Jaka jest podstawowa różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Jaka jest podstawowa różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (133 KB)
2 strony
542Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: jaka jest podstawowa różnica między celami inwestycji rzeczowych a celami inwestycji finansowych; wartości niematerialne i prawne, prace rozwo...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Jaka jest podstawowa różnica między celami inwestycji

rzeczowych a celami inwestycji finansowych?

Celem inwestycji rzeczowych jest budowa nowych lub modernizacja

istniejących składników majątku trwałego. Zaś celem inwestycji finansowych jest osiągnięcie różnego rodzaju dochodów w postaci:

1. odsetek

2. dywidend

3. praw do udziałów 4. uzyskanie możliwości zarządzania firmą, itd.

Podstawą wyboru kapitału finansowego jest rachunek efektywności, podobnie jak

rachunek efektywności inwestycji rzeczowych.

Przy ocenie efektywności lokat finansowych uwzględnia się:

1. stopę zwrotu lokaty (chodzi o max stopy zwrotu),

2. skalę ryzyka przy założonej minimalizacji ryzyka.

Do oszacowania wyżej wymienionej wartości stosuje się współczynniki zmienności, które pozwalają oszacować wielkość ryzyka przypadającą na

1% stopy zysku danej lokaty finansowej.

Przyjmuje się, że portfel inwestycji finansowych powinien być w gruncie

rzeczy zdywersyfikowany, tzn. powinny w nim się znaleźć także inwestycje

o minimalnym ryzyku (obligacje Skarbu Państwa, lokaty w bankach, które mają gwarancję NBP) oraz inwestycje finansowe o dużym ryzyku (akcje,

przy czym najkorzystniejsza jest taka struktura inwestycji finansowych o

dużym ryzyku i małym ryzyku, albo o małym ryzyku i dużym ryzyku, tak,

aby relacja ta kształtowała się 1: 1)

Co rozumiemy pod pojęciem wartości niematerialne i prawne?

Wartości niematerialne i prawne: Są to stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorstwa nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do użytkowania prawa majątkowe, w

szczególności:

1. prawo do wieczystego użytkowania gruntu, 2. prawo do lokalu,

3. prawa autorskie,

4. prawo do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych,

licencji, wzorów zdobniczych, 5. programy komputerowe.

Wszystkie te elementy mają przewidywany okresie użytkowania > 1 rok,

przeznaczone są na własne potrzeby jednostki lub do oddania do

użytkowania innym jednostkom na podstawie umowy najmu. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również:

1. koszty organizacji poniesione przy zakładaniu spółki,

2. koszty zakończonych prac rozwojowych.

Prace rozwojowe – ich wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych ściśle określonych nowych produktów, nowych

technologii, czy też ewidentne usprawnienia organizacyjno – techniczne.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument