Czynniki strukturotwórcze - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Czynniki strukturotwórcze - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (1 MB)
11 strona
18Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: czynniki strukturotwórcze.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

CZYNNIKI STRUKTUROTWÓRCZE

Agnieszka Sopińska docsity.com

Czynniki strukturotwórcze

Wewnętrzne Zewnętrzne

Faza życia organizacji Otoczenie

Wielkość organizacji Relacje władzy

Strategia

Technologia

Kultura organizacyjna

Cechy osobowości ludzi

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Faza życia organizacji a struktura

• Im starsze organizacje, tym wyższy poziom standaryzacji i formalizacji, aż do nadmiernej biurokracji.

© Agnieszka Sopińska

0 I II III IV

narodziny wzrost

dojrzałość schyłek

docsity.com

Wielkość organizacji a struktura

W małych firmach- proste, scentralizowane struktury

( liniowe, liniowo-sztabowe);

Im większa organizacja- tym bardziej złożona struktura (macierzowa, tensorowa)

• Wzrasta formalizacja i hierarchia;

• Następuje decentralizacja decyzji i delegowanie uprawnień;

• Wzrasta rozpiętość kierowania.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Strategia a struktura

Specjalizacja rynkowa/geograficzna

Sp e

cj al

iz ac

ja p

ro d

u kt

o w

a /t

e ch

n o

lo gi

cz n

a

Rozwój produktu

Dywersyfikacja

Penetracja

Rozwój rynku

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Technologia a struktura

Technologia Struktura

organizacyjna

produkcja masowa, wielkoseryjna, powiązana

produkcja jednostkowa, małoseryjna, rozproszona

produkcja ciągła, specyficzna

połączenie statycznej, i organicznej, ale wyspecjalizowana i scentralizowana

statyczna, zasady mechaniczne

dynamiczna, wskazówki organiczne, elastyczna

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Cechy osobowości ludzi a struktura

• Potrzeba władzy

• Skłonność do kontroli wynikająca z braku zaufania do pracowników

• Nadmierny paternalizm („to MOJA firma”) niedocenianie kreatywności podwładnych

• Nadmierna centralizacja

• Nadmierne upraszczanie i ujednolicanie komórek; rozbudowy administracji (komórek sztabowych)

• Osłabienie ich motywacji do pracy

docsity.com

Kultura organizacyjna a struktura

Cechy (wymiary) kultury organizacyjnej

Struktury mechanistyczne (scentralizowane)

Struktury organiczne (zdecentralizowane)

Stosunek do otoczenia Zamkniętość Otwartość

Stosunek do zmian Negatywny Pozytywny

Wzorce działania Jednolitość Różnorodność

Sposób oddziaływania Instrumentalny Rozwojowy

Orientacja wyników Na koszty Na korzyści

Rola pracowników Aktorzy/ wykonawcy uczestnicy

Specjalizacja ról pracowników

Kolektywizm Indywidualizm

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Otoczenie a struktura organizacyjna

Stałe (wysoki stopień

pewności)

OTOCZENIE

Zmienne (umiarkowana

niepewność)

Burzliwe (wysoki stopień

niepewności)

STRUKTURA

Umiarkowanie sformalizowana;

zdecentralizowana; przestrzega się kombinacji

zasad statycznych i podejścia dynamicznego

Nieformalna i niejednoznaczna;

stosująca podejście dynamiczne; organiczny system rozwiązywania

problemów

Bardzo sformalizowana; scentralizowana;

przestrzega się zasad statycznych; system

mechanistyczny

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Relacje władzy, a struktura

• Im większa potrzeba kontroli (wynikająca z cech osobowościowych właściciela lub przepisów)- tym większa centralizacja;

• Im silniejsza władza państwa- tym większa centralizacja i biurokracja (szczególnie przedsiębiorstw państwowych i jednostek budżetowych).

• Liberalizacja i wolny rynek- sprzyjają decentralizacji struktur.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Kierunki ewolucji struktur

ORGANIZACYJNEJ

FUNKCJONALNEJ

KAPITAŁOWEJ I KONTRAKTOWEJ

SIECIOWEJ

© Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 11 pages
Pobierz dokument