Jakość w zarzadzaniu przedsiębiorstwem - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Jakość w zarzadzaniu przedsiębiorstwem - Notatki - Zarządzanie jakością, Notatki'z Zarządzanie jakością. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PPT (1 MB)
30 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania jakością odnoszące się do jakości w zarzadzaniu przedsiębiorstwem.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 30
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 30 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 30 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 30 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 30 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Krzysztof Grzybowski

JAKOŚĆ Pojęcie jakości pojawiło się w

starożytności – Platon określał jakość jako pewien stopień doskonałości.

Współczesne definicje jakości: - William Deming: „Niezawodność,

pewność, przewidywalność oraz zgodność z opisem produktów i usług”;

- Definicja jakości zawarta w normie ISO 8402:1994 „Jakość – zespół właściwości jednostki, dzięki którym jednostka ta jest w stanie zaspokajać ustalone lub założone potrzeby”

Rozwój koncepcji zarządzania jakością

1. Walter Shewhart 2. William Deming 3. Joseph Juran 4. Philip Crosby

WALTER SHEWHART

Walter Shewhart (1891- 1967) – prekursor współczesnej wiedzy o zarządzaniu.

Cykl Shewharta – zespół działań, polegający na wykrywaniu i usuwaniu poszczególnych czynników zakłócających przebieg procesu technologicznego.

WILLIAM DEMING William Deming (1900-1993) –

prekursor nowych koncepcji zarządzania jakością. Postulował całkowitą zmianę stylu zarządzania oraz konieczność zmiany orientacji produkcyjnej na rynkową.

Koncepcja Deminga opierała się na: - sterowaniu jakością procesów i

produktów, które przebiegają w cyklu działań, zwanym „kołem Deminga”

- stosowaniu 14 zasad w pracy kierownictwa przedsiębiorstwa.

KOŁO DEMINGA

PLANOWANIE (P)

(D) WYKONANIEREAGOWANIE (A)

(C) SPRAWDZENIE

Koło Deminga to powtarzający się cykl:

JOSEPH JURAN Joseph Juran – proces kształtowania

jakości produktów nastawiony na klienta.

Dwie grupy działań w zakresie jakości: - czynności o charakterze kierowniczym i

ekonom. (planowanie, organizowanie, dobór personelu)

- czynności o charakterze technicznym (projektowanie, produkcja, kontrola techniczna).

Koncepcja Jurana opiera się na trzech aspektach – „trylogii Jurana” (1986):

- kontroli jakości, - poprawy jakości, - planowaniu jakości

PHILIP CROSBY

Philip Crosby jest autorem czterech podstaw zarządzania jakością, określanych „absolutami”:

- jakość rozumiana jako zgodność ze specyfikacją, a nie jako dobry produkt.

- jakość osiągana jest poprzez profilaktykę, a nie poprzez oceny

- standard jakości oznacza brak usterek (koncepcja „zero defektów”)

- jakość mierzona jest kosztem braku zgodności ze specyfikacją, a nie wskaźnikami

Współczesne pojęcia zarządzania jakością:

Zapewnienie jakości System jakości Polityka jakości

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Zapewnienie jakości – wszystkie planowane i systematyczne, a w razie potrzeby udowodnione działania, realizowane w ramach systemu jakości, służące do wzbudzenia należytego zaufania co do tego, że obiekt (produkt, usługa) spełni wymagania jakościowe.

Nie zawsze działania służące zapewnieniu jakości są właściwie zorganizowane. Zarządzanie jakością wymaga wprowadzenia, udokumentowania oraz utrzymania systemu jakości.

SYSTEM JAKOŚCI

System jakości – struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasoby niezbędne do zarządzania jakością.

System jakości może obejmować tylko elementy związane z zapewnieniem jakości:

a) strukturę organizacyjną b) procedury c) procesy objęte systemem jakości d) zasoby

POLITYKA JAKOŚCI

Zadaniem przedsiębiorstwa powinna być

odpowiednio sprecyzowana polityka jakości.

Polityka jakości – ogół zamierzeń i kierunków działań organizacji dotyczących jakości, w sposób formalny wyrażony przez najwyższe kierownictwo tej organizacji.

POLITYKA JAKOŚCI

Główne cele polityki jakości: - wysoka jakość oferowanego wyrobu lub

usługi, zaspokajająca w trwały sposób potrzeby nabywcy;

- uzyskanie zaufania do tego, że własne zarządzanie zapewnia stałe osiąganie i utrzymywanie zamierzonej jakości;

- zaufanie nabywcy, że zamierzona jakość dostarczonego wyrobu będzie osiągnięta.

Zarządzanie jakością

 Instrumenty  Zasady  Metody

Zarządzanie jakością jest wdrożeniempolityki jakości, na które składają się:

- polityka jakości – cele jakości i sposoby ich osiągania

- cele i zadania organizacji - system jakości – struktura

organizacyjna, zadania, procesy, zasoby - funkcje zarządzania jakością

planowanie, sterowanie, doskonalenie

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Realizacja celów dotyczących jakości wymaga użycia odpowiednich środków. Umożliwiają one kształtowanie jakości wyrobu na wszystkich etapach cyklu jego istnienia.

Wśród środków oddziaływania na jakość wyróżniamy m.in. zasady, metody i narzędzia

ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Określają one stosunek przedsiębiorstwa i jego pracowników do zarządzania jakością. W czytelny sposób określają cele oraz politykę jakościową kierownictwa firmy, pomagając we wdrażaniu systemu zarządzania jakością (SJZ).

Do zasad zarządzania jakością należą: - zasada „ciągłego doskonalenia” - zasada „zero defektów”

ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

- Zasada „ciągłego doskonalenia” (Continuous Improvement Process; Kaizen) – ciągłe ulepszanie, oparte na stałych, niewielkich udoskonaleniach, wprowadzanych przy użyciu dostępnych narzędzi i systemów.

- Zasada „zero defektów” – jej istotą jest zapobieganie i dostrzeganie niezgodności na jak najwcześniejszych etapach istnienia wyrobu. Trzeba przy tym pamiętać, że przyczyny problemów mogą występować we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Metody zarządzania jakością

1. QFD (Quality Function Deployment)

2. FMEA (Failure Mode and Effects Analisys)

METODY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - QFD

QFD (Quality Function Deployment) – uwzględnia na wszystkich etapach projektowania największą liczbę czynników, mogących wpływać na jakość wyrobu lub procesy jego produkcji.

Określa, jakie warunki musi spełnić

przedsiębiorstwo na poszczególnych etapach powstawania produktu, aby odpowiedzieć na wymagania rynku.

Podstawowe założenia metody QFD:

- zaspokojenie potrzeb klientów jest głównym celem wdrażania nowych produktów;

- dział marketingu pełni kluczową rolę w badaniu oczekiwań klientów;

- wyniki prac działu marketingu są przekładane na specyfikacje produktów i procesów w pozostałych działach.

METODY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - QFD

METODY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - FMEA

FMEA (Failure Mode and Effects Analisys) – metoda wykrywania błędów i ich wpływu na jakość. Jest wykorzystywana na etapie projektowania i jej celem jest wykrycie błędów w jak najwcześniejszej fazie projektów.

Zakłada, że 75% błędów ma miejsce podczas projektowania wyrobu, ale jednocześnie 80% błędów zostaje ujawnionych dopiero w procesie produkcji, czy kontroli u klienta – tam gdzie są największe koszy.

Cel metody FMEA: wprowadzenie na etapie projektowania takich zmian w wyrobie lub procesie produkcyjnym, aby można było uniknąć późniejszych błędów.

Potencjalne korzyści ze stosowania tej metody: - większa efektywność działań na rzecz poprawy

jakości wyrobu; - lepsze dostosowanie się do wymagań klienta; - obniżenie kosztów produkcji; - poprawa jakości wyrobów

METODY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - FMEA

1987 - Normalizacja systemów jakości

Normy serii ISO 9000

NORMY ISO 9000

Normy serii ISO 9000 regulują zasady organizacyjne przedsiębiorstwa, które mają zapewnić odpowiednią jakość produktu lub usługi.

Zostały w nich zebrane i opisane

zasady oraz sposoby projektowania, dokumentowania, wprowadzania i oceniania systemu zarządzania jakością, ukierunkowanych na trwałe zapewnienie jakości wyrobów i usług.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 30 pages
Pobierz dokument