Wszczęcie ogólnego postępowania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Wszczęcie ogólnego postępowania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (164 KB)
3 strony
402Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego opisujące wszczęcie ogólnego postępowania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W postępowaniu administracyjnym rozumianym jako ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji państwowej prowadzące postępowanie oraz jego uczestników można wyodrębnić fazę wszczęcia postępowania , fazę postępowania wyjaśniającego (dowodowego) oraz fazę zakończenia postępowania administracyjnego .

1. Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego .

Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu

administracji państwowej względnie stron postępowania :

a) Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności

powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.

b) Wstępną merytoryczną ocenę podania strony oraz ocenę formalną tego

podania przez organ administracji państwowej. c) Ocenę własnej zdolności organu do prowadzenia postępowania i

rozstrzygnięcia sprawy .

d) Zawiadomienie osób będących stronami o wszczęciu postępowania z

urzędu lub na żądanie jednej ze stron . Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z

urzędu (art. 61 $ 1). O tym czy postępowanie administracyjne może być

wszczęte na wniosek względnie z urzędu przesądzają przepisy prawa

materialnego , które wymagają wniosku strony o rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej lub dopuszczają wszczęcie postępowania z urzędu .

Regułą jest że rozstrzygniecie sprawy w postaci przyznania stronom

pewnych uprawnień następuje w postępowaniu wszczynanym na ich

wniosek , natomiast postępowanie mające na celu nałożenie pewnych

obowiązków może być wszczynane z urzędu przez organ administracji państwowej . Od wspomnianej zasady kodeks wprowadza odstępstwo

polegające na tym , iż w sprawie , w której przepis prawa (materialnego)

wymaga wniosku strony , organ administracji państwowej może wszcząć

postępowanie z urzędu . Może to jednak uczynić tylko ze względu na szczególnie ważny interes strony i tylko wtedy , gdy strona wyrazi na to

zgodę (art. 61 $ 2).

W przypadku wniesienia podania o wszczęcie postępowania organ

administracji państwowej jest obowiązany do uprzedniej oceny formalnej podania , a także jego wstępnej zasadności (ocena merytoryczna ) .

Ocena formalna ogranicza się do stwierdzenia , czy podanie odpowiada

wymogom formalnym ustalonym w przepisach procesowych i/lub

materialno - prawnych . Ponieważ podanie powinno zawierać wskazanie osoby , od której pochodzi

, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w

przepisach szczególnych (art. 63 $ 2) , zakres formalnej oceny podania

jako pisma procesowego jest zatem wąski . Sankcją wynikającą z

negatywnej oceny formalnej podania jest pozostawienie podania bez rozpoznania , co odnosi się jednak tylko do tych podań , w których nie

wykazano adresu wnoszącego podanie i niema możności ustalenia tego

docsity.com

adresu na podstawie danych posiadanych przez organ prowadzący

postępowania (art. 64 $ 2).

Ponieważ pojęcie „strony” jest nierozerwalnie połączone z pojęciem

„adresat decyzji administracyjnej” , organ powinien przede wszystkim zadbać , czy jest właściwy do rozpatrzenia sprawy , tzn. czy przepisy

prawa materialnego upoważniają go do rozstrzygnięcia sprawy w formie

decyzji . Wstępna ocena dopuszczalności wszczęcia postępowania na

żądanie strony oraz ocena zdolności organu do załatwienia sprawy uzupełniają i warunkują się wzajemnie . Tylko w sytuacji , w której obie

oceny są pozytywne , złożenie przez stronę żądania skutkuje wszczęcie

postępowania administracyjnego na wniosek strony . Powstaje jednak

pytanie , jakie są skutki procesowe i forma wyrażania przez organ negatywnej oceny odnośnie do legitymacji procesowej strony i własnej

zdolności do załatwienia sprawy . Wydaje się jednak , że taka ocena musi

być dokonywana przez organ administracji państwowej , aby nie nadawać

biegu podaniom , które nie mogą być rozpatrywane w trybie postępowania administracyjnego . Uzasadnione wydaje się być ocenianie

zdolności procesowej strony w ramach oceny zdolności organu do

rozstrzygnięcia sprawy ,tj. z zastosowaniem przepisów (art. 65,66). W

sytuacji , gdy organ ,do którego wpłynęło podanie ,uzna się za

niewłaściwy do jego rozpatrzenia należy przyjąć że , również osoba wnosząca podanie nie jest stroną postępowania administracyjnego przed

tym organem , ponieważ organ ten nie jest kompetentny do

rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej ,tj. ustalenia konsekwencji prawa

materialnego w stosunku do osoby wnoszącej podanie . Osoba ta może być stroną postępowania przed organem właściwym w sprawie , której

podanie dotyczy.

W przypadku pozytywnej oceny wstępnej podania , co skutkuje wszczęcie

postępowania na żądanie strony , organ prowadzący postępowanie zawiadamia o wszczęciu postępowania wszystkie osoby będące stronami

w sprawie (art. 61 $ 4). Organ powinien więc rozważyć , które z osób

„zainteresowanych w sprawie” mogą mieć interes prawny w załatwieniu

sprawy , przy czym podstawą kwalifikacji tych osób jako stron w

rozumieniu art. 28 mogą być wyłączone przepisy prawa materialnego . Brak zawiadomienia innych stron postępowania oznacza zawinione przez

organ administracji pozbawienie stron prawa do udziału w postępowaniu

administracyjnym .

Ustalenie daty wszczęcia postępowania jest doniosłe nie tylko z tego względu , że od tej daty rozpoczynają bieg terminy załatwiania spraw

(art. 35) , lecz także dlatego , iż wszczęcie postępowania aktualizuje

uprawnienia wynikające z prawa stron do udziału w postępowaniu

administracyjnym (art. 10 $ 1) Kodeks określa expressis verbis jedynie datę wszczęcia postępowania na żądanie strony , którą jest dzień

doręczenia żądania organowi administracji państwowej (art. 61 $ 3),

jeżeli takie żądanie pochodzi od strony w rozumieniu art. 28 .

Wobec milczenia kodeksu w sprawie daty wszczęcia postępowania z urzędu kwestia rodzaju i charakteru czynności organu administracji

państwowej powodujących wszczęcie postępowania z urzędu jest

docsity.com

rozważana w orzeczenie NSA .Sąd administracyjny ustalił ogólne cech

tych czynności

a) pierwsza czynność urzędowa w sprawie , której postępowanie dotyczy

b) czynność o charakterze zewnętrznym podjęcia przez organ administracji uprawniony , działający w granicach przysługujących mu

kompetencji

c) o podjęciu tej czynności powiadomiono stronę.

Z instytucją wszczęcia postępowania łączy się obowiązek organu wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania w sprawie , która

dotyczy stron o sprzecznych interesach . Obowiązek organu aktualizuje

się wówczas , gdy przedmiotem postępowania są sprawy , w których

prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ

administracji państwowej (art. 62).

Organ administracji państwowej nie może stosować art. 62, czyli

rozstrzygnięć jedyną decyzją administracyjną wniosków dwóch stron o sprzecznych interesach , dotyczących wprawdzie tego samego przedmiotu

, jednakże opartych na odrębnych podstawach materialno - prawnych .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument