Zawieszenie postępowania administracyjnego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Zawieszenie postępowania administracyjnego - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (107 KB)
1 strona
809Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące zawieszenia obligatoryjnego postępowania administracyjnego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

A. Zawieszenie postępowania administracyjnego

Organ administracji jest obowiązany zawiesić postępowanie

(zawieszenie obligatoryjne ): 1: w razie śmierci strony lub jednej ze stron , jeżeli wezwanie

spadkobierców jednej zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest

możliwe i nie zachodzą okoliczności , o których mowa w art. 30 $ 5 , a

postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105), 2. w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony

1. w razie utraty przez stronę lub jej przedstawiciela ustawowego

zdolności do czynności prawnych,

2. gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji należy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd ,

3. w razie wniesienia do TK pytania prawnego co do zgodności aktu

ustawowego z Konstytucją lub aktem ustawodawczym w związku z

toczącym się postępowaniem administracyjnym .

Organ administracji może zawiesić postępowanie , jeżeli wystąpi o to strona , na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie

sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi

społecznemu (zawieszenie faktyczne)

B. Umorzenie postępowania administracyjnego .

W toku postępowania administracyjnego mogą pojawić się okoliczności uzasadniające bezprzedmiotowość postępowania . Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego może być skutkiem przyczyny faktycznych , tzn. ustania stanu faktycznego podlegającego uregulowaniu przez organ administracji państwowej w

drodze decyzji np. śmierci osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

Postępowanie staje się bezprzedmiotowe również wskutek przyczyn

prawnych , tzn. gdy obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają

rozstrzygnięcie sprawy co do istoty .

Stwierdzając bezprzedmiotowość postępowania organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania , która nie rozstrzyga sprawy co do istoty , a

więc nie wywołuje skutków w sferze prawa materialnego . Decyzja o

umorzeniu postępowania wywołuje jedynie skutki procesowe w postaci

zakończenia postępowania w danej instancji (art. 104 $ 2) . Wydanie przez organ decyzji o umorzeniu postępowania na odstawie art. 105 $ 1

zapewnia stronie gwarancje procesowe przewidziane w postępowaniu

administracyjnym , zwłaszcza możliwość odwołania do drugiej instancji

oraz zaskarżenie decyzji ostatecznej tego organu do sądu

administracyjnego .

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument