Analiza sprawozdań finansowych - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości
Krzysztof
Krzysztof24 czerwca 2013

Analiza sprawozdań finansowych - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości

PDF (318 KB)
16 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Rachunkowość: notatki z zakresu rachunkowości przedstawiające analizę sprawozdań finansowych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 16

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument

Analiza sprawozdao finansowych

Piotr Kozubek

Łukasz Kozieł

Rachunkowośd sem. VI

Częśd I

1. Analiza finansowa jako źródło informacji o firmie.

2. Zastosowanie analizy finansowej.

3. Źródła informacji potrzebne do stworzenia analizy finansowej.

4. Metody analizy finansowej.

Ad. 1.

Analiza finansowa, zajmuje się badaniem stanu i rozwoju szeroko rozumianych finansów

firmy. Opracowuje się ją w celu oceny stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej

oraz oceny przedsięwzięd gospodarczych i decyzji finansowych. Jest ona najpowszechniej

wykorzystywaną spośród analiz działalności przedsiębiorstwa - użyteczna jest bowiem nie

tylko dla kierownictwa samego przedsiębiorstwa, ale także dla innych podmiotów z różnych

powodów zainteresowanych jego stanem. Wykorzystują ją wszelkiego rodzaju instytucje

kredytujące, aby ocenid ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danemu przedsiębiorstwu i

aby następnie monitorowad jego wypłacalnośd. W gospodarkach rynkowych, w których

własnośd coraz częściej oddzielona jest od zarządzania przedsiębiorstwem, analiza finansowa

jest często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie posiadanej przez nich

spółki. Jest to szczególnie widoczne w przypadku spółek publicznych, których akcje

notowane są na giełdach papierów wartościowych. Wielu spośród inwestorów giełdowych,

np. fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i banki rozporządzające portfelami swoich

klientów, posiada akcje dziesiątek a nawet setek spółek, które są kupowane i sprzedawane

zależnie od koniunktury na rynkach finansowych lub w danych sektorach gospodarki oraz od

kondycji finansowych samych spółek. Znaczącym plusem analizy finansowej jest to, iż często

wykorzystuje ona wskaźniki finansowe wyrażone w wielkościach względnych. Umożliwia to

porównywanie danego przedsiębiorstwa do innych z danej branży, a także badanie zmian w

obrębie danego przedsiębiorstwa w czasie, co jest bardzo użyteczne z punktu widzenia

potencjalnych inwestorów, mających do wyboru kilka inwestycji. Wybiorą oni tą, która

najlepiej rokuje na przyszłośd.

Ad. 2.

Rozbudowanie analizy finansowej oraz waga przywiązywana do poszczególnych jej części są

różne, zależnie od celu analizy oraz podmiotu ją przeprowadzającego. Właściciele, tacy jak

akcjonariusze, koncentrują się na wskaźnikach rynku i wartości firmy. Banki natomiast

bacznie obserwują wskaźniki wypłacalności, zdolności do obsługi długu oraz efektywności

inwestycji, na które udzielają kredytów. Samo przedsiębiorstwo z kolei interesuje się głównie

płynnością finansową i zdolnością obsługi długu, te wielkości są bowiem kluczowe w

codziennej działalności. Sporządzana systematycznie, np. raz na kwartał, analiza finansowa

jest skutecznym narzędziem controllingu finansowego. Na jej podstawie wykrywa się

odchylenia wielkości finansowych od planów, wykrywa się ich przyczyny oraz wprowadza

korekty mające na celu poprawę wyników w przyszłości.

Ad. 3.

Podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym w analizie finansowej jest

sprawozdanie finansowe, w szczególności:

Bilans

Rachunek Zysków i Strat

Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash Flow)

Ad. 4.

Istnieje kilka grup metod analizy finansowej. Każda oparta jest na określonej grupie ogólnych

założeo.

Metody wg stopnia szczegółowości badao analitycznych:

a) Metody ogólne.

b) Metody szczegółowe.

Metody ogólne stosowane są do badania bardzo złożonych zjawisk. Wytyczają jedynie

kierunek badao analitycznych. Charakterystyczne jest tu rozpatrywanie zjawisk we

wzajemnych współzależnościach i wnioskowanie na temat ich kształtowania się.

Metody szczegółowe przeznaczone są do pogłębionego badania analitycznego. Umożliwiają

dokładną ocenę stanu zjawisk i wskazanie na ich przyczynę.

Częśd II

1. Ogólna charakterystyka jednostki.

1. Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne 2. Informacje ogólne

3. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa. 4. Produkty oferowane przez Naszą firmę.

5. Klienci 6. Misja przedsiębiorstwa 7. Cele

1. Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne:

Nazwa: FABRYKI MEBLI "HEBAN " Siedziba: Ostrów Mazowiecka Adres: Ul. Biała 1; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Numer telefonu: (029)-664-2110 Numer Faxu: (029)-644-2209

e-mail: heban@heban.com.pl Adres internetowy: www.heban.com.pl

2. Informacje ogólne

Siedzibą spółki dominującej jest miasto Ostrów Mazowiecka, ulica Biała 1.

Fabryki Mebli "Heban" Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w dniu 22 listopada 1994 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Mebli "Heban" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Wpis do rejestru przedsiębiorców nastąpił w oparciu o

Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy, z dnia 9 grudnia 1994r. (Sygn. akt. VG Ns Rej. H - 654).

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21840. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 759-00-05-082.

Urząd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze: 550398794. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych..

Średnie zatrudnienie w firmie w I półroczu 2003 roku wyniosło 2.091 osób.

Kapitał zakładowy Spółki dominującej według stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosił 17.308.372 złotych i dzielił się na 17.308.372 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Według informacji posiadanych przez spółkę na podstawie art. 147 Prawa o publicznym

obrocie papierami wartościowymi następujące podmioty posiadały 5 i więcej procent akcji

według stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku:

1. MaForm Holding AG, Zurich, Szwajcaria - 5.625.186 akcji, co stanowi 32,5 % ogółu akcji,

2. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działające w imieniu: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zrównoważonego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego Wzrostu Emerytura Plus i ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 w Warszawie - 1.476.514 akcji, co stanowi 8,53% ogólnej liczby

akcji, w tym ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 posiada 1.000.000 akcji, co stanowi 5,78% ogólnej liczby akcji.

W ostatnim okresie nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym spółki.

Rokiem obrotowym Spółki dominującej jest rok kalendarzowy. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest produkcja i handel meblami skrzyniowymi, kuchennymi i tapicerowanymi. Heban jest jednym z największych w Polsce

producentów mebli. W fabrykach zlokalizowanych w Ostrowi Mazowieckiej i Suwałkach produkujemy meble kuchenne oraz meble skrzyniowe. Zakład w Przemyślu koncentruje się

na produkcji mebli z płyty wiórowej foliowanej. W tej technologii wytwarzane są meble mieszkaniowe, biurowe i hotelowe. Zakład w Hajnówce specjalizuje się w produkcji mebli z udziałem drewna litego i oklein naturalnych posiadając w swoim programie meble

mieszkaniowe (jadalnie, sypialnie, meble gabinetowe) i meble tapicerowane. Jako produkcja dodatkowa wykonywane są podłogi z drewna litego oraz okleiny naturalne. W szczególności

odnosi się to do zakładu w Hajnówce, którego to produkty są istotnym uzupełnieniem oferty o meble z drewna litego i meble tapicerowane. Uzupełnieniem asortymentowym oferty firmy Heban są również produkty współpracującej spółki Fortel S.A. w szczególności meble do

jadalni, meble przedpokojowe, meble młodzieżowe, sypialnie, komody, szafki RTV, które nie są produkowane w ramach naszego przedsiębiorstwa.

3. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa.

4. Produkty oferowane przez Naszą firmę.

Podstawowymi produktami firmy Heban są meble skrzyniowe oraz kuchenne. Meble

skrzyniowe są to meble do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, w szczególności: pokoi dziennych, gabinetów, sypialni, jadalni, meble do aranżacji biur, stanowisk pracowniczych

(komputerowych), sal konferencyjnych. Ponadto produkowane są meble do pokoi młodzieżowych i dziecięcych, a także systemy do przedpokoi. Produkcja mebli skrzyniowych obejmuje:

- meblościanki, - meble biurowe,

- szafy ubraniowe, - biurka, - inne.

Produkcja mebli kuchennych obejmuje 16 programów rozróżniających meble pod względem zastosowanych

w procesie produkcji technologii, użytych materiałów oraz oferowanego wzornictwa. Ogólnie produkcję mebli kuchennych można podzielić na: - popularne i tanie, demontowane meble do prostych aranżacji kuchni, dostarczane do sieci

handlowej w paczkach i oferowane do samodzielnego montażu (produkcja ograniczona pod względem funkcjonalnym i wzorniczym),

- meble kuchenne o podwyższonym standardzie.

Towary

Podstawowymi towarami sprzedawanymi w ramach firmy Heban są krzesła, wyposażenie kuchni (sprzęt AGD), materace oraz meble tapicerowane, które obejmują:

- zestawy wypoczynkowe, - narożniki, - sofy,

- kanapy, - fotele.

Podstawowymi towarami FORTEL S.A. są: krzesła i materace. Sprzedaż towarów przez Naszą firmę. wynika z konieczności uzupełnienia ekspozycji oferowanych zestawów. Uzupełnieniem są materace, krzesła itp.

5. Klienci

Klientami firmy są osoby fizyczne, a także różnego rodzaju firmy działające na terenie Europy.

Teren działalności Przedsiębiorstwo Heban prowadzi sprzedaż produktów i towarów na terytorium Polski,

Niemiec oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy) oraz

Estonii, Litwy i Łotwy. Szczegółowe informacje dotyczące struktury geograficznej sprzedaży Heban przedstawione zostały w podrozdziale struktura sprzedaży.

7. Cele

. Optymalizacja struktury kosztów

. Skoncentrowanie działań marketingowych na zyskownych produktach

. Ekspansja sprzedaży na rynki UE

. Zwiększenie oferty produktów

. Przejrzysta i skonsolidowana oferta

. Budowanie systemu przewag konkurencyjnych (postępująca informatyzacja firmy, obsługa logistyczna klientów, wysokiej jakości produkty).

Częśd III

1. Istota i znaczenie bilansu.

2. Ogólna charakterystyka składników bilansu.

3. Wstępna analiza bilansu.

4. Analiza powiązao kapitałowo – majątkowych.

Ad. 1.

Bilans to statyczny finansowy obraz przedsiębiorstwa.

Każda firma potrzebuje zasobów majątkowych do prowadzenia działalności:

a) maszyn do produkcji

b) materiałów do produkcji c) zapasów towarów do sprzedaży

d) zapasów towarów do sprzedaży e) zasobów gotówki do płacenia dostawcom f) itd.

Aby móc nabyć wszystkie te aktywa, jednostka potrzebuje pieniędzy. Źródła pochodzenia tych pieniędzy, nazywamy źródłami finansowania przedsiębiorstwa. Cała idea rachunkowości zasadza się na podstawowym założeniu równowagi, zgodnie którym, gdyby zatrzymać firmę

w dowolnym momencie w czasie, można by pokazać dokładnie jakie zasoby majątkowe posiada oraz skąd pozyskała środki na ich nabycie. Zasada ta nazywana jest zasadą

równowagi bilansowej lub zasadą bilansowania.

Sytuację spółki przedstawić można więc następująco:

Zasoby majątkowe Źródła finansowania

Bilans pokazuje wyszczególnienie majątku

W każdej działającej jednostce występują różne rodzaje majątku np. maszyny, zapasy, gotówka, oraz różne rodzaje źródeł finansowania np. wkłady właścicieli, kredyty, pieniądze

zarobione przez spółkę w poprzednich latach. Aby ułatwić rozróżnienie pomiędzy ró żnymi rodzajami majątku i różnymi źródłami finansowania w jednostce zbiera się je w grupy. Ułatwia to zarządzanie poszczególnymi wielkościami oraz utrzymanie pożądanej struktury

poszczególnych wielkości oraz ocenę finansową spółki. Zaczniemy teraz powoli wprowadzać profesjonalne słownictwo księgowe - Zasoby majątkowe nazwiemy aktywami a źródła

finansowania pasywami.

Ad. 2.

Aktywa w bilansie

W języku księgowym, zasoby majątkowe nazywane są aktywami. Dokładnie definiuje się je jako zasoby o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń i mające spowodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych1. Ich

podstawowy podział to podział na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Głównym kryterium tego jest czas, przez jaki firma planuje wykorzystywać dane składniki. Ogólnie przyjętą

graniczną długością okresu, od którego zależy klasyfikacja aktywów do jednej z grup jest 12 miesięcy.

Pasywa w bilansie

Źródła finansowania w języku księgowym nazywane są pasywami. Ich podstawowy podział

to podział na własne źródła finansowania - kapitał własny oraz obce źródła finansowania - zobowiązania (kapitał obcy). Dopiero zobowiązania dzielą się tak jak aktywa na długo i krótkoterminowe zależnie od tego, czy zostaną spłacone w ciągu 12 miesięcy czy później.

Sytuację spółki można więc uszczegółowić przedstawiając ją następująco:

AKTYWA PASYWA

Aktywa trwałe Kapitał własny

Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe definiowane są jako zasoby charakteryzujące się pełną lub względną trwałością, nie zużywające się w ramach jednego cyklu produkcyjnego. Spadek ich wartości

następuje w wyniku starzenia się oraz systematycznego zużycia i uwzględniany jest w kosztach poprzez amortyzację danych środków, czyli systematyczne, comiesięczne obniżanie ich wartości.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe, w przeciwieństwie do aktywów trwałych, przeznaczone są do wykorzystania w czasie jednego roku obrachunkowego. Z reguły sprowadza się to do zużycia ich w jednym cyklu operacyjnym lub odsprzedaży w czasie poniżej 12 miesięcy. Wyróżnione

cztery główne grupy aktywów obrotowych to: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Ad. 3.

Wstępna analiza bilansu

Bilans ukazuje obraz sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa. Jego wstępna analiza ma na celu ocenę tej sytuacji, jak również wskazanie kierunku dalszych, bardziej szczegółowych analiz. Wstępna analiza bilansu obejmuje1 :

a) analizę poziomą – polegającą na badaniu dynamiki sumy bilansowej oraz

poszczególnych pozycji aktywów i pasywów; b) analizę pionową – polegającą na badaniu wzajemnej struktury aktywów i pasywów

oraz ich struktury wewnętrznej; c) analizę pionowo-poziomą – polegającą na badaniu struktury kapitałowo-majątkowej.

Badanie dynamiki sumy i pozycji bilansowych (analiza pozioma) ma na celu ustalenie ich

zmian w czasie. Można przy tym zaobserwować wzrost lub spadek sumy bilansowej, a także wielkości poszczególnych pozycji aktywów i finansujących je pasywów, co prowadzi do zmian ich struktury. Najlepsze wyniki daje dokonywanie takiej analizy na podstawie danych

wieloletnich (3-5 lat). Dopiero wtedy wyraźnie widać tendencje i kierunki rozwoju poszczególnych pozycji, co umożliwia wnioskowanie o rozwoju sytuacji majątkowo-

finansowej przedsiębiorstwa.

Zmiany wielkości pozycji bilansowych bada się najczęściej na podstawie wskaźników dynamiki. Można wprawdzie badać również zmiany absolutne (wyrażone w jednostkach pieniężnych), niosą one jednak małą ilość informacji. Wskaźniki dynamiki są wyliczane jako

procentowy stosunek wielkości z danego roku do wielkości z roku poprzedniego (wskaźniki łańcuchowe), lub do wielkości bazowej, do której porównuje się wszystkie analizowane lata

(wskaźniki jednopodstawowe). Pierwsza metoda jest bardziej rozpowszechniona, łatwiej bowiem na jej podstawie zaobserwować wieloletnie tendencje rozwojowe.

Ogólnie pożądanym zjawiskiem jest systematyczny wzrost sumy bilansowej, świadczący o rozwoju przedsiębiorstwa. Musi się on jednak odbywać przy zachowaniu właściwych

proporcji poszczególnych pozycji, co badane jest poprzez analizę pionową bilansu.

Analiza pionowa bilansu polega na analizie struktury aktywów i pasywów, co w praktyce przekłada się na obliczenie udziału poszczególnych składników majątku i kapitałów w łącznej

sumie bilansowej. W następnej kolejności bada się strukturę poszczególnych części aktywów i pasywów. Podczas tego badania obserwuje się również zmiany zachodzące w obserwowanych strukturach w poszczególnych latach, co łączy tą analizę z analizą poziomą.

W przypadku obu kierunków analizy wyniki muszą być interpretowane z uwzględnieniem warunków zewnętrznych oraz specyfiki samego przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia analizy pionowej. Struktura aktywów różni się znacząco w

przedsiębiorstwach z różnych branż. Firmy produkcyjne mają z reguły wysoki udział aktywów trwałych, w przypadku handlowych natomiast występuje znaczna przewaga po

stronie aktywów obrotowych. Również struktura finansowania różni się zależnie od specyfiki działalności i jest dopasowywana do struktury aktywów. Jeśli chodzi o analizę poziomą natomiast, istotnym jest porównywanie przedsiębiorstwa do podobnych w branży oraz

uwzględnienie inflacji przy obliczaniu dynamiki jego wzrostu. W różnych sektorach gospodarki i fazach cyklu koniunkturalnego przedsiębiorstwa utrzymują różną dynamikę

rozwoju. Ponadto, większe firmy charakteryzują się przeciętnie wolniejszym tempem wzrostu

od mniejszych, co również należy uwzględnić przy ich ocenie.

Zdecydowanie łatwiejsza w interpretacji jest trzecia część wstępnej analizy bilansu – analiza pionowo-pozioma. Polega ona na sprawdzeniu czy metody finansowania aktywów przez

firmę zapewniają jej bezpieczeństwo pod kątem długoterminowej płynności finansowej. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo stosujące konserwatywną, bezpieczną politykę finansową

powinno stosować tzw. złotą regułę bilansową, polegającą na tym, że całość posiadanych przez nie aktywów trwałych jest finansowana przy pomocy kapitałów własnych. Ewentualna, mniej restrykcyjna, reguła bankowa (srebrna reguła bilansowa) dopuszcza pokrycie aktywów

trwałych kapitałem stałym, czyli własnym łącznie z długoterminowym. Jest to jednak również uzależnione od branży i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.

Częśd IV

1. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat.

2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat.

3. Przychody i koszty .

4. Zyski i straty.

5. Analiza RZiS.

Ad. 1.

Rachunek zysków i strat pokazuje w jaki sposób powstał wynik finansowy ujęty w bilansie.

Dzięki niemu możemy zobaczyd czy firma ma zdolnośd do generowania zysków

i samofinansowania. Pokazuje nam też skąd się biorą zyski przedsiębiorstwa lub co jest

przyczyną poniesionych strat. Rachunek zysków i strat jest także w stanie pokazad kondycję

firmy, czy firma znajduje się w fazie rozwoju czy też dąży ku upadkowi. Jest także

dokumentem pomagającym ocenid np. zdolnośd kredytową firmy. Rachunek zysków i strat

jest jednym ze składników sprawozdania finansowego jednostki, w którym wykazuje się

oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku

finansowego za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy .

Rachunek ten może byd sporządzony w jednym z dwóch wariantów:

- w wariancie kalkulacyjnym;

- w wariancie porównawczym.

Oba warianty różnią się między sobą przedstawieniem kosztów dotyczących działalności

podstawowej do poziomu wyniku na sprzedaży.

W rachunku zysków i strat następuje rozbicie wyniku finansowego na cztery części:

- przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej;

- pozostałe przychody i koszty operacyjne;

- przychody i koszty finansowe;

- wynik zdarzeo nadzwyczajnych.

Ad. 2.

Wstępna analiza rachunku zysków i strat polega na badaniu dynamiki i struktury wielkości

strumieni reprezentujących poszczególne przychody, koszty i wynik finansowy oraz ocenie

relacji pomiędzy poszczególnymi kategoriami wyniku finansowego. Zmiany zysku netto są

bowiem wynikiem zmian poszczególnych kategorii wyniku finansowego. Dla ułatwienia

oceny rachunku zysków i strat, wykorzystuje się wskaźniki3:

1. dynamiki przychodów i kosztów,

2. struktury:

a) rodzajowej przychodów,

b) poziomu kosztów,

c) rentownośd przychodów.

Opisana powyżej wstępna analiza rachunku zysków i strat daje analitykowi ogólne pojęcie o

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz o tendencjach i kierunkach, w których się ono

rozwija. Analiza ta wskazuje również aspekty, którym należy przyjrzed się dokładniej w

dalszych etapach analizy finansowej danej jednostki. Uzyskawszy wstępne informacje, można

przejśd do następnego etapu analizy finansowej, jakim jest analiza wskaźnikowa. Na jej

podstawie uzyskamy szczegółowe informacje o przyczynach zdarzeo obserwowanych we

wstępnej analizie oraz dogłębnie zbadamy kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Ad. 3.

Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.

Podstawowa działalnośd gospodarcza, zwana także działalnością statutową przedsiębiorstwa

może byd bardzo zróżnicowana, jednak jej charakter dzieli ogólnie przedsiębiorstwa na

produkcyjne (zajmujące się wytwarzaniem wyrobów gotowych), usługowe (zajmujące się

świadczeniem różnorodnych usług, a więc produktów niematerialnych)

i handlowe (zajmujące się sprzedażą produktów wytworzonych przez innych

przedsiębiorców). Często przedsiębiorstwa prowadząc swoją działalnośd łączą cechy

powyższych rodzajów tworząc na przykład przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowe czy też

handlowo – usługowe.

Rodzaj prowadzonej działalności wpływa na prezentację przychodów i kosztów działalności

operacyjnej, które są inne dla działalności produkcyjnej i inne dla działalności usługowo –

handlowej. Jest to spowodowane między innymi różnicą w wycenie poniesionych kosztów:

1. koszty wytworzenia wyrobów gotowych zawierają w sobie wszystkie koszty o charakterze

produkcyjnym a więc poniesione od momentu zakupu surowców do momentu oddania

wyrobów gotowych do magazynu. Do kosztów tych będą zaliczane koszty zużytych w

produkcji materiałów, wynagrodzeo pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy

produkcji (w tym kierownika nadzoru produkcji) czy też koszty amortyzacji maszyn

produkcyjnych.

2. wartośd sprzedanych towarów i usług – towary i materiały są wyceniane w koszcie zakupu

lub nabycia (koszt nabycia jest wyższy od kosztu zakupu przykładowo o koszty opłat celnych,

transportu, załadunku).

Każda z wersji rachunku zysków i strat przedstawia działalnośd podstawową w inny sposób.

Rachunek w wariancie kalkulacyjnym prezentuje przychody netto ze sprzedaży produktów,

towarów i materiałów porównując je z poniesionymi na ich wytworzenie lub nabycie

kosztami. Różnica pomiędzy nimi pokazuje nam wynik brutto na sprzedaży. Następnie wynik

ten jest korygowany o poniesione w okresie koszty związane ze sprzedażą i koszty ogólnego

zarządu przedsiębiorstwem dając wynik ze sprzedaży. Głównym kryterium stosowania

rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej jest wykazanie związku pomiędzy

poniesionymi kosztami a określonymi obiektami kalkulacji, którymi są zarówno

produkowane i sprzedawane przez przedsiębiorstwo dobra, jak i dwa kluczowe procesy

związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – proces sprzedaży i proces sprawowania

ogólnego zarządu nad przedsiębiorstwem.

