Główne kategorie i pojęcia makroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Główne kategorie i pojęcia makroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (1 MB)
10 strona
22Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 2 votesLiczba głosów
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z ekonomii: pojęcia podstawowe. problemy makroekonomii, problem agregacji, metody obliczania produktu krajowego brutto
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

1

Wykłady 08.02.2009 r.

Główne kategorie i pojęcia makroekonomii Produkt i dochód narodowy

I POJĘCIA PODSTAWOWE. PROBLEMY MAKROEKONOMII Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującym się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości. Do problemów makroekonomii należą w szczególności problemy dotyczące: - czynników określających poziom i wzrost ogólnej produkcji w gospodarce w okresie krótkim i długim. - cyklicznego rozwoju gospodarki, a zwłaszcza przyczyn cyklu koniunkturalnego i anty-cyklicznej działalności państwa - bezrobocia i zatrudnienia a zwłaszcza przyczyn bezrobocia i sposobów jego zmniejszania - ogólnego poziomu cen i tendencji inflacyjnych ich przyczyn i polityki antyinflacyjnej państwa - powiązań gospodarki z zagranicą, bilansu płatniczego kraju oraz kursów walutowych - roli polityki gospodarczej państwa w procesach gospodarczych a zwłaszcza znaczenia polityki fiskalnej i pieniężnej II PROBLEM AGREGACJI Makro-wielkości gospodarcze - wielkościami gospodarcze będące miarami zjawisk i procesów skali całej gospodarki, stosowane w analizach makroekonomicznych. Agregaty - makro-wielkości powstałe dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych. Agregacja - łączenie wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makro-wielkości gospodarczych. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: - występujące w postaci zasobów- występujące w postaci strumieniZasoby określają nagromadzony stan danej wielkości w określonym momencie np. zatrudnienie, bezrobocie o majątek produkcyjny. Strumienie - określają tempo w jakim zmieniają się określone zasoby np. produkcja, dochód, wydatki, sprzedaż, inwestycje. Zasady dokonywania agregacji 1. Należy agregować wielkości jednorodne tj. albo wielkości w postaci zasobów albo wielkości w postaci strumieni 2. Przy agregowaniu zasobów wielkości ekonomiczne muszą dotyczyć tego samego momentu 3. Przy agregowaniu strumieni należy brać pod uwagę wielkości dotyczące tego samego okresuJednostki pomiaru makro-wielkości gospodarczych:

docsity.com

2

1. Jednostki naturalne (mają bardzo ograniczone zastosowanie, np. zatrudnienie, bezrobocie) 2. Jednostki pieniężne (istnieje problem różnicy wartości pieniądza pomiędzy badanymi okresami) III METODY OBLICZANIA PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO Produkt krajowy brutto PKB - syntetyczna miara wartości produkcji finalnej wytworzonej w gospodarce w ciągu roku.

Model ruchu w gospodarce

Wydatki na produkty i usługi

Produkty i usługi Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Usługi czynników produkcji

Dochody czynników produkcji

PKB można obliczać trzema metodami: 1. sumując wartości produktów i usług wytworzonych w kraju - metoda sumowania produktów 2. sumując dochody powstające przy jego wytwarzaniu - metoda sumowania dochodów 3. sumując wydatki ponoszone na zakup wytworzonych produktów i usług - metoda sumowania wydatków

docsity.com

3

Metoda sumowania produktów polega na sumowaniu wartości produktów i usług wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku. Trzeba uważać aby nie dodawać wielokrotnie tych samych elementów. Są dwa sposoby uniknięcia wielokrotnego liczenia tych samych elementów: - sumowanie wartości tzn. dóbr finalnych - sumowanie tzw. wartości dodanej Dobra finalne to dobra (czyli produkty i usługi) nabywane przez ostatecznego użytkownika). Dobra pośrednie to dobra które są w całości zużywane przez przedsiębiorstwa przy wytwarzaniu innych produktów. Przy obliczaniu PKB należy dodawać wyłącznie wartość wyprodukowanych w danym roku dóbr finalnych. Wartość dodana - to przyrost wartości dóbr będący rezultatem danego procesu produkcji. Oblicza się ja przez odjęcie od wartości dóbr wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie sumy kosztów rzeczowych czynników produkcji zużytych przy wytwarzaniu tych dóbr. Metoda sumowania dochodów polega na dodawaniu dochodów czynników produkcji (płace, procenty i zyski), powstających w procesie wytwarzania towarów i usług w danym roku. Suma tych dochodów musi być równa ogólnej sumie wartości danej. Można więc zapisać że: PKB= ∑ wartości dodanych = ∑ dochodów czynników produkcji Metoda sumowania wydatków polega na sumowaniu wydatków na dobra finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe. Wydatki te obejmują: 1. wydatki na dobra konsumpcyjne wytworzone w kraju (Ck) 2. Wydatki na krajowe dobra inwestycyjne (Ik) 3. wydatki rządowe na wytworzone w kraju dobra finalne, z wyłączeniem płatności transferowych (Gk) 4. wydatki zagranicy na krajowe dobra eksportowe(Exk??chyba) Co można zapisać w postaci: PKB= Ck+Ik+Gk+Exk Lub PKB= C+I+G+Ex+I??? albo PKB=C+I+G+X Eksport netto (X) to różnica między eksportem a importem.

docsity.com

4

W związku z taktem że przedsiębiorstwa odprowadzają podatki pośrednie (VAT, akcyza) oraz otrzymują subsydia można wyróżnić dwie kategorie PKB:1. PKB w cenach rynkowych - jest miarą produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorców, a więc włączających podatki pośrednie. PKB w cenach rynkowych = C+I+G+X=Ck+Ik+Gk+Exk 2. PKB w cenach czynników produkcji - jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich i uwzględnieniem subsydiów (odpowiada obliczaniu PKB metodami sumowania produktów i sumowania dochodów). PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych - podatki pośrednie + subsydia = =∑ dochodów czynników produkcji IVPRODUKT NARODOWY BRUTTO I DOCHÓD NARODOWYProdukt narodowy brutto (PNB) - jest miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach czynników produkcji + dochody netto z tytułu własności za granicą Produkt narodowy netto (PNN)(dochód narodowy) jest miarą produkcji odpowiadającą PNB pomniejszonemu o odpisy amortyzacyjne przeznaczone na restytucję budynków fabrycznych i ich wyposażenia. Dochody osobiste - uzyskiwane są przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach. Od wartości PNN w cenach czynników produkcji (odzwierciedla wielkości łącznych dochodów powstających w procesie produkcji) należy odjąć podatki bezpośrednie płacone przez przedsiębiorstwa oraz zyski niepodzielone (tj. część zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw a nie do podziału między akcjonariuszy). Rozporządzalne dochody osobowe (RDO) - od dochodów osobistych odejmuje się podatki bezpośrednie płacone przez gospodarstwa domowe i dodaje otrzymane płatności transferowe (np. emerytury, zasiłki). Ich wielkość informuje o tym ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki i oszczędności.

docsity.com

5

V DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO ANALIZA KRÓTKOOKRESOWA1.ZARYS GŁÓWNYCH STANOWISK TEORETYCZNYCHProdukcja potencjalna - produkcja którą można by wytworzyć w gospodarce gdyby racjonalnie wykorzystywać wszystkie czynniki produkcji tj. zasoby pracy kapitału i ziemi. Rozmiary produkcji potencjalnej zależą od wielkości zasobów czynników produkcji występujących w gospodarce oraz od efektywności ich wykorzystania. Produkcja taktyczna - produkcja rzeczywiście wytwarzaną w gospodarce Jej poziom wyznaczony jest przez możliwości opłacalnej sprzedaży. Agregatowy popyt - łączna ilość towarów jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach. Agregatowy popyt zależy przede wszystkim od dwóch czynników: - od ogólnego poziomu cen towarów i usług - od wysokości dochodów ludności (dochód narodowy na 1 mieszkańca) Agregatowa podaż - łączna ilość towarów jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach i dostarczyć na rynek. Agregatowa podaż zależy przede wszystkim od 3 czynników - od zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania - od ogólnego poziomu cen towarów i usług - od kosztów produkcji Krzywa agregatów popytu - określa łączne ilości dóbr (towarów i usług) jakie nabywcy decydują się zakupić przy poszczególnych poziomach cen i w danym czasie.

docsity.com

6

Kształt krzywej agregatowego popytu nie budzi istotnych kontrowersji w literaturze - przyjmuje się że krzywa ta opada co oznacza że przy niższych poziomach cen wielkości agregacyjnego popytu są wyższe. Krzywa agregatowej podaży - określa łączne ilości dóbr (towarów i usług) jakie producenci decydują się wytworzyć i dostarczyć na rynek przy różnych poziomach cen w danym czasie. Wykres 4972

Stanowisko kompromisowe 2. POJĘCIE I MECHANIZM RÓWNOWAGIRównowaga na rynku towarów oznacza sytuację w której nabywcy chcą kupić dokładnie taką ilość towarów jaką się w gospodarce wytwarza. W sytuacji równowagi łącznie zamierzone (planowane) wydatki na towary są równe wielkości produkcji tych towarów. Nierównowaga - pojawia się więc wówczas gdy zamierzone (planowane) wydatki na towary nie są równe wielkości produkcji towarów.

docsity.com

7

(dyktował) Do wykresu: - Zakładamy ze czynniki produkcji nie są w pełni wykorzystane. - poziom ceny jest stały - agregatowy popyt kształtuje się w sposób autonomiczny (niezależny od czynników zewnętrznych) Konsekwencja nierównowagi na rynku towarów jest zmiana rozmiarów produkcji. W sytuacji nierównowagi występuje tendencja (cos tu zamieszał) Tak więc w sytuacji nierównowagi występuje tendencja do ustalenia się dochodu narodowego na poziomie (????????????????? łłłłłłłłłła nie mam ;/) Warunek równowagi - możemy określić formalnie następująco Y=APp Gdzie Y - dochód narodowy wytworzony w gospodarce w pewnym okresie APp - zamierzony (planowany) agregatowy popyt na towary w tym samym okresie

docsity.com

8

Łączny popyt można zdezagregować na cztery elementy składowe. Zatem: APp= C+I+G+(Ex-Im) Przyjmijmy tymczasowo założenie że rozpatrujemy gospodarkę zamkniętą a więc gospodarkę bez wymiany międzynarodowej czyli: Ex-Im=0 W której nie występują wydatki rządowe więc: G=0 Agregatowy popyt składa się więc z wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, a więc APp=C+I 3. FUNKCJA KONSUMPCJI Dochody gospodarstw domowych mogą być przeznaczone na wydatki konsumpcyjne lub na oszczędności. Można to zapisać następująco Y=C+S Gdzie Y - dochód narodowy S - oszczędności (na tablicy) Y=APp APp= C+I Y=C+S C+I=C+S I=S Rysunek od Doroty!! Warunkiem równowagi modelu gospodarki zamkniętej jest równość T+S=Ip+G Im+T+S=Ip+G+Ex (koniec) Funkcja konsumpcji - związek między wydatkami konsumpcyjnymi a bieżącymi dochodami.

docsity.com

9

Przeciętna skłonność do konsumpcji - stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego C/Y. Mówi ona jaka część dochodu przeznaczona jest na konsumpcje. Krańcowa skłonność do konsumpcji - (K?k) stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu deltaC/deltaY. 5. MNOŻNIK Mnożnik inwestycyjny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Informuje jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmienny autonomicznej wydatków inwestycyjnych. Załóżmy że: W wyniku zmiany wydatków inwestycyjnych następuje zmiana wydatków autonomicznych, oznaczająca przesunięcie funkcji agregatowego popytu. Powstaje pytanie jak zmiana autonomicznych wydatków inwestycyjnych oddziałuje na wielkość dochodu narodowego w stanie równowagi?

docsity.com

10

Warto zauważyć że pierwotny przyrost wydatków inwestycyjnych zapoczątkował łańcuch wtórnych wydatków konsumpcyjnych. Mnożnik inwestycji - informuje jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmiany autonomicznych wydatków inwestycyjnych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument