Polityka społeczna - Notatki - Polityka - Część 3, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201322 marca 2013

Polityka społeczna - Notatki - Polityka - Część 3, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice

PDF (480 KB)
55 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu polityki: polityka społeczna. Część 3.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 55

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 55 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 55 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 55 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 55 pages

Pobierz dokument

111

3) licencja zawodowa pośrednika pracy II stopnia.

Art. 94. 1. (240) Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizują: 1) doradca zawodowy - stażysta; 2) doradca zawodowy; 3) doradca zawodowy I stopnia; 4) doradca zawodowy II stopnia.

2. Doradcą zawodowym może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową, jeżeli: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana; 3) posiada wyższe wykształcenie; 4) (241) wykonywała zadania na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie poradnictwa

zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia; 5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 2a. (242) Wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie stosuje się do obywateli, o których mowa w art. 1

ust. 3 pkt 2 lit. a-c, posiadających decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. (243) Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać czynności na stanowisku doradcy zawodowego - stażysty pod nadzorem doradcy zawodowego.

4. Doradcą zawodowym I stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2, oraz: 1) posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach

zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego;

2) (244) (uchylony). 5. Doradcą zawodowym II stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2

pkt 1, 2 i 5, oraz: 1) ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego; 2) posiada co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia.

6. (245) Doradca zawodowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 95. (246) 1. (247) Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencję zawodową doradcy zawodowego określonego stopnia osobie spełniającej warunki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 2a, 4 i 5.

2. Określa się następujące stopnie licencji zawodowej doradcy zawodowego: 1) licencja zawodowa doradcy zawodowego; 2) licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia; 3) licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia.

Art. 96. 1. Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy wykonuje specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

2. Specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana; 3) (248) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 4) wykonywała zadania z zakresu organizacji szkoleń przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych

służbach zatrudnienia; 5) (249) (uchylony).

3. (250) Samodzielnym specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju

zawodowego; 3) ukończyła studia podyplomowe z zakresu rozwoju zasobów ludzkich potwierdzone odpowiednimi

dokumentami. 4. (251) Specjalista do spraw rozwoju zawodowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiązany doskonalić

kwalifikacje zawodowe.

Art. 97. 1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wykonuje specjalista do spraw programów.

2. Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

112

2) nie była karana; 3) (252) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 4) wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów, o których

mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia; 5) (253) (uchylony).

3. Samodzielnym specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która: 1) (254) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw programów; 3) (255) ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone

odpowiednimi dokumentami. 4. (256) Specjalista, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 98. 1. Zadania polegające na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wykonuje lider klubu pracy.

2. Liderem klubu pracy może zostać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana; 3) posiada co najmniej średnie wykształcenie; 4) (257) wykonywała zadania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w

publicznych służbach zatrudnienia oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy; 5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 3. (258) Lider klubu pracy jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 99. (259) 1. Zadania w zakresie świadczenia usług EURES realizują doradca EURES i asystent EURES zatrudnieni w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy.

2. Doradcą EURES może zostać osoba, która: 1) spełnia wymagania określone w odrębnych procedurach obowiązujących państwa członkowskie Unii

Europejskiej; 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 4) posiada wyższe wykształcenie; 5) posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania

zadań; 6) była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia i wykonywała

zadania w zakresie usług rynku pracy; 7) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 3. Asystentem EURES może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 3) ma co najmniej średnie wykształcenie; 4) była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia i wykonywała

zadania w zakresie usług rynku pracy; 5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 4. Doradca EURES i asystent EURES są obowiązani doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 100. (260) 1. (261) Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91 pkt 1 i 2, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy.

2. (262) Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91 pkt 3-6, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od posiadanego przygotowania zawodowego, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy.

3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane ze środków Funduszu Pracy. 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb nadawania licencji zawodowych

pośrednika pracy i doradcy zawodowego, biorąc pod uwagę rozwój zawodowy pracowników publicznych służb zatrudnienia.

5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, tryb oraz warunki przyznawania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia pracownikom, o których mowa w art. 91 pkt 1-6, mając na uwadze osiągnięcie zwiększonej efektywności oraz rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Art. 101. 1. Przepisy art. 92, 94, 96-98 i 100 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy.

2. (263) (uchylony).

113

Art. 102. (264) (uchylony).

Art. 102a. (265) (uchylony).

Rozdział 18

Fundusz Pracy

Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

Art. 104. 1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.5)), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), co najmniej wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłacają: 1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:

a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, c) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie

usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące,

d) wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, e) pobierające stypendia sportowe, f) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy

zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach,

g) (266) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,

h) (267) za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

1a) (268) (uchylony); 2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych - za swoich

członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem: a) duchownych, b) pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, c) pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne lub

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, d) podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, e) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, f) odbywających zastępcze formy służby wojskowej, g) przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński, h) pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6. 2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. 3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania

składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w tym przepisie.

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

114

Art. 105. (269) Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Art. 106. 1. Przychodami Funduszu Pracy są: 1) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy; 2) dotacje budżetu państwa; 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu

Pracy; 4) odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy

oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów; 5) spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy; 6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań z zakresu

udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES; 6a) (270) środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o

komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.53)), oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;

7) inne wpływy. 2. (271) Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w

art. 115 i art. 119-124, kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów o pomocy społecznej, a także środki pieniężne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651).

3. Dysponent Funduszu Pracy, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków.

Art. 106a. (272) 1. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczane na finansowanie części działań publicznych służb zatrudnienia związanych z udziałem w sieci EURES.

2. Rodzaj działań, o których mowa w ust. 1, oraz wydatków na ich realizację określają: 1) porozumienia zawierane pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy a samorządami województw lub 2) umowy zawierane pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską, lub 3) umowy zawierane pomiędzy państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, a Wspólnotą

Europejską na finansowanie partnerstw transgranicznych EURES. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, podlegają refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej do wysokości określonej w umowach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 107. 1. Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przekazuje na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania, w formie zaliczek, część składek zgromadzonych na koncie odpowiadającą udziałowi stopy procentowej składek na Fundusz Pracy w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatecznie rozlicza pobrane składki na Fundusz Pracy do 20 dnia następnego miesiąca.

3. W razie nieopłacania składek na Fundusz Pracy lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu dodatkową opłatą w wysokości do 100 % należnej kwoty składek.

4. Od składek na Fundusz Pracy nieopłaconych w terminie Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.6)). Składki te oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, o których mowa w ust. 3, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Składki, odsetki i dodatkowe opłaty są przekazywane na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.

5. Koszty poboru składek na Fundusz Pracy obciążają ten fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5 % kwoty składek przekazanych na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.

6. W przypadku nieprzekazania w terminach określonych w ust. 2 składek, pobranych odsetek oraz dodatkowych opłat, o których mowa w ust. 4, na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy należne są od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odsetki ustawowe.

Art. 108. 1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 38 ust.

4 oraz art. 40 ust. 5;

115

2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy;

3) (273) (uchylony); 4) (274) refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz

odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy, o których mowa w art. 109 ust. 7a;

4a) (275) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a1;

4b) (276) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d i art. 109 ust. 7c; 5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę

w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 6;

5a) (277) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych;

6) kosztów szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia, o których mowa w art. 23 ust. 7 i 9; 7) (278) (uchylony); 8) dodatków szkoleniowych, o których mowa w art. 41 ust. 1; 9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których mowa w art. 41 ust. 4 i

5 oraz art. 43; 10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 41 ust. 9; 11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 12) kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 45; 13) (279) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46;

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47;

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac

interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 17) stypendiów, o których mowa w art. 52, 53 i 55; 18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 54; 19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, o

których mowa w art. 57; 20) (280) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 59 ust. 3; 21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62; 23) refundowania pracodawcy kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 1; 24) refundowania pracodawcy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 69

ust. 2 pkt 2; 24a) (281) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 ust. 8; 26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków, o których

mowa w art. 72 ust. 13; 27) (282) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 27a) (283) (uchylony); 28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i specjalności, standardów

kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 30) (284) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia

poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 31) opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych

partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców; 32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do

ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi;

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy; 34) (285) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w

publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy;

35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych;

116

36) (286) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;

36a) (287) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy;

37) (288) kosztów wyposażenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby niebędące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6;

38) kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 39) (289) (uchylony); 40) (290) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz

składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym; 42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy publicznej dla

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 44) (291) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz kosztów obsługi

rachunku bankowego Funduszu Pracy; 45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz Pracy; 46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych, o których mowa w

art. 141; 47) (292) (uchylony); 48) (293) kosztów, o których mowa w art. 42a; 49) (294) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o których mowa w art.

106a. 2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie Funduszu Pracy kwot

na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.

Art. 109. 1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11.

2. Kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez ministra właściwego do spraw pracy według algorytmu.

3. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Ochotniczym Hufcom Pracy kwotę środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, szkolenie pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz realizację innych zadań finansowanych z Funduszu Pracy.

4. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy urzędom wojewódzkim środki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szkolenia pracowników urzędu wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.

5. Środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane samorządom województw i powiatów do wysokości faktycznych potrzeb.

6. (295) (uchylony). 7. (296) Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na finansowanie w

województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi umowa zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po uprzednim uzgodnieniu treści umowy oraz wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie tych projektów z ministrem właściwym do spraw pracy. Kopie zawartych umów minister do spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw pracy.

7a. (297) Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji w województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy stanowi umowa zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw pracy, określająca wysokość środków na ten cel oraz sposób ich wydatkowania.

7b. (298) Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw pracy o kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację przez powiaty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poszczególnych działań, w tym ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa oraz ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów powiatowych.

7c. (299) Minister właściwy do spraw pracy może ze środków Funduszu Pracy zrefundować część poniesionych z budżetu kosztów kwalifikowalnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006

117

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 realizacji projektów poniesionych na: 1) pomoc i doradztwo prawne urzędowi ministra właściwego do spraw pracy w zakresie przygotowania i

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,

2) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

- do wysokości 0,5 % wartości projektu. 8. Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa, w ramach kwoty, o której mowa w ust. 2. Określając kryteria, sejmik województwa powinien wziąć pod uwagę w szczególności: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy; 5) (300) kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 9. Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w

ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

10. Organy zatrudnienia oraz ochotnicze hufce pracy mogą zawierać umowy, porozumienia i udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujących powstawanie zobowiązań przechodzących na rok następny do wysokości 30 % kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy, a łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw pracy. Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków Funduszu Pracy ustaloną na rok następny.

11. (301) Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia: 1) algorytm, o którym mowa w ust. 2; 2) udział w ustalonej dla województwa kwocie Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na finansowanie programów regionalnych, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) sposób ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów oraz wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 11a. (302) Przy ustalaniu kwot środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie algorytm powinien w szczególności uwzględniać: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w województwie na realizację projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. (303) Środki trwałe lub wyposażenie zakupione z Funduszu Pracy przez:

1) organy zatrudnienia albo Ochotnicze Hufce Pracy na potrzeby związane z realizacją zadań określonych w ustawie stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwego samorządu terytorialnego do wyłącznej dyspozycji odpowiednio: urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, wojewódzkiego urzędu pracy, powiatowego urzędu pracy, a także wydzielonej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego właściwego wojewodę realizującej zadania określone w ustawie;

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz przez bezrobotnych, o których mowa w art. 46, stają się ich własnością;

3) (304) szkoły wyższe lub organizacje studenckie, o których mowa w art. 39 ust. 6, stają się ich własnością.

Art. 109a. (305) 1. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 9, nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

2. Łączna kwota przeznaczona na koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38, w okresie kolejnych trzech lat nie może przekroczyć iloczynu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

3. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, nie mogą przekroczyć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

118

Art. 110. W sprawach z zakresu gospodarki funduszami celowymi nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o finansach publicznych.

Rozdział 19

Nadzór i kontrola

Art. 111. Wojewoda sprawuje nadzór, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przez: 1) badanie dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania nadzoru; 2) wizytację obiektów i pomieszczeń; 3) przeprowadzanie oględzin obiektów, składników majątku oraz obserwację przebiegu określonych czynności

objętych obowiązującym standardem; 4) żądanie od pracowników nadzorowanej jednostki udzielania informacji w formie ustnej i pisemnej w związku

z czynnościami nadzorczymi; 5) wzywanie i przesłuchiwanie świadków; 6) zwracanie się o wydanie opinii przez biegłych i specjalistów z zakresu rynku pracy; 7) badanie wymogów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 92, 94, 96-99.

Art. 112. 1. Czynności, o których mowa w art. 111, w imieniu i z upoważnienia wojewody przeprowadza zespół pracowników właściwego do spraw pracy wydziału urzędu wojewódzkiego w składzie co najmniej dwóch osób, zwany dalej "zespołem inspektorów".

2. Zespół inspektorów przeprowadzając czynności, o których mowa w art. 111, jest obowiązany do okazania legitymacji służbowych oraz imiennego upoważnienia wskazującego urząd pracy, którego czynności te dotyczą.

Art. 113. 1. Wojewoda, w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 111, może przekazać jednostce samorządu terytorialnego zalecenia, pouczenia oraz może zgłaszać uwagi i wnioski.

2. Urząd pracy objęty czynnościami nadzorczymi może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń urząd pracy w terminie 30 dni jest

obowiązany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. 5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń wojewódzki lub powiatowy urząd pracy w

terminie 30 dni jest obowiązany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy w zakresie wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3, oraz spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy, wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach odpowiednio marszałka województwa lub starostę.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach.

Art. 114. 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 111, zostały ujawnione rażące zaniedbania lub zaniechania w zakresie wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3, oraz spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu.

Art. 114a. (306) Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie do dnia 31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim nadzoru, o którym mowa w art. 10 ust. 1, wraz z jego wynikami i ich oceną.

Art. 115. 1. Kto nie realizuje zaleceń wojewody, o których mowa w art. 113 - podlega karze pieniężnej w wysokości do 6.000 zł.

2. Kto nie wdraża lub nie stosuje standardów usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy - podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

3. Karę pieniężną wymierza wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę rozmiar, stopień i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

4. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki ustawowe. 5. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

119

Art. 116. (307) (uchylony).

Art. 117. (308) (uchylony).

Art. 118. (309) (uchylony).

Art. 118a. (310) 1. Dysponent Funduszu Pracy może przeprowadzać w publicznych służbach zatrudnienia oraz w innych organach, organizacjach i jednostkach organizacyjnych, które otrzymały środki Funduszu Pracy, kontrole w zakresie: 1) wydatkowania środków Funduszu Pracy zgodnie z przeznaczeniem; 2) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy; 3) właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu Pracy; 4) nieprzekroczenia ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy kwot środków (limitów) Funduszu

Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 2-4, na finansowanie zadań realizowanych w roku budżetowym. 2. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych

zakresem kontroli.

Rozdział 20

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Art. 119. 1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

3. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązek, o którym mowa odpowiednio w art. 36 ust. 7 i art. 74, został już spełniony.

Art. 120. 1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. Cudzoziemiec, który wykonuje pracę bez zezwolenia, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł.

Art. 121. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. (311) Kto, prowadząc agencję zatrudnienia, pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub której udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

3. Tej samej karze podlega, kto prowadząc agencję zatrudnienia, nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.

4. (312) Kto nie dokonał zwrotu certyfikatu wstępnego lub certyfikatu w terminie określonym w art. 19 ust. 15, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

5. (313) Kto nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 6, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Art. 122. 1. Kto: 1) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich w przewidzianym przepisami

terminie, 2) nie zgłasza wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na

Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia - podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli zaległe składki na Fundusz Pracy zostały już opłacone w wymaganej wysokości.

Art. 123. Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Art. 124. (314) (uchylony).

120

Art. 125. (315) 1. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 119-123, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.).

2. Orzeczone i wyegzekwowane kary grzywien, o których mowa w art. 119-123, sądy przekazują bezpośrednio na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących sposobu wykonywania budżetu państwa.

Rozdział 21

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 126. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)) art. 91 otrzymuje brzmienie:

"Art. 91. § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, 2) 80 % kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż

określone w pkt 1.".

Art. 127. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielniach socjalnych liczba założycieli - osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.";

2) w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, spółdzielnia produkcji rolnej co najmniej pięciu

członków, a spółdzielnia socjalna nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, o ile statut nie wymaga liczby większej.";

3) w części I "Spółdzielnie": a) tytuł II otrzymuje brzmienie:

"Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy, spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych",

b) w tytule II po art. 203 dodaje się dział V w brzmieniu:

"Dział V

Spółdzielnie socjalne

Art. 203a. § 1. Spółdzielnie socjalne mogą tworzyć: 1) osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy; 2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001);

3) niepełnosprawni, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 2. Nazwa spółdzielni niezależnie od jej brzmienia musi zawierać oznaczenie "spółdzielnia socjalna".

§ 3. Spółdzielnia socjalna może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną. § 4. Spółdzielnia socjalna może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia,

podjętej zwykłą większością głosów, wyłącznie w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia socjalna.

§ 5. Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku, gdy dokonane zmiany statutu naruszają zasady określone w art. 203b.

§ 6. Spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych staje się spółdzielnią socjalną na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów. Przepisy o łączeniu się spółdzielni stosuje się odpowiednio.

§ 7. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej, mając na względzie ułatwienie procedur rejestracyjnych.

Art. 203b. § 1. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celu zawodowej i społecznej integracji przez osoby, o których mowa w art. 203a § 1.

121

§ 2. Spółdzielnie socjalne mogą zatrudniać osoby niebędące osobami, o których mowa w art. 203a § 1, przy pracach wymagających szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają członkowie spółdzielni. Liczba tych osób nie może być większa niż jedna na pięciu członków spółdzielni.

§ 3. W spółdzielniach socjalnych, w których liczba członków nie przekracza 15, nie powołuje się rady nadzorczej, zaś jej zadania wykonuje walne zgromadzenie, a prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.

§ 4. W spółdzielniach socjalnych całość nadwyżki bilansowej walne zgromadzenie przeznacza na fundusz zasobowy spółdzielni.

Art. 203c. § 1. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej jej majątek pochodzący ze środków publicznych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy.

§ 2. W razie likwidacji spółdzielni socjalnej utworzonej z udziałem osób, o których mowa w art. 203a § 1 pkt 3, jej majątek pochodzący ze środków publicznych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proporcjonalnie do wskaźnika niepełnosprawnych udziałowców i zatrudnionych osób niepełnosprawnych ustalonego odpowiednio na zasadach określonych w art. 2 pkt 6 i art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3- 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art. 203d. W sprawach nieuregulowanych w art. 203a-203c do spółdzielni socjalnej stosuje się przepisy ustawy odnoszące się do spółdzielni pracy.".

Art. 128. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.";

2) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.".

Art. 129. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 102 otrzymuje brzmienie: "102) zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia,

zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001),",

b) w pkt 117 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 118 w brzmieniu: "118) wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń

rzeczowych, z tytułu szkoleń, badań lekarskich oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).";

2) w art. 34 po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu: "10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, albo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy

122

ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.".

Art. 130. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) kolegia pracowników służb społecznych,"; 2) w art. 5 po ust. 6c dodaje się ust. 6d w brzmieniu:

"6d. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań własnych samorządu województwa.";

3) w art. 5a w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie "nauczycieli" skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "oraz kolegiach pracowników służb społecznych,";

4) po art. 9e dodaje się art. 9f w brzmieniu: "Art. 9f. 1. Słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych może być tylko osoba posiadająca

świadectwo dojrzałości. 2. W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej i odbywania przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące studentów szkół wyższych.

3. Kolegia służb społecznych mogą pobierać opłaty za egzaminy wstępne oraz za zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym w publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, chyba że są powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i zasady działania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, a także zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników służb społecznych.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące realizowania planów nauczania, przedmioty kształcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treści programowe i wymagane umiejętności.

6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa w ust. 4 i 5, do kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące szkół wyższych.";

5) w art. 22 w ust. 2a po wyrazach "która ukończyła 16 lat" dodaje się wyrazy ",a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy 15 lat";

6) w art. 69 uchyla się ust. 2 i 3.

Art. 131. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, dotyczące bezrobotnych osób niepełnosprawnych, przewyższające wydatki określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, a także wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostających w zatrudnieniu są realizowane i finansowane na zasadach określonych w ustawie.";

2) w art. 26a ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje:

1) 100 % kwot dofinansowania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 2, 2) kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 75 % najniższego wynagrodzenia w przypadku

osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych.";

3) w art. 26b ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze

środków publicznych."; 4) w art. 26c:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) informacje o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z

zastrzeżeniem ust. 1a", b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają przedsiębiorcy."; 5) w art. 32 w ust. 1 uchyla się pkt 4.

123

Art. 132. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.11)) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do Najwyższej Izby Kontroli oraz Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.".

Art. 133. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 2 po lit. w dodaje się lit. z w brzmieniu:

"z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie,";

2) w art. 6 w ust. 1: a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych lub pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej "bezrobotnymi",",

b) w pkt 20 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu: "21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.";

3) w art. 9 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: "1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do

objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.";

4) w art. 12 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21.";

5) w art. 13 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu: "16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia szkoleniowego

do dnia utraty tego prawa."; 6) w art. 16 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.";

7) w art. 18 w ust. 4 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i pkt 7 w brzmieniu: "7) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia szkoleniowego";

8) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9, 11,

12, 18a-21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek.".

Art. 134. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 i Nr 64, poz. 593) w art. 139 w ust. 1 uchyla się pkt 9.

Art. 135. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy;";

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe w

miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania

124

zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy;";

3) w art. 9 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "4) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących osobami pobierającymi

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,".

Art. 136. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;"; 2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, c-i, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, z zastrzeżeniem ust. 3.";

3) w art. 23: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 2a i 10, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 10.",

b) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15, jest kwota emerytury, renty z wyłączeniem dodatków,

zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze, pomniejszona o kwotę zaliczoną na poczet emerytury lub renty.";

4) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia składkę jako

płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, który wypłaca to świadczenie.";

5) w art. 29 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) osób wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 2-29 i 31 oraz w art. 11 są opłacane i

ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem pkt 2,".

Art. 137. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,";

2) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) organizacjach pozarządowych - oznacza to organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób, o których mowa w art. 1;"; 3) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta, burmistrza,

prezydenta miasta i organizację pozarządową, zwane dalej "instytucjami tworzącymi".", b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Centrum utworzone przez organizację pozarządową działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.";

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Status Centrum przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, po zaopiniowaniu przez

marszałka województwa wniosku, o którym mowa w art. 4, składanego w terminie 30 kwietnia i 30 września danego roku.";

5) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku gdy instytucja tworząca, będąca organizacją pozarządową, ulega likwidacji, prawa i

obowiązki tej instytucji może przejąć gmina właściwa ze względu na siedzibę Centrum. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

6) w art. 7: a) w ust. 1:

– w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "w przypadku Centrum tworzonego przez organizację pozarządową z:",

– uchyla się lit. b, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

125

"2. Utworzenie Centrum może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.";

7) w art. 10: a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) środków z Unii Europejskiej.", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową działalność Centrum może być ponadto finansowana z: 1) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł; 2) innych dochodów własnych gminy niż określone w ust. 1 pkt 1.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja

pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja.";

8) w art. 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Zadania, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, mogą być realizowane także

przez pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w organizacji pozarządowej, która uzyska zgodę na wykonywanie tych zadań właściwego dla siedziby tej organizacji wojewody.";

9) w art. 16: a) w ust. 1 po wyrazach "pracownika socjalnego" dodaje się wyrazy "i uczestnika lub po uczestnictwie w

klubie integracji społecznej na wniosek pracownika socjalnego", b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uczestnicy mogą podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują uprawnienia, o których

mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."; 10) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gmina, ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1, mogą: 1) organizować roboty publiczne; 2) prowadzić kluby integracji społecznej organizujące działania o charakterze terapeutycznym,

zatrudnieniowym i samopomocowym.".

Art. 138. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, obowiązują od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.";

2) w art. 17 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o

wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.";

3) w art. 23: a) w ust. 1 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio art. 25, 26 oraz

28-35."; 4) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.";

5) w art. 143 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do

126

prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.",";

6) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Decyzje przyznające świadczenia na podstawie art. 16, 17, 18, 21 oraz 31 ust. 6-10 ustawy z dnia 29

listopada 1990 r. o pomocy społecznej realizuje się według przepisów dotychczasowych, przez czas, na jaki te decyzje zostały wydane, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.";

7) w art. 155 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. W stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego

przed dniem 1 stycznia 2004 r., decyzje zmieniające decyzje o odpłatności i o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje starosta właściwy ze względu na położenie domu.".

Rozdział 22

Przepisy przejściowe

Art. 139. 1. Zasiłki, dodatki szkoleniowe oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia przyznane bezrobotnym przed dniem wejścia w życie ustawy są wypłacane na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, z wyjątkiem ich waloryzacji i zawieszania, które są dokonywane na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Do kwot z tytułu zasiłków, dodatków szkoleniowych oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów za okres do dnia wejścia w życie ustawy zasady określone w art. 78 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy zostały skierowane na staż, szkolenie, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne formy aktywizacji, kontynuują je na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

4. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy są kontynuowane na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

5. Pożyczki z Funduszu Pracy otrzymane na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu spłaty na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

6. Do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65) stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem jej wejścia w życie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

7. Do dnia 30 czerwca 2005 r. powiatowe urzędy pracy refundują na dotychczasowych zasadach wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego na podstawie umów o refundację zawartych do dnia 31 sierpnia 2004 r.

8. Od dnia 1 lipca 2005 r. Ochotnicze Hufce Pracy stają się z mocy prawa stroną umów o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zawartych do dnia 31 sierpnia 2004 r. przez starostów z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.

Art. 140. Do dnia 31 grudnia 2005 r. powiat może być organizatorem robót publicznych dla wszystkich osób bezrobotnych.

Art. 141. 1. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych są wypłacane i finansowane z Funduszu Pracy za okres do dnia przejęcia wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Zasiłki pogrzebowe wypłacane osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne albo członka rodziny tej osoby pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej, są finansowane z Funduszu Pracy za okres do dnia przejęcia wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o ile nie przysługują one na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zasiłki pogrzebowe, o których mowa w ust. 2, przysługują w wysokości określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 142. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia w składzie istniejącym w dniu wejścia w życie ustawy działają do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy i wicedyrektorzy pełniący funkcje w dniu wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy i wicedyrektorami w rozumieniu ustawy bez konieczności ich ponownego powoływania.

3. Kierownicy powiatowych urzędów pracy i ich zastępcy pełniący funkcje w dniu wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa odpowiednio dyrektorami i zastępcami dyrektorów powiatowych urzędów pracy w rozumieniu ustawy bez konieczności ich ponownego powoływania.

4. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy były zatrudnione na stanowiskach pośrednika pracy lub wykonujące

127

zadania w zakresie pośrednictwa pracy, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa pośrednikami pracy, o których mowa w art. 92 ust. 2.

5. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy były zatrudnione na stanowiskach doradcy zawodowego lub wykonujące zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa doradcami zawodowymi, o których mowa w art. 94 ust. 2.

6. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy były zatrudnione przy wykonywaniu zadań dotyczących opracowania i realizacji programów i projektów międzynarodowych z zakresu rynku pracy, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa specjalistami do spraw programów w rozumieniu niniejszej ustawy.

7. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy zatrudnione były przy wykonywaniu zadań dotyczących organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych, stają się z mocy prawa specjalistami do spraw rozwoju zawodowego w rozumieniu ustawy.

Art. 143. Instytucje szkoleniowe mogą prowadzić działalność w zakresie określonym ustawą bez konieczności uzyskania wpisu, o którym mowa w art. 20 ust. 1, w okresie do 6 miesięcy po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 144. Uprawnienia nabyte na podstawie przepisów o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół są kontynuowane na dotychczasowych zasadach do czasu ich wygaśnięcia.

Art. 145. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub wprost do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, rozumie się przez to odwołanie do niniejszej ustawy.

Art. 146. Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wszczęto postępowanie odwoławcze lub postępowanie przed sądem administracyjnym, podlegają rozpatrzeniu według przepisów dotychczasowych.

Art. 147. Szkoły policealne kształcące w zawodzie "pracownik socjalny" przeprowadzają ostatni nabór słuchaczy na ten kierunek w roku szkolnym 2004/2005.

Art. 148. Przepis art. 106 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zaciągania kredytów i pożyczek na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych za okres, w którym wypłata zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych jest dokonywana z Funduszu Pracy.

Art. 149. 1. (316) Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 7, art. 22, art. 36 ust. 1 pkt 1-5, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 18, art. 37b ust. 6, art. 45, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 1- 5, art. 57 ust. 6 i 8, art. 57a ust. 9 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.15)) zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 37h ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 150. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, przeniesienia planowanych wydatków na finansowanie zadań dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 między odpowiednimi częściami, działami, rozdziałami i paragrafami.

Art. 150a. (317) 1. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r., przysługuje osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 r. spełniła warunki do jego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 r. nie spełniła warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, jeżeli w dniu 31 grudnia 2001 r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych i w wyniku zaliczenia okresu pobierania tego zasiłku do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uzyskałaby prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

3. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r., nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Osobie, o której mowa w ust. 2, prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie, o ile w

128

dniu jego złożenia spełnia warunki do nabycia tego prawa określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, może złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego do dnia 28 lutego 2006 r., do właściwego dla jej miejsca zamieszkania powiatowego urzędu pracy.

6. Starosta rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 5, wydaje decyzje oraz wypłaca z Funduszu Pracy zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne za okres do dnia 31 lipca 2004 r.

7. Starosta po rozpatrzeniu wniosku i wypłaceniu zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, za okres do dnia 31 lipca 2004 r. przekazuje dokumentację osoby uprawnionej do pobierania zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne, o których mowa w ust. 7, stają się, z dniem 1 sierpnia 2004 r., odpowiednio zasiłkiem przedemerytalnym i świadczeniem przedemerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

9. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne przysługujące: 1) do dnia 31 lipca 2004 r. są wypłacane na zasadach i w trybie obowiązującym w tym okresie przez właściwy

powiatowy urząd pracy; 2) od dnia 1 sierpnia 2004 r. są wypłacane na zasadach i w trybie obowiązującym w tym okresie przez

właściwy organ rentowy.

Art. 150b. (318) 1. Pracownikowi byłego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 lipca 2004 r. spełniał warunki określone w art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 r., z wyłączeniem wyrazów "w dniu 7 listopada 2001 r.".

2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 r., nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 r.

3. Przepis art. 150a ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.

Art. 150c. (319) Świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki przedemerytalne przyznane na podstawie art. 150a i 150b wypłacane są bez odsetek ustawowych.

Art. 150d. (320) 1. Prawo do świadczeń przedemerytalnych przyznanych przez powiatowy urząd pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na zasadach i w trybie określonym w tych przepisach na wniosek osoby uprawnionej (zainteresowanej) lub z urzędu, jeżeli po dniu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń zostaną ujawnione okoliczności: 1) określone w art. 145 § 1 oraz art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego powodujące

wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji; 2) mające wpływ na prawo do świadczenia przedemerytalnego lub jego wysokość, zaistniałe po dniu ustalenia

prawa do tego świadczenia. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku ponownego obliczenia przez organ rentowy

wysokości emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego wskutek: 1) doliczenia dotychczas nieuwzględnionego okresu uprawniającego do emerytury, przebytego przed nabyciem

prawa do świadczenia przedemerytalnego, 2) ponownego ustalenia podstawy wymiaru w myśl art. 111 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych lub doliczenia dotychczas nieuwzględnionego dochodu - przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego za okres, który wskazano do ustalenia podstawy wymiaru emerytury

- z tym, że wysokość emerytury oblicza się przy zastosowaniu kwoty bazowej ostatnio przyjętej do obliczenia wysokości tej emerytury.

3. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych za okres przypadający przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń dokonują powiatowe urzędy pracy według zasad określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do zasiłków przedemerytalnych.

Art. 150e. (321) Udokumentowane okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych w państwach niewymienionych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c przebyte w okresie od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 25 sierpnia 2006 r. są zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku pod warunkiem opłacenia składki na Fundusz Pracy. Przepisy dotyczące trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego stosuje się odpowiednio.

Rozdział 23

129

Przepisy końcowe

Art. 151. Tracą moc: 1) ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.

514, z późn. zm.16)), z wyjątkiem art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g, który traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.; 2) ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325 i

Nr 154, poz. 1793, z 2002 r. Nr 112, poz. 975 oraz z 2003 r. Nr 241, poz. 2074).

Art. 152. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 138 pkt 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.; 2) art. 12 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.; 3) art. 101 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

________ 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot

Europejskich: - dyrektywy 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. o zniesieniu restrykcji dotyczących

przemieszczania się oraz pobytu we Wspólnocie pracowników z państw członkowskich oraz ich rodzin (Dz. Urz. EWG L 257, z 19.10.1968 r.),

- dyrektywy 90/364/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.), - dyrektywy 90/365/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu pracowników i osób prowadzących

działalność na własny rachunek, którzy zakończyli działalność zawodową (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.),

- dyrektywy 93/96/WE z dnia 29 października 1993 r. o prawie pobytu studentów (Dz. Urz. EWG L 317 z 18.12.1993 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868 i Nr 93, poz. 894.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz.

130

1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 93, poz. 894.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896 i Nr 96, poz. 959.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

Przypisy: 1) Art. 1 ust. 3 pkt 2: - zmieniony przez art. 17 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r, z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po stronie cudzoziemca, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 2) Art. 1 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 93 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 3) Art. 1 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez art. 17 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym

131

cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. 4) Art. 1 ust. 4: - zmieniony przez art. 17 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 5) Art. 2 ust. 1 pkt 2: - zmieniony przez art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zdanie wstępne zmienione przez art. 93 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. - zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 6) Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 7) Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 8) Art. 2 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 9) Art. 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 10) Art. 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 11) Art. 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 12) Art. 2 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 13) Art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 14) Art. 2 ust. 1 pkt 10a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 15) Art. 2 ust. 1 pkt 15 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 16) Art. 2 ust. 1 pkt 21a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 17) Art. 2 ust. 1 pkt 22: - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 18) Art. 2 ust. 1 pkt 23a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret siódme ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 19) Art. 2 ust. 1 pkt 24 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 20) Art. 2 ust. 1 pkt 25 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 21) Art. 2 ust. 1 pkt 26a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 22) Art. 2 ust. 1 pkt 28 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret dziewiąte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 23) Art. 2 ust. 1 pkt 30 zmieniony przez art. 93 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 24) Art. 2 ust. 1 pkt 32:

132

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret dziesiąte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret siódme ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 25) Art. 2 ust. 1 pkt 35 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 26) Art. 2 ust. 1 pkt 37 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret jedenaste ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 27) Art. 2 ust. 1 pkt 39 zmieniony przez art. 93 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 28) Art. 2 ust. 1 pkt 40 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret dwunaste ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 29) Art. 2 ust. 3: - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 30) Art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. d) zmieniona przez art. 93 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 31) Art. 4 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 32) Art. 4 ust. 1 pkt 6: - zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 33) Art. 4 ust. 1 pkt 8: - zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 34) Art. 4 ust. 1a: - dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 35) Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. 36) Art. 4 ust. 3 dodany przez art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. 37) Art. 4 ust. 4 dodany przez art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. 38) Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 39) Art. 6 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 40) Art. 6 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 41) Art. 7 uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 42) Art. 8 ust. 1 pkt 6 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 43) Art. 8 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 44) Art. 8 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 45) Art. 8 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 46) Art. 8 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r.

133

47) Art. 8 ust. 1 pkt 15 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 48) Art. 8 ust. 1 pkt 17 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 49) Art. 8 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 50) Art. 8 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 51) Art. 8 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 52) Art. 8 ust. 6: - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 53) Art. 8 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 54) Art. 8 ust. 8 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 55) Art. 8 ust. 8 pkt 6 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 56) Art. 8 ust. 8a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 57) Art. 9 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 58) Art. 9 ust. 1 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 59) Art. 9 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 60) Art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 61) Art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d) zmieniona przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 62) Art. 9 ust. 1 pkt 15 zmieniony przez art. 93 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 63) Art. 9 ust. 1 pkt 16 zmieniony przez art. 93 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 64) Art. 9 ust. 1 pkt 16a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 65) Art. 9 ust. 1 pkt 19 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 66) Art. 9 ust. 1 pkt 20 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 67) Art. 9 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. 68) Art. 9 ust. 2a1 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 69) Art. 9 ust. 2a2 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 70) Art. 9 ust. 2b: - dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 71) Art. 9 ust. 2c: - dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 72) Art. 9 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 73) Art. 9 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 74) Art. 9 ust. 5:

134

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 75) Art. 9 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 76) Art. 9a dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. 77) Art. 9a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 78) Art. 9a ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 79) Art. 10 ust. 2 pkt 1 uchylony przez art. 103 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. 80) Art. 12 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 81) Art. 15 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 82) Rozdział 6 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 83) Art. 18 ust. 4 pkt 4 dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.793) z dniem 14 lipca 2007 r. 84) Art. 18 ust. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 85) Art. 20 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 86) Art. 20 ust. 6 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 87) Art. 20 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 88) Art. 22 ust. 4 pkt 3a dodany przez art. 41 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.06.158.1121) z dniem 1 października 2006 r. 89) Art. 22 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 90) Art. 23 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 2006 r. 91) Art. 23 ust. 2 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 92) Art. 23 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 93) Art. 24 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 94) Art. 24 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 95) Art. 25 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 96) Art. 26 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 97) Art. 27 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 98) Art. 28 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 99) Art. 29 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 100) Art. 30 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 101) Art. 31 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 102) Art. 32 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 103) Art. 33 ust. 4 pkt 2: - zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r.

135

104) Art. 33 ust. 4 pkt 2a dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.791) z dniem 30 lipca 2007 r. 105) Art. 33 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 106) Art. 33 ust. 4 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 107) Art. 33 ust. 4 pkt 4a dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 108) Art. 33 ust. 4 pkt 7: - dodany przez art. 1 pkt 17 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 109) Art. 35 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 110) Art. 36 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 111) Art. 36 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 112) Art. 36 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 113) Art. 36 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. d) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 114) Art. 37 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 93 pkt 6 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 115) Art. 37 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 116) Art. 37 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 117) Art. 37 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 118) Art. 38 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 119) Art. 39 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 120) Art. 39 ust. 6: - dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 121) Art. 40 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 122) Art. 40 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 123) Art. 40 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 22 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 124) Art. 40 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 125) Art. 41 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 126) Art. 41 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 127) Art. 41 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 128) Art. 42a dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 129) Art. 45 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 130) Art. 45 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 131) Art. 45 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 132) Art. 46 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 55 pages

Pobierz dokument