Podział ekologii - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Podlasie in Siedlce
hannibal00
hannibal008 marca 2013

Podział ekologii - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (148 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z biologii: podział ekologii; nauka obejmująca się wzajemnymi zależnościami pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

PODZIAŁ EKOLOGII

* EKOLOGIA (gr. oikos – dom, miejsce życia) – nauka obejmująca się wzajemnymi zależnościami pomiędzy żywymi organizmami a ich

środowiskiem * bada korelacje między organizmami lub ich grupami oraz między nimi a ich środowiskiem życia

* wiąże się ściśle z innymi naukami biologicznymi i wykorzystuje ich osiągnięcia oraz arsenał badawczy * szereg poziomów złożoności układów biologicznych:

Związek organiczny - organellum - komórka - tkanka - narząd - organizm -

populacja - biocenoza - ekosystem - biom - biosfera

I PODZIAŁ

* POPULACJOEKOLOGIA – badanie populacji * BIOCENOEKOLOGIA – badanie żywej części ekosystemów * EKOLOGIA BIOSFERY – badanie biosfery

II PODZIAŁ

* EKOLOGIA ŚRODOWISKLĄDOWYCH – np. ekologia lasów, krajobrazów * EKOLOGIA WÓD SŁODKICHI OCEANÓW * PALEOEKOLOGIA – zajmuje się odtwarzaniem dawnych środowisk

III PODZIAŁ

* EKOLOGIA OPISOWA - zajmuje się rejestrowaniem istniejącego stanu rzeczy - opisuje całe formacje organizmów , np. tundrę, step, las liściasty strefy umiarkowanej - charakteryzuje związane z tymi formacjami gatunki roślin, grzybów oraz zwierząt - niemożliwy jest tu pełen opis wszystkich elementów, które do tego nieustannie się zmieniają * EKOLOGIA FUNKCJONALNA - nowoczesne podejście - naukowcy starają się najpierw zbadać wzajemne związki między elementami ekologicznymi, a następnie doszukać się ogólnych zasad funkcjonowaniasystemówekologicznych - określa mechanizmy związków obecnie występujących * EKOLOGIA EWOLUCYJNA - bada wpływ doboru naturalnego na obserwowane obecnie przystosowania ekologiczne gatunków - szuka przyczyn historycznychmechanizmów związków obecnie występujących

PODSTAWOWE POJĘCIA EKOLOGICZNE

OSOBNIK

* pojedynczy przedstawiciel danego gatunku zdolny do samodzielnej egzystencji w środowisku

* pojęcie nie budzi wątpliwości np. w odniesieniu do psa czy stokrotki * problemy mogą wystąpić w przypadku zwierząt kolonijnych czy roślin rozmnażających się wegetatywnie * grupa osobników jednego gatunku, zamieszkujących dany teren w określonym czasie

* osobniki te mogą się ze sobą krzyżować umożliwiając przepływ genów * jeśli dany teren jest duży to populacja może składać się z większej liczby populacji lokalnych * każda jest jednogatunkowym zbiorem osobników powiązanych ze sobą zależnościami, ale jednocześnie nie jest prostą sumą elementów składowych, czyli tworzących ją organizmów * wynika to ze złożonych zależności międzyosobniczych i środowiskowych, które powodują wykształcanie charakterystycznych dla danej populacjicech, takich jak np. zagęszczenie czy struktura wiekowa

POPULACJE

* ogół populacji żyjących na określonym terenie

* nie jest prostą sumą osobników * ma swoiste cechy wynikające z wielorakich zależności między populacjami * biocenozą są więc biologiczne składniki łąki lub jeziora

BIOCENOZA

* kompletna jednostka ekologiczna, która obejmuje wszystkie żywe organizmy na danym terenie

(biocenozę) oraz ich środowisko nieożywione (abiotyczne) * charakterystyczna struktura troficzna i zróżnicowanie biologiczne prowadzą w ekosystemach do skomplikowanego przepływu energii i krążenia materii * ekosystemem więc jest ocean, duża łąka czy śródleśne jezioro

EKOSYSTEM

* duża jednostka ekologiczna, na którą składają się całe zespoły ekosystemówokreślonego obszaru

geograficznego * region biologiczny o charakterystycznych cechachmorfologicznych, wynikających z dominacji określonej formacji roślinnej i charakterystycznej dla niej fauny * biomem jest np. tundra, wilgotny las równikowy, sawanna

BIOM

* strefa występowania życia złożona z wszystkich biomów na Ziemi

BIOSFERA

* zespół czynników ożywionych i nieożywionych, wywierających wpływ na dany organizm, populację,

gatunek, biocenozę itd. * jednocześnie każdy z tych podmiotów także oddziałuje na środowisko przekształcając je

ŚRODOWISKO

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument