Test control 1A 2013-14 solucionat - Química dels compostos orgànics Udg, Ejercicios de Química. Universitat de Girona (UdG)
estermovi
estermovi

Test control 1A 2013-14 solucionat - Química dels compostos orgànics Udg, Ejercicios de Química. Universitat de Girona (UdG)

PDF (197 KB)
6 páginas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: Química dels compostos orgànics, Profesor: Anna Pla Quintana, Carrera: Biologia + Biotecnologia, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 6
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Universitat de Girona

Pàgina 1 de 6

Química dels compostos orgànics Test de control 1-A

21 de març 2014

• Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. • La nota d’aquest examen és sobre 100. • Per a cadascuna de les preguntes de tipus test només hi ha una opció correcta. Cada pregunta

contestada correctament suma 3.0 punts. Cada pregunta mal contestada resta 0.75 punts. Les preguntes no contestades no afegeixen ni treuen punts.

• Aquesta prova equival al 15% de la nota final de l’assignatura. • Aquesta activitat d’avaluació és no recuperable en les condicions especificades a la fitxa de

l’assignatura. Qüestions de tipus test: 1. (3.0 punts) Quin és el nom IUPAC del compost següent?

A) (1R,3R)-1-metil-3-clorociclohexà B) (1R,3S)-1-cloro-3-metilciclohexà C) (1S,3S)-1-cloro-3-metilciclohexà D) (1S,3R)-1-metil-3-clorociclohexà

2. (3.0 punts) Es fa reaccionar clorur de tert-butil amb metanol. Si es dobla la concentració de metanol, la velocitat de la reacció:

A) Augmentarà dos cops B) Disminuirà dos cops C) Augmentarà quatre cops D) No variarà

3. (3.0 punts) Considereu els halurs d’alquil següents i indiqueu quina de les afirmacions següents NO és correcta:

CH3CH2CH2CH2CH2-Br CH3CH2CH2CH-Br

CH3

CH3CH2C-Br CH3

CH3 (A) (B) (C)

A) A, B i C reaccionen amb NaCN a través d’una reacció de SN2. B) Només B i C experimenten reaccions SN1, essent C el que reacciona més ràpidament. C) A, B i C reaccionen amb NaOCH2CH3, essent A el que dóna més producte de SN2. D) Només B i C reaccionen amb etanol a través d’una reacció E1.

4. (3.0 punts) Quina de les molècules següents és quiral?

A) H3C

H

CH3

H

B) H3C

H

H

CH3

C) OH

CH3

D)

H

H3C H

CH3

Nom: DNI:

CH3Cl

Pàgina 2 de 6

5. (3.0 punts) Quin dels carbocations següents és el menys estable?

CH2 CH3 CH3 H3C CH3

(A) (B) (C) (D)

6. (3.0 punts) Quin dels següents productes s’obté quan el 2-metilbutà es fa reaccionar amb brom en

presència de llum?

CH3CH2CHCH2Br

CH3 CH3CH2CCH3

CH3

Br

CH3CHCHCH3

CH3

Br

BrCH2CH2CHCH3

CH3

(A) (B) (C) (D)

7. (3.0 punts) Quina de les següents afirmacions NO és correcta?

H CH3

H CH2CH3

H CH3

Me

Me H Et

HH H3C

CH3 H CH3

H CH3

H H

H3C CH3

H CH2CH3

(A) (B) (C) (D) (E)

Me

H

Me Me H

Me

A) A, B i D són isòmers conformacionals B) C i E són el mateix compost C) B i C són isòmers constitucionals D) A i D són enantiòmers

8. (3.0 punts) Quin compost donaria la reacció següent?

O

HO

O O

O

OH+ 1) O3

2) H2O2 ?

A)

B)

C)

D)

9. Quan l’(R)-2-cloro-1-metoxipropà es fa reaccionar amb iodur sòdic en acetona com a dissolvent s’obté el compost següent:

A) (R)-2-iodo-1-metoxipropà B) (±)-2-iodo-1-metoxipropà C) (E)-1-metoxipropè D) (S)-2-iodo-1-metoxipropà

Pàgina 3 de 6

10. (3.0 punts) Quina és l’estereoisomeria Z/E que presenten els alquens següents?

H3C

CH3CH2 OCH3

CH2CH3

(CH3)2CH

BrCH2 CH2CH(CH3)2

CH2CH3

Cl

Br Br

C(CH3)3

CH2NH2 SO

(I) (II) (III) (IV)

A) I: E; II: E; III: E; IV: Z B) I: Z; II: Z; III: Z; IV: E C) I: Z; II: Z; III: E; IV: E D) I: E; II: E; III: Z; IV: Z

11. (3.0 punts) Quina de les parelles d’estructures següents NO són formes ressonants?

A) CH2 CH3

B)

C)

D) MeO MeO

12. (3.0 punts) Quins dels diens següents són conjugats?

(I) (II) (III) (IV) (V)

A) Tots són conjugats B) III, IV i V C) I i II D) II i IV

13. (3.0 punts) Indiqueu quina relació hi ha entre les parelles d’estructures següents:

a b

OH

Cl CH3 HCl

CH3 OHH

c d

OH

OHe f

A) a i b són diastereoisòmers; c i d són enantiòmers; e i f són idèntics B) a i b són isòmers constitucionals; c i d són idèntics; e i f sóndiastereoisòmers C) a i b són isòmers conformacionals; c i d són diastereoisòmers; e i f són idèntics D) a i b són idèntics; c i d són enantiòmers; e i f són enantiòmers

Pàgina 4 de 6

14. (3.0 punts) Indiqueu quin o quins productes s’obtindran de la reacció següent:

A) I B) II C) III D) Una mescla equimolecular d’I i II

15. (3.0 punts) Indiqueu quin producte s’obtindrà de la reacció següent:

A)

B)

C)

D)

Exercicis: 16. (8 punts) Dibuixeu les dues conformacions de cadira del compost següent i indiqueu quina és la més estable (considereu el grup isopropil el més voluminós de tots).

Cl

H

H

ClH

H

Cl

H

H

Conformació més estable isopropil i metil en equatorial

17. (6.0 punts) Assenyaleu els centres asimètrics que contenen les molècules següents i determineu-ne la configuració absoluta.

O

Br

Cl O2N

OH

OH

HN O

Cl Cl

R R

R RS

S* *

* *

* *

Br

NaCN ?

CN

CN

(I) (II) (III)

?

Br

EtONa

calor

Pàgina 5 de 6

18. (36 punts) Completeu les següents reaccions. Indiqueu l’estereoquímica del producte o productes finals quan sigui necessari.

A)

EtOH Br

calor

OEt

B)

1) OsO4

2) H2O2

H3O+ OH OH

OH

OH +OH

OH +

C)

+ CN

NC CN

CN +

CN

CN

D)

Cl

(CH3)3COK

(CH3)3COH +

E)

+

+

H3O+ OH

OH

OH OH

Pàgina 6 de 6

F)

+H2

Pt

1) O3

2) H2O2

Br2

O

O

+ Br Br

Br

Br

G)

+ HBr

excés

BrBr

BrBr

19. (5 punts) Dibuixeu un mecanisme de reacció que justifiqui la reacció següent:

HO Br2 O

Br

HO

Br Br HO

Br + Br

O Br

H

Br O

Br + HBr

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento