Tema 1, Ejercicios de Álgebra Lineal. Universidad de Oviedo (UniOvi)
mariagl188
mariagl188

Tema 1, Ejercicios de Álgebra Lineal. Universidad de Oviedo (UniOvi)

4 páginas
1Número de descargas
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: Álgebra Lineal, Profesor: blanco valdés, Carrera: Ingeniería Civil, Universidad: UNIOVI
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 4
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento

TEMA 1. OS DEREITOS REAIS.

CONCEPTO DE DEREITO REAL.

Os dereitos reais son dereitos subxetivos e patrimoniais, con eficacia erga hominem. O titular do dereito real satisface directa e inmediatamente o seu interés mediante o exercizo dos seus poderes sobre a cousa. Non necesita pois da cooperación de ninguén, nin existe alguén obrigado a realizar unha prestación ao seu favor. Para a doctrina clásica o dereito real caracterízase polo seu carácter absoluto, pola súa oponibilidade erga omnes. Pode facerse valer, incluso coactivamente, contra todos. Ao mesmo tempo, o dereito real pode ser lesionado por calquer tercero.

A propiedade é o dereito real por excelencia, é o que significa o máximo grado de poder sobre unha cousa qe se recoñece ao seu titular. Fronte á propiedade se colocan o que a doctrina chama dereitos reais limitados, dereitos fraccionarios ou dereitos e cousa axena (iura in re aliena). Dise que son dereitos limitados en canto non otorgan todo o peno poder sobre un obxeto que e específico do dereito real da propiedade, o porque limitan, comprimen ou impiden o libre exercizo de ésta.

Atendendo á súa función económica, distínguese entre dereitos reais de goce e os de realización de valor.

Os de goce, ou dereitos reais limitados da propiedade, permiten ao seu titular a utilización ou explotación, total ou parcial, dun ben axeno, así como, nalgúns casos, a adquisición dos frutos que producen.

1. Dereito de usufructo, que posibilita un goce e utilización.

2. Dereito de superficie, na que o goce do inmueble axeno radica nun poder de construir nel facéndose o superficiario dono do construido mentres dura o dereito real

3. Dereito de servidume, na que a utilidade que proporciona o predio gravado ao servinte ou a unha persoa, según sexa predial ou personal, non absorbe todas as que é capaz de xerar.

Tamén temos os dereitos reais de realización de valor ou dereitos reais limitados de garantía que otorgan ao seu titular a facultade de enaxenar a cousa afectada, mediante trámites legais establecidos ao efecto, para obter o valor da mesma. Son dereitos de garantía porque mediante eles asegúrase o cumplimento dunha obligación, de que é acreedor o titular do dereito real. Obrigan ao deudor a pagar para evitar a execución, e en caso de incumplimento, co valor obtido pode satisfacerse ao acreedor.

1. Prenda sobre mueble. Descansa sobre o desplazamento da posesión, mentres non devolves o prestamo o moble está en posesión do fiador

2. Hipoteca sobre inmueble. Constrúese a responsabilidade a través da inscripción no rexistro, débese inscribir a hipoteca. Esta inscripción é de natureza constitutiva. Sin inscripción non hai hipoteca.

3. Anticresis

Hai casos nos que non é posible o desprazamento do moble, créanse leis especiais. Sobre barcos e buques hai unha hipoteca naval sen desprazamento. Este tipo de lei especial para mobles sen desprazamento úsase tamén noutros casos, como a maquinaria industrial. En resumen, empezan a facerse leis que se especializan no obxeto, hipotecas para barcos, para maquinaria...

Un último tipo de derecho real limitado son os de adquisición preferente. Faculta para adquirir algo antes que outros. Se confiere pola Ley á persona que se atopa nunha determinada situación xurídica

(arrendatario, colindante, comunero…) a facultade de adquirir unha cousa determinada cando o seu propietario decidu véndela (tanteo) ou cando a enaxenou efectivamente a un terceiro (retracto). O propietario pode facelos efectivos non só contra a persona que enaxenou a cousa, senón tamén fronte aos sucesivos adquirentes da mesma, é dicir, como expresa o Código Civil a propósito do retracto, contra todo poseedor que traiga o seu dereito do comprador. Son polo tanto:

1. Tanteo.

2. Retracto.

Podemos considerar o tanteo e retracto dous momentos do mesmo dereito. Se a execución é antes da venta é tanteo, se a execución e despois da venta é retracto. Tense que inscribir no rexistro para ter eficacia erga hominem e ser un dereito real, senón é un dereito de crédito. Non é unha inscripción constitutiva pois xa existía anteriormente e situación, é unha inscripción declarativa.

Os dereitos reais segundo a orixe poden ser:

1. Convencionais os que teñen orixe nas partes. Precisa traditio. Artículo 209. O contrato necesita traditio, senón non é suficiente.

2. Legales: nacen da lei. Algunhas hipotecas (hipotecas legais), que impón a lei en garantía de determinadas obligacións. O tanteo e o retracto tamén poden ser legais. No código civil regúlanse dous supostos de retracto legal, comuneros e colindantes. Hai usufructo legal (cónxugue vivo), hai servidume legal tamén (servidume de paso).

1.1 Derecho real. Concepto y caracteres

Dentro de la categoría de derechos patrimoniales (aquellos que implican facultades de contenido económico) se distinguen los derechos de crédito o derechos personales y los derechos reales. Su denominación de derechos reales procede que recaen directamente sobre las cosas. Otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre la cosa o el bien.

El titular del derecho real puede obtener de la cosa sobre la que recae el derecho todas utilidades que la cosa genera o produce. Puede obtenerlas directamente sin necesidad de la intervención de otra persona. En tercer lugar, la titularidad de un derecho real implica que todos los demás sujetos tienen un deber de respeto de ese derecho de ese derecho real. En cambio, en los derechos de crédito o personales, hay una cosa o bien implicados en esos derechos, pero el titular del derecho de crédito no tiene un poder directo sobre esa cosa, sino que tiene un poder mediato a través de la conducta de otra persona. Es precisamente la conducta de esa persona denominada prestación, la que constituye el verdadero objeto del derecho de crédito.

Además, la atribución de ese poder sobre la cosa en qué consiste el derecho real, no debe hacernos creer que este tipo de derechos sea simplemente una relación entre una persona y la cosa. En el fondo todos los derechos se dan entre personas, pues en toda relación jurídica debe haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. Lo que ocurre es que en los derechos reales el sujeto pasivo esta indeterminado porque el derecho real simplemente engendra a un deber de abstención que recae sobre toda la sociedad. Únicamente si se lesiona o vulnera ese deber de abstención, el sujeto pasivo del derecho real aparecerá individualizado porque en tal caso el que ha vulnerado ese deber deberá resarcir o reparar el daño causado.

- Estructura de los derechos reales.

Hay que hacer referencia a los sujetos. El sujeto activo es aquel al que se atribuye el poder sobre la cosa. Por otro lado tenemos al sujeto pasivo. Este no aparece individualmente determinado, por lo que se puede decir que hay un sujeto pasivo universal.

En cuanto al objeto de los derechos reales, este viene determinado sobre la cosa o bien sobre lo que recae el poder. Debe de ser existente, licita y aparecer determinada o escrita.

El tercer elemento hace referencia al contenido del derecho real. No es más que el concreto poder que recae sobre la cosa. Si hablamos del usufructo, el contenido es el derecho a obtener los frutos que produce tal cosa.

- Notas que diferencian derechos reales de derechos personales.

En primer lugar se diferencian por los sujetos: así, en los derechos personales, sujeto activo y pasivo están perfectamente determinados. Ejemplo: derecho personal de compraventa, celebrar un contrato. Titular de pagar y titular de entregar la cosa comprada. En los derechos reales únicamente está determinado el sujeto activo. Propiedad: solo se sabe quién es la propietaria

La segunda diferencia es por su contenido. En los derechos personales el contenido del derecho se denomina prestación y consiste en la conducta de una persona que debe dar, hacer algo, o no hacer nada. En cambio en los derechos reales, el poder en qué consisten estos derechos, recaen directamente sobre la cosa, objeto del derecho. Cosa sobre la que el titular puede obtener cualquier utilidad o producto por sí mismo, sin necesidad de intermediación de otro sujeto.

La tercera diferencia es la protección de estos derechos. Los derechos personales crean en su titular la posibilidad de ejercitar una acción de carácter personal. Es decir, una acción dirigida contra una persona especifica que será el sujeto pasivo o deudor.

Acción: facultad de una persona para acudir a los tribunales y solicitar la intervención jurisdiccional.

En cambio, cuando los derechos reales son vulnerados en principio la acción que me reconoce el ordenamiento jurídico tiene carácter real, o lo que es lo mismo, es una acción erga omnes: yo puedo dirigirme contra cualquier sujeto que haya violado el derecho del que soy titular, vulnerando por tanto ese deber general de abstención. Ejemplo: salgo de clase y me quitáis el código civil, y se lo venenos a otra persona. Yo me podré dirigir a ella para recuperar el código, y contra cualquiera.

La cuarta diferencia hace referencia a las consecuencias sobre la destrucción o desaparición de la cosa. Mientras en los derechos de crédito, si la cosa desaparece o se destruye el deudor seguirá obligado. En cambio, en los derechos reales, la obligación se extingue. Ejemplo: servidumbre de paso que por un cataclismo desaparece y por tanto, se extingue.

La quinta diferencia es la forma de adquisición o constitución de estos derechos. En principio, los derechos personales se adquieren a través de actos ara los que existe libertad de forma. En cambio, respecto a derechos reales, normalmente se requiere una forma específica para su Constitución. Ejemplo: hipoteca, no puede firmar con el banco un escrito cualquiera, requiere un derecho público e inscribirse en el registro de la propiedad.

La sexta diferencia es la posibilidad de adquirirse por usucapión (prescripción adquisitiva) de unos y otros derechos, los derechos personales no se pueden adquirir por usucapión, si no por contrato. En cambio, una de las formas de adquisición de los derechos reales es la usucapión. El articulo 609 párrafo tercero del Código Civil. Ejemplo: si yo durante 30 años poseo una finca de la que no soy propietario la adquiero por usucapión. En los derechos personales no.

La séptima diferencia es la vocación de permanencia. Mientras los derechos personales tienen o suelen tener una duración definida o inmediata, los derechos reales tienen o suelen tener una duración definida o inmediata. Los derechos reales tienden a ser indefinidos o durar lo máximo posible.

CONTIDO DOS DEREITOS REAIS:

Como todo dereito subxetivo, o dereito real está constituido sustancialmente de facultades que o ordenamento xurídico atribúe ao titular e que contempla como algo unitariamente agrupado.

Son as seguintes:

1. A facultade da realización directa do interese: indiscutiblemente, a primera das facultades é aquela que permite ao titular unha realización directa do seu interese sen necesidade de ninguna prestación de alguén para iso.

2. A facultade de exclusión, que ten dous aspectos, un preventivo e outro represivo. No seu aspecto preventivo é a posibilidade de por a cousa en condicións tales que evite a eventual intromisión ou perturbación de terceiros. Por exemplo, no CC artigo 388 cando fala da facultade que se recoñece a todo propietario de cerrar as súas fincas. O aspecto represivo básase no conxunto de medidas co obxetivo de por fin a unha perturbación ou lesión xa consumada.

3. A facultade de oponer a titularidade real, é oponible a terceiros, no sentido de que deben tolerar o execizo dos poderes e facultades que constitúen o seu contido.

4. A facultade de persecución: que atribúe ao titular a posibilidade legalmente protexida de perseguir ou ir a buscar a cousa onde quera que esté e quen quera que sexa a persona que a detente.

5. A facultade de disposición; a posibilidade que ten un titular de enaxenar, ceder ou transferir o seu dereito a terceiros: de autolimitarlo, constituindo otros dereitos menores, ou finalmente de extinguirlo mediante unha renuncia.

Nalgúns casos o titular do dereito subxetivo de carácter real non pode utilizar a facultade de disposición sobre o mesmo.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento