TEMA 1 FISIOLOGIA, Apuntes de Derecho Privado Internacional. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
awakedreamerin
awakedreamerin

TEMA 1 FISIOLOGIA, Apuntes de Derecho Privado Internacional. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

PDF (3 MB)
32 páginas
5Número de visitas
Descripción
Asignatura: Anatomia i fisiologia dels organs de la veu i la parla, Profesor: Joaquim Hernández, Carrera: Logopèdia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 32
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento

Sonia-Karin Marqués Kiderle

Fisiologia dels Organs de la Veu i la Parla

• Tema 1: Sistema Respiratori • Tema 2: Teories de produccio de la veu • Tema 3: Cicle vibratori dels plecs vocals • Tema 4: Metodes funcionals d’estudi de la laringe • Tema 5: Fisiologia de la deglucio • Tema 6: Fisiologia de la fonacio • Tema 7: Fisiologia de la parla • Tema 8: Fisiopatologies de la veu i parla

Tema 1: Sistema Respiratori Aspectes que estudiarem del Sistema Respiratori: 1. Introduccio a la Fisiologia Respiratoria 2. Mecanica de la Ventilacio 3. Ventilacio Pulmonar 4. Regulacio de la Respiracio

1. Introduccio a la fisiologia respiratoria 1.1. Organitzacio Funcional de l’Aparell Respiratori

Acins: Unitat funcional compresa per: · Bronquíols · Conductes alveolars · Sacs alveolars · Alveols

1.2. Funcions Respiratories

L'intercanvi de gasos, denominat Respiracio, conté 3 fases basiques: 1. Ventilacio Pulmonar: inspiracio i espiracio d’aire entre atmosfera i els alveols 2. Respiracio Pulmonar: intercanvi de gasos entre els alveols i capil·lars sanguinis 3. Respiracio Tissular: intercanvi de gasos entre capil·lars sistemics i les cel·lules

1.3. Funcions No Respiratories

· Reserva sanguinia 500 ml (10% volum sang)

· Filtre - Proteccio circulacio sistemica de substancies que puguin entrar a la circulacio venosa - Atrapades als capil·lars pulmonars - Disminueix la difusio dels gasos

- Enzims lítics endoteli vascular - Eliminacio per: - Macrofags

- Migracio al sistema limfatic · Regulacio del pH · pH sang normal 7.36 – 7.44

· Absorcio de substancies · Gran superfície per poder absorbir substancies de forma rapida

· Funcions metaboliques - d’us local com Surfactant

· Formacio i alliberament de substancies - d’us general com histamina, etc...

· Funcions Defensives 10.000 L d’aire inspirat 50 – 100 m2 - Contaminants: Pols, fums, gasos, vapors, pol·lens, microbis (bacteries, virus), agents químics, agents laborals (asbest, sílice)

- Aspiracions: Líquids, menjar, microorganismes.

a) Condicionament de l’aire: - mucosa nasal - cornets nasals Amb uns 160 cm² · Regulacio de la temperatura - nasofaringe · Humitat - orofaringe

b) Filtracio i eliminacio de partícules - Diposit pulmonar: Impactacio, sedimentacio, moviment brownia - Mida partícules:

c) Reflexos via aeria · espiracio boca Tos · espiracio nasal Esternut

· velocitat de sortida aire molt alta (aprox 150 km/h)

Protegir el nostre cos filtrant l’aire inhalat

· Tancament de la glotis · Augment de la pressio pleural · Descompressio brusca

d) Resposta Immuno-Inflamatoria · Sistema mucociliar: - Epiteli ciliar tot arbre respiratori excepte bronquiols terminals

- glandules submucoses - Secrecio moc

- cel·lules mucoses epitelis bronquials - Cilis 600-900 mov/min · Macrofags alveolars: - A més d’altres cel·lules inflamatories: PMN, LT o LB - Funcions: - Destruccio i eliminacio patogens

- limfatics - Migracio partícules interstici

- pleura - Resposta immune

· Fonacio - Laringe: principal estructura respiratoria implicada en la generacio de sons.

PARLA “Articulacio i ressonancia de la veu en la generacio de paraules orals que permeten la comunicacio”

ARTICULACIÓ: - Llavis, llengua i paladar tou - Fosses nasals, sinus paranasals

RESSONÀNCIA: - Faringe i cavitat toracica

FONACIÓ: - Aparell respiratori – laringe - Centres nerviosos escorça cerebral:

· area de Broca · area de Wernicke

- Centres de control respiratori tronc encefalic

1.4. Fisiologia Pleural

- Liquid pleural • Incolor • Lubrificant de les pleures • Volum = 0,1-0,2 mL/kg • Espai pleural = 10-27 μm

Les variacions del volum de la caixa toracica fan que les pressions canviin, permetent l’entrada o sortida d’aire. El volum d’un gas és inversament proporcional a la seva pressio: ( + pressio = - volum)

Llei de Boyle

Variacions de pressions intrapleurals

P ∝ 1/V

2. Mecanica de la Ventilacio 2.1. Fisiologia de les fases de la ventilacio

2.2. Propietats Elastiques del Sistema Respiratori Distensibilitat (o Compliancia): Grau d’expansio dels pulmons

· Factors que determinen les característiques elastiques: - Propietats elastiques del teixit pulmonar

- Forces elastiques causades per la tensio superficial del líquid que revesteix les

parets interiors dels alveols

· Surfactant - Segregat per cel·lules alveolars tipus II (pneumocits II) - També es diu agent tensoactiu: Esta composat per diversos fosfolípids

Tensio superficial alveolar

- Evita el col·lapse alveolar disminuint la tensio del fluid que recobreix internament els alveols

· Tensio superficial

- Llei de LaPlace:

P = 2T r

2.3. Resistencies del Sistema Respiratori Resistencies: Durant la ventilacio s’han de superar les resistencies tissulars i les resistencies de les vies aeries perque sigui efectiva

· Resistencies tissulars: S’han de superar les forces de friccio que s’oposen al moviment del teixit pulmonar i la paret toracica. · aproximadament 20%

· Parenquima pulmonar - Teixit pulmonar - Tensio superficial

· Caixa toracica

· Resistencies de les vies aeries: S’han de superar les forces viscoses que s’oposen al flux de l’aire a l’interior de les vies aeries · aproximadament 80%

2.4. Treball Respiratori

• Treball elastic - Distensibilitat: expansio dels pulmons contra les forces elastiques del torax-pulmons

Treball resistiu - Resistencia tissular:expansio dels pulmons contra les forces de viscositat dels pulmons - Resistencia de les vies respiratories: contra les forces viscoses de les vies respiratories

Treball = P.V

3. Ventilacio Pulmonar 3.1. Metodes d’avaluacio

- Espirometria

- Eliminacio de gasos inerts

Espirometre d’aigua o campana

Cost energetic de la respiracio: - 5 % del consum energetic total - 30 % si hiperventilacio (exercici intens) - en malalties pulmonars

3.2. Volums i capacitats pulmonars

· Espirometria Simple

· Volums pulmonars (VRI) = 3000 ml

· Volum corrent (Vc o Vt) = 500 ml

· Volum de reserva espiratori (VRE) = 1100 ml

Volum residual = 1200 ml

· Factors que afecten als volums i capacitats pulmonars: - Constitucio anatomica - Posicio corporal

· Espirometria Forcada • FEV1: quantitat d’aire expulsat del sistema respiratori en el primer segon durant una maniobra d’espiracio forçada. • CVF (FVC) : capacitat vital durant una maniobra d’espiracio forçada.

3.3. Volum per minut respiratori · Ventilacio minut :

· Quantitat total d’aire nou que penetra en les vies respiratories cada minut. VMR = 500 ml/respir x 15 respir/min VMR = 7500 ml/min = 7,5 L/min Una VMR més baixa Disfuncio pulmonar

3.4. Ventilacio alveolar i espais morts · Espai mort anatomic : Part de les vies respiratories on NO hi ha intercanvi de gasos · Volum o ventilacio alveolar:

Va = 500-150 = 350 ml Va = 350 ml/resp x 12 resp/min Va = 4200 ml/min = 4,2 L/min

150

VM = Freqüencia Respiratoria (FR) x Volum corrent (Vc)

Va = Vc – Vema (Espai Mort Anat)

3.5. Alteracions del patro ventilatori

3.6. Ventilacio pulmonar durant la parla

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento