Test control 2A 2016-17 solucionat - Química dels compostos orgànics Udg, Ejercicios de Química. Universitat de Girona (UdG)
estermovi
estermovi

Test control 2A 2016-17 solucionat - Química dels compostos orgànics Udg, Ejercicios de Química. Universitat de Girona (UdG)

PDF (78 KB)
5 páginas
3Número de visitas
Descripción
Asignatura: Química dels compostos orgànics, Profesor: Montserrat Heras, Carrera: Biologia + Biotecnologia, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 5
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Universitat de Girona

Pàgina 1 de 5

Química dels compostos orgànics Test de control 2-A

19 de maig 2017

• Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. • La nota d’aquest examen és sobre 100. • Per a cadascuna de les preguntes de tipus test només hi ha una opció correcta. Cada pregunta

contestada correctament suma 5.0 punts. Cada pregunta mal contestada resta 1.25 punts. Les preguntes no contestades no afegeixen ni treuen punts.

• Aquesta prova equival al 20% de la nota final de l’assignatura. • Aquesta activitat d’avaluació és no recuperable en les condicions especificades a la fitxa de

l’assignatura. 1. (5.0 punts) Quin producte s’obté de la reacció següent?

A) HO

N H

CH3

O

B)

O

HO NHCH3

C)

N

O CH3

D)

O

N CH3

2. (5.0 punts) Quina de les espècies següents és l’intermedi de la reacció d’hidròlisi en medi bàsic de l’acetat de metil?

A)

CH3

OH

OCH3 OH2

B)

CH3

O

OCH3 OH

C)

CH3

OH

OCH3

D)

CH3

O

OCH3 H

3. (5.0 punts) Quin producte s’obté de la reacció següent?

A)

H

OH O

B)

OH

OH O

C)

OH

O O

D)

H

O O

4. (5.0 punts) Quin és el protó més acídic de la molècula següent?

A) Ha B) Hb C) Hc D) Hd

Nom: DNI:

?O

O

+ CH3NH2

? CrO3

/ H2SO4

/ H2O

OH

OH

O Ha

Hb Hb

O Hd

O

Hc

?CH3

O

OCH3 H2O/

HO

/ ∆

Pàgina 2 de 5

5. (5.0 punts) Quin producte s’obté de la reacció següent?

A) HO Br

B) Br

OH C)

OH Br

D)

Br OH

6. (5.0 punts) Quin producte s’obté de la reacció següent?

CH3

NO2 OCH3

SO3H

CH3

NO2 OCH3

HO3S

CH3

NO2 OCH3

HO3S

No reacciona A) B) C) D)

7. (5.0 punts) Quin és l’ordre de reactivitat (de més a menys reactiu) en una reacció de substitució electròfila aromàtica pels compostos següents?

NH2 CN HN CH3

O

I

II

III

IV

A) II>IV>I>III B) IV>III>II>I C) I>II>III>IV D) IV>II>I>III

8. (5.0 punts) Quin producte s’obté de la reacció següent?

A) CH3

NH

B) CH3

NH2

C) CH3

CO2H

D) CH3

CHO

9. (5.0 punts) Quin producte majoritari s’obté de la reacció següent?

Cap dels anteriors

A) B) C) D)

? O

+ HBr

H2SO4 / ∆

?OH

H2SO4 fumant

CH3

NO2 OCH3

?

CH3

CN ?

1. LiAlH4

2. H3O

Pàgina 3 de 5

10. (5.0 punts) Indica l’afirmació correcta referent a lareacció de la 3-metil-2-butanona amb H2/Pd:

A) S’obté el mateix producte que s’obtindria de la reacció de la 3-metil-2-butanona amb LiAlH4 seguida d’un tractament amb H3O+.

B) S’obté el mateix producte que s’obtindria de la reacció de la 3-metil-2-butanona amb PCC. C) S’obté un alcohol terciari. D) S’obté un alcà.

11. (5.0 punts) Quin és el producte de partida de la reacció següent? A)

H

O

B)

CH3

O

C)

OCH3

O

D) Br

12. (5.0 punts) Els compostos següents (del mateix pes molecular) s’ordenen en ordre creixent de punt

d’ebullició. Indica l’opció correcta. A) Alcans < àcids carboxílics < alcohols < aldehids/cetones B) Àcids carboxílics < aldehids/cetones < alcohols < alcans C) Alcans < aldehids/cetones < alcohols < àcids carboxílics D) Àcids carboxílics < alcohols < aldehids/cetones < alcans

13. Quin dels compostos següents es pot oxidar a cetona? A) 3-Metilbutan-2-ol B) 2-Metilbutan-2-ol C) 2-Metilbutan-1-ol D) 2,3-Dimetilpentan-1-ol

14. (5.0 punts) Quina d’aquestes reaccions no donaria el producte indicat?

A) NH2

O 1. LiAlH4 2. H3O+

OH

C)

O

NaCN, HCl

HO CN

B)

NH2

+

O 1. H+ 2. NaBH3CN

HN

D) N H3O+ H2N H

O

15. (5.0 punts) Indica el producte resultant de la reacció següent:

Br Br

No reacciona

Una mescla racèmica

d’A i B A) B) C) D)

? CH3OH (2 equiv)

OCH3

OCH3

H+

HO

HBr ?

Pàgina 4 de 5

16. (5.0 punts) Indica el producte resultant de la reacció següent:

A)

H OCH3

O

B)

H OH

CH3O OCH3

C)

CH3O OCH3

O

D)

CH3O OH

O

17. (5.0 punts) Indica el producte resultant de la reacció següent:

H N N

N Br

N Br

A) B) C) D)

18. (5.0 punts) Indica el producte resultant de la reacció següent:

CN OH

CN

OH CN

CN

A) B) C) D) 19. (5.0 punts) Quina d’aquestes transformacions no proporcionaria benzaldehid?

A)

CN

1. DIBAL 2. H3O+

C) MgBr

H O

O

1.

(1 equivalent)

2. H3O+

B)

CO2H

1. LiAl(OtBu)3H 2. H3O+

D) CH2OH

PCC

20. (5.0 punts) Quina d’aquestes reaccions no és correcta?

A)

MgBr

1. CO2 2. H+

3. SOCl2 Cl

O

C)

1. CH3COCl AlCl3 2. Zn(Hg), HCl

3. NBS, hυ

Br

B) HO

Br NaOH O

D) OH 1. TsCl 2. NaCN

CN

H OH

O + CH3OH

H+ ?

Br Excés

CH3NH2 ?

O 1. NaCN 2. H3O+ ?

Pàgina 5 de 5

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento