Obowiązki organu gdy nie może załatwić sprawy w terminie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Obowiązki organu gdy nie może załatwić sprawy w terminie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (132 KB)
2 strony
881Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające obowiązki organu gdy nie może załatwić sprawy w terminie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

20. Obowiązki organu gdy nie może załatwić sprawy w terminie.

1. 2. Podać przyczyny zwłoki

3. wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy.

Uprawnienia strony do ochrony przed bezczynnością. Może złożyć zażalenie na bezczynność do organu wyższego stopnia a

potem po rozpatrzeniu tego zażalenia przez organ drugiej instancji może

wnieść skargę do NSA. Organ drugiej instancji jeżeli uzna zażalenie za

uzasadnione wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy. Zarządza wyjaśnienie przyczyn ustalenie osób winnych bezczynności oraz zarządza

podjęcie środków zapobiegawczych takim sytuacją w przyszłości.

-Organ wszczął postępowanie ale nie wydaje decyzji w terminie.

-Organ nie wszczął postępowania chociaż powinien to zrobić z urzędu. -Organ zawiesił postępowanie pomimo braku przesłanek do tego.

-Nie wydanie zaświadczenia a także nie wydanie postanowienia.

-Nie wystąpienie przez organ oraz rozstrzygnięcie sporu

kompetencyjnego.

Postępowanie administracyjne może być wszczęte na wniosek lub z

urzędu. Na wniosek oznacza poprzez złożenie podania przez stronę, z

urzędu oznacza, że organ wszczyna z własnej inicjatywy. Decydują o tym

przepisy prawa materialnego. Istotą jest data wszczęcia postępowania ponieważ od tego momentu zaczynają biec terminy do załatwienia sprawy

Datą wszczęcia postępowania na wniosek jest dzień doręczenia zażalenia

organowi. Data wszczęcia postępowania z urzędu nie jest uregulowana w

KPA. Jest to dzień pierwszej czynności organu w sprawie. Najczęściej datą rozpoczęcia postępowania w sprawie jest dzień zawiadomienia o

wszczęciu postępowania w sprawie.

Złożenie podania - wyrazem wszczęcia postępowania na wniosek jest

złożenie podania Art.63 KPA Treść podania - może to być żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie.

Podanie - jest to każda pisemna forma wniosku.

W treści powinny być:

1.Wskazanie osoby, która je składa. 2.jej adres,

3.Żądania,

4.Podpis,

5.Inne elementy przewidziane w przepisach szczególnych np. potwierdzenie dokonanej opłaty.

Forma wniesienia podania – pisemna, telegraficzna, za pośrednictwem

dalekopisu, telefaxu, poczty elektronicznej, ustnie do protokołu.

Braki w podaniu: 1.Nieusuwalne: a)brak adresu – pozostawia się bez rozpoznania.

docsity.com

Braki usuwalne np. niesprecyzowane żądanie, brak podpisu. Brak opłaty

organ wzywa wnoszącego podanie do uiszczenia braku w terminie 7 dni.

Jeżeli w tym terminie nie usunie to pozostawia się bez rozpatrzenia. Przy

przyjmowaniu podań organ powinien przestrzegać swojej właściwości. Art. 65,66. KPA. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego a są inne

organy właściwe dla załatwienia sprawy.

Postępowanie łączne – 62 Art. – jest to połączenie w jednym postępowaniu kilku spraw. Jeżeli:

1.Sprawy te mają taki sam stan faktyczny.

2.Mają taką samą podstawę prawną.

3.Właściwy jest ten sam organ.

Wydaje się odrębnie decyzje dla każdej ze stron np. musi być

przeprowadzone uwłaszczenie – budowa autostrady.

Od postępowania łącznego należy odróżnić wielość stron ale występują one w jednej sprawie sytuacja jednej osoby wpływa na sytuację drugiej

osoby. Wydawana jest ta jednak decyzja w której

......................................

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument