Strategiczne cele zarządzania finansami przedsiębiorstw - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Strategiczne cele zarządzania finansami przedsiębiorstw - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (139 KB)
2 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: strategiczne cele zarządzania finansami; instrumenty i obszary zarządzania finansami.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Pytanie 1 – Strategiczne cele zarządzania finansami przedsiębiorstw Jednym z głównych celów strategicznych firmy jest: maksymalizowanie korzyści przypadających udzia- łowcom firmy, tj. osobom które ulokowały w niej swoje kapitały w sposób trwały. Zarządzanie strate- giczne to określenie sensu działania przedsiębiorstwa, a poprzez dokonywanie się ciągłych zmian pro- gramów i zakresu środków zmierzania do realizacji określonych celów lub utworzenia nowych.

Pytanie 2 – Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zarządzanie finansami można zdefiniować jako planowanie i kontrolowanie finansów w celu osiągnięcia

finansowych celów przedsiębiorstwa. Celem zarządzania finansami przedsiębiorstw jest maksymaliza- cja wartości rynkowej zgromadzonego w nim kapitału w długim czasie. Konieczne jest tu rozróżnienie między maksymalizacją bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa a maksymalizacją zysku. Zarządzanie finansowe jest to wszystko to co, robi i za co odpowiedzialny jest menedżer ds. finansowych. Podstawowym celem jest maksymalizowanie dobrobytu akcjonariuszy.

Pytanie 3 – Funkcje zarządzania finansami. Zarządzanie finansami nie może być widziane jako poszukiwanie i wybór środków finansujących dzia- łalność przedsiębiorstwa w istniejących warunkach rynkowych. Pełne określenie funkcji zarządzania finansami a ściślej zespołu osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe przedsiębiorstwa obejmuje:

1. Określenie spodziewanych kosztów i korzyści wynikających z różnych form zaangażowania środków finansowania przedsiębiorstwem tak w wymiarze krótko- jak i długookresowym;

2. Alokację środków oraz określenie jej kosztów (wybór przedsięwzięcia inwestycyjnego); 3. Wybór źródeł finansowania i sposobów wykonywania; 4. Szacowanie oceny przychodów oraz związane z ich uzyskaniem ryzyko działalności przedsię-

biorstw. Podstawowe funkcje zarządzania finansami:

1. kształtowanie poziomu i struktury majątku, stosowanie do wymogów działalności operacyjnej i kryteriów efektywnościowych;

2. Określenie kierunków i form inwestowania oraz ocena i wybór projektów inwestycyjnych prze-

widzianych do realizacji; 3. Optymalizacja struktury kapitałowej z uwzględnieniem kosztów pozyskania kapitału

i alternatywnych źródeł finansowania (leasing); 4. Szacowanie i ocena przychodów oraz związanego z ich uzyskaniem ryzyka z działalności przed-

siębiorstwa; 5. Bieżąca (ocena) analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa umożliwiająca ocenę

zdolności przebiegu działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej z założeniami, stano- wiąca punkt wyjścia dla podejmowania decyzji rozwojowych;

6. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i ocena wpływu uwarunkowań zewnętrznych na de- cyzje inwestycyjne i finansowe;

7. Formułowanie wniosków dla polityki podziału zysku z uwzględnieniem celów strategicznych.

docsity.com

Pytanie 4 – Instrumenty zarządzania finansami. Są to szczegółowe techniki, które pozwalają dostarczyć właściwych informacji do zarządzania firmą. Jednym z głównych instrumentów jest rachunkowość, której zadanie polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych i na podstawie wyników liczbowych pozwolić uzyskać ocenę wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz jego powiązań ze światem zewnętrznym. Rachunkowość zarządcza to wyższy jakościowo etap dostarczenia właściwych informacji we właściwym czasie właściwym osobom.

Pytanie 5 – Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw. Do obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw zaliczamy:

1. Kształtowanie wielkości i struktury majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie kierunków oraz form inwestowania w powiązaniu z realizowaną działalnością operacyjną;

2. Kształtowani struktury kapitałowej poprzez określenie sposobów pozyskiwania środków na fi- nansową działalność operacyjną i inwestycyjną;

3. Kształtowanie relacji między strukturą majątkową i strukturą kapitałową gwarantujących za- chowanie równowagi ekonomiczno-finansowej;

4. Podział zysku i polityka dywidend w kontekście relacji zachodzących miedzy działalnością bieżą- cą i działalnością rozwojową.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument