Les persones sol·licitants poden acompanyar la sol·licitud amb els documents i les dades, en

qualsevol suport, que considerin necessaris per a completar-la o justificar els fets, les raons i les

peticions que s'hi contenen.

5. Quina posició ostenta aquest productor en el procediment de concessió d’aquestes

subvencions? Argumenteu la vostra resposta.

El productor és interessat en el procediment d’acord amb amb l’article 4.1.b de la Llei 39/2015,

de procediment administratiu comú: “b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets

que puguin ser afectats per la decisió que s’adopti en aquest”.

6. Pot obligar la Generalitat a aquest productor a presentar la seva sol·licitud per mitjans

electrònics? Perquè? Argumenteu la resposta.

Sí d’acord amb l’article 14.3 de la Llei 39/2015: “3. Reglamentàriament, les administracions

poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a

determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva

capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen

accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris”.

7. Quins mitjans hem d’emprar per identificar-nos si volem fer un tràmit per via

electrònica? Perquè són necessaris?

Els mitjans d’identificació electrònica són necessaris per garantir la seguretat i la veracitat de

les dades en un procés virtual, és a dir no presencial.

En el moment de presentar la seva sol·licitud, aquest productor no disposa de tota la

documentació necessària per procedir.

D’acord amb l’article 9 de la Llei 39/2015 els mitjans són:

Article 9. Sistemes d’identificació dels interessats en el procediment.

1. Les administracions públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el

procediment administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació

o raó social, segons que correspongui, que constin al document nacional d’identitat o

document identificatiu equivalent.

2. Els interessats es poden identificar electrònicament davant les administracions públiques a

través de qualsevol sistema que disposi d’un registre previ com a usuari que permeti

garantir-ne la identitat. En particular, s’admeten els sistemes següents:

a) Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura

electrònica expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de

serveis de certificació». A aquests efectes, s’entenen compresos entre els esmentats

certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d’entitat sense

personalitat jurídica.

b) Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic

expedits per prestadors inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de

certificació».

03.525 – DRET ADMINISTRATIU I PAC 4

Semestre setembre 2017 – gener 2018 4

c) Sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions

públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s’estableixin.

Cada Administració pública pot determinar si només admet algun d’aquests sistemes

per efectuar determinats tràmits o procediments, si bé l’admissió d’algun dels sistemes

d’identificació que preveu la lletra c) comporta l’admissió de tots els que preveuen les

lletres a) i b) anteriors per a aquest tràmit o procediment.

3. En tot cas, l’acceptació d’algun d’aquests sistemes per part de l’Administració General de

l’Estat serveix per acreditar davant totes les administracions públiques, llevat que hi hagi

una prova en contra, la identificació electrònica dels interessats en el procediment

administratiu.

8. Aquest fet implicarà que quedi apartat automàticament del procediment? L’assisteix

algun dret específic?

Té dret a l’esmena de la sol·licitud d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015:

Article 68. Esmena i millora de la sol·licitud.

1. Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 66, i, si s’escau, els

que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de

requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents

preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la

resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21.

9. Pot trametre la informació que li manca a través del correu electrònic? Perquè?

No perquè no és un dels mitjans acceptats per les Lleis de procediment ja que no ofereix

garanteix d’integritat, autenticitat i veracitat de la informació transmesa i rebuda.

Passat el termini de 6 mesos per resoldre el procediment de concessió de les subvencions, l’ICEC

encara no ha resolt el procediment.

10. Quines conseqüències té aquest fet respecte de la sol·licitud del productor?

Es considera que s’ha produït un silenci administratiu amb efectes desestimatoris de la

sol·licitud, d’acord amb l’article 25.5 de la Llei general de subvencions:

“25. 5. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els

interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la

subvenció”.

Passats 8 mesos des de l’inici del procediment, l’ICEC notifica la seva resolució al productor.

11. Quin pot ser el contingut d’aquesta notificació?

El contingut de l’acte exprés pot tenir tant efectes estimatoris, com desestimatoris, d’acord

amb l’article 24.3b de la Llei 39/2015: “En els casos de desestimació per silenci administratiu,

la resolució expressa posterior al venciment del termini l’ha d’adoptar l’Administració sense

cap vinculació al sentit del silenci”.

03.525 – DRET ADMINISTRATIU I PAC 4

Semestre setembre 2017 – gener 2018 5

12. Per quins mitjans pot procedir l’ICEC a notificar la seva resolució?

El règim sobre els mitjans per practicar les notificacions es troba regulat als articles 41 i 42 de

la Llei 39/2015. Cal fer atenció a la preferència per l’ús dels mitjans electrònics. En aquest

sentit la pròpia resolució especifica: es propostes provisionals de concessió i les resolucions de

les subvencions es publiquen en el tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de

Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin

utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació

individual i té els mateixos efectes.

13. Aquesta resolució és un acte administratiu o un reglament? Perquè? De quin tipus?

És un acte administratiu, amb efectes positius sobre una persona determinada (el productor).

No s’integra en l’ordenament jurídic, té un procés diferent d’aprovació, com s’ha vist, respecte

dels reglaments i els seus efectes es consumeixen un cop donat compliment al seu contingut.

14. Si no està d’acord amb la resolució notificada, existeix algun mecanisme per oposar-se?

La convocatòria especifica: “En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no

exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant la persona

titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes”. El recurs d’alçada està regulat als

articles 121 a 124 de la Llei 39/2015.

15. Si li concedissin en concepte de subvenció 2 milions d’euros, aquesta resolució

administrativa com s’hauria de qualificar?

D’acord amb la pròpia resolució:

—4 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és d'1.150.000,00

euros, distribuïts en les anualitats següents:

172.500,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les

Empreses Culturals per a l'any 2017.

517.500,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les

Empreses Culturals per a l'any 2018.

230.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les

Empreses Culturals per a l'any 2019.

230.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les

Empreses Culturals per a l'any 2020.

La dotació màxima es pot ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat

pressupostària.

Segons la LGS:

Article 36. Invalidesa de la resolució de concessió.

03.525 – DRET ADMINISTRATIU I PAC 4

Semestre setembre 2017 – gener 2018 6

1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:

b) La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que estableix l’article 60 de la Llei

general pressupostària i les altres normes del mateix caràcter de les administracions públiques

subjectes a aquesta Llei.

Si es volgués ampliar l’import s’hauria de justificar d’acord amb el nombre de sol·licituds i la

disponibilitat pressupostària, en cas contrari, seria nul·la de ple dret.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento