Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 11, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 11, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (273 KB)
2 strony
462Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają zagadnienia z makroekonomi: rozwiązane ćwiczenia. Część 11.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Pytania z Mikro I

1

ZESTAW PYTAŃ Z MAKROEKONOMII I.

Pytania do 7, 8. Zastosowanie modelu AD-AS. Krzywa Philipsa.

1. Wyjaśnij, jaki wpływ na naturalną stopę bezrobocia mają poniższe fakty:

a) wzrost liczby pracowników zrzeszony w związkach zawodowych

b) spadek minimalnej płacy

c) wzrost świadczeń socjalnych w okresie bezrobocia

d) wprowadzenie przez przedsiębiorstwa zasady płacy efektywnościowej

2. Załóżmy, iż zasób siły roboczej jest stały i wynosi 100 pracowników. W danym okresie średnio 20 pracowników poszukuje pracy. Ile wyniesie bezrobocie i stopa bezrobocia na

koniec okresu, jeśli średni okres poszukiwania pracy wynosi

a) ½ okresu?

b) ¼ okresu?

3. Wyjaśnij, jaki wpływ na naturalna stopę bezrobocia ma opodatkowanie wynagrodzeń za usługę pracy oraz zasiłki socjalne dla bezrobotnych. Posłuż się ilustracją graficzną.

4. Przedstaw za pomocą modelu AS-AD jak wpłynie zwiększenie wydatków rządowych na dobra i usługi na wielkość produkcji w krótkim i długim okresie. Załóż, że w punkcie

wyjścia produkcja jest a) równa potencjalnej, b) niższa od potencjalnej. Co stanie się na

rynku pracy?

5. Na rynku dóbr panuje równowaga. W gospodarce wzrosły ceny. Za pomocą prezentacji graficznej, pozwalającej na wyprowadzenie krzywej zagregowanego popytu (AD), pokaż,

jak zmieni się poziom cen i poziom produkcji na krzywej AD.

6. Wyjaśnij, jak poniższe zdarzenia wpłyną na położenie wykresów krótkookresowej i długookresowej zagregowanej podaży, zagregowanego popytu:

a) gospodarstwa domowe zwiększają skłonność do konsumpcji z rozporządzalnych dochodów,

b) długotrwałe przymrozki zniszczyły znaczną część upraw zbóż, które są podstawowym produktem żywnościowym w danej gospodarce,

c) wzrosły ceny lodów z powodu przesunięcia w popycie gospodarstw domowych w następstwie zmiany preferencji,

d) część dotychczas bezrobotnych pracowników wyjechała zagranicę,

e) wzrost stawek płac w sąsiednim kraju skłonił wielu pracowników do wyjazdu zagranicę.

7. Za pomocą krzywych AS i AD pokaż, co stanie się na rynku, jeżeli nastąpiły drastyczne podwyżki nominalnych płac pracowników.

8. Rynek pracy znajduje się w równowadze. W gospodarce spadły ceny. Za pomocą prezentacji graficznej pozwalającej na wyprowadzenie krzywej globalnej podaży (AS),

pokaż, jak zmieni się poziom cen i produkcja na krzywej AS (zakładamy, że płace

nominalne są stałe).

9. Za pomocą krzywych AS i AD pokaż, co stanie się na rynku, jeżeli nastąpi radykalna poprawa nastrojów przedsiębiorców, wynikająca z optymistycznego postrzegania

przyszłych zysków.

docsity.com

2

10. Wykorzystując model ASAD wyjaśnij skutki szoków popytowych i podażowych.

11. Opisz, jakie skutki dla polskiej gospodarki wywołałoby nagłe załamanie na rynku eksportowym. Pokaż mechanizmy i skutki tego załamania dla produkcji, zatrudnienia,

budżetu, inflacji. Czy rekomendował/a/byś podjęcie jakichś działań ze strony władzy

publicznej? Jakich i dlaczego?

12. Tabela przedstawia poziom stopy inflacji i bezrobocia w pewnym państwie w latach 1996-2002.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Π 10 10 15 16 17 17 17

U 5 5 3 4 5 5 5

a) Wyjaśnij, w jakich latach i z jakimi rodzajami szoku mamy do czynienia.

b) Przedstaw przebieg tego szoku za pomocą krzywych AS-AD i krzywych Phillipsa.

13. Załóżmy, że przedsiębiorcy oraz pracownicy sadzą, że w nadchodzącym okresie nastąpi znaczny wzrost cen. Gospodarka znajduje się w długookresowej równowadze oraz krzywa

zagregowanego popytu nie przesuwa się. W nadchodzącym okresie AD również pozostała

w niezmienionym położeniu. Jak w takiej sytuacji oczekiwania cenowe wpłyną na:

a) płace nominalne i realne,

b) co stanie się z cenami i produkcją w krótkim i długim okresie.

Wyjaśnij, czy oczekiwania cenowe były trafne? Jeśli nie, to jaka byłaby odpowiedź na a) i b)

gdyby oczekiwania cenowe były trafne, tzn. doszłoby do spodziewanego wzrostu cen.

14. (Trudne) W nadchodzącym roku pracownicy przewidują wzrost cen o 5%. Nie są jednak pewni swoich przewidywań. Co się stanie z produkcją i faktycznym wzrostem cen, gdy

władze monetarne zrealizują w nadchodzącym roku wzrost podaży pieniądza: a) o 5%, b) o

więcej niż 5%, c) o mniej niż 5%. Posłuż się ilustracją graficzną modelu AS-AD lub/i

krzywą Phillipsa. Przyjmij, iż w punkcie wyjścia produkcja równa się potencjalnej.

15. Załóżmy, że bank centralny powiększa dynamikę podaż pieniądza. Podmioty spodziewają się takiego działania banku centralnego. Co się stanie z produkcją i inflacją, jeśli a)

wszystkie podmioty mogą natychmiast dostosować się do oczekiwanej nowej podaży

pieniądza, b) tylko część podmiotów dostosowuje się natychmiast, reszta z opóźnieniem o

jeden okres. W analizie wykorzystaj krzywą Phillipsa.

16. (Trudne) Krótkookresowa krzywa Phillipsa ma postać �� = ���� − 0,2 �� − ��∗ , gdzie �� - inflacja, ���� - oczekiwania inflacyjne, u - stopa bezrobocia, u* - naturalna stopa bezrobocia.

a) Narysuj krzywą jeśli wiesz, że początkowo ���� = 0 , a stopa ��∗ = 0,1.

b) Jak zmieni się inflacja, jeśli w wyniku ekspansywnej polityki fiskalnej bezrobocie udało się zredukować z 10% do 7.5%?

c) Co by się działo, gdyby rząd chciał utrzymywać w ciągu kilku następnych okresów na poziomie 7,5%, czyli poniżej naturalnego poziomu?

d) Załóżmy, że rząd tylko jednorazowo zastosował ekspansję w polityce fiskalnej. Naszkicuj dojście do równowagi w długim okresie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument