Organizacje agroturystyczne - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Organizacje agroturystyczne - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (89 KB)
3 strony
655Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające organizacje agroturystyczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Michał Nowak

Turystyka i Rekreacja

III semestr

Temat: Organizacje Agroturystyczne

Agroturystyka jest to forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.

Ta forma masowej turystyki obejmuje różnego rodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Polega na wykorzystaniu piękna krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianiu gościom pobytu udziałem w codziennych zajęciach w gospodarstwie, w tradycyjnym rzemiośle artystycznym (np. haftowanie, szydełkowanie), w obrzędach ludowych oraz w przygotowywaniu potraw regionalnych, połączonym z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub wędlin. Jest to rodzaj turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od dawna jako wczasy pod gruszą.

Organizacja natomiast jest to celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).

Według Kotarbińskiego organizacja to takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości.

Kluczową rolę w organizacji działalności agroturystycznej spełniają dobrowolne zrzeszenia kwaterodawców, najczęściej noszą nazwę „stowarzyszeń” lub „izb”. Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach nie zarobkowych, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, dla upowszechnienia wiedzy na temat skutecznych rozwiązań organizacyjnych, czy marketingowych. Ogólnokrajową reprezentację stowarzyszeń agroturystycznych tworzy Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” . Jest to organizacja non-profit działająca od 1996r. W październiku 2007r. zrzeszyła 40 stowarzyszeń lokalnych i regionalnych. Stowarzyszenia zrzeszają indywidualnych kwaterodawców prowadzących działalność w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej. Federacja dba, aby agroturystyka i turystyka wiejska rozwijały się nie tylko intensywnie ale także na odpowiednim poziomie. Rozwój ten oczywiście nie jest tylko zależny działalności federacji, ponieważ każda działalność uwarunkowana jest też istniejącymi w państwie przepisami prawnymi. Poza tym na jej mniejszy bądź większy rozwój ma wpływ współpraca zarówno organów rządowych jak i samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Ze strony administracji rządowej na rzecz agroturystyki działają dwa resorty. Wiodącą rolę spełnia Ministerstwo Rolnictwa, poprzez podporządkowane mu Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (z Oddziałami w Poznaniu i Krakowie) oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Istnieją one we wszystkich województwach, posiadają także terenowe placówki lokalne. W Ośrodkach powołano stanowiska specjalistów ds.

agroturystyki. Przy udziale ośrodków doradztwa rolniczego organizowane są liczne konkursy i inne imprezy, jak:

• konkurs na najlepiej działające gospodarstwo agroturystyczne „Zielone Lato”, przeprowadzany w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim,

• festyny i imprezy folklorystyczne, • doroczny konkurs potraw domowych, • konkursy lokalne, jak święto suszonej śliwki, piknik rodzinny itd. • Inne konkursy o charakterze ogólnopolskim, regionalnym czy lokalnym, jak” konkurs

piosenki ludowej, konkurs piosenki biesiadnej czy regionalnej, konkursy wielkanocne oraz bożonarodzeniowe, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Piękna Wieś”, „Estetyzacja zagród i wsi”.

Centrum Doradztwa zajmuje się również działalnością szkoleniową i wydawniczą, organizuje targi, wystawy i seminaria naukowe i popularno-naukowe. Z merytorycznego punktu widzenia najważniejszym organem rządowym jest Departament Turystyki w Ministerstwie Gospodarki oraz współdziałające z nim odpowiednie wydziały (o różnych nazwach, często w brzmieniu: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki lub Wydział Polityki Regionalnej) Urzędów Wojewódzkich. Działalność resortów w zakresie popierania rozwoju agroturystyki już obejmuje większość wskazanych niżej kierunków:

• inicjatywa legislacyjna, • koordynowanie, inicjowanie i rozszerzenie współpracy międzyresortowej, • stała współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz agroturystyki, m. In. W polskich centrach

informacyjnych uruchomionych w krajach zachodnich (Nowy York, Rzym, Sztokholm, Londyn, Bruksela, Amsterdam. Kolonia), przez udział w obcych i organizowanie własnych targów turystycznych oraz dofinansowanie wydawnictw promocyjnych,

• stała współpraca i pomoc związkom gmin oraz turystycznym izbom i stowarzyszeniom regionalnym.

W Polsce działa 121 stowarzyszeń agroturystycznych, z których 45, a więc 37,9%, jest zarejestrowanych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Najwięcej stowarzyszeń (25) zarejestrowanych jest w województwie warmińsko-mazurskim, a następnie w świętokrzyskim (11), wielkopolskim (11), podlaskim (10) oraz lubelskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim (po 9). Najmniej takich stowarzyszeń istnieje w województwach opolskim i lubuskim (po2) oraz śląskim, gdzie działają tylko 3. Największym zgłoszonym stowarzyszeniem agroturystycznym w kraju jest Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady” z siedzibą w Lesku, działające na terenie województwa podkarpackiego i skupiające 227 kwaterodawców oraz dysponujące 2550 miejscami noclegowymi. Duże stowarzyszenia agroturystyczne to Jurajskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej z siedzibą w Zrębicach, działające w województwie śląskim i skupiające 115 kwaterodawców, tyle samo

obiektów noclegowych oraz znaczną liczbę miejsc. Inne stowarzyszenia o znacznym potencjale recepcyjnym to: Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Ekorozwój-Mazury” w Kruklankach w województwie warmińsko- mazurskim, skupiające 45 kwaterodawców dysponujących 590 miejscami noclegowymi;

• Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Hołowczycach w województwie mazowieckim, skupiające 54 kwaterodawców dysponujących 350 miejscami;

• Beskidzkie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Chata” z siedzibą w Bielsku-Białej na terenie województwa śląskiego, zrzeszające 57 kwaterodawców i dysponujące w swoich obiektach 868 miejscami;

Nie da się więc zaprzeczyć iż organizacje i stowarzyszenia są nieodłączną częścią ruchu turystycznego. Dzięki nim agroturystyka a także inne dziedziny turystyki mają znaczne wsparcie oraz ułatwiony start i rozwój. Pomagają nawiązać współpracę z różnymi instytucjami turystycznymi, organami władzy samorządowej a nawet i w reklamie. Dlatego warto korzystać z wszelkich organizacji i stowarzyszeń i to nie tylko w agroturystyce ale i także w innych rodzajach turystyki i rekreacji.

Bibliografia:

- Sznajder M. Przeborska L. „Agroturystyka

- J. Kosmaczewska „Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy”

- WWW.wikipedia.pl

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument