Pytania z wykładów „Podstawy projektowania inżynierskiego” - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Pytania z wykładów „Podstawy projektowania inżynierskiego” - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (266 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynierii: podstawy projektowania inżynierskiego, pytania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
1

Pytania z wykładów z przedmiotu „Podstawy projektowania inżynierskiego”

1. Co to jest projekt i projektowanie? Z czego wynika zróżnicowanie projektowanego produktu? Jakie są niezmienniki projektowania?

2. Cechy charakteryzujące proces projektowania. Czym się różnią. pojęcia: projektowania i konstruowania?

3. Czym zajmuje się i na czym polega projektowanie techniczne, projektowanie urządzeń oraz procesów technologicznych?

4. Podział projektów i charakterystyka w zależności od stopnia wprowadzania nowych rozwiązań.

5. Podział projektowania urządzeń w zależności od stopnia nowości opracowywanej konstrukcji i sposobu podejścia do projektowania.

6. Wymienić obydwa podziały projektowania w zależności od sposobu ujęcia tematu. 7. Podział projektowania w zależności od dynamiki rozwoju metod 8. Podstawowe wymagania stawiane projektantowi urządzeń technicznych 9. Podstawowe zasady, które powinny być zawsze uwzględniane podczas projektowania

urządzenia technicznego.

10. Grupy wymagań, które powinny spełniać poprawne zaprojektowane urządzenia techniczne.

11. Wymień dwie zasady i trzy nierozdzielne elementy projektowania wyrobu. 12. Zdefiniuj strategię projektowania, wymień i opisz czynniki różnicujące strategie

projektowe oraz wymień jej odmiany wg dwóch kryteriów

13. Przedstaw na schemacie podstawowe działania techniczne oparte o proces projektowo- konstrukcyjny.

14. Przedstaw na schemacie ogólny schemat procesu projektowania i wymień główne fazy projektowania

15. Jakie informacje powinny zawierać założenia projektowe 16. Co to jest projektowanie zadaniowe, sytuacyjne oraz współbieżne? Wymienić ich cechy

charakterystyczne

17. Różnice w charakterystyce cech tradycyjnego i współbieżnego podejścia do projektowania

18. Opisz na schemacie potencjał poprawy kosztów 19. Kryteria podziału form organizacyjnych projektowania. 20. Przedstawić schematycznie wymagania stawiane konstrukcji w procesie konstruowania 21. Narysować i omówić schematprocesu poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych 22. Środki wczesnego i szybkiego rozpoznawania kosztów koncepcji konstrukcyjnych 23. Schemat działań zapewniających konkurencyjność produktów 24. Schemat sprzężenia działań konstrukcyjnych z ciągłą kontrolą kosztów 25. Schemat przepływu informacji o kosztach 26. Schemat niedokładności przewidywania kosztów na różnych etapach produkcji

wyrobów

27. Co to jest optymalizacja i co jest rozwiązaniem zadania optymalizacji lub polioptymalizacji w projektowaniu?

28. W jaki sposób przebiega proces formułowania i rozwiązywania problemu optymalizacji oraz co musi zawierać prawidłowe sformułowanie problemu optymalizacji?

29. Co nazywamy nadrzędnym kryterium optymalizacji? Co to są zmienne projektowe i parametry optymalizacji?

30. Czym jest projektowanie w holistycznym ujęciu? Fazy projektowania holistycznego 31. Co jest wynikiem projektowania? 32. Jaka jest różnica między podejściem doświadczalnym a analitycznym?

docsity.com

33. Jaki jest zakres projektowania wspomaganego komputerowo? 34. Jakie są czynniki wpływające na efektywność procesu projektowania? 35. Jaka jest struktura procesu projektowania? 36. Przedstaw schemat procesu poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych. 37. Przedstaw schemat wpływu prac konstrukcyjnych na koszty produkcji wytworu. 38. Wymienić ograniczenia związane z konstrukcją 39. Podział metod optymalizacji w zależności od postawionego problemu. 40. Systemowe ujęcie zadania projektowania: Relacja części do całości. System. Podejście

systemowe.

41. Podać definicję systemu. Czym jest system techniczny, system maszynowy, system produkcyjny?

42. Czy ………………. jest systemem i dlaczego? 43. Wymień charakterystyczne cechy odróżniające zbiór elementów otoczenia. Jak opisany

jest element systemu?

44. Wymień najistotniejsze cechy projektowania systemów. 45. Schemat etapów projektowania systemu, urządzenia lub narzędzia 46. Co to są elementarne obiekty systemu? 47. Wymień cechy i cele ergonomii. Wyjaśnij czym jest projektowanie ergonomiczne. 48. Przedstaw na schemacie graficznym komponenty ergonomii 49. Co obejmują pomiary cech dynamicznych.

50. Co to są wymiary antropometryczne? Na co pozwala określenie rozpiętości ruchów swobodnych podane są w atlasie antropometrycznym? Wymienić typy stref pracy.

51. Co powinna zapewnić struktura przestrzenna stanowisk pracy?

52. Wyjaśnij czym jest wzornictwo przemysłowe, jakie są jego cele i jaki wpływ wywiera na marketingowe zarządzanie produktem?

53. Jaki wpływ wywiera wzornictwo na różne aspekty marketingowego zarządzania

produktem?

54. Cechy określające dany wyrób i schemat graficzny relacji pomiędzy nimi

55. Co nadaje wytworowi myśli technicznej projektant by uczynić z niego produkt rynkowy?

56. Co rozumiemy przez spójność i ład produktu? 57. Opisać zasadę 4 kroków w projektowaniu uwzględniającym wzornictwo przemysłowe 58. Cechy projektanta wyrobów przemysłowych 59. Cechy nadawane wytworowi myśli technicznej czyniące z niego produkt rynkowy 60. Schemat zależności miedzy projektantem a producentem 61. Co to jest CAD i co obejmuje ten system? 62. Do czego służą systemy CAD, CAM lub CAE ? 63. Narysować schemat graficzny zakresu projektowania wspomaganego komputerowo 64. Schemat podziału zadań pomiędzy projektantem a komputerem 65. Rodzaje modeli stosowanych w CAD, scharakteryzować zalety i wady modeli 3D 66. Struktura systemu CAD – schemat 67. Czym się różnią systemy CAD i CADD? 68. Jakie czynności pomocnicze projektowania wykonuje system CAD ? 69. Założenia podziału pomiędzy projektanta a komputer 70. Co to jest MES i do czego służy? 71. Co powinien zawierać projekt budowlany i jego elementy składowe? 72. W oparciu o jakie informacje powinny być wykonane obliczenia statyczne projektu

budowlanego projekt budowlany?

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument