Tema 6, Ejercicios de Criminología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
tagaal99
tagaal99

Tema 6, Ejercicios de Criminología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

15 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Fonaments de la Psicologia Criminal, Profesor: Manuel Casado, Carrera: Criminologia + Dret, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 15
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento

Tema 6.

6. Perspectives teòriques de la Personalitat

1. Teoria del tret (disposicions) i Teoria biològica (gen).

2. Teoria psicoanalítica.

3. Teoria humanista o fenomenològica.

4. Teoria de la conducta*.

5. Teoria cognitiu conductual*.

6. Teoria de l’aprenentatge*.

*En aquesta guia didàctica s’han recollit algunes de les teories mes importants de la personalitat, però val a dir que no apareixen les teories relacionades amb la conducta, els processos d’aprenentatge així com les teories cognitiu-conductual, per ser teories tractades al bloc de psicologia bàsica d’aquesta assignatura.

6.1. Teoria del Tret i teoria biològica.

• Es basa en la idea de que la gent té qualitats (disposicions) relativament estables que es presenten en diverses situacions.

• La naturalesa humana és un conjunt de qualitats relativament permanents a l’interior de cadascú.

• Els individus presenten una disposició a respondre d’una manera determinada en situacions concretes.

• Consistència de les accions, pensaments i emocions en temps i situacions.

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

• Contempla les diferències individuals (DDII).

Alguns models d’aquesta teoria són:

• Origen: Teoria del Tret. (Allport i altres) • Models factorials biològics:

• Teoria de la personalitat d’Eysenck

• Models de Gray, Zuckerman i Cloninger

• Models factorials lèxics.

• Teoria de la personalitat de Cattell

• Model dels “Big five” de McCrae i Costa.

Models factorials biològics

En quant a la personalitat i la delinqüència podem dir que existeixen factors de risc que ajudem novament a delinquir:

• Factors de risc per incomplit normes en la presó:

• Impulsivitat (sense autocontrol)

• Recerca de sensacions (sense por al risc)

• Baixa empatia

• Agressivitat

• Factors de risc per incomplir normes en llibertat:

• Temeritat (necessitat d’excitació)

El mètode d’anàlisi factorial (AF) ha estat clau pel desenvolupament d’aquestes teories.

Aquest mètode consta de tres passos importants:

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Facultat de Criminologia. UAB

11

1.- Aplicació de qüestionaris per identificar una característica de la personalitat d’un subjecte.

2.- Anàlisi estadístic dels ítems o preguntes.

3.- Càlcul correlacional d’ítems i agrupacions en unitats bàsiques factorials.

Característiques dels models factorials biològics:

1. Les bases de les diferències individuals estan als mecanismes biològics.

2. Els mecanismes biològics són:

• APRENENTATGE

• EMOCIÓ

• MOTIVACIÓ

3. Aquests mecanismes biològics es constitueixen en dimensions.

4. Objectiu: Busca les causes de la personalitat.

Model de Hans Eysenck: Aquest autor defineix el model P.E.N. en tres dimensions:

Dimensió Psicoticisme.

Dimensió Introversió – Extroversió.

Dimensió Neuroticisme – Estabilitat emocional

Dimensions del model P.E.N.

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

EXTRAVERSIONEU OTICI MEPSICOTICISMESociableAnsiòsgres iuct uDepre siuFredVitalent. C lpaocèntrics rtiuBaix uto-est.Im r onalu daT s lminar acion ls ci lx or dori- mpà icventurermotiC a

L’extraversió depèn de:

L’exitació del còrtex cerebral produït per un sistema neurofuncional anomenat AROUNSAL que és el resultat de l’excitació del SNC (sistema nerviós central)

L’ansietat incrementa la selectivitat en les activitats d’atenció Interpretació cognitiva dels estats fisiològics = rendiment

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Facultat de Criminologia. UAB

11

Excitació i inhibició Sistema Lím i

Model de la teoria de Sensibilitat a l’esforç de J. Gray:

La personalitat s’identifica a través de dos dimensions: L’ansietat i la impulsivitat.

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

El temperament reflectiria les DDII (diferències individuals) vers predisposicions a determinats tipus d’emoció. Les dimensions obtingudes estan vinculades a dos fenòmens de l’aprenentatge:

1. Susceptibilitat al càstig 2. La recompensa

Model de la teoria de dimensió M. Zuckermann:

La “percaça (recerca) de sensacions”. 4 dimensions:

1. Percaça d’aventura i risc

2. Percaça d’experiències

3. Desinhibició

4. Susceptibilitat a l'avorriment

Aquestes 4 dimensions s’avaluen a través del test SSS (“qüestionari d’interessos i preferències” de Zuckerman). Seminari 6.

Model de la teoria de R.C. Cloninger:

És un model psicobiològic per la importància entre les dimensions del temperament i el funcionament cerebral. (apareixen des de la infantessa i són d’origen biològic). Cloninger planteja 4 dimensions temperamentals:

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Facultat de Criminologia. UAB

11

Evitació del dolor. Serotonina.

• Recerca de novetat. Dopamina.

• Dependència de la recompensa. Noradrenalina.

• Persistència.

A més, planteja 3 dimensions caracterials:

• Autodirecció: Maduresa, autoestima, integritat...

• Cooperació: Tolerància, empatia, col·lectivitat...

• Autotrascendència:

• Pensament màgic – religiós

• Creativitat - imaginació

Dimensions del temperament en trastorns de la personalitat

Trastorn Recerca de novetats

Evitació al dany Dependència de recompensa

Antisocial Alta Baixa Baixa

Histriònic Alta Baixa Alta

Impulsiu Alta Baixa Baixa

Passiu -agressiu Alta Alta Alta

Obsessiu Baixa Alta Baixa

Dependent Baixa Alta Alta

Ciclotímic Baixa Baixa Alta

Esquizoide Baixa Baixa Baixa

Beherms et al, 1994

Models factorials lèxics

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

Les característiques principals d’aquest models teòrics sobre trets de la personalitat són:

• Estudi de la personalitat mitjançant el llenguatge natural • Ús de l’anàlisi factorial (AF) • Descripció de la personalitat, no causalitat. • Autors mes importants:

• Guilford: Model integral d'intel·ligència. • Allport i Odbert: Trets psicològics personals • Cattell: 16 PF (factors-trets de personalitat) • Costa i McCrae: Model de Big 5

Model lèxic 16 PF (Raymon Cattell):

• El llenguatge és la via per descriure els trets de personalitat. Llenguatge natural.

• Cal trobar unitats lingüístiques àmplies que expliquin la personalitat.

• Les dades s’obtenen en l’observació del comportament humà:

• Aplicació d’autoavaluacions sobre sí mateix.

• Aplicació de proves objectives.

El model de Cattell es desenvolupa en dues direccions:

• Interna: • Identifica TRETS associats a la personalitat. • Busca fonaments genètic i ambiental. • Verifica la validesa dels trets.

• Externa: • Desenvolupa un test per aplicar el model de forma sistemàtica

La seva classificació de dades per la personalitat és:

• DADES L (LIFE):

• Per observació de la vida quotidiana.

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Facultat de Criminologia. UAB

11

Calificaciones hechas por un observador a un sujeto,

Observación sistemàtica al sujeto en distintes situacions y contextos.

• DADES Q:

• Autoinformes a través de qüestionaris. P.e. 16PF

Respuestas a cuestionarios e inventarios (test) como forma de autoinforme.

Se consideran las distorsiones deliberades, la deseabilidad social y la posibilidad de aquiescència.

• DADES T:

• Observació en condicions controlades. P.e. freqüència cardíaca.

Observaciones a sujetos en situacions diseñadas por un investigador.

ELS 16 PF: FASES DE DESARROLLO:

1a fase) Reune 17.953 términos linguísticos.

2a fase) Escoge 4.504 términos

3a fase) Reduce a 171 términos.

4a fase) Reduce a 35 términos a través de un anàlisis de conglomerados

Aplica el anàlisis factorial.

Obtiene factores de personalidad.

El qüestionari 16 PF consta de 163 ítems i avalua 16 factors de la personalitat:

1 Reservat en comparació amb Càlid 2 Raonament concret en comparació amb Raonament abstracte 3 Reactiu en comparació amb Emocionalment estable

4 Deferent en comparació amb Dominant 5 Formal en comparació amb Vivaç

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

6 Oportú en comparació amb Conscient de les regles 7 Tímid en comparació amb Socialment atrevit 8 Utilitari en comparació amb Sensible

9 Confiat en comparació amb Vigilant 10 Pràctic en comparació amb Imaginatiu 11 Franc en comparació amb Privat 12 Segur de si mateix en comparació amb Aprehensió

13 Tradicional en comparació amb Obert al canvi 14 Orientat al grup en comparació amb Confiat en sí mateix 15 Tolerant del desordre en comparació amb Perfeccionista

16 Relaxat en comparació amb Tens

Model lèxic dels “BIG5”. Costa i MacCrae:

• A través de l’anàlisi del llenguatge s’obtenen factors per avaluar la personalitat.

• S’obtenen 5 FACTORS:

✓ Neuroticisme vs. estabilitat emocional

✓ Extraversió vs. introversió

✓ Apertura a l’experiència

✓ Coordialitat vs. antagonisme

✓ Responsabilitat vs. Negligència (voluntat)

• Avaluació:

✓ NEO-PI-R (Costa i MacCrae, 1991)

✓ 240 ítems- 5 dimensions

✓ 6 facetes per dimensió (30 facetes)

• Utilitat: forense, clínica i recerca. Validesa transcultural.

• Validesa predictiva:

✓ Rendiment acadèmic

✓ Comportaments de risc (sexual, drogues, etc.)

✓ Depressió o nivells de felicitat

✓ Lideratge i rendiment professional.

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Facultat de Criminologia. UAB

11

Segons el teòric Heaven (1996) relaciona aquest model “BIG5) amb el comportament antisocial amb els trets de personalitat:

• Neuroticisme: Mig/mig alt

• Extraversió: Mitja-baixa

• Obertura: Mitja-baixa

• Cordialitat: Baixa

• Responsabilitat: Baixa

6.2. La perspectiva psicoanalítica. Freud i altres

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

1. La personalitat és un conjunt de forces internes que competeixen i estan en conflicte.

2. Cada persona evoluciona a través d’una sèrie d’etapes on l’eix principal el constitueix el desenvolupament sexual.

3. Degut a factors o experiències traumàtiques (sobretot a l’adolescència) es produeixen anomalies generant conflictes.

Parts de la personalitat, segons Freud:

1. Ello: La part de la persona més antiga, heretada i present al néixer. Representa impulsos més primitius. Constitueix pensament i comportament humà.

2. Superyo: La part més moral i cultural de la persona. Contraria al Ello. Consciència moral (autoavaluació) i l’Ideal del jo (autoimatge)

3. Yo: És una part del Ello modificada per la proximitat de la realitat. Tendeix a equilibrar les forces del mon real, les del Ello i les del superyo.

Les etapes del desenvolupament infantil sexual:

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Facultat de Criminologia. UAB

11

• Fase Oral: (fins 18 mesos) Boca, llengua i paladar.

• Fase Anal: (fins 3 anys). Control d'esfínters.

• Fase Fàl·lica: (fins 6 anys). Importància d’òrgans genitals. Complexa d’Edipo.

• Fase de latència: (fins pubertat). Forces que inhibeixen l’impuls sexual.

• Fase genital: (fins maduresa). Coincideix a desenvolupament òrgans genitals. Apareixen els desitjos sexuals i agressius.

Els conceptes psicoanalítics.

• La consciència.

• La inconsciència.

• La preconsciència.

• Impuls.

• Mecanismes de defensa.

• Transferència.

• Hipnosi.

• Altres.

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

Tècniques projectives psicoanalítiques:

6.3. La Teoria fenomenològica - Humanista

• L’experiència de cadascú és important, valuosa, significativa i única

• La gent tendeix de manera natural a la autoperfecció, tots podem escollir anar en una direcció.

• La personalitat és allò que el individu decideix fer de ell mateix.

• Conèixer esquemes del subjecte.

• Les persones som sistemes autorregulats que establim fites i supervisem el nostre progrés.

• En termes terapèutics es prioritza la vivència immediata i el seu significat individual. Teràpies com:

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Facultat de Criminologia. UAB

11

• La relació terapèutic en sí.

• Utilització del drama i l’expressió corporal.

Assignatura: Fonaments de Psicologia Criminal. Curs 2013-2014 Facultat de Criminologia. UAB Prof. Manuel Casado

2

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 15 páginas totales
Descarga el documento