Rachunek w wariancie porównawczym porównuje osiągnięte przychody skorygowane o

zmianę stanu produktów i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby z

poniesionymi w danym okresie kosztami rodzajowymi, które obejmują koszty związane z

podstawową działalnością operacyjną jednostki, bez względu na to czy dotyczą bieżącego czy

przyszłych okresów. Tak więc mogą tu się znaleźd koszty poniesione na wytworzenie

produktów, które nie zostały sprzedane lub zabraknie kosztów poniesionych na wytworzenie

wyrobów w okresach wcześniejszych, które w danym okresie zostały sprzedane . W tym

wariancie nie występuje wynik brutto na sprzedaży lecz od razu wynik na sprzedaży.

Przedstawienie rachunku zysków i strat w wersji porównawczej umożliwia porównanie

dynamiki ponoszonych jednorodnych rodzajowo kosztów na przestrzeni lat, a także

porównanie ich wysokości z kosztami ponoszonymi przez inne jednostki.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Druga częśd rachunku zysków i strat, jednakowa dla obu wariantów, obejmuje pozostałe

przychody i koszty, które tylko w sposób pośredni są związane z prowadzoną działalnością

operacyjną jednostki. SA one związane przede wszystkim:

- z działalnością socjalna;

- ze zbyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

- z odpisaniem należności i zobowiązao przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych (nie

dotyczy rozrachunków publicznoprawnych);

- z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw;

- z odpisami aktualizującymi wartośd aktywów;

- z odszkodowaniami, karami i grzywnami;

- z darowiznami.

Skorygowanie wyniku na sprzedaży o wymienione pozostałe przychody i koszty operacyjne

daje nam wynik z działalności operacyjnej.

Przychody i koszty finansowe.

Trzecią częścią rachunku zysków i strat są przychody i koszty związane z działalnością

inwestycyjna i finansową przedsiębiorstwa. Obejmują one m.in.:

- dywidendy i udziały w zyskach

- zapłacone i uzyskane pozostałe odsetki;

- koszty i przychody związane z wyceną bilansową finansowych składników aktywów (za

wyjątkiem inwestycji długoterminowych);

- różnice kursowe

Skorygowanie wyniku z działalności operacyjnej o przychody i koszty finansowe pozwala na

uzyskanie wyniku z działalności gospodarczej.

Ad. 4.

Zyski i straty nadzwyczajne.

Ostatnią częścią rozbicia wyniku finansowego jest skorygowanie wyniku z działalności

gospodarczej o zyski i straty nadzwyczajne, powstające na skutek zdarzeo trudnych do

przewidzenia i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyniku tej korekty otrzymujemy wynik finansowy brutto.

Ad. 5.

Lp. Wyszczególnienie Wartośd (zł)

1.

2.

Przychody ze sprzedaży netto

Koszty uzyskania przychodów, w tym

- koszty materiałów bezpośrednich,

- koszty robocizny bezpośredniej,

- amortyzacja,

- koszty sprzedaży,

- koszty ogólne

192 000,-

173 000,-

100 050,-

49 040,-

10 000,-

8 960,-

4 950,-

3. Zysk operacyjny 19 000,-

4.

5.

Przychody finansowe

Koszty finansowe, w tym:

- koszty oprocentowania obligacji,

- koszty oprocentowania kredytu

1 320,-

5 200,-

3 600,-

1 600,-

6.

7.

Zysk brutto

Podatek dochodowy

15 120,-

4 536,-

8. Zysk netto 10 584,-

9. Podział zysku netto:

- dywidendy od akcji uprzywilejowanych,

- dywidendy od akcji zwykłych,

- zakumulowane zyski

450,-

5 630,-

4 504,-

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 16 pages

Pobierz dokument